Kazuistiky

Stačí u obézneho pacienta s dyslipoproteinémiou na zníženie kardiovaskulárneho rizika len redukcia hmotnosti?

Hypercholesterolémia je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení, najmä koronárnej choroby srdca. Najefektívnejšou skupinou liekov na prevenciu kardiovaskulárnych príhod a redukciu koncentrácie LDL-cholesterolu sú statíny. Nedávno publikované údaje z reálnej klinickej praxe1 uvádzajú, že 42,9 – 67,0 % pacientov pred iniciáciou liečby inhibítormi PCSK9 statíny netoleruje.
Prečítať

Úspešná liečba hypercholesterolémie inhibítorom PCSK9 alirokumabom u pacientky s familiárnou hypercholesterolémiou a diabetom

Familiárna hypercholesterolémia je jedno z najčastejších autozómovo dominantne dedičných ochorení charakterizované zvýšenou hladinou LDL-cholesterolu, akcelerovanou aterosklerózou a predčasnou manifestáciou kardiovaskulárnych ochorení. Veľké množstvo pacientov s týmto ochorením o svojom postihnutí nevie, a tým pádom nie sú liečení...
Prečítať

Prínos liečby alirokumabom u pacienta s polyvaskulárnym ochorením

V kazuistike opisujeme prípad pacienta s veľmi vysokým rizikom kardiovaskulárnej morbidity a mortality so závažnou koronárnou chorobou srdca, periférnym artériovým ochorením dolných končatín (PAO). U pacienta boli realizované opakované perkutánne revaskularizačné výkony na koronárnych artériách, ako aj na tepnách dolných končatín. V sekundárnej prevencii podávame intenzifikovanú statínovú liečbu v kombinácii…
Prečítať

Efekt monoterapie alirokumabom na hypercholesterolémiu u vysoko rizikového pacienta s intoleranciou hypolipidemík

Kazuistika opisuje 55-ročného muža s hypertenziou 3. stupňa s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ischemickou chorobou srdca s dvojcievnym koronárnym postihnutím, s aterosklerotickým plátom kmeňa, s nestabilnou angínou pectoris pri pozitívnej rodinnej anamnéze kardiovaskulárnych ochorení. Liečba statínmi a ezetimibom musela byť ukončená pre myalgie, artralgie a zvýšené hodnoty kreatínkinázy.
Prečítať

Alirokumab v liečbe polymorbídneho pacienta po CABG

Predkladáme kazuistiku 72-ročného polymorbídneho pacienta s anamnézou koronárnej choroby srdca, periférnym artériovým ochorením dolných končatín, diabetom mellitus 2. typu a aterosklerotickými zmenami v karotickom riečisku, ktorému bolo po prekonaní infarktu myokardu prednej steny koronarografickým vyšetrením verifikované závažné viaccievne postihnutie koronárnych artérií riešené včasnou chirurgickou revaskularizáciou. Pacient je vo veľmi vysokom…
Prečítať

Liečba hypercholesterolémie inhibítorom PCSK9 alirokumabom u vysoko rizikovej pacientky s diabetickou kardiomyopatiou

Etiológia aterosklerózy u pacientov s diabetes mellitus je multifaktoriálna a ochorenie sa vyvíja niekoľko rokov pred stanovením diagnózy diabetes mellitus (DM). Vyše 50 % novodiagnostikovaných diabetikov má už prítomnú ischemickú chorobu srdca. Riziko aterosklerotických príhod je u diabetikov dva- až štyrikrát vyššie v porovnaní s nediabetickou populáciou. Aterosklerotické komplikácie sú…
Prečítať

Ako zlepšiť compliance a adherenciu liečby alirokumabom u polymorbídnej pacientky s intoleranciou hypolipidemík

Kazuistika opisuje pacientku s potvrdenou koronárnou chorobou srdca, stenotickými zmenami na koronárnych artériách, s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, s izolovanou hypercholesterolémiou, u ktorej kombinovaná liečba atorvastatínom a ezetimibom preukázala len minimálny efekt na zníženie hladiny cholesterolu. Po pridaní najnižšej dávky alirokumabu 75 mg subkutánne raz za 2 týždne sme už…
Prečítať

Sekundárna prevencia u pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom

Kardiovaskulárne ochorenia sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí. Zvýšená hladina LDL-cholesterolu je významným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych príhod. Závery z klinických štúdií ukázali, že pokles LDL-cholesterolu o 1 mmol/l redukuje kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu o 22 %. Inhibítory proproteín konvertázy subtilizín kexín typu 9 (PCSK9i) si v poslednej dobe našli pevné miesto…
Prečítať

Primárna prevencia kardiovaskulárnych ochorení u pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou inhibítormi PCSK9

Pacienti, ktorí zdedili mutovaný gén LDL receptora od oboch rodičov, nesyntetizujú nijaký LDL-cholesterol, sú homozygotmi familiárnej hypercholesterolémie a ich plazmatické LDL sa metabolizujú prevažne nereceptorovou cestou. Od narodenia majú niekoľkonásobne vyššiu hladinu LDL a infarkt myokardu prekonávajú často už v detskom veku.2 U pacientov s familiárnou hypercholesterolémiou je hlavným cieľom…
Prečítať

Prínos liečby alirokumabom u pacienta s kardiologickou aj neurologickou diagnózou

V kazuistike opisujeme pacienta s potvrdenou koronárnou chorobou srdca, so stenotickými zmenami na koronárnych artériách, ktorý mal vysoké kardiovaskulárne riziko morbidity a mortality vzhľadom na viaccievne koronárne postihnutie riešené akútnou chirurgickou revaskularizáciou myokardu – CABG. Pacient s kombinovanou hypercholesterolémiou bol liečený v sekundárnej prevencii a pri intolerancii statínov aj ezetimibu…
Prečítať

Liečba alirokumabom u diabetického pacienta s vysokým kardiovaskulárnym rizikom

Kazuistika popisuje pacienta hypertonika, diabetika 2. typu s ischemickou chorobou srdca, s periférnym arteriálnym ochorením dolných končatín a závažnými aterosklerotickými zmenami v karotickom riečisku, ktorý je vo veľmi vysokom kardiovaskulárnom riziku vzhľadom na kompletnú intoleranciu statínov v hypolipidemickej liečbe pre eleváciu CK parametrov, u ktorého preukázala liečba ezetimibom nedostatočný efekt…
Prečítať

Kombinovaná hypolipidemická liečba a extrémne rizikový pacient

Kardiovaskulárne (KV) ochorenia sú každoročne základnou príčinou úmrtia u vyše 4 miliónov ľudí v Európe. V populácii do 65 rokov dominuje úmrtnosť mužov, ktorá je v tejto skupine vyše dvojnásobná. Redukcia hladiny LDL-cholesterolu ako jedného z hlavných rizikových faktorov vývoja aterosklerózy je kľúčovým terapeutickým postupom na zníženie KV mortality. Cieľovou…
Prečítať

Prínos liečby alirokumabom u pacienta s viacerými rizikovým faktormi

V kazuistike opisujeme prípad pacienta s hypercholesterolémiou a viacerými závažnými rizikovými faktormi. Kardiovaskulárne ochorenia sú najvýznamnejšou príčinou úmrtí vo svete a na Slovensku. Hypercholesterolémia sa považuje za jeden z hlavných spúšťačov a urýchľovačov aterosklerózy. V priebehu ochorenia bolo u nášho pacienta postupne vyskúšaných niekoľko liečebných stratégií s cieľom korigovať významne…
Prečítať

Pacient v extrémne vysokom kardiovaskulárnom riziku liečený PCSK9i alirokumabom

Kazuistika opisuje 68-ročného pacienta po prekonanom NSTEMI s pozitívnou rodinnou anamnézou KV ochorení, ICHS, po prekonanom STEMI v minulosti, s diabetes mellitus 2. typu, dyslipidémiou a artériovou hypertenziou. Počas liečby dyslipidémie od prekonania infarktu myokardu boli vyskúšané rôzne statíny v maximálnej dávke, ale napriek tomu pacient nedosahoval cieľové hodnoty LDL-cholesterolu.…
Prečítať

Priaznivý efekt PCSK9i alirokumabu v liečbe dyslipidémie u pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom

Napriek dostupnej perorálnej hypolipidemickej liečbe sa stretávame s vysokým percentom pacientov, ktorí nedosahujú cieľové hodnoty LDL-cholesterolu. Najnovšie Odporúčania ESC/EAS 2019 zdôrazňujú požiadavku na úpravu hypercholesterolémie tak, aby došlo k zníženiu kardiovaskulárneho rizika. V kazuistike uvádzame prípad pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, u ktorého napriek maximálne tolerovanej hypolipidemickej liečbe nebolo…
Prečítať

Klinické skúsenosti s alirokumabom v praxi

S liečbou porúch lipidového metabolizmu sa ambulantný kardiológ stretáva v každodennej praxi. Kardiovaskulárna morbidita a mortalita má popredné miesto v európskej populácii a postihuje signifikantne viac mužov ako žien. Chronicky známy fakt výšky sérového cholesterolu a jeho vzťah k aterosklerotickému arteriálnemu poškodeniu je potencovaný fajčením, vysokým krvným tlakom, diabetom, obličkových…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.14Ú/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií