Fixná kombinácia iGlarLixi verzus premixované inzulíny Čo nám hovoria výsledky štúdie SoliMix?

Fixná kombinácia iGlarLixi verzus premixované inzulíny Čo nám hovoria výsledky štúdie SoliMix?

     

Odborná redakcia DIA News

  Premixované inzulíny sú stále často požívané v liečbe diabetu hlavne 2. typu napriek tomu, že sa spájajú s významným rizikom hypoglykémie a s nárastom hmotnosti. Fixná kombinácia inzulínu glargín 100 U/ml a GLP-1 receptorového agonistu lixisenatid (iGlarLixi) ponúka jednoduchú a účinnú intenzifikáciu liečby diabetu 2. typu v jednej injekcii denne. Vzhľadom na nedostatok klinických štúdií porovnávajúcich priamo iGlarLixi a premixované inzulíny boli doteraz vodidlom pre klinickú prax výsledky Bayeziánskej sieťovej metaanalýzy 8 randomizovaných klinických štúdií s celkovým počtom 3 538 pacientov s diabetom 2. typu (Home et al., 2020).     Hodnoteným parametrom boli dosiahnuté hodnoty HbA1c. Referenčnými hodnotami pre porovnanie boli výsledky u pacientov liečených bazálnym inzulínom s alebo bez perorálnej liečby, ktorí nedosahovali cieľové hodnoty glykozylovaného hemoglobínu HbA1c < 7,0 %. Závery analýzy ukázali, že iGlarLixi znižuje štatisticky signifikantne viac hodnoty HbA1c v porovnaní s premixovanými inzulínmi o 0,50 % percentuálneho bodu (95 % CI, -0,93; -0,06) s 98 % pravdepodobnosťou, že iGlarLixi je lepší. Obidva liečebné režimy mali porovnateľný podiel pacientov dosahujúcich cieľové hodnoty HbA1c < 7,0 % (Home et al., 2020). Pri hodnotení bezpečnosti iGlarLixi v porovnaní s premixovanými inzulínmi bol zistený nižší výskyt potvrdených a zdokumentovaných symptomatických hypoglykémií s mierou pravdepodobnosti 85 % a 93 %. Rovnako aj nižší prírastok hmotnosti -2,2 kg (95 % CI, -4,6; -0,1 kg) s 98 % pravdepodobnosťou, že výsledok je správny (Home et al., 2020). Tohto roku boli publikované výsledky otvorenej porovnávajúcej multicentrickej 26 týždňov trvajúcej štúdie SoliMix. Ide o prvú klinickú štúdiu priamo porovnávajúcu účinnosť a bezpečnosť fixnej kombinácie inzulínu glargín 100 U/ml a GLP-1 receptorového agonistu lixisenatid (iGlarLixi) s premixovaným inzulínom, dvojfázovou suspenziou 30 % rozpustného inzulínu aspartát (rýchlo pôsobiaci analóg ľudského inzulínu) a 70 % inzulínu aspartát kryštalizovaného protamínom (strednodobo pôsobiaci analóg ľudského inzulínu) (BIAsp 30) (McCrimmon et al., 2021). Do štúdie bolo zaradených 887 pacientov s diabetom 2. typu nedostatočne kontrolovaných bazálnym inzulínom + perorálnymi antidiabetikami (metformín ± inhibítory sodíkovo-glukózového kotransportéra 2 (SGLT2)) na stabilnej dávke počas obdobia troch mesiacov, hodnoty HbA1c ≥ 7,5 % a ≤ 10 %. Štúdia prebiehala v 89 centrách v 17 krajinách. Účastníci štúdie mali vek 59,8 ± 10,2 rokov, Body-Mass-Index (BMI) 29,9 ± 4,9 kg/m2 a trvanie diabetu 13,0 ± 7,2 rokov. V čase zaradenia do štúdie 99,8 % účastníkov užívalo metformín a 23,2 % SGLT2 inhibítory. Liečba perorálnymi antidiabetikami pokračovala bez zmeny po zaradení do štúdie. Pacienti boli randomizovaní (1 : 1) do vetvy liečenej iGlarLixi 1x denne (443 pacientov) a do vetvy liečenej BIAsp 30 2 x denne (444 pacientov) (Rosenstock et al., 2021). Hypoglykémia bola definovaná podľa kritérií American Diabetes Association (ADA) – úroveň 1 (glykémia < 3,9 mmol/l a 3,0 mmol/l), úroveň 2 (glykémia < 3,0 mmol/l) a úroveň 3 (ťažká hypoglykémia). Nočná hypoglykémia sa hodnotila post hoc v čase medzi uložením sa na spánok a prebudením sa alebo v čase medzi 0:00 – 6:00 hodinou (Rosenstock et al., 2021). V obidvoch primárnych cieľoch štúdie dosiahli pacienti liečení iGlarLixi štatisticky významne lepšie výsledky ako pacienti liečení BIAsp 30. Výsledky štúdie ukázali, že po 26 týždňoch liečby došlo vo vetve liečenej iGlarLixi k zníženiu HbA1c o 1,3 ± 0,1 % a vo vetve BIAsp 30 o 1,1 ± 0,1 %, priemerný rozdiel -0,2 % (95 % CI, -0,4; -0,1) (p < 0,001). Primárnym cieľom pre iGlarLixi bolo preukázať non-inferioritu oproti BIAsp 30 v zmene HbA1c, čo bolo dosiahnuté, následné hierarchické testovanie preukázalo superioritu (p<0.001).(Rosenstock et al., 2021). Za povšimnutie stojí skutočnosť, že rozdiely v znížení hodnoty HbA1c a poklese hmotnosti zodpovedajú výsledkom už spomenutej Bayeziánskej sieťovej metaanalýzy (Home et al., 2020). Podobne aj výsledky sekundárnych cieľov štúdie favorizujú použitie iGlarLixi v porovnaní s BIAsp 30 (Rosenstock et al., 2021): Ďalšie výsledky štúdie favorizujúce iGlarLixi v porovnaní s BIAsp 30 (Rosenstock et al., 2021):   V skupine liečenej iGlarLixi v porovnaní so skupinou liečenou BIAsp 30 bol znížený výskyt hypoglykemických príhod počas celej doby trvania štúdie (Rosenstock et al., 2021): Počas celej štúdie sa vyskytli tri prípady hypoglykémie úroveň 3 (ťažká hypoglykémia), jeden prípad u iGlarLixi a dva prípady u BIAsp 30 (Rosenstock et al., 2021). Vo vetve liečenej iGlarLixi v porovnaní s vetvou liečenou BIAsp 30 bol potvrdený nižší výskyt hypoglykémií úroveň 2 (<3,0 mmol/l) v čase medzi uložením sa na spánok a prebudením sa (OR = 0,37 (95 % CI, 0,16; 0,84) a rovnako tiež v čase 0:00 – 6:00 hodinou (OR = 0,32 (95 % CI, 0,12; 0,90) (Rosenstock et al., 2021). V štúdii bola priamo porovnávaná fixná kombinácia iGlarLixi s najčastejšie používaným premixovaným inzulínom 30/70. Vzhľadom na skutočnosť, že výskyt hypoglykémií u iných kombinácií (pomerov) v rámci premixovaných inzulínov je vyšší ako v prípade premixovaného inzulínu s pomerom 30/70, môže byť pozitívny účinok fixnej kombinácie iGlarLixi ešte vyšší (Rosenstock et al., 2021). Počas celého trvania štúdie 26 týždňov bol výskyt nežiaducich účinkov (aspoň jeden u pacienta) o niečo vyšší u iGlarLixi (32,6 %) v porovnaní s BIAsp 30 (27,7 %) (Rosenstock et al., 2021). Autori štúdie SoliMix na základe výsledkov konštatovali, že fixná kombinácia inzulínu glargín 100 U/ml a GLP-1 receptorového agonistu lixisenatid (iGlarLixi) podávaná 1 x denne poskytuje lepšiu kontrolu glykémie spojenú s ďalšími výhodami pre pacienta v podobe pozitívneho vplyvu na hmotnosť a menšieho výskytu hypoglykémií v porovnaní s premixovaným inzulínom, dvojfázovou suspenziou 30 % rozpustného inzulínu aspartát a 70 % inzulínu aspartát kryštalizovaného protamínom (BIAsp 30) podávaného 2 x denne. Fixná kombinácia iGlarLixi je účinnejšia, jednoduchšia a dobre tolerovaná alternatíva k BIAsp 30 pre pacientov s diabetom 2. typu nedostatočne kontrolovaným s bazálnym inzulínom + perorálnymi antidiabetikami (Rosenstock et al., 2021). Použitie fixnej kombinácie bazálneho inzulínu + GLP-1 receptorového agonistu môže byť vhodnou alternatívou pre pacientov, ktorí preferujú menej komplexné inzulínové režimy. Výhodou fixnej kombinácie je možnosť podania 1 x denne, časová flexibilita (v priebehu jednej hodiny pred akýmkoľvek jedlom) a nutnosti monitorovať glykémiu menej často v porovnaní s inzulínovými režimami, ktoré kombinujú prandiálny a bazálny inzulín. Uvedené skutočnosti môžu viesť k zlepšeniu kvality života pacienta s diabetom 2. typu a zlepšeniu adherencie k liečbe (Blonde et al., 2019; Deeks, 2019; Home et al., 2020). Klinické štúdie tiež ukázali, že účinok iGlarLixi nie je ovplyvnený vekom pacienta a trvaním diabetu, BMI, východiskovými hodnotami HbA1c a pohlavím (Frias et al., 2019; Giorgino et al., 2020). Fixná kombinácia iGlarLixi taktiež účinne znižuje variabilitu glykémie (Aronson et al., 2019). Výsledky štúdie SoliMix sú v súlade s názorom expertov, že vo všeobecnosti fixná kombinácia bazálneho inzulínu (BI) + GLP-1 receptorového agonistu (GLP-1 RA) môže byť vhodnou alternatívou pre väčšinu pacientov s DM2 (~80 %) (Deeks, 2019; Perreault et al., 2019).   Literatúra
  1. Aronson, R. et al. (2019): Diabetes Obes. Metab., 21, 726–731
  2. Blonde, L. et al. (2019): Curr. Med. Res. Opin., 35, 793-804
  3. Deeks, E. (2019): Drugs Ther. Perspect., 35, 470–480
  4. Frias, J.P. et al. (2019): Diabetes Ther., 10, 21–33
  5. Giorgino, F. et al. (2020): Diabetes Res. Clin. Pract., 170, 108478
  6. Home, P. et al. (2020): Diabetes Obes. Metab., 22, 2179–2188
  7. McCrimmon, R.J. et al. (2021): Diabetes Obes. Metab., 23, 1221–1231
  8. Perreault, L. et al. (2019): Adv. Ther., 36, 265–277
  9. Rosenstock, J. et al. (2021): Diabetes Care, 44, 1-10 (doi.org/10.2337/dc21-0393)
 

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií