Fyzická aktivita a obavy z hypoglykémie – dilema ľudí s diabetom. Aké je riešenie?

Fyzická aktivita a obavy z hypoglykémie – dilema

ľudí s diabetom. Aké je riešenie?

  

Odborná redakcia DIA News

Fyzická aktivita a pravidelné cvičenie sú základnými kameňmi modernej liečby diabetu, pretože prispievajú k zlepšeniu kontroly glykémie, menšej variabilite glykémie, potrebe menšej dávky exogénneho inzulínu, zníženiu kardiovaskulárneho rizika, KV ochorení a KV mortality. Spájajú sa tiež so znížením rizika mikrovaskulárnych komplikácií, zlepšením kognitívnych funkcií a zlepšením celkovej životnej pohody.1–3

Americká diabetologická asociácia (ADA) odporúča pre ľudí s diabetom 1. typu (DM1T) nasledujúce typy pravidelnej fyzickej aktivity1:

 • Aeróbne cvičenie
  • 150 minút za týždeň – aeróbne cvičenie strednej intenzity alebo 75 minút za týždeň – aeróbne cvičenie vysokej intenzity
  • napomáha k zvýšeniu inzulínovej senzitivity, zlepšeniu funkcie pľúc, srdcového výdaja, zníženiu KV rizika a KV ochorení
 • Silový tréning
  • 2 – 3 tréningy za týždeň
  • napomáha k zlepšeniu stavby tela, hustoty kostí, lipidového profilu a celkovému KV zdraviu
 • Cvičenie na podporu ohybnosti a rovnováhy (strečing, balančný tréning)
  • 2 – 3 tréningy za týždeň vhodné aj pre starších ľudí s diabetom
  • zlepšuje svalovú ohybnosť a pružnosť, rovnováhu a chôdzu, napomáha k zníženiu rizika pádov.

Napriek týmto pozitívnym aspektom fyzickej aktivity majú ľudia s diabetom 1. typu obavy z pravidelnej pohybovej aktivity a cvičenia.4 Bariéry pohybovej aktivity sú rozličné, avšak hlavnou prekážkou pravidelnej fyzickej aktivity je strach z hypoglykémie.5 Na zníženie rizika hypoglykémie a udržanie glykémie v rozsahu TIR 3,9 – 10,0 mmol/l v súvislosti s fyzickou aktivitou slúžia rôzne stratégie.1-3 Medzi najčastejšie opatrenia na zníženie rizika hypoglykémie patrí zníženie dávky prandiálneho inzulínu6 a/alebo konzumácia uhľohydrátov.7

Úprava dávky bazálneho inzulínu sa v súvislosti s cvičením skúmala v niekoľkých klinických štúdiách.8,9 Klinická štúdia od autorov Campbell a kol. preukázala, že zníženie dávky inzulínu glargín 100 U/ml o 20 % zabezpečilo ochranu pred hypoglykémiou počas 24 hodín po večernom cvičení bez negatívneho dopadu na TIR 3,9 – 10,0 mmol/l.8

Popri redukcii dávky inzulínu s cieľom predísť hypoglykémii v súvislosti s cvičením sa ponúka možnosť preferovať bazálne inzulínové analógy 2. generácie, ktoré preukázali nižší výskyt hypoglykémií v porovnaní s bazálnymi inzulínovými analógmi 1. generácie.10

Či sú bazálne inzulínové analógy 2. generácie lepšou voľbou pre ľudí s diabetom s aktívnym životným štýlom a pravidelnou fyzickou aktivitou a cvičením a či predstavujú určitú ochranu pred hypoglykémiou v súvislosti s cvičením, to sú zásadné otázky pre ľudí s diabetom.

Randomizovaná prospektívna klinická štúdia ULTRAFLEXI-1 si dala za cieľ porovnať čas strávený v TBR < 3,9 mmol/l po aktívnom cvičení u dospelých s diabetom 1. typu (DM1T), ktorí si aplikovali zvyčajnú (100 %) alebo redukovanú dávku (75 %) bazálneho inzulínového analógu 2. generácie inzulínu glargín 300 U/ml (IGla-300) alebo inzulínu degludek 100 U/ml (IDeg U100). Účastníci štúdie boli náhodne rozdelení do štyroch ramien, pričom účastníci v každom ramene absolvovali šesť večerných cvičení v priebehu 2-týždňovej periódy, t. j. tri cvičenia za týždeň. Účastníci štúdie dostali každé ráno o 8:00 hod. telefonický pokyn od investigátorov akú dávku bazálneho inzulínu si majú o 10:00 hod. aplikovať, či 100 % alebo 75 % zvyčajnej dávky a či majú o 18:00 hod. absolvovať cvičenie alebo nie.11

Účastníci štúdie boli randomizovaní do ramena s inzulínom glargín 300 U/ml alebo inzulín degludek 100 U/ml, pričom v každom ramene boli v priebehu štyroch týždňov titrovaní na cieľovú hodnotu rannej glykémie v rozmedzí 4,4 – 7,2 mmol/l. Potom nasledovalo 4-týždňové obdobie so 60-minútovýcm cvičením strednej intenzity na ergometri a po skončení tohto obdobia došlo k prekríženiu ramien, t. j. účastníci, ktorí si aplikovali inzulín Gla-300, si ho zmenili na IDeg U100 a naopak. Po prekrížení nasledovalo opäť 4-týždňove obdobie titrácie a po ňom 4-týždňové obdobie s cvičením (obrázok č.1).

Obrázok 1.: Dizajn štúdie ULTRAFLEXI-1 (upravené podľa 11)

Primárny cieľ štúdie bol čas strávený v TBR < 3,9 mmol/l po aktívnom cvičení v priebehu nasledujúcich 24 hodín v každom zo štyroch ramien, t. j. v ramene s IGla-300, IDeg U100, s dávkou inzulínu 100 % a s dávkou inzulínu 75 %.

Sekundárne ciele štúdie zahŕňali TIR 3,89 – 10,00 mmol/l, TBR < 3,0 mmol/l, TAR > 10,1 – 13,9 mmol/l a TAR > 13,9 mmol/l v priebehu 24 hodín po cvičení, v priebehu cvičenia a celkove. Sledovali sa tiež bezpečnostné parametre ako nežiaduce účinky a závažné nežiaduce účinky.

Do štúdie bolo celkovo zaradených 25 osôb s DM1T, 14 mužov a 11 žien, priemerný vek bol 41,4 ± 11,9 rokov, s trvaním diabetu 16,8 ± 10,4 rokov, BMI 23,7 ± 3,1 kg/m2, HbA1c 7,5 % ± 0,8 %. Počas trvania štúdie neboli zaznamenané žiadne vedľajšie účinky ani závažné nežiaduce účinky okrem hypoglykémie, ktorá bola sledovaná a vyhodnotená ako primárny cieľ.

Obrázok 2.: Primárny cieľ TBR < 3,9 mmol/l v priebehu nasledujúcich 24 hodín po cvičení u dospelých s diabetom 1. typu (upravené podľa 11)

Primárny cieľ, čas strávený v TBR < 3,9 mmol/l v priebehu nasledujúcich 24 hodín po cvičení u dospelých s diabetom 1. typu, ktorí si aplikovali zvyčajnú dávku bazálneho inzulínu (100 % dávky), bol signifikantne nižší u inzulínu Gla-300 v porovnaní s inzulínom Deg U100 (2,71 % – 0,51 % vs. 4,37 % – 0,69 %, p = 0,023). Pri úprave dávky bazálneho inzulínu na 75 % zvyčajnej dávky neboli medzi obidvomi inzulínmi zistené signifikantné rozdiely (IGlar U300: 2,28 % – 0,53 % vs. IDeg U100 2,55 – 0,58, p = 0,751) (obrázok 2).

V TBR < 3,00 mmol/l neboli zaznamenané signifikantné rozdiely medzi obidvomi bazálnymi inzulínmi podanými v dávke 100 % (p = 0,094) ani v dávke 75 % (p = 0,318).

V celkovom období 14 dní po cvičení sa nezaznamenali signifikantné rozdiely medzi jednotlivými bazálnymi inzulínmi aplikovanými v dávke 100 %, a to vo všetkých preddefinovaných sledovaných parametroch TBR < 3 mmol/l (p = 0,204), TBR < 3,89 (p = 0,110), TIR 3,89 – 10 mmol/l (p = 0,271), TAR 3,89 – 13,89 mmol/l (p = 0,175) a TAR > 13,89 mmol/l (p = 0,535). Porovnateľné výsledky boli zaznamenané aj pri aplikácii obidvoch bazálnych inzulínov v dávke 75 %.

Hypoglykémia vyvolaná fyzickou záťažou predstavuje hlavnú bariéru pravidelného cvičenia. Štúdia ULTRAFLEXI-1 potvrdila, že inzulín Gla-300 má nižšie riziko hypoglykémie v súvislosti s cvičením pri aplikácii zvyčajnej (100 %) dávky v porovnaní s IDeg U100. Ľudia s DM1T, ktorí majú zvýšené riziko hypoglykémie po cvičení, môžu preto viac profitovať z inzulínu Gla-300 než IDeg U100 bez toho, aby museli redukovať svoju zvyčajnú dávku bazálneho inzulínu v súvislosti s fyzickou aktivitou alebo cvičením.11

Literatúra
 1. Colberg SR, Sigal RJ, Yardley JE, et al.: Physical activity/-exercise and diabetes: a position statement of the American Diabetes Association. Diabetes Care 2016;39:2065–2079.
 2. Riddell MC, Gallen IW, Smart CE, et al.: Exercise management in type 1 diabetes: a consensus statement. Lancet Diabetes Endocrinol 2017;5:377–390.
 3. Moser O, Riddell MC, Eckstein ML, et al.: Glucose management for exercise using continuous glucose monitoring (CGM) and intermittently scanned CGM (isCGM) systems in type 1 diabetes: position statement of the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and of the International Society f. Diabetologia 2020;63:2501–2520.
 4. Finn M, Sherlock M, Feehan S, et al.: Adherence to physical activity recommendations and barriers to physical activity participation among adults with type 1 diabetes. Ir J Med Sci 2021.
 5. Brazeau AS, Rabasa-Lhoret R, Strychar I, et al.: Barriers to physical activity among patients with type 1 diabetes.Diabetes Care 2008;31:2108–2109.
 6. Moser O, Tschakert G, Mueller A, et al.: Effects of highintensity interval exercise versus moderate continuous exercise on glucose homeostasis and hormone response in patients with type 1 diabetes mellitus using novel ultralong- acting insulin. PLoS One 2015;10:e0136489.
 7. Moser O, Eckstein ML, Mueller A, et al.: Pre-exercise blood glucose levels determine the amount of orally administered carbohydrates during physical exercise in individuals with type 1 diabetes-a randomized cross-over trial. Nutrients 2019;11:1287
 8. Campbell MD, Walker M, Bracken RM, et al.: Insulin therapy and dietary adjustments to normalize glycemia and prevent nocturnal hypoglycemia after evening exercise in type 1 diabetes: a randomized controlled trial. BMJ Open Diabetes Res Care 2015;3:e000085.
 9. Moser O, Eckstein ML, Mueller A, et al.: Reduction in insulin degludec dosing for multiple exercise sessions improves time spent in euglycaemia in people with type 1 diabetes: a randomized crossover trial. Diabetes Obes Metab 2019;21:349–356.
 10. Dı´ez-Ferna´ndez A, Cavero-Redondo I, Moreno-Ferna´ndez J, et al.: Effectiveness of insulin glargine U-300 versus insulin glargine U-100 on nocturnal hypoglycemia and glycemic control in type 1 and type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. Acta Diabetol 2019;56:355–364.
 11. Moser O et al.: Comparison of Insulin Glargine 300 U/mL and Insulin Degludec 100 U/mL Around Spontaneous Exercise Sessions in Adults with Type 1 Diabetes: A Randomized Cross-Over Trial (ULTRAFLEXI-1 Study). DIABETES TECHNOLOGY & THERAPEUTICS 2023;25,3:161-168

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií