KARDIO news pre sestry

Komentár k novým odporúčaniam pre manažment dyslipidémií a kardiovaskulárne riziko z pohľadu diabetes mellitus

V roku 2019 boli publikované dve dôležité odporúčania pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení u diabetikov a prediabetikov a pre diagnostiku a liečbu dyslipidémií (ESC/EASD 2019, ESC/EAS 2019). Obidve priniesli niektoré nové informácie pre stratifikáciu rizika a liečbu dyslipidémií u pacientov s ochorením diabetes mellitus (DM). Podľa nových odporúčaní diabetici a priori…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Katarínou Jaňákovou

Katarína Jaňáková sa narodila v obci Mutné. Tam absolvovala základnú školskú dochádzku, potom vyštudovala SZŠ v Dolnom Kubíne. Po ukončení štúdia začala pracovať v stomatologickej ambulancii a neskôr prijala ponuku práce v kardiologickej ambulancii MUDr. Lívie Jamriškovej, PhD.. Tu pôsobí vyše osem rokov.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca pani Mgr. Lisičanovou Janou

Mgr. Jana Lisičanová po ukončení strednej školy nastúpila na I. neurologickú kliniku LFUK a UNB na Mickiewiczovej 13 v Bratislave, kde pracovala celých desať rokov. Popri hlavnej práci pracovala aj v dialyzačnom centre Logman v Bratislave a taktiež aktívne navštevovala  VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave so zameraním na verejné zdravotníctvo,…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Luciou Langovou

Bc. Lucia Langová vyštudovala SZŠ v Prešove, odbor ošetrovateľstvo. Po skončení štúdia začala pracovať v centre sociálnych služieb VITA VITALIS na pozícii zdravotnej a neskôr staničnej sestry. Počas tohto obdobia sa rozhodla rozšíriť si svoje vedomosti štúdiom na fakulte zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v odbore ošetrovateľstvo, ktoré úspešne ukončila bakalárskou…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Katarínou Frenkovou

Katarína Frenková sa narodila v malej dedinke na Záhorí. Po ukončení základnej školy študovala na Strednej zdravotnej škole v Bratislave. Po štúdiu nastúpila do Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave do oddelenia detského kardiocentra. Následne pracovala v DSS v Plaveckom Podhradí a od roku 2012 pracuje v kardiologickej ambulancii v nemocnici…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Miroslavou Pivkovou, MBA

Miroslava Pivková sa narodila v Lučenci. Strednú zdravotnú školu ukončila maturitou a začala pracovať na chirurgickom a internom oddelení. Neskôr pracovala v kardiologickej ambulancii a od roku 2006 v ambulancii KardioMed s. r. o. Lučenec. Je držiteľkou certifikátu Kardiologické a funkčné vyšetrovacie metódy (SZU Bratislava) a súčasne jej bol udelený profesijný…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Bc. Vierou Szilágyiovou

Po skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole v Košiciach v odbore zdravotná sestra nastúpila Viera Szilágyiová na I. internú kliniku na metabolickú JIS. Neskôr ukončila externé bakalárske štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku, študijný program Ošetrovateľstvo a pokračovala v štúdiu na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, fakulte ošetrovateľstva, špecializácia v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca Norou Ivaničovou

Nora Ivaničová sa narodila v Žiari nad Hronom, ale vyrastala vo Zvolene, kde vyštudovala strednú zdravotnícku školu v odbore detská sestra. Po skončení štúdia pracovala v NsP Banská Bystrica na JIS detského oddelenia. Odborné skúsenosti získavala aj v internej a diabetologickej ambulancii vo Zvolene, v SÚSCCH Banská Bystrica na kardiologickom…
Prečítať

Dech, psychika a zdraví

Dechová rehabilitace a nácvik správného dýchání se často používají u onemocnění respiračního systému, jako je bronchiální astma, plicní rozedma (Fernandes et al., 2011), chronická bronchitis a nověji i postcovidový syndrom. Způsob dýchání podstatně ovlivňuje řadu tělesných funkcí i psychický stav. Nácvik klidného bráničního dýchání je proto velmi prospěšný i v…
Prečítať

Stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií z roku 2019

V srpnu 2019 byla publikována nová verze doporučených postupů k diagnostice a léčbě dyslipidemií autorů zastupujících  vropskou kardiologickou společnost (ESC) a Evropskou společnost pro aterosklerózu (EAS)1. Opět se jedná o komplexní a rozsáhlý materiál, který lze považovat za referenční – reviduje důkazy, o které opíráme diagnostické a léčebné postupy, ale…
Prečítať

Novinky z kongresu ACC 2020, ktorý sa tento rok preniesol z Chicaga do virtuálneho sveta online Ako dopadla štúdia ODYSSEY OUTCOMES, keď sa výsledky porovnali s novými 2019 ESC/EAS odporúčaniami na liečbu dyslipidémií?

Jednou z tém bola implementácia nových odporúčaní European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS) pre liečbu dyslipidémií do klinickej praxe. Nové odporúčania ESC/EAS boli publikované v roku 2019 pod názvom 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk (Mach et al.,…
Prečítať

COVID-19 a kardiovaskulárne ochorenia

Pandémia COVID-19 výrazne zasiahla do mnohých oblastí medicíny. Jednou z nich je aj kardiológia. Ochorenie COVID-19 bolo prvýkrát zistené v decembri 2019 v meste Wuhan v Číne (Zheng et al., 2020). Napriek tomu, že vzhľadom na relatívne krátky čas trvania pandémie nemožno ešte robiť definitívne závery a zovšeobecnenia, rýchlym tempom…
Prečítať

Cholesterol – usvedčený a odsúdený vinník

Každoročne na svete zomiera vyše 17 miliónov ľudí v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení, čo predstavuje okolo 30 % zo všetkých úmrtí. Na tomto počte sa Európa podieľa vyše 4 miliónmi úmrtí. Predpokladá sa, že v roku 2030 sa tento počet v celosvetovom meradle vyšplhá na hodnotu takmer 24 milióna úmrtí ročne.…
Prečítať

Účinok alirokumabu u diabetikov s nedávnym akútnym koronárnym syndrómom

Aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia u diabetikov. Zvyčajne sa manifestujú o desať rokov skôr ako u nediabetikov (Raal & Mohamed, 2019). Pacienti s diabetom majú 2,3-krát vyššie riziko úmrtia na vaskulárne ochorenia v porovnaní s nediabetikmi. Preto je primárna a sekundárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení jedným z hlavných cieľov…
Prečítať

Koncept časné prevence kardiovaskulárních příhod – co nového a jak prakticky postupovat

V současnosti nastal veliký posun v léčbě dyslipidemií z hlediska možností snižování aterogenních lipidů; postupnější ale neméně úspěšný vývoj sledujeme v oblasti léčby hypertenze. V oblasti prevence kardiovaskulárních onemocnění (KVO) se kromě užití kombinací statinů a inhibitorů PCSK9, případně dvoj- až trojkombinací antihypertenziv stále častěji zvažuje mírnější, ale časnější léčba…
Prečítať

Miesto nových hypolipidemických terapií v liečebnom algoritme dyslipidémií podľa konsenzu expertov Americkej kardiologickej spoločnosti ACC z roku  2022 o znižovaní LDL-cholesterolu pomocou nestatínovej liečby a v manažmente rizika aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia

American College of Cardiology (ACC) má dlhú históriu tvorby dokumentov, ktorých cieľom je dopĺňať usmernenia pre klinickú prax a informovať lekárov v oblastiach, v ktorých ešte nie je dostatok údajov, alebo sú nové dôkazy a vyvíjajú sa.
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií