Čo ponúka inzulín glargín v liečbe seniorov s diabetom 2. typu

Čo ponúka inzulín glargín v liečbe seniorov s diabetom 2. typu

Odborná redakcia DIA News

  Starnutie populácie prináša veľkú výzvu pre celú spoločnosť vrátane zdravotníctva. Podľa údajov NCZI žilo k 31.12. 2019 na Slovensku 905 175 obyvateľov starších ako 65 rokov (16,6 % z celej populácie). Na porovnanie bol počet obyvateľov vo veku 0 – 14 rokov 863 720 (15,8 % populácie). Zároveň bolo hlásených 155 753 diabetikov všetkých typov vo veku 65 rokov a viac, čo predstavuje 17,2 % obyvateľov v tejto vekovej skupine (pozn. red.: stav k 31. 12. 2019, NCZI, 2020).   Liečba diabetikov vo vyššom veku má v dôsledku zmien v medicínskych, psychologických, funkčných a sociálnych doménach svoje špecifiká. Ďalšou významnou skutočnosťou sú možné zmeny vo farmakodynamike a farmakokinetike liekov s rastúcim vekom, čo môže ovplyvňovať účinnosť liekov, výskyt nežiaducich účinkov a následne adherenciu pacienta k liečbe. Hlavne vo vyšších vekových skupinách pacientov s diabetom treba hodnotiť nielen ich klinický, kognitívny a funkčný stav, ale aj vplyv polypragmázie. Rovnako treba zvážiť aj reálne možnosti okolia pacienta (Handelsman et al., 2019). Odborné spoločnosti preto venujú osobitnú pozornosť liečbe diabetu u seniorov (ADA, 2021). Výskyt hypoglykémie vo vyššom veku je častejší ako v mladších vekových skupinách a má tiež závažnejšie dôsledky vrátane zníženej adherencie k liečbe, nutnosti hospitalizácie a rizika pádov (Yale et al., 2020). Starnutie môže priniesť zmeny v kontraregulačných a symptomatických reakciách na hypoglykémiu, čo môže mať za následok menšiu intenzitu symptómov hypoglykémie, a teda aj zníženú schopnosť uvedomiť si tento závažný stav a správne naň zareagovať (Bonadonna et al., 2021). Pokles kognitívnych funkcií vedie k zvýšenému riziku hypoglykémie a naopak, závažná hypoglykémia zvyšuje riziko demencie (ADA, 2021). Pacienti s diabetom majú strach/úzkosť z hypoglykémie, čo má za následok zhoršenie kontroly glykémie a kvality života (Polonsky et al., 2015). Z uvedených dôvodov odporúča American Diabetes Association (ADA) v liečbe diabetu u seniorov preferovať lieky s nízkym rizikom hypoglykémie (ADA, 2021). Analýza účinnosti a bezpečnosti inzulínového analógu u seniorov je o to významnejšia, že väčšina štúdií nepokrýva dostatočne zastúpenie vekovej skupiny ≥ 65 rokov. Deskriptívna analýza 2 484 intervenčných štúdií zameraných na diabetes priniesla zaujímavé výsledky. Len 0,6 % z nich bolo selektívne zameraných na seniorov, zatiaľ čo u 30,8 % štúdií vek nad 65 rokov patril medzi vylučovacie kritériá a vek > 75 rokov medzi ne patril dokonca až u 54,9 % štúdií (Lakey et al., 2013). Z uvedených dôvodov bola účinnosť a bezpečnosť inzulínu glargín 300 U/ml u seniorov vo veku 65 rokov predmetom viacerých štúdií a analýz, napr. štúdie SENIOR (noninferiority štúdia). Išlo o prvú prospektívnu 26-týždňovú štúdiu v skupine 1 014 pacientov s DM 2 (priemerný vek 71 rokov, ~ 20 % vo veku 75 rokov) randomizovaných na liečbu inzulínom glargín 300 U/ml (Gla-300) alebo glargín 100 U/ml (Gla-100) ako komparátora. Do štúdie boli zaradení pacienti liečení perorálnymi antidiabetikami ± inzulín. Liečba obidvomi analógmi viedla k porovnateľnému zníženiu hodnôt glykozylovaného hemoglobínu HbA1c v obidvoch vekových skupinách ≥ 65 rokov a podskupine ≥ 75 rokov. Rovnako aj výskyt potvrdených hypoglykémií (< 3,9 mmol/l) a závažných hypoglykémií bol porovnateľný, aj keď numericky nižší u Gla-300. Autori všeobecne hodnotili výskyt hypoglykémií ako nízky. Rozdiel v prospech liečby s Gla-300 sa výrazne prejavil vo vekovej skupine 75 rokov v signifikantne zníženom výskyte potvrdených hypoglykémií v prepočte za rok (Rate Ratio RR = 0,45 (95 % CI 0,25 – 0,83)). Zaujímavou skutočnosťou je fakt, že počas štúdie (26 týždňov) sa vo vekovej skupine ≥ 75 rokov nevyskytli žiadne nočné hypoglykémie (0:00 – 5:59 hod.) či už závažné alebo potvrdené (< 3,9 mmol/l) a potvrdené symptomatické (< 3,0 mmol/l). Podľa hodnotenia autorov výsledky štúdie ukázali, že liečba inzulínom glargín 300 U/ml je účinná a bezpečná v liečbe pacientov s DM 2 vo veku 65 rokov. Z liečby s Gla-300 môžu mať významný úžitok jedinci vo vekovej skupine 75 rokov z pohľadu nižšieho rizika hypoglykémie. Ide o skupinu pacientov výrazne ohrozenú hypoglykémiou s jej všetkými už spomenutými dôsledkami (Ritzel et al., 2018). Iniciácia liečby alebo prestavenie na inzulínové analógy glargín a detemir v porovnaní s NPH inzulínom vedie k zníženiu výskytu závažných hypoglykémií. Retrospektívna analýza vzorky 575 008 jedincov s DM 2 vo vyššom veku 74,9 ± 6,7 roka (407 018 liečená glargínom, 141 558 detemirom a 26 402 NPH inzulínom) sledovaná 0,37 roka (medián) ukázala, že použitie inzulínových analógov glargín a detemir viedlo približne k 30 % zníženiu závažných hypoglykémií definovaných ako potreba návštevy pohotovosti alebo hospitalizácie v dôsledku hypoglykémie. Počas sledovaného obdobia nebolo liečených 10,5 % pacientov s perorálnymi antidiabetikami a 100 % prandiálnymi inzulínmi. Dôležité je pripomenúť, že išlo o výsledky z reálnej klinickej praxe (Bradley et al., 2021). Inzulín glargín 300 U/ml (Gla-300) bol porovnaný s inzulínom glargín 100 U/ml (Gla-100) v metaanalýze na úrovni pacientskych dát 2 496 jedincov s DM 2 z otvorených, multicentrických, randomizovaných štúdií EDITION 1, 2 a 3. Analýza zvlášť hodnotila vekovú skupinu ≥ 65 rokov a < 65 rokov. Hodnotené parametre predstavovali percento pacientov s hodnotami HbA1c < 7 %, < 7,5 % alebo znížením hodnôt HbA1c ≥ 0,5 % a percento pacientov s potvrdenou nočnou hypoglykémiou (£ 3,9 mmol/l) (0:00 – 5:59 hod.), závažnou hypoglykémiou alebo hypoglykémiou počas dňa (0:00 – 24:00 hod.) v 6. mesiaci trvania štúdie. V obidvoch vekových skupinách liečených Gla-300 alebo Gla-100 došlo k porovnateľnému zníženiu sledovaných parametrov – pokles hodnôt HbA1c v 6. mesiaci a táto zhoda sa udržala aj v 12. mesiaci trvania štúdií. Štatisticky signifikantne väčšie percento pacientov s DM 2 liečených s Gla-300 v porovnaní s Gla-100 dosiahlo hodnoty HbA1c definované v cieľoch štúdie bez potvrdenej nočnej hypoglykémie (£ 3,9 mmol/l) alebo závažnej hypoglykémie. Uvedený rozdiel platil v obidvoch vekových skupinách 65 rokov (Relative Risk RR = 0,70; 95 % CI 0,57 – 0,85) a < 65 rokov (RR = 0,77; 95 % CI 0,68 – 0,87) (Yale et al., 2020). Uvedené výsledky sú v zhode aj so závermi zo štúdie Deliver 3. Podľa autorov ide o prvú štúdiu, ktorá sledovala vplyv prestavenia z bazálnych inzulínov na inzulínový analóg 2. generácie glargín 300 U/ml (Gla-300) v porovnaní s prestavením z bazálnych inzulínov na inzulínové analógy 1. generácie – glargín 100 U/ml (Gla-100) a detemir (IDet) v podmienkach reálnej klinickej praxe u 2 352 seniorov vo veku 65 rokov (priemerný vek 71,7 roka) s DM 2. Pacienti museli byť liečení minimálne 12 mesiacov pred prvým predpisom sledovaného inzulínového analógu nejakým bazálnym inzulínom a následne boli hodnotení (on-treatment) nasledujúce 3 – 6 mesiacov. Z pohľadu kontroly glykémie boli výsledky podobné. U pacientov liečených inzulínovým analógom 2. generácie glargín 300 U/ml v porovnaní s analógmi 1. generácie glargín 100 U/ml a detemir bol štatisticky významne znížený výskyt hypoglykémií (o 37 %) a návštev ambulantných špecialistov alebo lekárskej pohotovosti v súvislosti s hypoglykémiou (o 42 %) na základe on-treatment analýzy (Bailey et al., 2019). Vplyv veku na účinnosť a bezpečnosť inzulínu glargín 300 U/ml (Gla-300) hodnotila aj tohto roku publikovaná analýza REALI European Pooled Data Analysis. Výsledky sa opierali o 14 intervenčných a neintervenčných štúdií s 8 106 pacientmi z Európy s nedostatočne kontrolovaným DM 2. Nedostatočná kontrola bola definovaná ako stav, keď sledovaní jedinci nedosahovali požadované cieľové hodnoty glykémie, resp. HbA1c. Po nastavení na Gla-300 museli byť liečení aspoň 24 týždňov (interval 24 – 60 týždňov). Taktiež museli byť dostupné údaje o účinnosti a bezpečnosti na úrovni pacientov, čo zvyšuje kvalitu analýzy. Pacienti boli rozdelení do 5 vekových skupín: < 50 rokov, 50 – 59 rokov, 60 – 69 rokov, 70 – 79 rokov a 80 rokov. Po začatí liečby s Gla-300 došlo k podobnému zníženiu HbA1c vo všetkých piatich vekových skupinách v priemere -1,08 % až -1,18 % v 24. týždni oproti východiskovým hodnotám. Rovnako aj zníženie hodnôt glykémie nalačno bolo podobné vo všetkých vekových skupinách. Rozdiely v hodnotách HbA1c a glykémie nalačno neboli medzi vekovými skupinami štatisticky signifikantné. Autori analýzy hodnotili výskyt hypoglykémií ako nízky. Symptomatické hypoglykémie sa vyskytovali vo vekovej skupine ≥ 80 rokov menej často v porovnaní s mladšími vekovými skupinami – hypoglykémia hocikedy počas dňa (5,9 % vs. 7,6 – 9,4 %) alebo nočná hypoglykémia (0,5 % vs. 1,6 – 2,5 %). Výskyt závažných hypoglykémií bol taktiež nízky podľa hodnotenia autorov, najvyšší vo vekovej skupine ≥ 80 rokov v porovnaní s mladšími vekovými skupinami (1,1 % vs. 0,1 – 0,6%). Uvedené zistenia sú v súlade s poznatkami, že znížená schopnosť seniorov vo vyššom veku rozpoznať symptómy hypoglykémie vedie k riziku závažných hypoglykémií. Na základe výsledkov analýzy autori hodnotia inzulín glargín 300 U/ml ako racionálnu alternatívu v liečbe DM 2 u seniorov. Iniciácia liečby s inzulínom glargín 300 U/ml u pacientov, ktorí nedosahujú ciele liečby DM 2, je spojená s klinicky významným a konzistentným znížením HbA1c a glykémie nalačno bez ohľadu na vek a s obmedzeným výskytom hypoglykémií (Bonadonna et al., 2021). Inzulín hrá dôležitú úlohu v liečbe diabetu. Pre väčšinu pacientov predstavujú obavy z rizika hypoglykémie hlavnú prekážku pri dosahovaní stanovených terapeutických cieľov (Mathieu, 2021). Nové výskumy len rozširujú naše poznatky o negatívnom dopade hypoglykémie na zdravotný stav. Podľa medzinárodnej pracovnej skupiny The International Hypoglycaemia Study Group (IHSG) potvrdzujú výsledky z rôznych štúdií vplyv závažnej hypoglykémie na incidenciu veľkých kardiovaskulárnych a mikrovaskulárnych príhod, úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia a tiež aj úmrtí na iné ako kardiovaskulárne ochorenia. Uvedené skutočnosti platia pravdepodobne vo všetkých vekových skupinách diabetikov, nielen u seniorov (IHSG, 2019). Inzulín glargín 300 U/ml predstavuje na základe štúdií a súhrnných analýz vhodnú terapeutickú alternatívu pre seniorov (a nielen seniorov) ako skupinu zvlášť ohrozenú hypoglykémiami a s ňou spojenými dôsledkami (Bonadonna et al., 2021).   Literatúra
 1. ADA (2021): Older Adults: Standards of Medical Care in Diabetes – 2021, American Diabetes Association, Diabetes Care, 44(Suppl. 1), S168–S179
 2. Bailey, T.S. et al. (2019): Diabetes Obes. Metab., 21, 2384–2393
 3. Bonadonna, R.C. et al. (2021): Diabetes Ther., doi.org/10.1007/s13300-021-01030-0
 4. Bradley, M.C. et al. (2021): JAMA Intern. Med., doi:10.1001/jamainternmed.2020.9176
 5. Handelsman, Y. et al. (2019): Adv. Ther., 36, 3321–3339
 6. Lakey, W.C. et al. (2013): Diabetologia, 56, 1226–1235
 7. Mathieu, C. (2021): Diabetologia, doi.org/10.1007/s00125-020-05354-7
 8. NCZI (2020): Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2019, Národné centrum zdravotníckych informácií, časť T1_2_1, T2_6_2
 9. Polonsky, W.H. et al. (2015): J. Diab. Complicat., 29, 1171-1176
 10. Ritzel, R. et al. (2018): Diabetes Care, 41, 1672–1680
 11. The International Hypoglycaemia Study Group (IHSG) (2019): Lancet Diabetol. Endocrinol., 7, 385-396
 12. Yale, J.-F. et al. (2020): Diab. & Metab., 46, 110–118

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií