Alirokumab ako sekundárna prevencia u FH pacientky s nešpecifikovaným autoimúnnym ochorením

Alirokumab ako sekundárna prevencia u FH pacientky s nešpecifikovaným autoimúnnym ochorením

MUDr. Zuzana Jančúchová Diabetologická ambulancia, Žilina

  

 

Abstrakt Familiárna hypercholesterolémia (FH) – jedno z najčastejších autozómovo dominantne dedičných ochorení – je charakterizovaná zvýšenou hladinou LDL-cholesterolu, akcelerovanou aterosklerózou a predčasnou manifestáciou kardiovaskulárnych ochorení, najmä ICHS. Veľké množstvo pacientov s týmto ochorením o svojom postihnutí nevie a nie sú adekvátne liečení. Je to najčastejšie geneticky podmienené ochorenie spôsobujúce predčasné kardiovaskulárne ochorenie a smrť. V bežnej klinickej praxi treba zvážiť diagnózu FH u pacienta, ktorý spĺňa tieto kritériá výskytu: hladiny celkového cholesterolu nad 7,5 mmol/l, alebo LDL-cholesterolu nad 4,9 mmol/l a zároveň spĺňa aspoň jeden z ďalších uvedených parametrov:
  1. infarkt myokardu pod 65 rokov u prvostupňových príbuzných a pod 50 rokov u druhostupňových príbuzných,
  2. prítomnosť zvýšenej hladiny celkového (nad 7,5 mmol/l u dospelých), alebo LDL-cholesterolu (nad 4,9 mmol/l u dospelých) u prvostupňových aj druhostupňových príbuzných,
  3. nález šľachových xantómov u pacienta alebo jeho prvostupňových (rodič, súrodenci, deti), alebo druhostupňových (starí rodičia, strýko, teta) príbuzných.
Liečba pacienta s FH si vyžaduje zvyčajne vysoké dávky potentných statínov, často aj v kombinácii s ezetimibom. Aj napriek takejto liečbe však u časti pacientov nie je možné dosiahnuť cieľové hladiny LDL-cholesterolu. Príchod novej skupiny potentných hypolipidemík – tzv. inhibítorov PCSK9 – predstavuje veľký prínos pre pacientov vo vysokom KV riziku. Podľa výsledkov realizovaných klinických štúdií sa javia ako veľmi vhodná terapia aj pre pacientov s genetickou predispozíciou familiárnej hypercholesterolémie.1-3 Kazuistika: A. Č., r.1969 TO: pacientka odoslaná na diabetologickú ambulanciu angiológom pre závažnú neliečenú hyperlipoproteinémiu vo vysokých hodnotách, suspektnú poruchu glukózovej tolerancie RA: brat zomrel ako 55-ročný po CMP, sestra sclerosis multiplex ako 30-ročná, matka stp. IM ako 62-ročná, otec stp. CMP ako 50-ročný, syn vaskulitída oka SA: vydatá, žije s manželom a synom, čiastočná ID Abusus: exfumator 4 roky, abstinent OA: Hyperlipoproteinémia od 26. roku veku, dovtedy iba sporadické lekárske prehliadky, z dokumentácie od roku 2010 T cholesterol v rozmedzí 8,6 – 13,4 mmol/l , LDL 5,37 – 6,39 mmol/l, Tg do 2,4 mmol/l, – od roku 2015 v sledovaní reumatológa – polyartralgie, myalgie, perzistujúci edém dolných končatín s nešpecifikovaným zápalom podkožia v rámci suponovaného autoimunitného ochorenia, – od 01/2017 vývoj nefrotického syndrómu so selektívnou glomerulárnou proteinúriou, pozitivita ANA (c, p ANCA negat.) s biopticky verifikovanou fokálnou segmentálnou glomerulonefritídou v liečbe kortikosteroidmi, imunosupresívami, – opakovane negatívna kreatínkináza (CK), dermatomyozitída nepravdepodobná, dedičné metabolické ochorenia nepotvrdené, – 08/2017 iCMP hemisferálne l. sin. vs pri akútnom uzávere ACI l. sin. nejasnej etiológie – možná vaskulitída veľkých ciev (trvá kompletný uzáver ACI l. sin.), – arteriálny kmeň ACM bilaterálne nerovné kontúry charakteru suspektnej arteritídy (angioMR 08/2017), – MRI – mnohopočetné subakútne ložiská v ľavom parietálnom laloku kortikosubkortikálne vs ischemické zmeny pri vaskulitíde? obliterácii ľavej ACI? – trombofilný stav (nedefinovaný) – vysoké hladiny koagulačných faktorov – f. VIII (370 %), IX (299 %), XI (330 %) zvýšená agregácia trombocytov, – celotelové PET vyšetrenie – negatívny nález/2018. Otázka Mala by pacientka v sledovaní reumatológa (so susp. panikulitídou, s možnou vaskulitídou veľkých ciev, po prekonaní nefrotického syndrómu, s biopticky verifikovanou FSGN v roku 2017, s nešpecifikovaným trombofilným stavom, po prekonaní iCMP 07/2017 vs pri akútnom uzávere ACI l. sin. pri vaskulitíde) dostávať liečbu statínmi pre pretrvávajúce spontánne migrujúce myalgie a neprítomnosť elevácie CK a myoglobínu s vysoko pravdepodobnou familiárnou hypercholesterolémiou vo vysokých hodnotách? Áno, v redukovanej a maximálne tolerovateľnej dávke by liečba mala byť zahájená. Pacientka bola liečená až v roku 2017, keď bola po CMP iniciovaná liečba 20 mg dávkou atorvastatínu denne, následne obdeň, daná liečba jej subjektívne ťažkosti zhoršovala. Vzhľadom na intoleranciu statínov bol v minulosti ako liek druhej voľby indikovaný ezetimib denne, avšak pacientka rovnako liečbu netolerovala, chronické myalgie a polyartralgie však pretrvávali aj pri neužívaní nijakej hypolipidemickej liečby. V našej ambulancii v úvode navrhovaná fixná kombinácia ezetimib/simvastatín pre všeobecne lepšiu toleranciu pacientmi – pacientka sa danej liečby vzhľadom na nepríjemné osobné skúsenosti obávala a bola jednoznačne indikovaná liečba iPCSK9 alirokumabom 150 mg s. c.. Laboratórne parametre pri prvovyšetrení 10/2018: T cholesterol 10,41 mmol/l, LDL 7,09 mmol/l, Tg 2,24 mmol/l, HDL 1,54 mmol/l, CK 1,8 ukat/l, AST 0,33 ukat/l, ALT 0,35 ukat/l, GMT 0,58 ukat/l, kreat. 93,9 umol/l, glu 5,9 mmol/l. Objektívny nález: TK 129/73 mmHg, BMI 31,24 kg/m2, obvod pása 101 cm. Hyperstenický habitus, prítomné xantelazmy periokulárne bilaterálne, xantómy šliach neprítomné, haemodynamicky kompenzovaná, akcia srdca pravidelná, bez šelestov, periférne pulzácie dobre hmatné.

Graf č. 1 : Sumár výsledkov vyšetrení v priebehu 21 mesiacov (mmol/l)

Liečba bola schválená, laboratórne parametre po zahájení liečby

01/2019: T cholesterol 6,81 mmol/l, LDL 4,48mmol/l

03/2019: T cholesterol 7,01 mmol/l, LDL 4,32 mmol/l

09/2019: T cholesterol 6,24 mmol/l, LDL 3,99 mmol/l

03/2020: T cholesterol 6,99 mmol/l, LDL 4,21 mmol/l

11/2020: T cholesterol 6,84 mmol/l, LDL 4,16 mmol/l

Záver Familiárna hypercholesterolémia je ochorenie, ktoré „nebolí“. Na krátkej kazuistike uvádzame príbeh pacientky, v ktorom nemala komplianciu k hypolipidemickej liečbe. Kazuistika ukazuje na potrebu využiť nové moderné možnosti liečby závažných dyslipidémií pomocou inhibítorov PCSK9. V priebehu liečby alirokumabom došlo k úprave laboratórnych parametrov a k markantnému zlepšeniu lipidogramu u veľmi vysoko rizikovej pacientky s familiárnou hypercholesterolémiou a s intoleranciou medikamentóznej hypolipidemickej liečby v sekundárnej prevencii akútnej kardiovaskulárnej príhody. Pacientka liečbu toleruje bez akýchkoľvek ťažkostí a pravidelne subkutánne aplikuje v intervale 14 dní. Literatúra
  1. Rašlová K., Hučková M.: Čo vieme a čo reálne môžeme spraviť pre rodinu s familiárnou hypercholesterolémiou: kazuistika, AtheroRev 2017; 2(3): 181-183
  2. Rašlová K., Ivaničová M.: Familiárna hypercholesterolémia aprevencia jej následkov. WHO MED -PED projekt. Cardiol 2000; 9(1): 19 23
  3. https://thefhfoundation.org/diagnosis-management/fh-treatments/pcsk9-inhibitors-for-familial-hypercholesterolemia“Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.”
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií