Čo prináša alirokumab pacientom s akútnym koronárnym syndrómom po koronárnom artériovom bypasse (CABG)

Čo prináša alirokumab pacientom s akútnym koronárnym syndrómom po koronárnom artériovom bypasse (CABG)

 

Odborná redakcia KARDIO News

 

  Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom po koronárnom artériovom bypasse (angl. coronary artery bypass grafting (CABG)) predstavujú skupinu s vysokým rizikom rekurentných kardiovaskulárnych príhod a úmrtia. Dnes už klasická štúdia z Montreal Heart Institute v Kanade publikovaná v polovici 80. rokov ukázala, že prežívanie pacientov po CABG je veľmi silne ovplyvnené koncentráciou aterogénnych lipoproteínov, zníženie ich koncentrácie preto patrí medzi základné piliere starostlivosti o týchto pacientov (Campeau et al., 1984; Genest et al., 2019). Tieto poznatky odrážajú aj najnovšie odporúčania manažmentu dyslipidémií European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS) z roku 2019. Osoby s CABG sú zaradené do skupiny s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom s odporúčanými cieľovými hodnotami LDL-cholesterolu < 1,4 mmol/l a non-HDL-cholesterolu < 2,2 mmol/l. V porovnaní s odporúčaniami z roku 2016 došlo k zníženiu pôvodných hodnôt pre LDL-cholesterol aj non-HDL cholesterol o 0,4 mmol/l. (Mach et al., 2020; Lan et al., 2022).     Negatívny vplyv LDL-cholesterolu z hľadiska rizika kardiovaskulárnej príhody potvrdila aj štúdia na vzorke celkovo 1 125 osôb (priemerný vek 65 ± 9 rokov, 79 % muži) s CABG bez predchádzajúcej revaskularizácie. Priemerná dĺžka sledovania bola 93 ± 52 mesiacov po CABG. Celkovo u 179 pacientov (16 %) sa v tomto období vyskytla koronárna príhoda. Hyperlipidémia patrila medzi dominantné sledované nezávislé faktory ovplyvňujúce riziko budúcej koronárnej príhody po CABG (Hazard Ratio HR = 2,13; 95 % CI = 1,45 – 3,14; p < 0,001). Pre porovnanie napríklad riziko aktívneho fajčenia (HR = 1,51; 95 % CI = 1,07 – 2,13); p = 0,020), prítomnosti diabetu v štádiu liečby inzulínom (HR = 1,61; 95 % CI = 1,18 – 2,18; p = 0,002) a chronického ochorenia obličiek (HR = 2,09; 95 % CI = 1,20 – 3,63); p = 0.009) bolo nižšie. Autori zdôrazňujú nutnosť zamerať sa na uvedené rizikové faktory u pacientov s CABG (Leviner et al., 2021). Podľa epidemiologických štúdií nedosahuje veľká skupina pacientov s CABG cieľové hodnoty LDL-cholesterolu napriek vysoko intenzívnej liečbe statínmi. Autori poukazujú na skutočnosť, že liečba statínmi ± ezetimib má svoje limity pri znižovaní koncentrácie LDL-cholesterolu. V tejto súvislosti prináša použitie PCSK9 inhibítorov v klinickej praxi úžitok aj tejto skupine pacientov, lebo posúva hranice znižovania cholesterolu aj za hranice určené liečbou statín ± ezetimib (Lan et al., 2022). Uvedenie PCSK9 inhibítorov do klinickej praxe umožňuje väčšiemu počtu veľmi vysoko a vysoko rizikových pacientov dosiahnuť cieľové hodnoty LDL-cholesterolu podľa najnovších odporúčaní pre manažment dyslipidémií ESC a EAS z roku 2019. Aj samotné odporúčania v rámci hodnotenia hypolipidemickej liečby uvádzajú, že vysoko intenzívna liečba statínmi môže viesť k zníženiu LDL-cholesterolu v monoterapii v priemere okolo 50 % a v kombinácii s ezetimibom okolo 65 %. Liečba PCSK9 inhibítorom v monoterapii v priemere okolo 60 %, v kombinácii s vysoko intenzívnou liečbou statínmi v priemere okolo 75 % a v trojkombinácii s vysoko intenzívnou liečbou statínmi a ezetimibom okolo 85 % (Mach et al., 2020). Zaujímavé výsledky ohľadne vplyvu zníženia LDL-cholesterolu u osôb s CABG priniesla subanalýza výsledkov multicentrickej, randomizovanej (1:1), dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdie ODYSSEY OUTCOMES zameranej na sledovanie účinku PCSK9 inhibítora alirokumabu pridaného k intenzívnej liečbe statínmi. Do štúdie bolo zaradených 18 924 pacientov s akútnym koronárnym syndrómom (AKS) (83 % infarkt myokardu a 17 % vysoko riziková nestabilná angína pectoris) hospitalizovaných v období 1 – 12 mesiacov pred samotnou randomizáciou a zvýšenou koncentráciou aterogénnych lipoproteínov napriek intenzívnej liečbe statínmi alebo použitiu maximálnej tolerovanej dávky statínov. Dĺžka sledovania bola medián 2,8 rokov od randomizácie, pričom 8 242 pacientov bolo sledovaných 3 – 5 rokov. Primárny zložený cieľ štúdie MACE (angl. Major Adverse Cardiovascular Events) podľa definície zahŕňal úmrtie v dôsledku koronárnej choroby srdca, nefatálny infarkt myokardu, fatálnu alebo nefatálnu ischemickú cievnu mozgovú príhodu alebo hospitalizáciu v dôsledku nestabilnej angíny pectoris. Detaily štúdie sú popísané v literatúre (Schwartz et al., 2018). V rámci subanalýzy boli pacienti rozdelení do troch skupín (Goodman et al., 2019):
 1. osoby bez CABG (16 896 osôb),
 2. osoby s CABG v čase po AKS, ale pred samotnou randomizáciou (1 025 osôb),
 3. osoby s CABG v čase pred AKS (1 003 osôb).
Pacienti, ktorí mali koronárny bypas (CABG) v čase pred akútnym kardiovaskulárnym syndrómom (skupina c), v porovnaní so zvyšnými skupinami (skupiny a, b) mali vyšší vek, prevládali muži, mali častejší výskyt diabetu, periférneho artériového ochorenia dolných končatín, hypertenzie a rovnako častejší výskyt infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody v minulosti (Goodman et al., 2019). Výsledky subanalýzy môžeme zhrnúť takto (Hazard Ratio (HR) a 95 % CI) (Goodman et al., 2019): Liečba PCSK9 inhibítorom alirokumabom z hľadiska zníženia rizika MACE mala najväčší benefit pre pacientov, ktorí mali koronárny bypas (CABG) v čase pred akútnym kardiovskulárnym syndrómom, kde došlo k zníženiu rizika MACE o 23 %, čo je vyše 1,5-násobne viac v porovnaní so skupinou bez CABG, kde bolo zníženie rizika MACE o 14 % (Goodman et al., 2019). Takisto zníženie rizika úmrtia zo všetkých príčin bolo numericky najväčšie v analyzovanej skupine pacientov s CABG pred AKS – zníženie o 33 % v porovnaní s pacientmi zaradenými do skupiny bez CABG, ktorí dosiahli zníženie o 12 % (Goodman et al., 2019).  

Výsledky subanalýzy 

  Klinický efekt zníženia hodnôt LDL-cholesterolu v dôsledku liečby PCSK9 inhibítorom alirokumabom na zníženie rizika MACE a takisto na zníženie rizika úmrtia zo všetkých príčin sa najvýraznejšie prejavil v skupine osôb s CABG v čase pred AKS, teda u najrizikovejšej skupiny (Goodman et al., 2019). Podľa autorov subanalýzy neukázali predchádzajúce štúdie zamerané na pacientov s AKS a predchádzajúcim CABG sledujúce vplyv pridania ezetimibu alebo placeba k statínu (simvastatín) alebo porovnávajúce vysoko intenzívnu liečbu statínom s nízko intenzívnou liečbou statínom neukázali na rozdiel v mortalite medzi sledovanými skupinami (Brilakis et al., 2008; Eisen et al., 2016; Goodman et al., 2019). V protiklade k nim výsledky subanalýzy naznačujú, že liečba PCSK9 inhibítorom alirokumabom je spojená so znížením výskytu úmrtí v dôsledku koronárnej choroby srdca, úmrtia v dôsledku kardiovaskulárnych ochorení a úmrtia zo všetkých príčin. Autori predpokladajú, že ide o výraznejšie zníženie hodnôt LDL-cholesterolu v dôsledku liečby PCSK9 inhibítorom alirokumabom až za hranice liečby so statínom ± ezetimib (Goodman et al., 2019). Bezpečnosť použitia PCSK9 inhibítora alirokumabu u pacientov s revaskularizáciou hodnotila súhrnná analýza 8 klinických štúdií v rámci programu ODYSSEY. Výsledky potvrdili podobný bezpečnostný profil PCSK9 inhibítoru alirokumabu u pacientov s revaskularizáciou a bez revaskularizácie (Kereiakes et al., 2018). Komentár k subanalýze oceňuje jej zameranie na veľmi vysoko rizikovú skupinu osôb s CABG. Štúdia potvrdila, že pacienti s najväčším kardiovaskulárnym rizikom majú aj najväčší úžitok zo zníženia LDL-cholesterolu. Autori uvedeného komentára zvlášť zdôraznili signifikantné zníženie mortality v súvislosti so znížením hodnôt LDL-cholesterolu v dôsledku liečby PCSK9 inhibítorom alirokumabom, ktoré, ako zdôrazňujú, už nemôže byť ďalej ignorované (Genest et al., 2019). Na základe výsledkov subanalýzy autori konštatovali významný prínos liečby PCSK9 inhibítorom alirokumabom u osôb s AKS a predchádzajúcim CABG z hľadiska zníženia rizika veľkých kardiovaskulárnych príhod (úmrtie v dôsledku koronárnej choroby srdca, nefatálny infarkt myokardu, fatálna alebo nefatálna ischemická cievna mozgová príhoda alebo hospitalizácia v dôsledku nestabilnej angíny pectoris) a úmrtia zo všetkých príčin (Goodman et al., 2019).   Literatúra
 1. Brilakis, E.S. et al. (2008): Am. J. Cardiol., 102, 552–558
 2. Campeau, L. et al. (1984): New Engl. J. Med., 311, 1329-1332
 3. Eisen, A. et al. (2016): Eur. Heart J., 37, 3576–3584
 4. Genest, J. et al. (2019): JACC, 74, 1187-1189
 5. Goodman, S.G. et al. (2019): JACC, 74, 1177-1186
 6. Kereiakes, D.J. et al. (2018): Atherosclerosis, 277, 211-218
 7. Lan, N.S.R. et al. (2022): J. Lipid. Atheroscler., 11, 187-196
 8. Leviner, D.B. et al. (2021): Thorac. Cardiovasc. Surg., 69, 592-598
 9. Mach, F. et al. (2020): Eur. Heart J., 41, 111-188
 10. Schwartz, G.G. et al. (2018): New Engl. J. Med., 379, 2097-2107
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií