DIA news

Štúdia BRIGHT („head-to-head“ porovnanie inzulínu glargin 300 U/ml a inzulínu degludek 100 U/ml): komentár k novším analýzam výsledkov

Bazálne analógy 2. generácie, ku ktorým v súčasnej dobe patrí inzulín degludek 100 U/ml a inzulín glargin 300 U/ml, vylepšujú viaceré vlastnosti bazálnych analógov 1. generácie, predovšetkým významne nižšou variabilitou a vyrovnanejším a dlhším trvaním účinku. Vďaka týmto vlastnostiam boli v randomizovaných kontrolovaných štúdiách...
Prečítať

Hypercholesterolémia ako rizikový faktor pre poruchu sluchu: Máme dostatok dôkazov?

Hypercholesterolémia a porucha sluchu patria medzi najrozšírenejšie zdravotné problémy v dospelej populácii. Predpokladá sa, že hypercholesterolémia môže mať nepriaznivé účinky na sluch. Naopak, pri statínoch využívaných pri jej liečbe sa objavujú dôkazy svedčiace pre otoprotektívny účinok. Presný patomechanizmus poruchy sluchu spôsobenej hypercholesterolémiou zostáva nejasný. Chronická hypercholesterolémia môže spôsobovať akumuláciu glykogénu…
Prečítať

Časné stárnutí cév a možnosti jeho ovlivnění aneb cévní vs. kalendářní věk a kardiovaskulární onemocnění

V průběhu života dochází přirozeně ke změnám struktury a funkce cév. Tyto změny se následně významně podílejí na vzniku a manifestaci kardiovaskulárních onemocnění. Mezi základní faktory, které ovlivňují stárnutí cévního systému, patří kalendářní věk, životní styl, přidružená onemocnění, dědičnost, pohlaví, socioekonomický statut, psychologické faktory a vlivy životního prostředí. U některých…
Prečítať

Dech, psychika a zdraví

Dechová rehabilitace a nácvik správného dýchání se často používají u onemocnění respiračního systému, jako je bronchiální astma, plicní rozedma (Fernandes et al., 2011), chronická bronchitis a nověji i postcovidový syndrom. Způsob dýchání podstatně ovlivňuje řadu tělesných funkcí i psychický stav. Nácvik klidného bráničního dýchání je proto velmi prospěšný i v…
Prečítať

Péče o hospitalizovaného pacienta s diabetem

Pacienti s diabetem představují až jednu třetinu hospitalizovaných osob. Diabetes ovlivňuje nejen jejich základní onemocnění, ale také celý průběh hospitalizace i ošetřovatelské péče. Postup, jak o hospitalizovaného pacienta s diabetem pečovat, se liší podle pracovišť. Tento článek je koncipován jako přehledné zpracování tématu a vychází z uvedených zdrojů a praxe…
Prečítať

Inzulin glargin 300 j./ml vs. inzulin degludek aneb vybírat ze dvou výborných možností je někdy těžší než ze dvou špatných

Inzulin glargin 300 j./ml a inzulin degludek patří mezi dlouhodobě působící inzulinová analoga druhé generace, která se vyznačují oproti inzulinovým analogům první generace delším biologickým poločasem, nižším výskytem hypoglykemií a možností větší flexibility časového rozsahu podávání. Účinnost a bezpečnost glarginu 300 j./ml a degludeku byla přímo porovnávána ve studiích BRIGHT…
Prečítať

Účinok alirokumabu u diabetikov s nedávnym akútnym koronárnym syndrómom

Aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenia sú najčastejšou príčinou úmrtia u diabetikov. Zvyčajne sa manifestujú o desať rokov skôr ako u nediabetikov (Raal & Mohamed, 2019). Pacienti s diabetom majú 2,3-krát vyššie riziko úmrtia na vaskulárne ochorenia v porovnaní s nediabetikmi. Preto je primárna a sekundárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení jedným z hlavných cieľov…
Prečítať

Rozhovor s hlavným odborníkom MZ SR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy MUDr. Jaroslavom Fábrym

MUDr. Jaroslav Fábry vyštudoval LF UK v Bratislave. V rámci doplnkového vzdelávania získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa, nadstavbovú atestáciu z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, získal medzinárodný certifikát biotechnológie v medicíne a súčasne GSP na medzinárodnej úrovni. V rámci bohatej odbornej praxe začal svoje pôsobenie na internom…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Annou Vargovou

MUDr. Anna Vargová sa narodila v Leviciach. Po maturite na levickom gymnáziu si podala prihlášku na štúdium medicíny do Martina a aj do Bratislavy, avšak pre nedostatok miesta nebola prijatá. Rok pracovala ako laborantka a opäť sa hlásila na medicínu, ale aj na VŠE. Prijali ju na obe vysoké školy.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Máriou Čížovou

MUDr. Mária Čížová sa narodila v Bratislave ako najstaršie z troch detí a vyrastala v rodine učiteľky a chirurga. Po ZŠ na Medzilaboreckej ulici navštevovala gymnázium L. Novomeského na Tomášikovej ulici a po celé detstvo tvrdo odmietala medicínu, až sa nakoniec pred maturitou rozhodla pre štúdium na LFUK v Bratislave.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca doc. MUDr. Ingrid Draveckou, PhD.

Doc. MUDr. Ingrid Dravecká, PhD. sa narodila v meste Krompachy. Po úspešnom ukončení štúdia na LF UPJŠ v Košiciach nastúpila do NsP v Spišskej Novej Vsi a následne pôsobila ako sekundárna lekárka v Geriatrickom centre Košice a na II. internej klinike FNsP Košice. Neskôr prijala pozíciu odborného asistenta na I.…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Jaroslavom Fábrym, hlavným odborníkom MZSR pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživy

MUDr. Jaroslav Fábry vyštudoval LFUK v Bratislave. V rámci doplnkového vzdelávania získal atestáciu z vnútorného lekárstva I. stupňa, nadstavbovú atestáciu z diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy, získal medzinárodný certifikát biotechnológie v medicíne a súčasne GSP na medzinárodnej úrovni. V rámci bohatej odbornej praxe začal svoje pôsobenie na  internom oddelení…
Prečítať

Prevencia diabetu 1. typu – utópia sa mení na realitu?

Prevencia diabetu 1. typu – utópia sa mení na realitu? Doc. MUDr. Viera Doničová, PhD. Interná a diabetologická ambulancia, Košice Za posledných desať rokov sa uskutočnilo alebo uskutočňuje vyše sto klinických štúdií založených na rôznych intervenciách zameraných na prevenciu vzniku diabetu 1. typu u vysoko rizikových jedincov, alebo spomalenia progresu…
Prečítať

Nahradí nový parameter kontroly glykémie TIR „time in range“ tradičný glykozylovaný hemoglobín HbA1c?

Kontinuálne monitorovanie glykémie (CGM) otvára nové možnosti hodnotenia liečby diabetu. Umožňuje hodnotiť časový priebeh glykémie počas sledovaného obdobia. Ďalšou výhodou je veľká názornosť priebehu glykémie, čo sa dá tiež pozitívne využiť v edukácii pacienta. Nový navrhnutý parameter hodnotenia glykémie meria čas, keď pacient mal glykémiu vo zvolenom cieľovom intervale (angl.…
Prečítať

Zelená diabetológia

Podľa analýzy z Indie „klasické“ plastové inzulínové injekčné striekačky predstavujú vyše 600 ton odpadu ročne. Používanie plastov v diabetológii (aplikačná technika pre inzulíny, materiál na kontinuálne monitorovanie glukózy, obalové materiály atď.) má určite svoj význam, zvyšuje sa bezpečnosť pacientov a zdravotníckeho personálu. Recyklovanie zdravotníckych pomôcok v diabetológii má však svoje…
Prečítať

Demencia – ďalšia komplikácia diabetu?

Epidemiologické údaje naznačujú, že diabetes môže byť jedným z významných rizikových faktorov pre vznik kognitívnych porúch a demencie vôbec. Nedávna metaanalýza prospektívnych štúdií ukázala, že u osôb s diabetom je o 73 % zvýšené riziko demencie, o 56 % zvýšené riziko Alzheimerovej demencie a o 127 % riziko vaskulárnej demencie…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Agnešou Okkelovou

MUDr. Agneša Okkelová sa narodila v Zlatých Moravciach. Študovala na Lekárskej fakulte UK v Martine. Po ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie všeobecnej nemocnice v Topoľčanoch. Po absolvovaní internistického kmeňa z vnútorného lekárstva prijala ponuku práce v diabetologickej ambulancii. Počas tohto obdobia zároveň získala špecializačnú skúšku z diabetológie a porúch…
Prečítať

COVID-19 a karanténa – 10 odporúčaní Americkej psychiatrickej asociácie

Ľudské správanie je ovplyvnené mnohými faktormi. Preto nás neprekvapuje, že karanténa negatívne ovplyvňuje našu psychiku a správanie sa vôbec. K dispozícii máme poznatky o vplyve karantény na správanie sa jedinca nielen v súvislosti s COVID-19, ale aj inými vírusovými ochoreniami ako napríklad SARS, MERS či Ebola. Slovo karanténa bolo prvýkrát…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií