KARDIO news

Tuky v potravinových pyramidách a talířích

Běžný spotřebitel se špatně orientuje v tucích. Ukazuje se, že se v nich vyzná ze základních živin nejméně. Neví, kolik tuků by měl denně sníst, jaké tuky omezovat a jaké naopak preferovat. Odborné společnosti se snaží vytvořit srozumitelnější a graficky názorná doporučení, jak by měla vypadat ideální skladba stravy...
Prečítať

Rizikové faktory, jejich celoživotní expozice a trajektorie – nový směr v odhadu rizika ASKVO

Jedna individuální analýza rizikového faktoru nemusí vést ke správné klasifikaci rizika ASKVO daného jedince. Analýzy trajektorií rizikových faktorů a snaha o kumulativní hodnocení závislé na délce a intenzitě expozice se zdají být tím správným směrem ke zpřesnění stanovení rizika. V případě cholesterolu je efekt celoživotní expozice ke zvýšenému riziku ASKVO…
Prečítať

Kardiovaskulárny efekt agonistov GLP1-receptorov: metaanalýzy poukazujú na skupinový efekt

Postavenie receptorových agonistov GLP1 (GLP1-RA) sa v terapeutických odporúčaniach pre manažment diabetu 2. typu (DM2T) s narastajúcimi poznatkami o ich pleiotropnom účinku so schopnosťou zníženia glykémie, nízkym rizikom hypoglykémie, redukciou telesnej hmotnosti ako aj pozitívnymi účinkami na kardiovaskulárny systém adekvátne zlepšuje. Spolu s pribúdajúcimi dátami z klinických štúdií ako aj…
Prečítať

Rizikové faktory, mortalita a výskyt kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus

Pacienti s diabetes mellitus (DM) 2. typu mají v porovnání s obecnou populací 2 – 4krát vyšší riziko výskytu kardiovaskulárních (KV) příhod a úmrtí. Výsledky randomizovaných klinických studií podporují řadu intervencí zaměřených na izolované rizikové faktory, jako jsou zvýšené hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c), krevního tlaku (TK) a cholesterolu, s cílem…
Prečítať

Dobré vztahy chrání před stresem a zvyšují kvalitu života

Bylo úterý a doktor Bláha měl v práci nepříjemný konflikt s nadřízeným. Vrátil se domů a tam se pohádal s manželkou. Další den se situace uklidnila a doktor Bláha o tom uvažoval. Myšlenku, že to byl „zákon schválnosti“, odmítl jako nevědeckou. Existovalo čistě racionální vysvětlení. V úterý přišel domů ze…
Prečítať

Nízký HDL-cholesterol: Jak to vlastně je?

Kauzální působení LDL-cholesterolu (LDL-C) v genezi a progresi aterosklerotických cévních lézí je zcela neoddiskutovatelné a podložené robustní evidencí z řady klinických studií. Role HDL-cholesterolu (HDL-C), resp. HDL-částic je opředena řadou kontroverzí, a tak HDL-C přestává být obecně považován za ateroprotektivní, tj. „dobrý cholesterol“. Recentní data naznačují, že pouze u jedinců…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Tatianou Hrabovčinovou

MUDr. Tatiana Hrabovčinová sa narodila vo Vranove nad Topľou. Po ukončení štúdia na gymnáziu vo Vranove nad Topľou študovala na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Svoju odbornú prax začala na internom oddelení vo Vranove nad Topľou ako sekundárny lekár. Počas tohto obdobia získala atestácie I. stupňa v…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Eugenom Kováčom

MUDr. Eugen Kováč sa narodil v Bratislave. Študoval na LF UK v Martine. Po úspešnom ukončení študia nastúpil na vojenskú službu do väznice v Sabinove. Po skončení vojenskej služby začal pracovať v kúpeľoch Sliač na oddelení špecializovanom na rehabilitáciu pacientov s kardiovaskulárnym ochorením. Na podnet MUDr. Petra Dediča začal pracovať…
Prečítať

Čo prináša alirokumab pacientom s akútnym koronárnym syndrómom po koronárnom artériovom bypasse (CABG)

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom po koronárnom artériovom bypasse (angl. coronary artery bypass grafting (CABG)) predstavujú skupinu s vysokým rizikom rekurentných kardiovaskulárnych príhod a úmrtia. Dnes už klasická štúdia z Montreal Heart Institute v Kanade publikovaná v polovici 80. rokov ukázala, že prežívanie pacientov po CABG je veľmi silne ovplyvnené…
Prečítať

Život v krizi

Jedno jarní ráno roku 2022 probudilo doktora Bláhu hlasité drčení budíku. Neochotně vstal a zapnul televizi. Jeho hygienické úkony provázelo hlučné, vzrušené válečné zpravodajství. Doktor Bláha šel připravit snídani. Podařilo se mu při tom rozbít oblíbený hrnek. Do práce sice přišel včas, ale zapomněl doma služební mobil.
Prečítať

Alirokumab v liečbe polyvaskulárnych ochorení

Polyvaskulárne ochorenie je definované ako súčasný výskyt dvoch alebo troch artériových ochorení u jedného pacienta (Nakashima et al., 2022). Pacientov s polyvaskulárnym ochorením môžeme zaradiť do skupiny s ochorením dvoch cievnych riečísk – koronárnym a periférnym artériovým ochorením, koronárnym a cerebrovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym a periférnym artériovým ochorením. Do ďalšej skupiny…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Monikou Lőrinczovou

MUDr. Monika Lőrinczová sa narodila v Kráľovskom Chlmci. Študovala na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Po úspešnom štúdiu nastúpila na III. internú klinku FN Rastislavova v Košiciach. Počas tohto obdobia absolvovala postupovú skúšku z internej medicíny. Potom sa rozhodla pre zmenu a jej novým pôsobiskom sa stal VÚSCH a.…
Prečítať

Postavenie alirokumabu v liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody

Cievna mozgová príhoda (CMP) predstavuje veľkú výzvu pre súčasnú medicínu. Napriek významnému pokroku v diagnostike a liečbe zostáva CMP celosvetovo 2. najčastejšou príčinou úmrtia (11,6 % zo všetkých úmrtí) a 3. najčastejšou príčinou invalidity/zneschopnenia (5,7 % zo všetkých prípadov) podľa údajov z roku 2019. V uvedenom roku bola celosvetovo incidencia…
Prečítať

Aká je cesta k dosiahnutiu cieľovej hladiny LDL-cholesterolu u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom?

Akútny koronárny syndróm (AKS) je dlhodobo hlavnou príčinou morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. Manažment lipidov predstavuje významnú súčasť v sekundárnej prevencii AKS, napriek tomu veľká časť pacientov nedosahuje odporúčané hodnoty LDL-cholesterolu. Podľa analýz približne 20 % pacientov s AKS, ktorí prežijú prvú ischemickú kardiovaskulárnu príhodu, postihne do 24 mesiacov…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií