Aké je zotrvanie na liečbe a spokojnosť pacientov s liečbou bazálnym inzulínom Gla-300 v podmienkach reálnej klinickej praxe?

Aké je zotrvanie na liečbe a spokojnosť pacientov s liečbou

bazálnym inzulínom Gla-300 v podmienkach

reálnej klinickej praxe?

Odborná redakcia DIA News

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je chronické progresívne ochorenie, a tak je iniciácia liečby inzulínom často nevyhnutným krokom k dosiahnutiu optimálnej kontroly glykémie. Adekvátna glykemická kontrola znižuje riziko vzniku mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií súvisiacich s diabetom (Stratton IM et al.,2000; Holman RR et al.,2008).

Odporúčania ADA pre liečbu diabetu z tohto roku navrhujú zvážiť začatie liečby s inzulínom u osôb s DM2T, ak platí aspoň jedna z uvedených podmienok (ElSayed et al., 2023):

 1. preukázateľne sa uskutočňujú katabolické procesy v organizme (pokles hmotnosti)
 1. prítomnosť symptómov hyperglykémie
 1. hodnoty HbA1c > 10 %
 1. hodnoty glykémie ≥ 16,7 mmol/l.

S terapeutickou inerciou sa stretávame v každom kroku manažmentu DM2T, ale v prípade začatia liečby inzulínom je toto oneskorenie ešte väčšie (Khunti K et al., 2017). Samotná inzulínová liečba častokrát predstavuje pre pacienta veľkú výzvu a môže viesť k nízkemu zotrvávaniu na liečbe, voľba optimálneho inzulínu, s ktorým bude mať pacient prvú skúsenosť na začiatku liečby, preto môže byť kľúčová.

Aká je perzistencia na liečbe bazálnym inzulínovým analógom 2. generácie glargín 300 jednotiek/ml (Gla-300) v porovnaní s bazálnymi inzulínmi 1. generácie glargín 100 jednotiek/ml (Gla-100) a detemir v podmienkach reálnej klinickej praxe, si dala za cieľ zistiť retrospektívna RWE štúdia z Francúzska (Roussel R et al., 2020).

Retrospektívna analýza bola vykonaná s použitím údajov zo SNDS (Système National de Données de Santé), čo je francúzska administratívna databáza zdravotnej starostlivosti pokrývajúca 99 % francúzskej populácie (66 miliónov obyvateľov, z toho 3,5 milióna osôb s diabetom). SNDS patrí medzi najväčšie zdravotnícke databázy na svete a obsahuje údaje o celej uhrádzanej zdravotnej starostlivosti z nemocničného aj ambulantného segmentu pre celú populáciu žijúcu vo Francúzsku (Tuppin P et al., 2010).

Do analýzy bolo zaradených 181 263 inzulín naivných pacientov s DM2T, ktorí začali v rokoch 2016 – 2017 liečbu inzulínom Gla-300, Gla-100 alebo detemir ± OAD alebo GLP-1 receptoroví agonisti, pričom sa sledovalo pretrvávanie na liečbe a hypoglykémie vyžadujúce hospitalizáciu alebo návštevu pohotovosti (obr.1).

Obrázok 1: Retrospektívna analýza z elektronickej databázy vo Francúzsku (2 roky, 2016 a 2017) (upravené podľa 5)

 Výsledky analýzy preukázali, že 72 % pacientov liečených akýmkoľvek bazálnym inzulínom zotrvávalo na liečbe aj po 1 roku od iniciácie liečby, t. j. miera prerušenia liečby bola celkove 28 %. Najnižšiu mieru prerušenia liečby mali pacienti liečení inzulínom Gla-300 v porovnaní s Gla-100 a inzulínom detemir [OR 0,39 (95 % CI 0,37 – 0,41)]. Zotrvávanie na liečbe inzulínom detemir bolo porovnateľné s inzulínom Gla-100.

Hospitalizácie v dôsledku hypoglykémie boli vyššie u pacientov na Gla-100 vs Gla-300 (1,4 na 100 pacientorokov), [OR 0.67, 95 % CI 0.55 – 0.81], ale tento rozdiel po úprave charakteristík pacientov nebol štatisticky významný. Návštevy pohotovosti boli menej časté u pacientov na Gla-300 vs Gla-100, pričom rozdiel bol štatisticky významný, p < 0,0001 (Roussel R et al., 2020).

Predčasné vysadenie inzulínu u pacientov s DM2T, u ktorých bola iniciovaná liečba inzulínom, môže signalizovať, že pacienti majú problémy s touto liečbou, resp. liečba neviedla k lepšej kompenzácii diabetu, preto je správna voľba prvého inzulínu veľmi dôležitá. Popísaná RWE štúdia u inzulín naivných pacientov s DM2T na veľkej populácii vo Francúzsku preukázala, že zotrvávanie na liečbe inzulínom Gla-300 bolo signifikantne lepšie v porovnaní s Gla-100 alebo inzulínom detemir. Tento rozdiel môže byť čiastočne zapríčinený nižšou frekvenciou hospitalizácií alebo návštev pohotovosti pre hypoglykémiu, ktorý bol zaznamenaný u pacientov liečených inzulínom Gla-300 v porovnaní s Gla-100 alebo inzulínom detemir. Je známe, že hypoglykémia je hlavným limitujúcim faktorom manažmentu pacienta s diabetom. Obavy z hypoglykémie treba brať do úvahy pri iniciácii liečby inzulínom a zvážiť inzulínovú liečbu s nižším rizikom hypoglykémie (Roussel R et al., 2020).

Spokojnosť pacientov s liečbou a bezpečnosť liečby DM2T sú základné predpoklady dobrej adherencie k liečbe. Štúdia MAGE si dala za cieľ zistiť spokojnosť s liečbou, účinnosť a bezpečnosť inzulínu Gla-300 u osôb s DM2T liečených režimom bazál-bolus v podmienkach reálnej klinickej praxe v Belgicku, pričom spokojnosť pacientov s liečbou bola primárnym cieľom štúdie. MAGE bola multicentrická, jednoramenná, 6-mesačná štúdia s predĺžením o ďalších 6 mesiacov (obr. 2).

Obrázok 2: Dizajn štúdie MAGE – Multicentrická, 1 – ramenná, observačná 6-mesačná štúdia (upravené podľa 7)

Štúdia MAGE u 87 dospelých osôb s DM2T s priemerným trvaním ochorenia 17 rokov preukázala štatisticky významné zlepšenie spokojnosti pacientov s liečbou po prestavení na inzulín Gla-300. V priebehu 6 mesiacov došlo k zlepšeniu celkového skóre dotazníka DTSQs v priemere o 2,8 bodu (štandardná odchýlka 5,46 bodu); p < 0,0001.

Hlavné dôvody na prestavenie na Gla-300 boli: nedostatočná glykemická kontrola meraná HbA1c (89,7 % pacientov) a počet hypoglykemických príhod (35,6 % pacientov) na predchádzajúcej liečbe bazálnym inzulínom iným ako Gla-300. Bolo pozorované významné zlepšenie celkového skóre DTSQc a uvedomených hyperglykémií a hypoglykémií (od vstupu po 6. mesiac, p < 0,05), významné zmeny v dotazníku HFS II., p < 0,05. Zmeny HbA1c neboli štatisticky významné. Výstupy týkajúce sa bezpečnosti, ktoré zahŕňali hypoglykémie, boli porovnateľné s údajmi v predchádzajúcich publikovaných štúdiách (Colin I. M. et al., 2020).

Štúdia MAGE preukázala, že ľudia s pokročilým diabetom 2. typu môžu profitovať z prestavenia na inzulín Gla-300 tým, že sa výrazne zlepší ich spokojnosť s liečbou a znížia sa obavy z hypoglykémie. Zlepšená spokojnosť s liečbou pozorovaná pri Gla-300 u ľudí s DM2T môže zlepšiť adherenciu k liečbe, čím prispieva k dlhodobej stabilnej glykemickej kontrole (Colin I. M. et al., 2020).

Literatúra
 1. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, et al. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ. 2000;321(7258):405–12.
 2. Holman RR, Paul SK, Bethel MA, Matthews DR, Neil HA. 10-year follow-up of intensive glucose control in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008;359(15):1577–89.
 3. ElSayed, N.A. et al. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2023. Diabetes Care 2023;46(Suppl. 1):S140–S157; https://doi.org/10.2337/dc23-S009
 4. Khunti K, Millar-Jones D. Clinical inertia to insulin initiation and intensification in the UK: a focused literature review. Prim Care Diabetes. 2017;11(1):3–12.
 5. Roussel R et al. Persistence with Basal Insulin and Frequency of Hypoglycemia Requiring Hospitalization in Patients with Type 2 Diabetes. Diabetes Ther (2020) 11:1861–1872; https://doi.org/10.1007/s13300-020-00874-2
 6. Tuppin P, de Roquefeuil L, Weill A, Ricordeau P, Merliere Y. French national health insurance information system and the permanent beneficiaries sample. Rev Epidemiol Sante Publique. 2010;58:286–90.
 7. Colin I. M. et al. Patient-Reported Outcomes with Insulin Glargine 300U/mL in People with Type 2 Diabetes: The MAGE Multicenter Observational Study. Diabetes Ther (2020) 11:1835–1847; https://doi.org/10.1007/s13300-020-00866-2
 
 
Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií