KARDIO news pre sestry

Štúdia PACMAN-AMI: zhrnutie výsledkov

Včasné pridanie alirokumabu k intenzívnej statínovej liečbe u pacienta s infarktom myokardu má okrem zlepšenia lipidového spektra za následok aj významnú regresiu aterosklerotického postihnutia dokumentovanú tromi intrakoronárnymi zobrazovacími metódami...
Prečítať

Rizikové faktory, jejich celoživotní expozice a trajektorie – nový směr v odhadu rizika ASKVO

Jedna individuální analýza rizikového faktoru nemusí vést ke správné klasifikaci rizika ASKVO daného jedince. Analýzy trajektorií rizikových faktorů a snaha o kumulativní hodnocení závislé na délce a intenzitě expozice se zdají být tím správným směrem ke zpřesnění stanovení rizika. V případě cholesterolu je efekt celoživotní expozice ke zvýšenému riziku ASKVO…
Prečítať

Kardiovaskulárny efekt agonistov GLP1-receptorov: metaanalýzy poukazujú na skupinový efekt

Postavenie receptorových agonistov GLP1 (GLP1-RA) sa v terapeutických odporúčaniach pre manažment diabetu 2. typu (DM2T) s narastajúcimi poznatkami o ich pleiotropnom účinku so schopnosťou zníženia glykémie, nízkym rizikom hypoglykémie, redukciou telesnej hmotnosti ako aj pozitívnymi účinkami na kardiovaskulárny systém adekvátne zlepšuje. Spolu s pribúdajúcimi dátami z klinických štúdií ako aj…
Prečítať

Rizikové faktory, mortalita a výskyt kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus

Pacienti s diabetes mellitus (DM) 2. typu mají v porovnání s obecnou populací 2 – 4krát vyšší riziko výskytu kardiovaskulárních (KV) příhod a úmrtí. Výsledky randomizovaných klinických studií podporují řadu intervencí zaměřených na izolované rizikové faktory, jako jsou zvýšené hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c), krevního tlaku (TK) a cholesterolu, s cílem…
Prečítať

Dobré vztahy chrání před stresem a zvyšují kvalitu života

Bylo úterý a doktor Bláha měl v práci nepříjemný konflikt s nadřízeným. Vrátil se domů a tam se pohádal s manželkou. Další den se situace uklidnila a doktor Bláha o tom uvažoval. Myšlenku, že to byl „zákon schválnosti“, odmítl jako nevědeckou. Existovalo čistě racionální vysvětlení. V úterý přišel domů ze…
Prečítať

Nízký HDL-cholesterol: Jak to vlastně je?

Kauzální působení LDL-cholesterolu (LDL-C) v genezi a progresi aterosklerotických cévních lézí je zcela neoddiskutovatelné a podložené robustní evidencí z řady klinických studií. Role HDL-cholesterolu (HDL-C), resp. HDL-částic je opředena řadou kontroverzí, a tak HDL-C přestává být obecně považován za ateroprotektivní, tj. „dobrý cholesterol“. Recentní data naznačují, že pouze u jedinců…
Prečítať

Čo prináša alirokumab pacientom s akútnym koronárnym syndrómom po koronárnom artériovom bypasse (CABG)

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom po koronárnom artériovom bypasse (angl. coronary artery bypass grafting (CABG)) predstavujú skupinu s vysokým rizikom rekurentných kardiovaskulárnych príhod a úmrtia. Dnes už klasická štúdia z Montreal Heart Institute v Kanade publikovaná v polovici 80. rokov ukázala, že prežívanie pacientov po CABG je veľmi silne ovplyvnené…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Jaroslavou Bozdošovou

Jaroslava Bozdošová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Strednú zdravotnícku školu začala študovať v Humennom a po jej ukončení nastúpila na interné oddelenie v nemocnici vo Vranove nad Topľou, kde ako zdravotná sestra pôsobila 18 rokov. Potom sa rozhodla pre zmenu a zamestnala sa v obci, kde býva, v Tovarnom…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Norou Ivaničovou

Nora Ivaničová sa narodila v Žiari nad Hronom, ale vyrastala vo Zvolene, kde vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia pracovala v NsP Banská Bystrica na JIS detského oddelenia. Odborné skúsenosti získavala aj v internej a diabetologickej ambulancii vo Zvolene, v SÚSCCH Banská Bystrica na kardiologickom…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Janou Hoffmannovou

Jana Hoffmannová vyštudovala strednú zdravotnícku školu v Nitre. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie do Fakultnej nemocnice v Nitre. Na oddelení pracovala vyše 24 rokov. Počas tohto obdobia si rozšírila vedomosti na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave v odbore sestra vnútorného lekárstva. Neskôr prijala ponuku práce v Kardiocentre…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Martou Hadžurikovou

Marta Hadžuriková sa narodila v Krčave v okrese Sobrance. Základnú školu absolvovala v Podhorodi a strednú zdravotnícku školu v Michalovciach. Po ukončení štúdia nastúpila ako zdravotná sestra na chirurgické oddelenie v NsP Štefana Kukuru v Michalovciach, kde pracovala vyše dvadsaťpäť rokov. Neskôr sa rozhodla pre zmenu a začala pracovať v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Magdalénou Kurekovou

Magdaléna Kureková sa narodila v Brezne. SZŠ vyštudovala v Ružomberku a po ukončení štúdia začala pracovať na detskom oddelení NsP v Brezne. Po materskej dovolenke a práci v detských jasliach sa zamestnala na internom oddelení vo Zvolene, kde pracovala ako sestra pri lôžku. Na tejto pozícii pracovala vyše desať rokov.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Želmírou Ivanovičovou

Želmíra Ivanovičová sa narodila v mestečku Medzilaborce. Vyštudovala Strednú zdravotnícku školu v Humennom. Po škole začala pracovať ako zdravotná sestra v Detskom domove Sv. Nikolaja v Medzilaborciach. O niekoľko rokov sa rozhodla pre zmenu a prijala ponuku práce zdravotnej sestry v privátnej internej ambulancii v Medzilaborciach. Neskôr sa interná ambulancia…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Vierou Bajcsiovou

Viera Bajcsiová sa narodila v Humennom. Vyštudovala strednú zdravotnú školu Ivana Hálka v Bratislave. Jej prvým pôsobiskom bola nemocnica Philipa Pinela v Pezinku, kde pracovala ako sanitárka. Po vyše deviatich rokoch sa rozhodla pre prácu v lekárskej službe prvej pomoci (LSPP), neskôr pre prácu v obvodnej ambulancii a následne v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Mgr. Andreou Šufliarskou

Mgr. Andrea Šufliarska pochádza z Detvy. Študovala na Strednej zdravotníckej škole vo Zvolene, pokračovala v odbore ošetrovateľstvo na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ukončenom bakalárskou štátnou skúškou s vyznamenaním. Neskôr si popri práci doplnila magisterské vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo a špecializačné štúdium v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých na…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Renátou Rumlerovou

Renáta Rumlerová sa narodila v Piešťanoch. Po štúdiu ukončenom maturitnou skúškou na Strednej zdravotnej škole v Trenčíne nastúpila na interné oddelenie v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou. Neskôr dostala ponuku práce na oddelení JIS – jednotke intenzívnej starostlivosti, ktorú sa rozhodla prijať...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Zdenkou Horynovou

Zdenka Horynová sa narodila v Komárne. Strednú zdravotnícku školu navštevovala v Nových Zámkoch. Po maturite nastúpila do Nemocnice ministerstva obrany v Bratislave, kde pracovala 14 rokov. Potom prijala ponuku práce v Metabolickom centre doc. MUDr. Kataríny Rašlovej s. r. o., kde oslávi práve tento rok 20. výročie pôsobenia...
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií