Fixná kombinácia rosuvastatínu s ezetimibom v liečbe pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom

Fixná kombinácia rosuvastatínu s ezetimibom v liečbe pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom

  

MUDr. Roman Margóczy SÚSCCH a. s., Banská Bystrica

 

SÚHRN Kazuistika opisuje dnes 56-ročného pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom. Rodinná anamnéza je pozitívna na artériovú hypertenziu v mladom veku a koronárnu chorobu srdca, diabetes mellitus 2. typu a onkologické ochorenia v geriatrickom veku. V osobnej anamnéze pri prvom kontakte s pacientom dominuje obezita (BMI = 34,2 kg/ m2), artériová hypertenzia od 30. roku veku, aktuálne 3. stupňa, diabetes mellitus 2. typu od 47. roku veku, v tom čase na diéte, retinopatia, nefropatia a zmiešaná hyperlipoproteinémia, ktorá síce bola diagnostikovaná, ale z rozhodnutia pacienta neliečená. Za posledných 5 rokov dokumentujeme zhoršenie rizikového profilu pacienta pri odmietaní hypolipidemickej liečby, našu snahu o jeho kontinuálnu edukáciu, ako aj využitie fixných kombinácií s cieľom prevencie polypragmázie a zlepšenia adherencie pacienta. ÚVOD Podľa najnovších Odporúčaní ESC/EAS pre manažment dyslipidémií z roku 20191 sú odporúčané cieľové hodnoty LDL-cholesterolu u pacientov s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom < 1,4 mmol/l v primárnej aj sekundárnej prevencii a u pacientov po prekonaní kardiovaskulárnej príhody v prípade ďalšej príhody do 2 rokov v akomkoľvek poradí (koronárne, karotické, periférne artériové) sa odporúča zníženie LDL-cholesterolu dokonca až pod 1,0 mmol/l. Túto skupinu pacientov definujeme ako jedincov s extrémne vysokým kardiovaskulárnym rizikom, čo je novinka v klasifikácii práve od roku 2019. V oboch spomínaných rizikových skupinách sa zároveň odporúča ≥ 50-percentná redukcia východiskovej hodnoty LDL-cholesterolu. Rosuvastatín ako najpotentnejší statín na našom, ale i svetovom trhu by mal byť základným kameňom hypolipidemickej liečby. Nielen pre svoju účinnosť, ale aj dobrú toleranciu zo strany pacientov pri minime nežiaducich účinkov. Napriek svojej účinnosti však nedokáže u všetkých pacientov dosiahnuť cieľové hodnoty LDL-cholesterolu, a preto je nutné ho kombinovať s nestatínovým ezetimibom, preferenčne vo fixnej kombinácii. Tu sa ukazuje ďalšia nesporná výhoda rosuvastatínu v podobe existencie fixnej kombinácie ezetimibu s plnou dávkou statínu na rozdiel od atorvastatínu, kde trh ponúka nanajvýš dávku polovičnú. KAZUISTIKA 56-ročný pacient s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom bol prvýkrát hospitalizovaný na našom pracovisku v júli 2015 pre bolesti na hrudníku s vyžarovaním do krku a epigastria, spojené s dynamickými zmenami ST úseku na prednej stene. Stav pri príjme hodnotený ako akútny koronárny syndróm. Echokardiograficky prítomná hypertrofia stien ľavej komory s poruchou relaxácie, ostatné v norme. Koronarografia dokumentuje neobturujúce jednocievne postihnutie RIA, postupujeme preto konzervatívne. Laboratórne kardiošpecifické enzýmy opakovane v norme, dominuje závažná zmiešaná hyperlipoproteinémia s hodnotami celkového cholesterolu 7,5 mmol/l, LDL-cholesterolu 5,12 mmol/l, HDL-cholesterolu 1,01 mmol/l a triacylglycerolov 3,01 mmol/l. Pacient prepustený s diagnózou nestabilná angina pectoris, neobturujúca koronárna choroba srdca s jednocievnym postihnutím, artériová hypertenzia 3. stupňa s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom a retinopatiou, zmiešaná hyperlipoproteinémia s prevahou hyper-LDL-cholesterolémie, diabetes mellitus 2. typu na diéte. V odporúčaní sa okrem režimových opatrení uvádza kyselina acetylosalicylová, vazodilatačný betablokátor, fixná kombinácia ACEI/D/BKK a v tom čase dostupná fixná kombinácia simvastatínu s ezetimibom. Je teda zrejmá snaha o ovplyvnenie viacerých patofyziologických mechanizmov prostredníctvom čo možno najmenšieho počtu liekov. V tomto prípade išlo o štyri lieky, z toho tri s dávkovaním 1 x denne a jedného s dávkovaním 2 x denne. Nasledovalo obdobie, počas ktorého pacient vynechával plánované kontroly a liečbu užíval nepravidelne, najmenej adherentný bol k liečbe hypolipidemickej. Rovnako manažment diabetu bol insuficientný napriek v medziobdobí začatej liečbe metformínom. Po uplynutí štyroch rokov prichádza na kontrolu, deklaruje ochotu spolupracovať. Aktuálny lipidogram s hodnotami celkového cholesterolu 7,03 mmol/l, LDL-cholesterolu 4,83 mmol/l, HDL-cholesterolu 0,98 mmol/l a triacylglycerolov 6,23 mmol/l, glykémia nalačno 11,5 mmol/l. Odosielame na diabetologickú kontrolu a žiadame o zváženie liečby SGLT2 inhibítorom vzhľadom na kardiovaskulárny benefit pre pacienta, vzhľadom na indikačné obmedzenia napokon pridaný GLP-1 receptorový agonista. Naše odporúčanie stále obsahuje kyselinu acetylosalicylovú, fixnú kombináciu ACEI/D/BKK, fixnú kombináciu vazodilatačného betablokátora s ivabradínom a fixnú kombináciu plnej dávky rosuvastatínu s ezetimibom. Naďalej sa snažíme o minimalizáciu počtu liekov, aj vzhľadom na súčasnú liečbu diabetes mellitus. Pri ďalšej kontrole, na ktorú pacient prichádza podľa objednania, deklaruje plnú adherenciu k liečbe, čo dokumentujeme lipidogramom s hodnotami celkového cholesterolu 4,15 mmol/l, LDL-cholesterolu 2,79 mmol/l, HDL- cholesterolu 0,93 mmol/l a triacylglycerolov 2,27 mmol/l. Z pôvodnej hodnoty LDL-cholesterolu teda evidujeme 43-percentný pokles. Odporúčaný cieľ síce nie je naplnený ani v absolútnom, ani v relatívnom poklese, ide však o najlepšiu hodnotu dokumentovanú za niekoľko rokov v duchu hesla „čím nižšie, tým lepšie“. Podľa platných európskych odporúčaní z roku 2019, keďže neboli dosiahnuté cieľové hladiny lipidov u pacienta na maximálnej dávke kombinovanej medikamentóznej hypolipidemickej liečby, ďalej zvažujeme liečbu PCSK9 inhibítorom. Zároveň pre intermitentné výpadky zorného poľa od ostatnej kontroly realizujeme duplexné sonografické vyšetrenie karotíd s nálezom hemodynamicky významnej stenózy ACI l. dx., čo má za následok potrebu realizácie karotického stentingu s dobrým výsledným angiografickým aj klinickým efektom a pridanie klopidogrelu do liečby. Otvorenou otázkou ostáva, aký by bol osud pacienta v prípade, ak by jeho adherencia k liečbe bola od začiatku dobrá. Nech je táto kazuistika poučením o nutnosti trpezlivo a kontinuálne edukovať pacientov (nielen v najvyššom riziku) o potrebe dodržiavania adherencie. ZÁVER Ateroskleróza a jej komplikácie sa môžu manifestovať vo viacerých povodiach, kardiovaskulárnom, cerebrovaskulárnom či periférnom artériovom povodí. Etiológia je multifaktoriálna, pričom rizikové faktory delíme na modifikovateľné a nemodifikovateľné. Ako už z ich definície vyplýva, nie všetky rizikové faktory dokážeme ovplyvniť. Najvýznamnejším modifikovateľným rizikovým faktorom ostáva hyperlipoproteinémia, a preto potrebujeme sústrediť naše úsilie týmto smerom v duchu aktuálne platných odporúčaní, ktoré majú podtitul „Modifikácia lipidov na redukciu kardiovaskulárneho rizika“. Literatúra
  1. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. European Heart Journal (2020) 41, 111-188, doi:10.1093/eurheartj/ehz455
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.”
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií