Je možné alirokumabom v monoterapii dosiahnuť v bežnej praxi aj ambiciózny liečebný cieľ?

Je možné alirokumabom v monoterapii dosiahnuť v bežnej praxi aj ambiciózny liečebný cieľ?

  

MUDr. Alena Gabrišová Diabetologická ambulancia, DIABETES CENTRUM, s. r. o., Trenčín

 

Úvod Kazuistika popisuje prípad 54-ročného pacienta, ktorý bol odoslaný z kardiologickej ambulancie na doriešenie ohľadom hypolipidemickej liečby do našej ambulancie. Pacient bez pozitívnej rodinnej anamnézy na kardiovaskulárne ochorenia je po STEMI prednej steny v auguste r. 2014, s dvojcievnym postihnutím po PCI RIA s implantáciou dvoch stentov. Kazuistika Počas roka 2015 bol pacient opakovane hospitalizovaný pre post-medikamentóznu rabdomyolýzu (statín v liečbe) s pretrvávajúcou aktivitou CK a myoglobínu. Vyšetreniami sa nepotvrdili nádorové ani systémové ochorenia. U pacienta okrem CK naďalej progredovali aj hepatálne enzýmy. Pacient bol následne odoslaný do centra pre neuromuskulárne ochorenia. V auguste r. 2017 bol pacient hospitalizovaný pre nestabilnú angínu pectoris vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne, odtiaľ riešený v Kardiocentre Nitra. Pri vyšetrení selektívnou koronarografiou sa u pacienta našla významná stenóza ACD, nasledovala PCI ACD s implantáciou jedenkrát DES. Pacientovi s koronárnou AS chorobou, NYHA II, CCS IV. štádium vzhľadom na kontraindikovaný statín nastavujeme do liečby ezetimib 10 mg. Mesiac po iniciácii liečby zvýšené hodnoty CK a myoglobínu indukujú vysadenie ezetimibu. Perorálne medikamentózne možnosti sú teda vyčerpané, pacient (BMI 29,96 kg/m2) vo veľmi vysokom kardiovaskulárnom riziku pri hodnotách celkového cholesterolu 4,88 mmol/l a LDL-cholesterolu 3,50 mmol/l s hodnotou CK 9,5 μkat/l zostáva bez hypolipidemickej liečby. Ako jediná vhodná terapia na zníženie hladín lipidov sa javí biologická liečba inhibíciou PCSK9, na ktorú je pacient vzhľadom na prekonaný STEMI s PCI na RIA (100 %) a 60 %-nou stenózou na ACD pre LDL ≥3,5 mmol/l plne indikovaný. Požiadali sme teda zdravotnú poisťovňu o schválenie liečby alirokumabom v monoterapii v dávke 150 mg s. c. 1 x za dva týždne. Pacient je spolupracujúci, abstinent a nefajčiar. Dodržiava diétne a režimové opatrenia, s liečebným postupom súhlasí. Liečba mu bola schválená a už po prvej aplikácii alirokumabu nastal výrazný pokles hladiny lipidových parametrov, ktorý pretrváva dodnes.

Graf č. 1: Sumár výsledkov vyšetrení v priebehu 38 týždňov (v mmol/l)

Záver Pacient biologickú liečbu toleruje veľmi dobre, compliance pacienta je výborná vzhľadom na jednoduchú aplikačnú formu a frekvenciu podávania à 2 týždne. Klinický stav pacienta je zlepšený, pacient doslova „ožil“ a je motivovaný k spolupráci vďaka pozitívnej spätnej väzbe od ošetrujúcich lekárov a dosahovaným výsledkom v liečbe. Efekt alirokumabu presiahol moje očakávania, pokles hladiny lipidových parametrov a jeho vynikajúci vplyv na zníženie LDL-cholesterolu u tohto pacienta dokazujú aj výsledky lipidového profilu počas 3,5 rokov liečby. Podľa najnovších odporúčaní ESC/EAS z r. 2019 podľa stratifikácie rizika má pacient vo veľmi vysokom kardiovaskulárnom riziku dosiahnuť cieľ LDL < 1,4 mmol/l, čo sa nám vďaka alirokumabu u pacienta darí. Literatúra u autorky Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií