Deintenzifikácia inzulínovej liečby ako cesta k zjednodušeniu každodenného života

Deintenzifikácia inzulínovej liečby ako cesta
k zjednodušeniu každodenného života

 

MUDr. Plameňová Martina
Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Zvolen

Úvod

Diabetes mellitus typ 2 (DM2T) je komplexné metabolické ochorenie, ktorého prevalencia neustále narastá. Súčasná liečba tohto ochorenia je zameraná nielen na zníženie glykémie, ale aj na pozitívne ovplyvnenie kardiovaskulárnych rizikových faktorov a pridružených ochorení pacienta. Najnovšie liečivá umožňujú lekárom ušiť pacientovi liečbu doslova na mieru podľa jeho individuálnych potrieb.

Fixná titrovateľná kombinácia bazálneho inzulínu glargín 100 U/ml s agonistom GLP-1 receptorov lixisenatidom v koncentrácii 33 alebo 50 µg/ml (iGlarLixi) je veľkým prínosom v liečbe pacientov s DM2T so zachovanou sekréciou endogénneho inzulínu jednak po zlyhaní liečby perorálnymi antidiabetikami a bazálnym inzulínom (tzv. intenzifikácia liečby), ale aj u pacientov s neuspokojivou metabolickou kompenzáciou DM2T napriek intenzifikovanej liečbe inzulínom (tzv. deintenzifikácia liečby).

Prezentovaná kazuistika popisuje práve prípad úspešnej deintenzifikácie liečby u pacienta, u ktorého bola zmena liečby vynútená zhoršením metabolickej kompenzácie a potrebou zjednodušiť liečbu pri prejavoch začínajúcej sa demencie.

Osobná anamnéza

Muž, 74-ročný pacient prekonal bežné ochorenia, vážnejšie chorý nebol. Od roku 1999 sa lieči na artériovú hypertenziu a dyslipoproteinémiu s prevahou hypercholesterolémie.

V roku 2000 podstúpil laparoskopickú cholecystektómiu pre symptomatickú cholecystolitiázu, iné operácie neudáva a vážnejšie úrazy nemal. Fajčil od mladosti cca 10 – 15 cigariet denne, od 1/2021 nefajčí.

Pacient je dôchodca, predtým pracoval ako bankový úradník, vdovec, žije v rodinnom dome so synom, nevestou a vnúčatami.

Rodinná anamnéza

Matka mala DM2T na diéte vo vyššom veku, zomrela po akútnej cievnej mozgovej príhode ako 86-ročná, inak rodinná anamnéza z hľadiska DM negatívna.

Anamnéza DM2T pred začatím liečby iGlarLixi

DM2T bol diagnostikovaný v roku 2003 u vtedy 54-ročného pacienta, od začiatku bol liečený metformínom, roky v monoterapii, od roku 2015 v kombinácii s DPP4i sitagliptínom. Metabolická kompenzácia bola v ďalších rokoch relatívne uspokojivá, HbA1c: 4,8 – 5,8 % DCCT, kolísala podľa miery dodržiavania diétnych a režimových opatrení.

Z chronických mikrovaskulárnych komplikácií je prítomná asymptomatická forma symetrickej distálnej senzitívno-motorickej polyneuropathie dolných končatín, očné pozadie je bez prejavov diabetickej retinopatie, mikroalbuminúria nie je prítomná.

V januári 2021 pacient prekonal COVID-19 s veľmi ťažkým priebehom, mal obojstrannú bronchopneumóniu s nutnosťou umelej pľúcnej ventilácie, bol dlhodobo hospitalizovaný na OAIM, potom na internom oddelení a napokon v liečebni pre dlhodobo chorých.
Z hospitalizácie bol prepustený v marci 2021, nastavený na intenzifikovanú liečbu inzulínom, PAD boli počas hospitalizácie z liečby vynechané.

V júni 2021 boli pri diabetologickej kontrole pre zlú metabolickú kompenzáciu PAD (sitagliptín/metformín 50/1 000 mg 2 x 1 tbl.) vrátené do liečby, ale zlá metabolická kompenzácia pretrvávala aj v septembri 2021, navyše bola prítomná významná vnútrodenná aj medzidenná variabilita glykémií. Pacient pripúšťa nedôslednosti v diéte, ale hlavne to, že občas si zabudne pichnúť inzulín, resp. zabudne, či si inzulín pichol a potom nevie, čo robiť. V priebehu dňa je doma sám, ráno a večer je doma nevesta a syn, ktorí ho občas skontrolujú, ale inzulín si pichá sám a aj glykémie si meria samostatne.

Pri dostatočnej hladine endogénneho inzulínu (C-peptid 3,24 ng/ml, norma 1,1 – 4,4 ng/ml) v snahe zjednodušiť pacientovi liečbu aj režim som sa rozhodla pre deintenzifikáciu liečby s použitím fixnej titrovateľnej kombinácie iGlarLixi.

Liečba DM pred nasadením iGlarLixi: glulizín 14 – 10 12 j. s. c., glargín 100 U/ml 28 j. s. c. a sitagliptín/metformín 2 x 50/1 000 mg.

Kontrola v septembri 2021

Obvod pása: 104 cm, výška: 167cm, hmotnosť: 82 kg, BMI 29 kg/m²
Glykemický profil v selfmonitoringu: 10,6 – 12,8 – 14,5 – 12,8 – 7,6 – 11,6 – 9,9 mmol/l

Laboratórne vyšetrenia – 18. 9. 2021 14:17:

S_Glukóza 9,0 mmol/l (++++) (3,3-5,5), S_Kreatinín 106 umol/l (++++) (64-104), S_Kys. močová 453 umol/l (++++) (208-428), S_Bilirubín celk. 13,5 umol/l, S_AST 0,69 ukat/l, S_ALT 0,92 ukat/l (++++) (0,00-0,85), S_GMT 0,71 ukat/l, S_CK 5,63 ukat/l (++++) (0,41-3,24), S_Cholesterol 6,59 mmol/l (++++) (2,90-5,00), S_LDL Chol. 4,22 mmol/l (++++) (1,20-2,60), S_HDL Chol. 1,18 mmol/l, Non HDL Chol. 5,41 mmol/l (++++) (0,00-3,40), S_Triacylglyceroly 4,75 mmol/l (++++) (0,45-1,70), U_MAU 14,80 mg/l, U_Kreatinín 6030,0 umol/l, U_Alb/Krea ACR 2,45 mg/mmol, Objem moču jednoraz ml, Doba zberu jednoraz hodín, C_eGF CKD-EPI 1,06 ml/s/1,73 m2, S_TSH 3,280 mIU/l, B_HbA1c (IFCC) 6,6 % (++++) (2,0 – 4,2), HbA1c 66 mmol/mol (++++) (20 – 42), U_Krv negat. , U_Urobilinogén normál. , U_Bilirubín negat. , U_Bielkoviny negat. , U_Nitráty negat. arb.j., U_Ketolátky negat. , U_Glukóza +++ , U_pH moču 5,0 , U_Leuk negat.

Pri kontrole bola indikovaná liečba metformínom 2 x 1 000 mg a iGlarLixi 100 U/ml a 50 µg/ml (žlté pero) v iniciálnej dávke 20 j. s. c. ráno s postupným dotitrovaním v priebehu mesiaca 2 x do týždňa telefonicky do celkovej dávky 30 j. s. c. ráno.

Kontrola v januári 2022

Pacient prišiel na kontrolu po 3 mesiacoch v januári 2022, subjektívne sa cítil dobre, pochvaľoval si zjednodušenie liečby, na pichnutie inzulínu ani meranie glykémie nezabúda, syn mu nastavil pripomienku v telefóne, sem-tam ho ešte aj skontroluje.

Glykemický profil: 6,2 – 6,3 – 5,8 – 8,6 – 7,1 – 8,9 – 8,0 mmol/l.
Obvod pása: 104 cm, výška: 167 cm, hmotnosť: 82 kg, BMI: 29 kg/m²

Laboratórne vyšetrenia – 21. 1. 2022 13:06:

S_Glukóza 7,1 mmol/l (++++) (3,3-5,5), S_Kreatinín 113 umol/l (++++) (64-104), S_Kys. močová 343 umol/l, S_Bilirubín celk. 7,7 umol/l, S_AST 1,03 ukat/l (++++) (0,00-0,85), S_ALT 1,86 ukat/l (++++) (0,00-0,85), S_GMT 0,93 ukat/l (++++) (0,00-0,92), S_CK 4,64 ukat/l (++++) (0,41-3,24), S_Cholesterol 4,80 mmol/l, S_LDL Chol. 3,17 mmol/l (++++) (1,20-2,60), S_HDL Chol. 1,04 mmol/l, Non HDL Chol. 3,76 mmol/l (++++) (0,00-3,40), S_Triacylglyceroly 3,15 mmol/l (++++) (0,45-1,70), C_eGF CKD-EPI 0,98 ml/s/1,73m2 (—-) (1,00-2,50), B_HbA1c (IFCC%) 5,4 % (++++) (2,0-4,2), HbA1c (IFCC) 54 mmol/mol (++++) (20-42), moč chem. glu++
Liečba DM2T ponechaná bez zmeny.

Kontrola v apríli 2022

Na nasledujúcu kontrolu pacient prišiel v apríli 2022, subjektívne sa cítil dobre. Glykemický profil s relatívne vyrovnanými hodnotami od 5,5 do 10 mmol/l vrátane postprandiálnych glykémií.
Obvod pása: 102 cm, výška: 167 cm, hmotnosť: 80 kg, BMI: 28,5 kg/m²

Laboratórne vyšetrenia – 27. 4. 2022 14:10:

S_Glukóza 7,3 mmol/l (++++) (3,3-5,5), S_Kreatinín 100 umol/l, S_Kys. močová 349 umol/l, S_Bilirubín celk. 9,9 umol/l, S_AST 0,49 ukat/l, S_ALT 0,63 ukat/l, S_GMT 0,64 ukat/l, S_CK 4,90 ukat/l (++++) (0,41-3,24), S_Cholesterol 5,49 mmol/l (++++) (2,90-5,00), S_LDL Chol. 3,46 mmol/l (++++) (1,20-2,60), S_HDL Chol. 1,23 mmol/l, Non HDL Chol. 4,26 mmol/l (++++) (0,00-3,40), S_Triacylglyceroly 3,63 mmol/l (++++) (0,45-1,70), C_eGF CKD-EPI 1,14 ml/s/1,73 m2, B_HbA1c (IFCC%) 5,4 % (++++) (2,0-4,2), HbA1c (IFCC) 54 mmol/mol (++++) (20-42), moč chem. glu++
Liečba ponechaná bez zmeny.

Záver

Zmena liečby viedla u nášho pacienta k významnému zlepšeniu metabolickej kompenzácie DM2T s významným pridaným benefitom v podobe aplikácie inzulínu 1x denne bez potreby frekventného selfmonitoringu glykémií, či dôslednejšieho plánovania stravy a fyzickej aktivity vzhľadom na čas a dávku podávaného inzulínu, ako to bolo nutné pri predošlej intenzifikovanej liečbe s použitím prandiálneho inzulínu. Pacient je s liečbou maximálne spokojný, pretože je relatívne sebestačný a jednoducho zvláda menežovať svoje ochorenie (diéta, režim, aplikácia inzulínu, selfmonitoring) s občasnou pomocou blízkych príbuzných.

Literatúra u autorky

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

 

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií