Články

Transplantace inzulin produkující tkáně

Cílem inzulinové léčby diabetu je dosáhnout dlouhodobé normalizace glukózového metabolismu nebo se jí alespoň co nejvíce přiblížit. V současné době jsou transplantace pankreatu a nověji také transplantace izolovaných Langerhansových ostrůvků jedinými efektivními metodami, které dokáží u pacientů s diabetem 1. typu normalizovat nebo téměř normalizovat glykemie, a to bez rizika…
Prečítať

Rámcový pohled na epidemiologii hypoglykemie u diabetes mellitus 1. a 2. typu

Hypoglykemie, zejména těžká, je významným vedlejším účinkem léčby diabetes mellitus, který má své negativní korelace ve vlivu na kvalitu života i na mortalitu pacientů. Snaha o minimalizaci rizika hypoglykemií by měla být jedním z důležitých aspektů při hledání vhodné léčby. Nejvyšší riziko hypoglykemií je spojeno s léčbou inzulinem, za ním…
Prečítať

Posun v injekčnej liečbe pri DM 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu je chronické ochorenie so štandardne progresívnym priebehom. Nie je výnimka, že diabetik v priebehu svojej choroby postupne prechádza od diéty cez metformín až po trojkombináciu perorálnych antidiabetík. Počas svojho života mnohí cukrovkári dospejú do štádia, keď na dosiahnutie cieľovej metabolickej kompenzácie a na zabránenie komplikácií budú…
Prečítať

Fixní kombinace iGlarLixi a její použití v širokém spektru pacientů s diabetes mellitus 2. typu

Souhrn: Fixní kombinace (iGlarLixi) bazálního inzulinu glargin 100 U/ml a glukagon-like peptid-1 receptorového agonisty (GLP‑1 RA) lixisenatidu je přínosným postupem při intenzifikaci léčby pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM2T), kteří při stávající terapii nedosahují individuálních cílových hodnot kompenzace. Subanalýza studie LixiLan-L prokázala, že léčba iGlarLixi byla spojena se snížením…
Prečítať

LADA a UKPDS štúdia – výsledky post-hoc analýzy 30-ročného sledovania

Latentný autoimunitný diabetes mellitus dospelých (angl. Latent Autoimmune Diabetes in Adults – LADA) patrí stále medzi málo pochopené a treba dodať, že aj často prehliadané typy diabetu. Preto sú každé nové poznatky prijímané s veľkým záujmom. Uvedené skutočnosti súvisia aj s poznaním, že diabetes v dospelosti predstavuje veľmi heterogénnu skupinu…
Prečítať

Štúdia BRIGHT („head-to-head“ porovnanie inzulínu glargin 300 U/ml a inzulínu degludek 100 U/ml): komentár k novším analýzam výsledkov

Bazálne analógy 2. generácie, ku ktorým v súčasnej dobe patrí inzulín degludek 100 U/ml a inzulín glargin 300 U/ml, vylepšujú viaceré vlastnosti bazálnych analógov 1. generácie, predovšetkým významne nižšou variabilitou a vyrovnanejším a dlhším trvaním účinku. Vďaka týmto vlastnostiam boli v randomizovaných kontrolovaných štúdiách...
Prečítať

Hypercholesterolémia ako rizikový faktor pre poruchu sluchu: Máme dostatok dôkazov?

Hypercholesterolémia a porucha sluchu patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy v dospelej populácii. Predpokladá sa, že hypercholesterolémia môže mať nepriaznivé účinky na sluch. Naopak, pri statínoch využívaných pri jej liečbe sa objavujú dôkazy svedčiace pre otoprotektívny účinok. Presný patomechanizmus poruchy sluchu spôsobenej hypercholesterolémiou zostáva nejasný. Chronická hypercholesterolémia môže spôsobovať akumuláciu glykogénu…
Prečítať

Časné stárnutí cév a možnosti jeho ovlivnění aneb cévní vs. kalendářní věk a kardiovaskulární onemocnění

V průběhu života dochází přirozeně ke změnám struktury a funkce cév. Tyto změny se následně významně podílejí na vzniku a manifestaci kardiovaskulárních onemocnění. Mezi základní faktory, které ovlivňují stárnutí cévního systému, patří kalendářní věk, životní styl, přidružená onemocnění, dědičnost, pohlaví, socioekonomický statut, psychologické faktory a vlivy životního prostředí. U některých…
Prečítať

Jak média ovlivňují výběr tuků

Problematika tuků je komplexního charakteru. Ten, kdo se jí chce věnovat hlouběji, musí mít znalosti z různých oborů. Autorům článků často chybí znalosti týkající se složení a vlastností tuků, pěstování olejnin, výrobních technologií, výživy a metabolizmu tuků. Problémy mohou způsobovat i některé nové vědecké studie, jejich uspořádání a interpretace výsledků.…
Prečítať

Zjednodušenie liečby diabetu u seniorov pomocou iGlarLixi

Liečba diabetikov vo vyššom veku je veľkou výzvou, nakoľko sem vstupujú ďalšie významné faktory, ako sú zmeny v medicínskych, psychologických, funkčných a sociálnych doménach, čo robí uvedenú skupinu zvlášť zraniteľnou. Ďalšou významnou skutočnosťou sú možné zmeny vo farmakodynamike a farmakokinetike liekov s rastúcim vekom. Výsledkom môže byť zmena účinnosti daných…
Prečítať

Dech, psychika a zdraví

Dechová rehabilitace a nácvik správného dýchání se často používají u onemocnění respiračního systému, jako je bronchiální astma, plicní rozedma (Fernandes et al., 2011), chronická bronchitis a nověji i postcovidový syndrom. Způsob dýchání podstatně ovlivňuje řadu tělesných funkcí i psychický stav. Nácvik klidného bráničního dýchání je proto velmi prospěšný i v…
Prečítať

Diabetes mellitus, starostlivosť o dospelého pacienta

Edukácia sestrou má dôležitú úlohu v manažmente odvrátiteľných rizík chorôb obehovej sústavy. Diabetes mellitus (DM), artériová hypertenzia (AH), dyslipoproteinémia (DLP), nadhmotnosť/obezita, riziková konzumácia alkoholu, fajčenie tabaku, nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, ako aj nedostatočná pohybová aktivita sú práve tie oblasti, kde sa očakáva najväčší prínos intervencie sestry v podobe edukácie…
Prečítať

Účinok alirokumabu u diabetikov s nedávnym akútnym koronárnym syndrómom

Aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia u diabetikov. Zvyčajne sa manifestujú o desať rokov skôr ako u nediabetikov (Raal & Mohamed, 2019). Pacienti s diabetom majú 2,3-krát vyššie riziko úmrtia na vaskulárne ochorenia v porovnaní s nediabetikmi. Preto je primárna a sekundárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení jedným z hlavných cieľov…
Prečítať

Koncept časné prevence kardiovaskulárních příhod – co nového a jak prakticky postupovat

V současnosti nastal veliký posun v léčbě dyslipidemií z hlediska možností snižování aterogenních lipidů; postupnější ale neméně úspěšný vývoj sledujeme v oblasti léčby hypertenze. V oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) se kromě užití kombinací statinů a inhibitorů PCSK9, případně dvoj- až trojkombinací antihypertenziv stále častěji zvažuje mírnější, ale časnější léčba…
Prečítať

Prehľad aktuálnych poznatkov o bezpečnosti a efektivite fixných kombinácií inzulínu a agonistov GLP-1 receptorov v manažmente diabetes mellitus 2. typu

DM2T je chronické progresívne ochorenie, ktorého patofyziológia zahŕňa procesy v mnohých orgánových systémoch a hormonálnych kaskádach. Okrem inzulínovej rezistencie v pečeni a kostrovom svale je prítomné progresívne zlyhávanie beta buniek a chybná funkcia alfa buniek pankreasu, abnormality v tukovom tkanive (akcelerovaná lipolýza), gastrointestinálnom trakte (inkretínová deficiencia a rezistencia), mozgu (inzulínová…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií