Fixná kombinácia iGlarLixi môže pomôcť zachovať funkciu β-buniek a zvýšiť inzulínovú senzitivitu u pacientov s diabetom 2. typu

Fixná kombinácia iGlarLixi môže pomôcť zachovať funkciu β-buniek a zvýšiť inzulínovú senzitivitu u pacientov s diabetom 2. typu

Odborná redakcia DIA News

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2) patrí medzi progresívne ochorenia s postupnou stratou funkcie β-buniek pankreasu. Na základe výsledkov známej štúdie UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) môžeme usudzovať, že v čase diagnostikovania DM 2 dosahuje pokles funkcie β-buniek pankreasu 40 – 50 % s nasledujúcou stratou funkčnosti 4 – 5 % ročne v dôsledku progresie ochorenia (Saisho, 2015). Dlhodobé štúdie ukazujú, že trvanie DM 2 vyše 10 rokov je zlomovým bodom, za ktorým je ireverzibilné poškodenie β-buniek rozsahu, keď už nie je možné dosiahnuť normoglykémiu antidiabetikami, ktoré stimulujú inzulínovú sekréciu. Navyše táto liečba kladie väčšiu záťaž na β-bunky, čo prispieva k ich rýchlejšiemu „vyčerpaniu“ (White et al., 2016; Wysham & Shubrook, 2020).

 Kombinácia bazálneho inzulínového analógu glargín 100 U/ml a GLP-1 receptorového agonistu lixisenatidu iGlarLixi ponúka možnú alternatívu v liečbe DM 2 v dôsledku ich vzájomného komplementárneho účinku. Bazálny inzulínový analóg glargín zlepšuje glykémiu nalačno a lixisenatid postprandiálnu glykémiu (Aroda e al., 2016). Použitie komplementárnej liečby má svoju logiku, ktorá vychádza priamo z patofyziológie samotného ochorenia. Vzhľadom na skutočnosť, že na vzniku ochorenia sa podieľajú rôzne faktory, zvolená liečba by mala ovplyvniť súčasne rôzne patofyziologické mechanizmy. Jedným z dôležitých cieľov liečby je zachovanie alebo zlepšenie funkcie β-buniek pankreasu (DeFronzo et al., 2013).

Tohto roku boli publikované výsledky analýzy zameranej na vplyv fixnej kombinácie iGlarLixi na produkciu endogénneho inzulínu u pacientov s DM 2. Do analýzy bolo zaradených 351 osôb z klinickej štúdie LixiLan-G. Išlo o otvorenú randomizovanú (1:1) klinickú štúdiu s dvoma ramenami v trvaní 26 týždňov. Účastníci štúdie mali klinicky potvrdený DM 2 minimálne 1 rok pred skríningom do štúdie (10 rokov ± 8 rokov), hodnoty glykozylovaného hemoglobínu HbA1c 7 – 9 % pri zaradení do štúdie a boli liečení maximálne tolerovanými dávkami GLP-1 receptorových agonistov (GLP-1 RA) – liraglutid raz denne, exenatid dvakrát denne alebo dulaglutid, exenatid s predĺženým uvoľňovaním, albiglutid raz týždenne pridanými ku kombinácii perorálnych antidiabetík metformín ± pioglitazón ± SGLT2 inhibítor. Liečba inzulínom rok pred skríningom nebola povolená. Osoby v kontrolnom ramene pokračovali v existujúcej liečbe bez zmeny. V prípade nutnosti bolo možné podľa zváženia ošetrujúceho lekára pridať bazálny inzulín len v kontrolnom ramene. V druhom ramene existujúca liečba s GLP-1 RA bola nahradená iGlarLixi. Ani v jednom ramene nebola liečba perorálnymi antidiabetikami zmenená. Detaily štúdie sú popísané v literatúre (Blonde et al., 2019).

V ramene s iGlarLixi v porovnaní s ramenom s GLP-1 RA po 26 týždňoch dosiahlo dvakrát viac pacientov cieľovú hodnotu HbA1c < 7 % (68 % vs. 32 %, p < 0,0001) a trikrát viac pacientov hodnotu HbA1c < 6,5 % (32 % vs. 13 %, p < 0,0001) (Ferrannini et al., 2022).
Hodnoty plazmatickej koncentrácie glukózy v časovom intervale dve hodiny po štandardnom jedle – porovnanie ramien s iGlarLixi GLP-1 RA (priemerná hodnota + štandardná odchýlka) (Upravené podľa: Ferrannini et al., 2022).

 


Navyše v ramene s iGlarLixi v porovnaní s ramenom s GLP-1 RA došlo tiež k zlepšeniu celkovej funkcie β-buniek pankreasu na základe hodnotenia vybraných parametrov. Liečba iGlarLixi viedla k zníženiu sekrécie inzulínu nalačno a stimulovanej sekrécie inzulínu (postprandiálne) v 26. týždni (obidva prípady p < 0,0001). 
Na základe výsledkov štúdie môžeme konštatovať, že liečba iGlarLixi má šetriaci účinok na endogénnu produkciu inzulínu u osôb s DM 2. Pri priemernom dennom príjme potravy 2 400 kcal (10 041 kJ) je tento šetriaci účinok na úrovni 25 %, t. j. zníženie tvorby endogénneho inzulínu o 18 U pri súčasnom zlepšení kontroly glykémie (Ferrannini et al., 2022).

Na druhej strane sa zvýšila inzulínová senzitivita medián o 35 % (p = 0,0032). Uvedené zistenia sú v súlade so súčasnými predstavami inverznom vzťahu medzi hodnotami HbA1c alebo plazmatickej koncentrácie glukózy a senzitivitou β-buniek ku glukóze, čo sa vysvetľuje efektom glukotoxicity (Ferrannini et al., 2022).

Hodnoty plazmatickej koncentrácie C-peptidu v časovom intervale dve hodiny po štandardnom jedle – porovnanie ramien s iGlarLixi GLP-1 RA (priemerná hodnota + štandardná odchýlka) (Ferrannini et al., 2022).

Sekrécia inzulínu v závislosti od plazmatickej koncentrácie glukózy – porovnanie ramien s iGlarLixi a GLP-1 RA (priemerná hodnota + štandardná odchýlka) (Upravené podľa: Ferrannini et al., 2022).

 Pozitívny účinok iGlarLixi na funkciu β-buniek je daný mechanizmom účinku lixisenatidu, ktorý patrí medzi krátkodobo účinkujúce agonisty receptorov GLP-1. Intermitentne sa viaže na GLP-1 receptor, čo má za následok potenciáciu sekrécie inzulínu závislú od glykémie. Stimuluje sekréciu inzulínu pri zvýšenej hladine glykémie, ale nie pri normoglykémii, čo obmedzuje riziko hypoglykémie súčasne potláča sekréciu glukagónu. Lixisenatid spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka, čím znižuje rýchlosť, ktorou sa absorbuje glukóza z potravy a objaví sa v obehu. Krátkodobo účinkujúce GLP-1 receptorové agonisty (lixisenatid, exenatid dvakrát denne), ktoré stimulujú GLP-1 receptory intermitentne, majú nižší účinok na sekréciu inzulínu nalačno a zároveň nevyvolávajú tachyfylaxiu spomalenia vyprázdňovania žalúdka. GLP-1 receptorové agonisty s dlhodobým účinkom (liraglutid, exenatid s predĺženým uvoľňovaním, semaglutid, albiglutid, dulaglutid) kontinuálne aktivujú GLP-1 receptory, čo môže mať za následok ich postupnú desenzitizáciu, internalizáciu a následnú tachyfylaxiu vo vzťahu k spomaleniu vyprázdňovania žalúdka (Chun & Butts, 2020; Wysham & Shubrook, 2020). S uvedenými poznatkami je v zhode poznanie, že lixisenatid zlepšuje kontrolu glykémie aj u pacientov v pokročilých štádiách DM 2 nedostatočnou funkciou β-buniek (Yabe et al., 2016; Bonadonna et al., 2017).

Samozrejme, treba pripomenúť aj efekt skorého nasadenia inzulínu v prípade liečby DM 2. Dnes sa akceptuje, že včasné podanie inzulínu po diagnostikovaní DM 2 chráni β-bunky pred ďalšou stratou ich funkcie, tzv. vyčerpaním (Wysham & Shubrook, 2020).

Dôležitou skutočnosťou pre klinickú prax je poznatok, že fixná kombinácia iGlarLixi predstavuje efektívne riešenie glykémie bez ohľadu na trvanie DM 2 a hodnoty C-peptidu nalačno (miera funkčnosti β-buniek pankreasu). Tým sa líši od iných antidiabetík s účinkom založeným na stimulácii β-buniek, ktorých účinnosť môže klesať s dĺžkou trvania ochorenia. Uvedený poznatok je v súlade dnešným poznaním, že hodnoty C-peptidu negatívne korelujú s trvaním ochorenia (Del Prato et al., 2020).

Výsledky klinickej štúdie ukázali, že liečba s IGlarLixi v porovnaní s GLP-1 RA vedie nielen k zlepšeniu kontroly glykémie u osôb s DM 2, ale aj k celkovému zlepšeniu funkcie β-buniek pankreasu, čo môže priniesť ďalší úžitok osobám s diabetom 2. typu (Ferrannini et al., 2022).

Literatúra

 1. Aroda, V.R. et al. (2016): Diabetes Care, 39, 1972–1980
 2. Bonadonna, R.C. et al. (2017): Diabetes Metab. Res. Rev., 33, e2897
 3. Blonde, L. et al. (2019): Diabetes Care, 42, 2108–2116
 4. DeFronzo, R.A. et al. (2013): Diabetes Care, 36 (Suppl. 2), S127-S138
 5. Del Prato, S. et al. (2020): Diabetes Obes. Metab., 22, 1567–1576
 6. Ferrannini, E. et al. (2022): Diabetes Obes. Metab., 24, 1159–1165
 7. Chun, J.H., Butts, A. (2020) JAAPA, 33, 3-18
 8. Saisho, Y. (2015): World J. Diabetes, 15, 6, 109-124
 9. White, M.G. et al (2016): Diabetes Care, 39, 2080–2088
 10. Wysham, C., Shubrook, J. (2020): Postgrad. Med., 8, 676-686
 11. Yabe, D. et al. (2016): J. Diabetes & Compl., 30, 1385–139
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií