DIA news pre sestry

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Evou Níznerovou

Eva Níznerová sa narodila v Bánovciach nad Bebravou. Vyštudovala Strednú potravinársku školu v Nitre, pokračovala na CHTVŠ (Chemicko technologická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, pozn. red.), tú však predčasne ukončila a nastúpila do FN v Bratislave na očnú kliniku ako sanitárka. Popri práci druhý raz zmaturovala na SZŠ (zdravotníckej škole pozn. red.)…
Prečítať

Čo prinieslo pridanie bazálneho inzulínového analógu Gla-300 ku GLP-1 RA. Výsledky Deliver-G štúdie

Diabetes mellitus 2. typu predstavuje heterogénne a progresívne ochorenie. Jeho dôsledkom je postupné zhoršovanie kontroly glykémie a nutnosť pridávať ďalšie antidiabetiká s rôznym (komplementárnym) mechanizmom účinku. Vzhľadom na skutočnosť, že na vzniku ochorenia sa podieľajú rôzne mechanizmy, zvolená liečba by mala ovplyvniť súčasne rôzne patofyziologické mechanizmy. Jedným z dôležitých cieľov liečby…
Prečítať

Dlhodobá bezpečnosť liečby alirokumabom – ďalšie poznatky zo štúdie ODYSSEY OUTCOMES

Hypercholesterolémia je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení, najmä koronárnej choroby srdca. Najefektívnejšou skupinou liekov na prevenciu kardiovaskulárnych príhod a redukciu koncentrácie LDL-cholesterolu sú statíny. Nedávno publikované údaje z reálnej klinickej praxe1 uvádzajú, že 42,9 – 67,0 % pacientov pred iniciáciou liečby inhibítormi PCSK9 statíny netoleruje.
Prečítať

Běžný smutek a depresivní porucha

Depresivní symptomatologie provází řadu onemocnění včetně kardiovaskulárních nebo diabetu. To může komplikovat spolupráci pacienta při léčbě a zhoršovat kvalitu jeho života. Některá antidepresiva běžně nasazují nejen psychiatři, ale i lékaři jiných oborů. Je otázka, zda tato skupina léků není nadužívána.
Prečítať

Fixná kombinácia iGlarLixi môže pomôcť zachovať funkciu β-buniek a zvýšiť inzulínovú senzitivitu u pacientov s diabetom 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2) patrí medzi progresívne ochorenia s postupnou stratou funkcie β-buniek pankreasu. Na základe výsledkov známej štúdie UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) môžeme usudzovať, že v čase diagnostikovania DM 2 dosahuje pokles funkcie β-buniek pankreasu 40 – 50 % s nasledujúcou stratou funkčnosti 4 – 5 % ročne v dôsledku progresie ochorenia....
Prečítať

Faktory vhodné ke zvážení při zahajování léčby bazálním inzulinem u pacientů s diabetickým onemocněním ledvin

Prevalence diabetického onemocnění ledvin (DKD), charakterizovaného poklesem eGFR < 60 ml/min/1,73 m2 nebo albuminurií ACR ≥ 3 mg/mmol, je vysoká, dosahuje téměř 50 %. Hodnocením rozdílů dosažených při léčbě inzulinem Gla-300 vs. Deg u pacientů s renálním onemocněním se zabývala subanalýza studie BRIGHT. Léčba Gla-300 byla spojena se signifikantně větší…
Prečítať

Edukácia dospelého pacienta s diabetes mellitus, voľba najvhodnejších postupov

Nefarmakologická liečba je významnou súčasťou manažmentu starostlivosti o pacienta s diabetes mellitus (DM). Starostlivosť o dospelého pacienta s DM sa začína jeho motiváciou k dodržiavaniu liečebného režimu a vybudovaním dobrého terapeutického vzťahu medzi pacientom a ošetrujúcim zdravotníckym personálom. DM je chronické ochorenie, ktoré je možné mať pod kontrolou vďaka vysokej…
Prečítať

Rizikové faktory, jejich celoživotní expozice a trajektorie – nový směr v odhadu rizika ASKVO

Jedna individuální analýza rizikového faktoru nemusí vést ke správné klasifikaci rizika ASKVO daného jedince. Analýzy trajektorií rizikových faktorů a snaha o kumulativní hodnocení závislé na délce a intenzitě expozice se zdají být tím správným směrem ke zpřesnění stanovení rizika. V případě cholesterolu je efekt celoživotní expozice ke zvýšenému riziku ASKVO…
Prečítať

Kardiovaskulárny efekt agonistov GLP1-receptorov: metaanalýzy poukazujú na skupinový efekt

Postavenie receptorových agonistov GLP1 (GLP1-RA) sa v terapeutických odporúčaniach pre manažment diabetu 2. typu (DM2T) s narastajúcimi poznatkami o ich pleiotropnom účinku so schopnosťou zníženia glykémie, nízkym rizikom hypoglykémie, redukciou telesnej hmotnosti ako aj pozitívnymi účinkami na kardiovaskulárny systém adekvátne zlepšuje. Spolu s pribúdajúcimi dátami z klinických štúdií ako aj…
Prečítať

Rizikové faktory, mortalita a výskyt kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus

Pacienti s diabetes mellitus (DM) 2. typu mají v porovnání s obecnou populací 2 – 4krát vyšší riziko výskytu kardiovaskulárních (KV) příhod a úmrtí. Výsledky randomizovaných klinických studií podporují řadu intervencí zaměřených na izolované rizikové faktory, jako jsou zvýšené hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c), krevního tlaku (TK) a cholesterolu, s cílem…
Prečítať

Dobré vztahy chrání před stresem a zvyšují kvalitu života

Bylo úterý a doktor Bláha měl v práci nepříjemný konflikt s nadřízeným. Vrátil se domů a tam se pohádal s manželkou. Další den se situace uklidnila a doktor Bláha o tom uvažoval. Myšlenku, že to byl „zákon schválnosti“, odmítl jako nevědeckou. Existovalo čistě racionální vysvětlení. V úterý přišel domů ze…
Prečítať

Vliv agonistù receptoru pro GLP-1 na kardiovaskulární a renální ukazatele a mortalitu u pacientù s DM 2. typu – metaanalýza

Snížení výskytu kardiovaskulárních (KV) příhod u pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu a KV rizikem bylo dokumentováno při léčbě dvěma typy antidiabetik – agonisty receptoru pro GLP-1 (GLP-1 RA) a inhibitory sodíko-glukózového kotransportéru typu 2 (SGLT2). Léky ze skupiny GLP-1 RA snižují hodnotu glykovaného hemoglobinu (HbA1c) a krevního tlaku…
Prečítať

Nízký HDL-cholesterol: Jak to vlastně je?

Kauzální působení LDL-cholesterolu (LDL-C) v genezi a progresi aterosklerotických cévních lézí je zcela neoddiskutovatelné a podložené robustní evidencí z řady klinických studií. Role HDL-cholesterolu (HDL-C), resp. HDL-částic je opředena řadou kontroverzí, a tak HDL-C přestává být obecně považován za ateroprotektivní, tj. „dobrý cholesterol“. Recentní data naznačují, že pouze u jedinců…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Vierou Lacenovou

Viera Lacenová sa narodila v Topoľčanoch, kde absolvovala základnú a neskôr strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia strednej školy nastúpila na ARO v NsP Topoľčanoch, kde pôsobila štyri roky. Po materskej dovolenke nastúpila do ambulantného sektoru a pôsobila vo viacerých ambulanciách. Pracovala od infektologickej, ORL cez…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Paulínou Tordovou

Paulína Tordová sa narodila v Šahách. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Nitre. Po maturite nastúpila na geriatrické oddelenie do Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Po dvoch rokoch sa vydala a vrátila sa do rodného mesta, kde pracovala najprv na internom oddelení NsP Šahy a po materskej dovolenke sa jej naskytla príležitosť…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Zuzanou Kuchárikovou

Mgr. Zuzana Kucháriková sa narodila v Šali a do svojich desiatich rokov vyrastala na západnom Slovensku. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Poprade. Ako 17-ročná nastúpila na interné oddelenie, kde pracovala deväť rokov. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať ako sestra v Diabetologickej ambulancii v Starej Ľubovni, kde pracuje…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Máriou Lincéniovou

Mária Lincéniová sa narodila v Šuranoch. Strednú zdravotnícku školu vyštudovala v Nových Zámkoch. Po ukončení štúdia začala pracovať vo FNsP v Nových Zámkoch na internom oddelení, kde pôsobila dvadsať rokov, z toho päť rokov na jednotke intenzívnej metabolickej starostlivosti. Počas tohto obdobia absolvovala vyššie odborné vzdelanie v odbore diplomovaná sestra.…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.14Ú/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií