KARDIO news pre sestry

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Vanesou Kollárovou

Bc. Vanesa Kollárová úspešne absolvovala štúdium na Strednej zdravotníckej škole v Žiline, odbor zdravotnícky asistent a taktiež neskôr bakalárske štúdium na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, odbor ošetrovateľstvo. Po skončení štúdia na vysokej škole začala pracovať  vo FN Nitra na Neurologickej JIS.
Prečítať

Nové poznatky o prínose znižovania LDL-cholesterolu

Posledné odporúčania European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS) pod názvom 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk zdôraznili dôležitosť znižovania hladiny LDL-cholesterolu z hľadiska zníženia rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (ASKVO). V odporúčaniach z roku 2019 vidíme výrazný posun oproti predchádzajúcej…
Prečítať

Stanovisko ČSAT ke Konsenzu Evropské společnosti pro aterosklerózu: Lipoprotein(a) při aterosklerotických kardiovaskulárních onemocněních a aortální stenóze

Výbor České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) vypracoval na jeho základě následující souhrn nejdůležitějších informací pro českou odbornou veřejnost. Tento souhrn v českém jazyce ovšem nenahrazuje originální publikovaný konsenzus, a zájemcům o detailní znění proto doporučujeme k prostudování původní kompletní text. Číslování referencí v hranatých závorkách v tomto Stanovisku odpovídá původní…
Prečítať

Vůle nebo motivace?

Získat medaili na olympiádě jistě vyžadovalo velkou míru sebezapření, sebekázně a pevnou vůli. Ty ale nebyly dotyčnému nic platné ve vztahu k jeho návykové nemoci. Problém spočíval v tom, že dotyčný byl silně motivován dosáhnout sportovního úspěchu, ale ne pečovat o zdraví. Pacienti se někdy vymlouvají na slabou vůli a zdůvodňují tak…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Danou Špalkovou

Študovala na Strednej zdravotníckej škole v Žiline odbor všeobecná sestra. Hneď po ukončení štúdia začala pracovať na oddelení akútnej a intenzívnej medicíny u Milosrdných bratov v Bratislave. Neskôr po ukončení materskej dovolenky nastúpila na chirurgické oddelenie v Žiline a od roku 2008 pracuje v kardiologickej  ambulancii v Medivase v Žiline.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Martinou Trojakovou

Po ukončení štúdia na Strednej zdravotníckej škole v Čadci nastúpila do prvého zamestnania na interné oddelenie do Bratislavy. Po nadobudnutí praktických skúseností sa rozhodla vrátiť k štúdiu a doplnila si bakalárske vzdelanie v Ružomberku. Po skončení štúdia začala pracovať v kardiologickej ambulancii v Žiline. V rámci polikliniky taktiež  pracovala aj v angiologickej…
Prečítať

Je možná regresia aterosklerotického plaku u asymptomatických osôb s familiárnou hypercholesterolémiou? Výsledky klinickej štúdie ARCHITECT

Familiárna hypercholesterolémia (FH) je geneticky podmienené ochorenie, ktoré už od narodenia vedie k zvýšeným hladinám LDL-C, s čím súvisí celoživotná zvýšená expozícia LDL-C s predčasným aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením (ASKVO). Napriek liečbe statínmi a inými hypolipidemikami majú pacienti s FH naďalej vysokú prevalenciu ASKVO.1 Inhibítory PCSK9 (inhibítory konvertázy proproteín subtilizín/kexín typu…
Prečítať

Význam nestatínových liekov pre znižovanie LDL-cholesterolu v manažmente veľmi vysokého a vysokého aterosklerotického kardiovaskulárneho rizika

Úloha LDL-cholesterolu (LDL-C) v patogenéze aterosklerózy a v následnom zvýšení rizika aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia (ASKVO) je nespochybniteľná. Predmetom odborných diskusií je len skutočnosť, ako výrazne a akým spôsobom je potrebné túto hladinu znížiť. Aj tu však vo všeobecnosti panuje zhoda, že by to malo byť podmienené úrovni kardiovaskulárneho (KV) rizika…
Prečítať

Stratifikácia rizika dospelého pacienta s artériovou hypertenziou

Podľa dostupných údajov má Slovensko v súčasnosti vysokú úmrtnosť na odvrátiteľné úmrtia. Účasťou sestier v starostlivosti o pacientov s artériovou hypertenziou (AH), ako aj s dyslipoproteinémiou (DLP) sa očakáva zlepšenie tak preventívnej zdravotnej starostlivosti, ako i zníženie počtu odvrátiteľných úmrtí. Aby sa sestra dokázala zapojiť do tohto procesu, je potrebné,…
Prečítať

Léky téměř na všechno

Název „Léky téměř na všechno“ není tak úplně nadsázka, dále zmiňované možností mají opravdu všestranný pozitivní efekt. Následující přehled nemůže být úplný, jedná se spíše o příklady. Mezi „léky téměř na všechno“ by bylo možné zařadit i ledacos dalšího, např. klidné brániční dýchání, vhodné prostředí, probiotika a to, že má…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Beatou Stezkovou

Beata Stezková navštevovala SZŠ Skalica v obore detská sestra. Po úspešne zvládnutej maturitnej skúške nastúpila do Nemocnice s poliklinikou v Malackách. Neskôr sa s rodinou odsťahovala do Česka a pracovala ako zdravotná sestra na RDG oddelení na poliklinike v Děčíne. Po materskej dovolenke nastúpila do súkromnej pediatrickej ambulancie, o dva roky neskôr sa s rodinou vrátila na Slovensko a od…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Katarínou Frenkovou

Katarína Frenková sa narodila v malej dedinke na Záhorí. Po ukončení základnej školy študovala na Strednej zdravotnej škole v Bratislave. Po štúdiu nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave na oddelenie detského kardiocentra. Potom pracovala v domove sociálnych služieb v Plaveckom Podhradí a od roku 2012 pracuje v kardiologickej ambulancii…
Prečítať

Čím nižšie ApoB, tým lepšie: Alirokumab môže znižovať kardiovaskulárne riziko aj za hranice dané znížením hodnôt LDL-cholesterolu

Jedným z najdôležitejších objavov v kardiovaskulárnej medicíne v minulom storočí je dôkaz vzťahu medzi lipoproteínom s nízkou hustotou cholesterolu (LDL-C) a kardiovaskulárnymi ochoreniami podporený genetickými, epidemiologickými a klinickými štúdiami (Ference B. A. et al., 2017). Dnes je k dispozícii už presvedčivé množstvo dôkazov, že čím nižší je LDL-C, tým lepšie.
Prečítať

Kardiovaskulární riziko: od významu přes stanovení po komunikaci s pacientem

Přístup k prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění se mění. Doporučené postupy postulují stále ambicióznější cílové hodnoty, k jejichž dosažení máme k dispozici řadu nových léčebných možností. Základem pro volby léčebných intervencí zůstává zhodnocení KV-rizika. K tomu u asymptomatických osob používáme od roku 2021 tabulky SCORE 2 a SCORE OP. Přestože nové…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Janou Lukačikovou

Jana Lukačiková pochádza, žije a pracuje v malom mestečku Medzilaborce. Navštevovala základnú školu Komenského v Medzilaborciach, strednú školu absolvovala vo Svidníku. Po ukončení štúdia začala pracovať v lekárni, kde sa po 13 rokoch rozhodla pre zmenu a prijala ponuku práce v interne a kardiologickej ambulancii MUDr. Hrabovčínovej. V ambulancii pracuje vyše päť rokov a ako sama hovorí, prácu s ľuďmi…
Prečítať

Aj krátke obdobie veľmi nízkych hladín LDL-C (< 0,39 mmol/l) môže viesť k predĺženému zníženiu kardiovaskulárneho rizika

Vo väčšine štúdií zameraných na vyhodnotenie efektu liečby znižujúcej hladinu LDL-cholesterolu sa klinický prínos vyvíja v priebehu času s menším znížením rizika kardiovaskulárnych príhod počas prvého roka liečby v porovnaní s nasledujúcimi rokmi.1 Efekt liečby však môže byť dlhotrvajúci, ako poukazujú klinické štúdie so statínmi, kde sa pozorovalo pretrvávajúce zníženie kardiovaskulárnej mortality…
Prečítať

Ako zlepšiť adherenciu dospelého pacienta k liečbe dyslipoproteinémie, edukácia sestrou

Dyslipoproteinémia (DLP) patrí medzi závažné rizikové faktory kardiovaskulárnych (KV) ochorení a ak sa pacientovi nedostane včasnej pomoci v podobe primárnej prevencie, následky by mohli byť v budúcnosti až život ohrozujúce. Cieľom liečby u pacienta s DLP je znížiť riziká odvrátiteľných úmrtí na choroby obehovej sústavy nefarmakologickými opatreniami (zdravý spôsob života) a medikamentóznou liečbou. Kľúčovou…
Prečítať

Význam dietoterapie a správného režimu při familiární hypercholesterolemii

V rámci ovlivnění lipidového spektra je úpravě životosprávy přisuzována možnost snížení LDL o 10–15 %, což může být v rámci terapie více či méně dostačující. V případě pacientů s familiární hypercholesterolemií není samotná úprava režimu dostatečná. I tak je ale důležité odborná doporučení týkající se režimu dodržovat. Úpravou stravy a…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií