Téma mesiaca

Čím nižšie ApoB, tým lepšie: Alirokumab môže znižovať kardiovaskulárne riziko aj za hranice dané znížením hodnôt LDL-cholesterolu

Jedným z najdôležitejších objavov v kardiovaskulárnej medicíne v minulom storočí je dôkaz vzťahu medzi lipoproteínom s nízkou hustotou cholesterolu (LDL-C) a kardiovaskulárnymi ochoreniami podporený genetickými, epidemiologickými a klinickými štúdiami (Ference B. A. et al., 2017). Dnes je k dispozícii už presvedčivé množstvo dôkazov, že čím nižší je LDL-C, tým lepšie.
Prečítať

Aj krátke obdobie veľmi nízkych hladín LDL-C (< 0,39 mmol/l) môže viesť k predĺženému zníženiu kardiovaskulárneho rizika

Vo väčšine štúdií zameraných na vyhodnotenie efektu liečby znižujúcej hladinu LDL-cholesterolu sa klinický prínos vyvíja v priebehu času s menším znížením rizika kardiovaskulárnych príhod počas prvého roka liečby v porovnaní s nasledujúcimi rokmi.1 Efekt liečby však môže byť dlhotrvajúci, ako poukazujú klinické štúdie so statínmi, kde sa pozorovalo pretrvávajúce zníženie kardiovaskulárnej mortality…
Prečítať

Miesto nových hypolipidemických terapií v liečebnom algoritme dyslipidémií podľa konsenzu expertov Americkej kardiologickej spoločnosti ACC z roku 2022 o znižovaní LDL-cholesterolu pomocou nestatínovej liečby a v manažmente rizika aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia

American College of Cardiology (ACC) má dlhú históriu tvorby dokumentov, ktorých cieľom je dopĺňať usmernenia pre klinickú prax a informovať lekárov v oblastiach, v ktorých ešte nie je dostatok údajov, alebo sú nové dôkazy a vyvíjajú sa...
Prečítať

Čo prináša alirokumab pacientom s akútnym koronárnym syndrómom po koronárnom artériovom bypasse (CABG)

Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom po koronárnom artériovom bypasse (angl. coronary artery bypass grafting (CABG)) predstavujú skupinu s vysokým rizikom rekurentných kardiovaskulárnych príhod a úmrtia. Dnes už klasická štúdia z Montreal Heart Institute v Kanade publikovaná v polovici 80. rokov ukázala, že prežívanie pacientov po CABG je veľmi silne ovplyvnené…
Prečítať

Alirokumab v liečbe polyvaskulárnych ochorení

Polyvaskulárne ochorenie je definované ako súčasný výskyt dvoch alebo troch artériových ochorení u jedného pacienta (Nakashima et al., 2022). Pacientov s polyvaskulárnym ochorením môžeme zaradiť do skupiny s ochorením dvoch cievnych riečísk – koronárnym a periférnym artériovým ochorením, koronárnym a cerebrovaskulárnym ochorením, cerebrovaskulárnym a periférnym artériovým ochorením. Do ďalšej skupiny…
Prečítať

Postavenie alirokumabu v liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody

Cievna mozgová príhoda (CMP) predstavuje veľkú výzvu pre súčasnú medicínu. Napriek významnému pokroku v diagnostike a liečbe zostáva CMP celosvetovo 2. najčastejšou príčinou úmrtia (11,6 % zo všetkých úmrtí) a 3. najčastejšou príčinou invalidity/zneschopnenia (5,7 % zo všetkých prípadov) podľa údajov z roku 2019. V uvedenom roku bola celosvetovo incidencia…
Prečítať

Aká je cesta k dosiahnutiu cieľovej hladiny LDL-cholesterolu u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom?

Akútny koronárny syndróm (AKS) je dlhodobo hlavnou príčinou morbidity a mortality vo vyspelých krajinách. Manažment lipidov predstavuje významnú súčasť v sekundárnej prevencii AKS, napriek tomu veľká časť pacientov nedosahuje odporúčané hodnoty LDL-cholesterolu. Podľa analýz približne 20 % pacientov s AKS, ktorí prežijú prvú ischemickú kardiovaskulárnu príhodu, postihne do 24 mesiacov…
Prečítať

Framingham Heart Study – Čo sme sa naučili o lipidoch za 70 rokov

Framingham Heart Study (FHS) svojím zameraním a dĺžkou trvania vyše 70 rokov predstavuje unikátnu štúdiu v dejinách medicíny. Štúdia sa začala v roku 1948 s cieľom zlepšiť pochopenie epidemiológie koronárnej choroby srdca (KCHS) v USA. Dnes sú do štúdie zahrnuté už tri generácie (vrátane 2. a 3. generácie potomkov a…
Prečítať

Spojenie myseľ – srdce – telo: Vedecké vyhlásenie American Heart Association o vplyve psychického zdravia na kardiovaskulárne ochorenia

Potrebu harmónie medzi mysľou a telom zdôrazňovali už starí Gréci. V 17. storočí anglický lekár a anatóm Thomas Willis označil smútok a dlhotrvajúce trúchlenie za jednu z príčin diabetu. Dnešné výskumy potvrdili obojstranný vzťah medzi diabetom a depresiou (Katon et al., 2010). V 30. rokoch 20. storočia sa objavili práce,…
Prečítať

Koľko pacientov po infarkte myokardu potrebuje liečbu PCSK9 inhibítormi?

Štúdia DA VINCI ukázala, že len 54 % (95 % CI 52 % – 56 %) pacientov dosahuje hodnoty LDL-cholesterolu na základe stanovených cieľov podľa odporúčaní pre manažment dyslipidémií Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS) z roku 2016. Pri prepočítaní na najnovšie (prísnejšie) odporúčania z roku…
Prečítať

Je úprava hladiny LDL-cholesterolu prínosná aj vo vyššom veku – čo hovoria klinické štúdie?

Otázka, či existuje veková hranica, za ktorou už znižovanie LDL-cholesterolu nemá klinický význam, zamestnáva odborníkov dlhý čas. Staršie štúdie uvádzali, že u jedincov vo veku ≥ 70 rokov nie je zvýšený LDL-cholesterol spojený so zvýšeným rizikom infarktu myokardu (IM) a aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (AKVO). Ide o staršie štúdie z dôb, keď…
Prečítať

Vplyv alirokumabu na zníženie počtu hospitalizácií u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom

Akútny koronárny syndróm (AKS) predstavuje veľkú výzvu pre súčasnú medicínu. Epidemiologicko-štatistické údaje sú však vzhľadom na genetiku, vplyvy vonkajšieho prostredia, životný štýl, rozdiely v metodike hlásení a neúplnosť údajov veľmi rôznorodé. Incidencia AKS sú približne 3 prípady na 1 000 obyvateľov za rok. Hospitalizačná mortalita sa pohybuje na úrovni 5…
Prečítať

COVID-19 a kardiovaskulárne ochorenie

Používajte odporúčané ochranné prostriedky. Pri ich používaní dodržiavajte odporúčania výrobcu. Jednorazové rúška, rukavice a iné ochranné prostriedky nepoužívajte opakovane. Vyhoďte ich ihneď po použití.
Prečítať

Keď statíny nestačia

Statíny patria medzi základné lieky v manažmente dyslipidémií. Ich postavenie v medicíne je podporené aj najnovšími odporúčaniami pre manažment dyslipidémií Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu z roku 2019. Uvedené odporúčania presne definujú, ako postupovať v prípade nedostatočnej účinnosti statínov. V prípade farmakologickej liečby LDL-cholesterolu, ak sa nedosahujú stanovené…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií