Intenzifikácia inzulínovej liečby diabetu 2. typu u nespolupracujúcej pacientky fixnou kombináciou lixisenatidu a glargínu 100 U/ml

Intenzifikácia inzulínovej liečby diabetu 2. typu u nespolupracujúcej pacientky fixnou kombináciou lixisenatidu a glargínu 100 U/ml

 

 

MUDr. Kamila Babjaková Diabetologická ambulancia Nemocnica AGEL, Košice-Šaca

Abstrakt Kazuistika opisuje prípad 63-ročnej pacientky s diabetes mellitus (DM) 2. typu nedostatočne kompenzovanej na trojkombinačnej antidiabetickej liečbe metformínom, sulfonyl-ureou a gliptínom. Napriek gastrointestinálnej intolerancii GLP-1 agonistu dulaglutidu pridanie kombinovaného preparátu lixisenatid/glargín viedlo k zlepšeniu postprandiálnych glykémií a metabolickej kompenzácie aj u nespolupracujúcej pacientky bez výskytu nežiaducich gastrointestinálnych účinkov.

Úvod Diabetes mellitus je chronické metabolické ochorenie. Predstavuje závažný zdravotnícky a ekonomický problém. Postihuje ľudí vo všetkých vekových kategóriách bez ohľadu na pohlavie. Je spojený s rizikom vzniku mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií. Snahou pri liečbe DM je dosiahnutie individuálnych cieľových hodnôt glykémií s čo najnižším rizikom hypoglykémií v snahe predísť rozvoju chronických komplikácií diabetu. Diabetológia sa v posledných rokoch dynamicky rozvíja. Do praxe sa zavádzajú nové liekové skupiny a technológie. Od nových liekov sa očakáva minimálne riziko hypoglykémie, priaznivý vplyv na telesnú hmotnosť a kardiovaskulárna bezpečnosť. Bezpečná personalizovaná liečba je dnes kľúčový faktor pri výbere antidiabetík. Diabetes mellitus 2. typu je progresívne ochorenie, ktoré u väčšiny pacientov vrátane chorých s dobrou compliance vyžaduje postupnú intenzifikáciu liečby.1 Diabetes 2. typu je dôsledkom viacerých metabolických porúch: inzulínovej rezistencie, poruchy funkcie β-buniek, zvýšeného výdaja glukózy z pečene, neadekvátnej sekrécie glukagónu a porušeného inkretínového učinku.2 Medzi najmodernejšie lieky pre liečbu diabetu 2. typu patria lieky založené na účinku inkretínov a tiež inzulínové analógy. Veľkou výhodou pre pacienta je možnosť aplikovať inkretíny s bazálnym inzulínom v jednom podaní. Liečbu bazálnym inzulínom je možné použiť v rôznych štádiách DM 2. typu, pomocou bazálneho inzulínu účinne ovplyvníme glykémiu nalačno (FPG). Mechanizmus účinku GLP-1 agonistov je komplementárny k bazálnemu inzulínu, ich glukózo-dependentné pôsobenie zvyšuje inzulínovú sekréciu, znižuje sekréciu glukagónu, spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka a zvyšuje pocit sýtosti. Krátko pôsobiace GLP-1 agonisty (exenatid, lixisenatid) primárne znižujú postprandiálnu glykémiu (PPG) a relatívne menej FPG. Oproti tomu dlhodobo pôsobiace GLP-1 agonisty (albiglutid, dulaglutid, exenatid XR a liraglutid) znižujú výraznejšie FPG a relatívne menej PPG.3 Lixisenatid má z dostupných GLP-1 agonistov zrejme najsilnejší účinok na postprandiálnu glykémiu.4 Kardiovaskulárna bezpečnosť lixisenatidu bola sledovaná v štúdii ELIXA, v ktorej bol dokázaný neutrálny vplyv liečby lixisenatidom na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu v porovnaní s placebom, u pacientov na štandardnej liečbe a s anamnézou nedávnej kardiovaskulárnej príhody.5   Kazuistika 63-ročná pacientka mala diagnostikovaný DM 2. typu v roku 2014. Do 08/2019 bola sledovaná v inej diabetologickej ambulancii. V 08/2019 prišla pacientka do našej ambulancie na trojkombinačnej liečbe: metformín 1 000 mg 1-0-1, gliklazid MR 60 mg 1-0-0, linagliptín 5 mg 1-0-0. Telesná hmotnosť pacientky pri prvom vyšetrení bola 88 kg, telesnú výšku má 158 cm (BMI 35,3 kg/m²). Vstupné laboratórne parametre boli nasledovné: GP 13,0-6,9 mmol/l, glykovaný hemoglobín (HbA1c) 8,3% (DCCT), TCH 3,7 mmol/l, HDL 1,16 mmol/l, LDL 2,3 mmol/l, TAG 1,5 mmol/l. Pacientka sa lieči na artériovú hypertenziu, hepatopatiu s miernou biochemickou aktivitou pri steatóze pečene a hyperurikémiu. V 08/2019 bol z liečby vynechaný linagliptín a do liečby pridaný GLP-1 agonista dulaglutid. Avšak pacientka netolerovala liečbu dulaglutidom pre tráviace ťažkosti. Preto bol v 09/2019 dulaglutid vynechaný a do liečby bol pridaný empagliflozín. Avšak pacientka netolerovala ani empagliflozín, udávala pri liečbe empagliflozínom bolesti hlavy a tráviace ťažkosti. Pacientka odmietala v 10/2019 dennú aplikáciu inzulínu. Preto bola od 10/2019 zvýšená dávka gliklazidu MR na 120 mg denne a do liečby bol vrátený linagliptín. Ďalšia kontrola bola realizovaná v 01/2020. Laboratórne došlo k zhoršeniu glykemickej kompenzácie, vzostupu HbA1c na 9,2 %. Hmotnosť pacientky ostala bez zmeny. Pre neuspokojivú metabolickú kompenzáciu bolo indikované pridanie bazálneho inzulínu glargín 300 U/ml. Pacientka bola edukovaná o titrácii inzulínu, na plánovanú kontrolu s výsledkami selfmonitoringu v 02/2020 sa nedostavila. V 05/2020 bola realizovaná telefonická konzultácia pre postprandiálne hyperglykémie po raňajkách, bazálny inzulín vytitrovala do dávky 28 jednotiek s. c.. V 05/2020 bol k liečbe bazálnym inzulínom prechodne pridaný inzulínový prandiálny analóg glulizín k raňajkám ako prechodné riešenie do času plánovanej kontroly. Ďalšia kontrola bola realizovaná v 06/2020, pri nej bola dokumentovaná neuspokojivá metabolická kompenzácia: HbA1c 9,5 % (DCCT), glykémia nalačno 9,19 mmol/l, postprandiálne glykémie pri selfmonitoringu sa pohybovali od 10 do 20 mmol/l. Najvyššie hodnoty glykémií boli po raňajkách, hmotnostný prírastok bol +1 kg. Bazálny inzulín pacientka v priebehu mesiaca vytitrovala na 36 jednotiek, glulizín zvýšila postupne na 18 jednotiek k raňajkám, napriek tomu pretrvávali hyperglykémie po raňajkách. V 06/2020 bol z liečby vynechaný glargín 300 U/ml, glulizín a linagliptín. Do liečby bol pridaný kombinovaný preparát lixisenatid/glargín 100 U/ml (iGlarLixi) a rýchlo vytitrovaný z úvodnej dávky 30 jednotiek na 35 jednotiek. Pacientka bola poučená o titrácii lieku. Na kontrolu s výsledkami selfmonitoringu po mesiaci sa nedostavila. Na ďalšiu plánovanú kontrolu prišla v 10/2020. Bolo dokumentované zlepšenie metabolickej kompenzácie, došlo k poklesu HbA1c na 8,7 % (DCCT), glykémia nalačno bola 7,6 mmol/l. Došlo aj k zlepšeniu postprandiálnych glykémií pri selfmonitoringu. Pacientka napriek poučeniu o potrebe titrácie netitrovala inzulín podľa odporúčania a ostala na 35 jednotkách iGlarLixi. Počas liečby kombinovaným preparátom iGlarLixi došlo u pacientky k poklesu telesnej hmotnosti o 1 kg, liečbu tolerovala bez nežiaducich gastrointestinálnych účinkov, ocenila aplikáciu inzulínu 1 x denne.   Diskusia Dlhodobý priebeh DM 2. typu je sprevádzaný poklesom endogénnej sekrécie inzulínu. V čase, keď je DM 2. typu plne rozvinutý, množstvo β-buniek je znížené o 40 – 65 % a tento pokles pokračuje s dĺžkou trvania ochorenia.6 Liečba inzulínom je tak nevyhnutná pri dlhotrvajúcom diabete s poklesom endogénnej inzulínovej sekrécie. Postupná progresia diabetu vyžaduje postupnú intenzifikáciu liečby. U obéznej pacientky nedostatočne kompenzovanej na trojkombinačnej antidiabetickej liečbe metformínom, sulfonylureou a gliptínom bola v prvom kroku zvolená zmena gliptínu na GLP-1 agonistu dulaglutid v snahe redukovať telesnú hmotnosť a zlepšiť metabolickú kompenzáciu diabetu. Avšak pre intoleranciu zo strany gastrointestinálneho traktu sa liečba po 3 týždňoch musela ukončiť. GLP-1 agonista bol nahradený SGLT2 inhibítorom – empagliflozínom. Avšak pacientka netolerovala ani liečbu empagliflozínom. Pre nesúhlas s dennou aplikáciou inzulínu bola dávka gliklazidu navýšená do maximálnej povolenej dennej dávky do najbližšej kontroly. Táto úprava liečby však neviedla k zlepšeniu metabolickej kompenzácie. Pre zhoršenie metabolickej kompenzácie bol k antidiabetickej liečbe pridaný bazálny inzulín. Optimálne by bolo v tomto kroku pridanie kombinovaného preparátu iGlarLixi, avšak na Slovensku je vzhľadom na platné indikačné obmedzenia možné pridať u pacienta nedostatočne kompenzovaného na antidiabetickej liečbe v prvom kroku len samotný bazálny inzulín, nie je možné použiť kombinovaný preparát bazálny inzulín/GLP-1 agonista. Dáta z klinických štúdií nám ukazujú, že ak porovnávame fixnú kombináciu bazálneho inzulínu a GLP-1 agonistu s liečbou samotným bazálnym inzulínom, kombinovaná liečba je superiórna v znižovaní HbA1c a jej ďalšími prínosmi sú zabránenie prírastku hmotnosti, znížené riziko hypoglykémií a nižšia potrebná celková denná dávka inzulínu.7 Prechodne bol pre postprandiálne hyperglykémie po raňajkách pridaný k raňajkám glulizín. Riešenie bolo núdzové v čase pandémie COVID-19, nakoľko v tom čase pre prekročenú kapacitu ambulancie nebolo možné ihneď realizovať odbery a kontrolu. Pre nedosiahnutie optimálnej glykemickej kompenzácie na orálnej antidiabetickej liečbe a bazál plus režime bol indikovaný prechod na kombinovaný preparát iGlarLixi. Pre nespoluprácu pacientka netitrovala inzulín podľa odporúčania. Napriek tomu, že nebol iGlarLixi titrovaný, došlo k zlepšeniu postprandiálnych glykémií a zlepšeniu glykovaného hemoglobínu. Pacientka bola aj pri poslednej kontrole opakovane poučená o potrebe titrácie inzulínu za účelom ďalšieho zlepšenia metabolickej kompenzácie. iGlarLixi vo fixnej kombinácii je výbornou možnosťou, ako pacientovi s DM 2. typu intenzifikovať liečbu bez navyšovania počtu aplikovaných injekcií a bez výraznejšieho rizika hypoglykémie. Je to veľmi dôležité a pozitívne pre compliance pacienta k dlhodobej liečbe. Ďalšou výhodou fixnej kombinácie je zníženie gastrointestinálnych nežiaducich účinkov, ktoré sa objavujú pri aplikácii GLP-1 agonistov samostatne. Vďaka pomalšej titrácii lixisenatidu nedošlo k výskytu gastrointestinálnych nežiaducich účinkov. K liečbe GLP-1 agonistom má význam vrátiť sa aj u pacientov, ktorí netolerovali podávanie GLP-1 agonistu samostatne. Počas celej doby liečby kombinovaným preparátom sa nevyskytla hypoglykémia.   Záver Fixná kombinácia iGlarLixi je možnosťou, ako aj nespolupracujúcemu pacientovi s DM 2. typu na bazálnom inzulíne intenzifikovať liečbu bez navýšenia počtu aplikovaných injekcií za účelom zlepšenia metabolickej kompenzácie. Liečba minimalizuje riziko vzniku hypoglykémie. Postupná titrácia GLP-1 agonistu lixisenatidu znižuje riziko nežiaducich gastrointestinálnych účinkov. Lixisenatid potláča vzostup telesnej hmotnosti, ktorý je pozorovaný pri podávaní samotného bazálneho inzulínu. Zjednodušenie liečebného režimu (aplikácia 1 x denne, menej náročné zlaďovanie s príjmom potravy) vedie k lepšej adherencii k liečbe, a tým aj k zlepšeniu metabolickej kompenzácie.   Literatúra
  1. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al. Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, 2015: a patient-centered approach: update to a position statement of the AmericanDiabetes Association and the European Association for theStudy of Diabetes. Diabetes Care 2015;38:140–9.
  2. DeFronzo RA, Eldor R, Abdul-Ghani M. Pathophysiologic approach to therapy in patients with newly diagnosed type 2 diabetes. Diabetes Care 2013;36(Suppl 2):S127–38.
  3. Anderson SL, Trujillo JM. Basal insulin use with GLP-1 receptor agonists. Diabetes Spectr 2016;29:152–60.
  4. Meier JJ, Rosenstock J, Hincelin-Mery A, et al. Contrasting effects of lixisenatide and liraglutide on postprandial glycemic control, gastric emptying, and safety parameters in patients with type 2 diabetes on optimized insulin glargine with or without metformin: a randomized, open-label trial. Diabetes Care2015;38:1263–73.
  5. Pfeffer MA, Claggett B, Diaz R, et al. Lixisenatide in patients with type 2 diabetes and acute coronary syndrome. N Engl J Med2015;373:2247–57.
  6. Saisho Y. β-cell dysfunction: Its critical role in prevention and management of type 2 diabetes. World J Diabetes 2015;6:109–24.
  7. Rosenstock J, Aronson R, Grunberger G, et al. Benefits of LixiLan, a titratable fixed-ratio combination of insulin glargine plus lixisenatide, versus insulin glargine and lixisenatide monocomponents in type 2 diabetes inadequately controlled on oral agents: the LixiLan-O randomized trial. Diabetes Care 2016;39:2026–35.
  Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií