Koľko rizikových skupín existuje z hľadiska vzniku diabetu 2. typu

Koľko rizikových skupín existuje z hľadiska vzniku diabetu 2. typu

 

Odborná redakcia DIA News

    Nové výskumy potvrdili, že diabetes 2. typu (DM 2) predstavuje heterogénne ochorenie. Podľa charakteristiky pacientov a priebehu ochorenia môžeme DM 2 klasifikovať minimálne do 5 klastrov (Ahlqvist et al., 2018; Dennis et al., 2019). Zákonite sa preto vynára otázka, koľko subfenotypov založených na patofyziológii majú osoby so zvýšeným rizikom manifestácie DM 2. Epidemiologické údaje z USA ukazujú, že až 35 % dospelých môže mať prediabetes, ale len u relatívne malej časti z nich, a to u cca 5 – 10 % sa ročne manifestuje DM 2. Na druhej strane až 59 % osôb s prediabetom/intermediárnym diabetom sa môže spontánne vrátiť do stavu normoglykémie v časovom intervale 5 rokov. Výsledky sú však ovplyvnené rôznymi definíciami prediabetu (Richter et al., 2018; Udler, 2021).   Odporúčania odborných spoločností International Diabetes Federation (IDF) a American Diabetes Association (ADA) odporúčajú aktívne vyhľadávať osoby so zvýšeným rizikom manifestácie diabetu so zreteľom na možnú prevenciu ochorenia a možnosť včasného záchytu DM 2 s cieľom znížiť riziko vzniku komplikácií (Aschner, 2017; ADA 2021). Identifikácia osôb s rizikom vzniku DM 2 má preto veľký význam pre klinickú prax z pohľadu možnej prevencie alebo oddialenia klinickej manifestácie ochorenia a lepšieho manažmentu samotného DM 2 (Udler, 2021). Súčasné definície prediabetu neodrážajú subfenotyp a patofyziológiu vzniku DM 2 a ani vývoj ochorenia (Wagner et al., 2021). Tohto roku bola publikovaná analýza rizikových jedincov pre manifestáciu DM 2 s využitím údajov z orálnych glukózových tolerančných testov (75 g – OGTT), stanovenia c-peptidu a lipidov, distribúcie tuku v tele prostredníctvom NMR merania, steatózy pečene a genetického rizika. Cieľom bolo stanoviť relatívne jednoduché parametre identifikujúce rizikových jedincov v klinickej praxi. Analýza bola urobená na skupine 899 účastníkov štúdií Tübingen Family Study a Tübingen Lifestyle Program (TUEF/TULIP). Do štúdií boli zaradení jedinci s potvrdeným prediabetom v súčasnosti alebo v minulosti, s výskytom DM 2 v rodine, BMI > 27 kg/m2 alebo gestačným diabetom. Následne boli výsledky potvrdené na 6 810 účastníkoch Whitehall II štúdie z Veľkej Británie (Wagner et al., 2021). Klinická manifestácia DM 2 v jednotlivých skupinách bola hodnotená v časovom intervale 4,1 roka (priemer) na TUEF/TULIP vzorke a 16,3 roku (priemer) vo Whitehall II vzorke. Tab. č. 1: Na základe zistených výsledkov je možné rozdeliť rizikových jedincov do 6 skupín (Wagner et al., 2021)
 1. Skupiny 3, 5 a 6 mali zvýšenú glykémiu a spoločný znak – nadhmotnosť alebo obezitu.
 2. Avšak len jedinci v skupinách 3 a 5 mali vysoké riziko manifestácie DM 2.
 3. Jedinci v skupine 6 mali zvýšené riziko DM 2, ale zvýšené riziko ochorenia obličiek a mortality zo všetkých príčin.
 4. Zvýšená mortalita v skupine 6 v porovnaní so skupinou 1 zostala aj po adjustovaní na fajčenie a lipidy.
Uvedené členenie rizikových jedincov môže mať význam pre klinickú prax, pretože korešponduje s klasifikáciu typov DM 2 (Ahlqvist et al., 2018). Distribúciu jednotlivých rizikových skupín vo vzťahu k definovaným DM 2 klastrom ukazuje nasledujúca tabuľka (Wagner et al., 2021). Tab. č. 2: Distribúcia rizikových skupín vo vzťahu k definovaným DM 2 klastrom (Wagner et al., 2021)   Prepojenie rizikových skupín s klastrami DM 2 umožňuje predikciu ďalšieho vývoja, čo je veľmi dôležité pre ďalšiu stratégiu liečby pacienta. Pre SIDD klaster (závažný diabetes s deficitom inzulínu) sú typické včasné prejavy diabetickej retinopatie, oveľa častejšie ako vo zvyšných klastroch, a taktiež vysoké riziko pre vznik daného ochorenia. Pacienti majú kratší časový interval k nutnosti nasadenia druhého perorálneho antidiabetika v dôsledku nedostatočnej kontroly glykémie a najdlhší časový interval na dosiahnutie cieľových hodnôt glykozylovaného hemoglobínu HbA1c < 6,9 %. Autori zdôrazňujú, že pacienti v tomto klastri veľmi často zotrvávajú na liečbe perorálnymi antidiabetikami, aj keď by už mala byť nasadená liečba inzulínom (Prasad & Groop, 2019). Pacienti, ktorí patria do klastra SIRD (závažný inzulín rezistentný diabetes) majú vysoké riziko diabetického ochorenia obličiek definované ako perzistentná mikroalbuminúria v porovnaní s inými klastrami, a to aj pri zohľadnení podobnosti v liečbe diabetu. Typický je aj vyšší výskyt nealkoholickej steatózy pečene v tejto skupine. Liečba inzulínom v tomto klastri zvyšuje u týchto pacientov senzitivitu k inzulínu. Títo pacienti potrebujú veľmi „agresívnu“ liečbu ochorenia s cieľom zabrániť komplikáciám spojeným s diabetom (Prasad & Groop, 2019). V klastroch MOD (mierny diabetes súvisiaci s obezitou) a MARD (mierny diabetes súvisiaci s vekom) je relatívne nízke riziko mikrovaskulárnych komplikácií spojených s diabetom. Prvý z nich je spojený s obezitou a odráža negatívne dôsledky obezity s inzulínovou rezistenciou. Druhý uvedený klaster sa spája s „bežnou“ obezitou bez inzulínovej rezistencie. (Prasad & Groop, 2019). Identifikácia jednotlivých subfenotypov rizikových pacientov z hľadiska manifestácie tak predstavuje ďalší významný krok, ktorý vedie k personalizovanej prevencii a liečbe DM 2. Personalizovaná medicína leží v centre zvýšeného záujmu American Diabetes Association (ADA) a European Association for the Study of Diabetes (EASD) už od roku 2018, keď spoločne oznámili novú iniciatívu v tejto oblasti (Precision Medicine in Diabetes Initiative (PMDI)). Jedným z dôvodov pre vznik tejto iniciatívy bol cieľ znížiť celosvetový vysoký nárast diabetu. Obidve organizácie vydali v minulom roku spoločné vyhlásenie ohľadne personalizovanej medicíny, v ktorom popísali východiská, postup a ciele aktivity vrátane časového harmonogramu. Okrem iného zdôrazňujú význam detailnejšej stratifikácie diabetu 2. typu so zreteľom na liečbu a prevenciu tohto ochorenia (Chung et al., 2020).   Literatúra
 1. Ahlqvist, E. et al. (2018): Lancet Diabetes Endocrinol., 6, 361–369
 2. American Diabetes Asociation (2021): Diabetes Care, 44 (Suppl. 1), S34–S39
 3. Aschner, P. (2017): Diabetes Voice, 63, 17-18
 4. Dennis, J.M. et al. (2019): Lancet Diabetes Endocrinol., 7, 442–451
 5. Chung, W.K. et al. (2020): Diabetes Care, 43, 1617–1635
 6. Prasad, R.B., Groop, L. (2019): J. Intern. Med., 285, 40–48
 7. Richter, B. et al. (2018): Cochrane Database Syst. Rev., 10, CD012661
 8. Udler, M.S: (2021): Nature Med., 27, 22-25
 9. Wagner, R. et al. (2021): Nature Med., 27, 49-57
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií