Efektivita liečby PCSK9-inhibítorom alirokumabom u pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom

Efektivita liečby PCSK9-inhibítorom alirokumabom u pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom

 

MUDr. Miriam Adamovičová Diabetologická ambulancia JAL, s. r. o. Trnava

 

 

Súhrn: Predkladám kazuistiku 59-ročného pacienta s ICHS, po opakovaných infarktoch myokardu a koronárnych revaskularizačných procedúrach. Doplnenie hypolipidemickej terapie o PCSK9-inhibítor alirokumab viedlo už po 3 mesiacoch k signifikantnému zníženiu LDL-cholesterolu. Kľúčové slová: veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko, koronárna artériová choroba, alirokumab
Úvod: Kardiovaskulárne ochorenia sú celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí. Táto mortalita je dvojnásobná v porovnaní s úmrtnosťou na onkologické ochorenia. Zvýšená hladina LDL-cholesterolu je významným rizikovým faktorom kardiovaskulárnych príhod. Závery z klinických štúdií ukázali, že pokles LDL-cholesterolu o 1 mmol/l redukuje kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu o 22 %. Kazuistika: 59-ročný pacient bol na vyšetrenie odoslaný kardiológom pre neuspokojivé hodnoty lipidogramu pri aktuálnej liečbe. Pacient bol sledovaný pre koronárnu artériovú chorobu s trojcievnym postihnutím, paroxyzmálnu fibriláciu predsiení, hypertenziu a dyslipoproteinémiu. Trikrát prekonal myokardiálny infarkt (vo veku 38 rokov non-STEMI spodnej steny, vo veku 42 rokov non-STEMI inferolaterálne riešený pomocou PCI so stentovaním, vo veku 55 rokov non-STEMI nejasnej lokalizácie, následne absolvoval CABG). Posledná echokardiografia potvrdila dobrú systolickú funkciu s poruchou diastolickej funkcie 1. typu hypertrofovanej ľavej komory, bez lokalizovanej poruchy kinetiky, bez zreteľných zmien na chlopňovom aparáte. V rodinnej anamnéze je významné, že matka pacienta prekonala 3 myokardiálne infarkty (prvý vo veku 45 rokov) i to, že jej matka zomrela asi 55-ročná na cievnu mozgovú príhodu. 34-ročný syn pacienta má zvýšený cholesterol, upravovaný len diétou. Samotný pacient je invalidný dôchodca, predtým pracoval ako chladiarensky mechanik. Je abstinent, nikdy nefajčil. Zaujíma sa o svoj zdravotný stav, dodržiava režimové opatrenia, denne prejde bicyklom okolo 10 km. Jeho dlhodobá medikácia zahŕňa betaxolol, kandesartan, hydrochlorotiazid, warfarin a kombináciu simvastatín 40 mg + ezetimib 10 mg. Pacient má nadváhu s BMI 28,7 kg/m2, okrem xantalazmov nad horným viečkom nemá viditeľné prejavy kumulácie lipidov. V laboratórnom obraze nachádzame euglykémiu, eutyreózu, normálne hodnoty hepatálnych enzýmov, minimálne znížené renálne ukazovatele (eGF 1,42ml/s). Takisto zisťujeme miernu eleváciu kreatinfosfokinázy (CK) na 4,47 ukat/l, podľa anamnézy ide o dlhodobý nález, pacient myalgie neguje. Lipidogram bol pri vstupnom vyšetrení u nás nasledovný: celkový cholesterol (T-chol.): 6,35 mmol/l, LDL-cholesterol (LDL-chol.): 4,69 mmol/l, HDL-cholesterol (HDL-chol.): 1,03 mmol/l, triacylglyceroly (TAG): 1,39 mmol/l. Ako vidno, ani pri liečbe dvojkombináciou hypolipidemík neboli výsledky uspokojivé. Hodnota LDL-cholesterolu 4,69 mmol/l bola výrazne nad odporučeným cieľom u pacienta vo veľmi vysokom kardiovaskulárnom riziku (pod 1,4 mmol/l). Ako sme terapeuticky postupovali? Vzhľadom na zvýšenú hodnotu CK sme navýšenie dávky statínu neindikovali. Pacient spĺňal kritériá pre podávanie PCSK9-inhibítora a s liečbou súhlasil. Po schválení revíznym lekárom sme do liečby pridali alirokumab v úvodnom dávkovaní 75 mg s.c. 2 x mesačne. Prvú dávku lieku si pacient aplikoval pod dohľadom, následne už sám. Liečbu toleruje bez problémov. Po 3 mesiacoch tejto terapie došlo k potešiteľnému zlepšeniu celého lipidového profilu: T-chol.: 3,48 mmol/l, LDL-chol.: 2,32 mmol/l (čo predstavuje pokles hladiny LDL-cholesterolu o 50 %), HDL-chol.: 1,17mmol/l, TAG: 0,98 mmol/l. Hodnota CK mierne poklesla (na hodnotu 3,82 mmol/l), ale ostáva nad normou. Ostatné laboratórne parametre (hepatálne, renálne, glykémia) ostali bez výraznejších zmien. Diskusia: Lieky zo skupiny PCSK9 inhibítorov prinášajú ďalšiu možnosť zníženia LDL-cholesterolu u pacientov, ktorí nedosahujú cieľ alebo sú intolerantní k doterajšej liečbe. V klinických štúdiách preukázal alirokumab významný (približne 50 – 60 %) efekt na zníženie hladiny LDL-cholesterolu. Zásadné je však, že k dispozícii sú už aj údaje potvrdzujúce kardiovaskulárny benefit tohto typu hypolipidemickej liečby. Priaznivé ovplyvnenie lipidového profilu sme zaznamenali aj u nášho pacienta. Rodinná aj osobná anamnéza je v tomto prípade navyše suspektná s ohľadom na možnú familiárnu hypercholesterolémiu. Plánujeme preto doplniť aj príslušné genetické vyšetrenie. Záver: Alirokumab v iniciálnom podávaní 75 mg každé 2 týždne je pacientom výborne tolerovaný, s významným laboratórnym zlepšením (pokles LDL-cholesterolu o 50 %). Veríme, že k terapeutickému cieľu sa priblížime ešte viac po zvýšení dávky na 150 mg 2 x mesačne. Literatúra: Piepoli MF a kol.: 2016 European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2016 Aug 1;37(29):2315-2381.  
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií