Čo prinieslo pridanie bazálneho inzulínového analógu Gla-300 ku GLP-1 RA. Výsledky Deliver-G štúdie

Čo prinieslo pridanie bazálneho inzulínového analógu

Gla-300 ku GLP-1 RA. Výsledky Deliver-G štúdie

 

Odborná redakcia DIA News

Diabetes mellitus 2. typu predstavuje heterogénne a progresívne ochorenie. Jeho dôsledkom je postupné zhoršovanie kontroly glykémie a nutnosť pridávať ďalšie antidiabetiká s rôznym (komplementárnym) mechanizmom účinku. Vzhľadom na skutočnosť, že na vzniku ochorenia sa podieľajú rôzne mechanizmy, zvolená liečba by mala ovplyvniť súčasne rôzne patofyziologické mechanizmy. Jedným z dôležitých cieľov liečby je zachovanie alebo zlepšenie funkcie B-buniek pankreasu (DeFronzo et al., 2013).

American Diabetes Association (ADA) odporúča zvážiť kombinovanú liečbu s viacerými antidiabetikami už pri diagnostikovaní ochorenia s cieľom rýchleho upravenia glykémie,  najmä ak hodnoty glykozylovaného hemoglobínu HbA1c sú 1,5 – 2 % nad stanovenými cieľmi (ElSayed et al., 2023).

Odporúčania ADA pre liečbu diabetu z tohto roku navrhujú zvážiť začatie liečby s inzulínom u osôb s DM 2 T, ak platí aspoň jedna z uvedených podmienok (ElSayed et al., 2023):

 1. preukázateľne sa uskutočňujú katabolické procesy v organizme (pokles hmotnosti)
 2. prítomnosť symptómov hyperglykémie
 3. hodnoty HbA1c > 10 %
 4. hodnoty glykémie ≥ 16,7 mmol/l.

Podľa analýz s predlžujúcou sa dobou trvania liečby, ktorá nevedie k dosiahnutiu cieľových hodnôt HbA1c, klesá pravdepodobnosť dosiahnutia týchto cieľových hodnôt. Preto je dôležitá včasná intenzifikácia liečby DM 2 T pridaním ďalších antidiabetík (Reach et al., 2017; Khunti et al., 2018).

Zaujímavé výsledky pre klinickú prax priniesla analýza vzorky 6 597 osôb (vek 62 ± 12,7 rokov, HbA1c > 9 %, Body Mass Index (BMI) 33,2 ± 7,8 kg/m2) s DM 2 T nedosahujúcich cieľové hodnoty glykémie pomocou perorálnych antidiabetík (USA). Pacienti boli prestavení na liečbu bazálnymi inzulínmi (monoterapia, 20 % osôb) alebo im bol bazálny inzulín pridaný k už existujúcej liečbe perorálnymi antidiabetikami. Cieľom bolo dosiahnuť hodnoty HbA1c < 7 % (Blonde et al., 2018).

Podmienená pravdepodobnosť po prvýkrát dosiahnutia hodnoty HbA1c < 7 % v danom časovom intervale od začatia liečby bazálnym inzulínom (Blonde et al., 2018).

 

Môžeme zhrnúť, že kumulatívne v prvom roku nastavenia dosiahlo cieľovú hodnotu HbA1c < 7 % približne 38 % osôb, zatiaľ čo v druhom roku len ďalších 8 % osôb (Blonde et al., 2018).

Minulý rok bola publikovaná štúdia Deliver-G zameraná na účinok pridania bazálneho inzulínového analógu 2. generácie glargín 300 U/ml (Gla-300) k existujúcej liečbe s GLP-1 receptorovými agonistami (GLP-1 RA) u pacientov s DM 2 T a neuspokojivou kontrolou glykémie. Išlo o údaje z bežnej klinickej praxe v USA (angl. real-world data). Klinické štúdie podporujú použitie uvedenej kombinácie v klinickej praxi. Na druhej strane údaje z reálnej klinickej praxe sú obmedzené (Bailey et al., 2022).

Kombinácia bazálneho inzulínového analógu 2. generácie glargínu 300 U/ml a GLP-1 receptorového agonistu ponúka možnú alternatívu v liečbe DM 2 T v dôsledku ich vzájomného komplementárneho účinku. Použitie komplementárnej liečby má svoju logiku, ktorá  vychádza priamo z patofyziológie samotného ochorenia (Aroda e al., 2016; Aronson et al., 2019; Blonde et al., 2019).

Do štúdie Deliver-G  bolo zaradených 271 osôb (vek 57,9 ± 10,8 rokov, 50,9 % muži, BMI 35,5 ± 6,3 kg/m2 a východisková hodnota HbA1c 9,16 ± 1,51 %) liečených s GLP-1 RA exenatid a liraglutid podávanými raz denne (57,6 %) alebo albiglutid, dulaglutid a exenatid s predĺženým uvoľňovaním podávanými raz týždenne (42,4 %). Pacienti neboli liečení inzulínom pred zaradením do štúdie. Liečba s GLP-1 RA trvala minimálne 12 mesiacov pred zaradením do štúdie a minimálne 6 mesiacov po pridaní Gla-300.  Spolu 92,3 % zaradených osôb užívalo aspoň jedno perorálne antidiabetikum, z toho 63,1 % metformín, 55,7 % deriváty sulfonylurey, 41,7 % gliflozíny, 25,1 % inhibítory dipeptidylpeptidázy 4 (DPP-4) a 8,5 % tiazolidíndióny. Priemerne užíval pacient 1,97 ± 1,04 perorálnych antidiabetík. Najčastejšou komorbiditou bola hypertenzia, hyperlipidémia a obezita (Bailey et al., 2022).

Pridanie bazálneho inzulínového analógu Gla-300 po 6 mesiacoch liečby viedlo k signifikantnému poklesu hodnoty HbA1c -0,97 ± 1,60 % (p < 0,0001). K signifikantnému zníženiu hodnôt HbA1c došlo bez ohľadu na východiskové hodnoty HbA1c (≤ 9 % vs > 9 %) (Bailey et al., 2022).

Rovnako aj signifikantne viac osôb po pridaní Gla-300 dosiahlo cieľovú hodnotu HbA1c < 7,0 %: 22,14 % vs 4,80 % (p < 0,0001) a hodnotu HbA1c < 8,0 %: 51,29 % vs 19,56 % (p < 0,0001) po 6 mesiacoch od nastavenia na Gla-300 v porovnaní s obdobím pred nastavením na GLA-300 (Upravené podľa Bailey et al., 2022).

Výskyt hypoglykemických príhod bol porovnateľný v časovom období pred a po pridaní Gla-300, výskyt hypoglykémií všeobecne 8,49 % vs 9,59 % (p = 0,513), rovnako aj počet hospitalizácií/návštev pohotovosti v súvislosti s hypoglykemickou príhodou 0,37 % vs 0,74 % (p = 1,000). Pridanie Gla-300 neviedlo k zvýšeniu hypoglykemických príhod, čo prispieva k dôvere jedinca s DM 2 T v liečbu s inzulínom, resp. k jej rýchlejšiemu akceptovaniu (Upravené podľa Bailey et al., 2022).

Prínos pridania bazálneho inzulínového analógu Gla-300 k existujúcej liečbe s GLP-1 RA sa prejavil aj v ekonomickej oblasti – poklesom návštev v rámci ambulantnej starostlivosti zo všetkých príčin 98,9 % vs 95,2 % (p = 0,008) alebo v súvislosti s DM 2 T 93,7 % vs 82,3 % (p < 0,0001). Zníženie počtu ambulantných návštev v súvislosti s DM 2 T vysvetľujú autori štúdie zlepšením kontroly glykémie v dôsledku použitia Gla-300. Táto skutočnosť sa prejavila aj znížením návštev zo všetkých príčin (Bailey et al., 2022).

Retrospektívna štúdia Deliver-G potvrdila súčasné poznatky o tom, že pridanie bazálneho inzulínového analógu glargín 300 U/ml k existujúcej liečbe u osôb s DM 2 T môže prispieť k zlepšeniu kontroly glykémie, a to bez štatisticky významného zvýšenia výskytu hypoglykémií. Pridanie iznulínu glargín 300 U/ml k už zavedenej liečbe  GLP-1 receptorovými agonistami u pacientov s DM 2 T a neuspokojivou kontrolou glykémie prináša tak ďalší úžitok v porovnaní len s pokračovaním už existujúcej liečby (Bailey et al., 2022).

Výsledky štúdie Deliver-G sú v súlade aj s odporúčaniami Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2022. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD) ohľadne postavenia inzulínu a jeho analógov v liečbe DM 2 T (Davies et al., 2022).

Literatúra
 1. Aroda, V.R. et al. (2016): Diabetes Care, 39, 1972-1980
 2. Aronson, R. et al. (2019): Diabetes Obes. Metab., 21, 726–731
 3. Bailey, T.S. et al. (2022): Diabetes Obes. Metab., 24, 1617–1622
 4. Blonde, L. et al. (2018): Diabetes Ther., 9, 1347-1358
 5. Blonde, L. et al. (2019): Curr. Med. Res. Opin., 35, 793–804
 6. Davies, M.J. et al. (2022): Diabetes Care, 45, 2753-2786
 7. DeFronzo, R.A. et al. (2013): Diabetes Care, 36 (Suppl. 2), S127-S138
 8. ElSayed, N.A. et al. (20203): Diabetes Care, 46 (Suppl. 1), S140–S157
 9. Khunti, K. et al. (2018): Diabetes Obes. Metab., 20, 427–437
 10. Reach, G. et al. (2017): Diabetes & Metabol., 43, 501-511
 

 

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií