Kazuistiky

Keď obavy z alopécie nepredstavujú pre pacienta bariéru – príbeh so šťastným koncom vďaka teriflunomidu

Účinnosť a bezpečnosť teriflunomidu bola dokázaná mnohými štúdiami a i vďaka liekovej forme a frekvencii podávania sa stal obľúbenou voľbou liečby pre vhodných pacientov so sclerosis multiplex (SM). Nespornou výhodou teriflunomidu, ktorý bol schválený na liečbu recidivujúcich foriem SM, je jeho dávkovanie, t. j. jedenkrát denne jedna tableta...
Prečítať

Teriflunomid – účinná a dobre tolerovaná voľba u mimoriadne senzitívnej pacientky na vedľajšie účinky liečby

V prezentovanej kazuistike je popísaný prípad pacientky, ktorá prekonala multifokálny atak s ľahkou kvadruparézou akcentovanou na dolných končatinách, cerebelárnou symptomatológiou a sfinkterovými ťažkosťami. MRI vyšetrenie preukázalo už v úvode závažný nález viacpočetných T2 hypersignálnych lézií v supra- aj infratentoriálnej oblasti mozgu, C a Th mieche, pričom 7 z nich vykazovalo…
Prečítať

Teriflunomid, nežiaduce účinky nielen z DMT liečby

Teriflunomid je indikovaný na liečbu dospelých pacientov s relaps-remitujúcou formou sklerózy multiplex. Ide o imunomodulačnú látku s protizápalovými vlastnosťami, ktorá selektívne a reverzibilne inhibuje mitochondriálny enzým dihydroorotátdehydrogenázu (DHO-DH), ktorý je potrebný na syntézu pyrimidínov de novo...
Prečítať

Naše skúsenosti s liečbou teriflunomidom

Teriflunomid je imunomodulátor s protizápalovým účinkom, ktorý selektívne a reverzibilne inhibuje mitochondriálny enzým dihydroorotát dehydrogenázu. Tento enzým je dôležitý pre de novo syntézu pyrimidínu potrebného pre rýchlo sa deliace T a B bunky. Teriflunomid týmto mechanizmom obmedzuje nadmernú aktiváciu imunitného systému a znižuje tak aktivitu ochorenia SM...
Prečítať

Manažment pacienta s autoimunitnou trombocytopéniou s diagnózou SM relaps remitujúca forma liečenou alemtuzumabom

Alemtuzumab je rekombinantná humanizovaná monoklonálna protilátka. Viaže sa na povrchový antigén CD52, ktorý je prítomný vo vysokých hladinách na T (CD3+) a B (CD19+) lymfocytových bunkách a v nižších hladinách na NK bunkách, monocytoch a makrofágoch. Po naviazaní na povrch T a B lymfocytov pôsobí prostredníctvom celulárnej cytolýzy závislej od protilátky a komplementom vyvolanej lýzy.
Prečítať

Dlhodobá stabilita pacientky v liečbe alemtuzumabom

Sclerosis multiplex je autoimunitné a autoinflamatórne ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré postihuje prevažne mladú populáciu s najvyššou incidenciou medzi 20. a 40. rokom života. Veľmi zriedkavo sa s  ním stretávame v detskom veku a v starobe. Postihuje prevažne mladé ženy vo fertilnom veku v pomere 2:1...
Prečítať

Atypická prezentácia sclerosis multiplex u atypickej pacientky

49-ročná žena, vydatá, dve deti, lekárka so súkromnou praxou, dovtedy zdravá. V 12/2016 (ako 45-ročná) bola prvýkrát vyšetrená v SM centre pre náhle stŕpnutie trupu (cca od úrovne Th4 po brucho), subjektívny pocit obruče okolo trupu, stŕpnutie a nešikovnosť oboch HK a plosiek DK, pocit pálenia, trvanie asi dva týždne.…
Prečítať

Cervikálna myelitída: koincidencia dvoch autoimunitných chorôb

Systémový lupus erythematosus (SLE) je chronické autoimunitné ochorenie s multiorgánovým postihnutím. V posledných rokoch sa ukázalo, že u pacienta so SLE prítomné neurologické symptómy môžu súvisieť aj s iným autoimunitným neurologickým ochorením, akým je spektrum ochorení neuromyelitis optica (NMOSD). Správna a včasná diagnostika koincidencie týchto dvoch chorôb je dôležitá z…
Prečítať

Atrofia mozgu ako samostatný prejav progresie sclerosis multiplex

Prejavom aktivity, resp. progresie ochorenia sclerosis multiplex je jednak klinický obraz charakterizovaný opakovanými atakmi ochorenia a/alebo postupným narastaním zneschopnenia so zhoršovaním klinického stavu a/alebo aktivita v MRI náleze prejavujúca sa prítomnosťou enhansujúcich ložísk alebo pribúdaním nových T 2 lézií na mozgu a mieche. Takéto prípady sú na základe súčasných platných…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií