Kombinovaná hypolipidemická liečba a extrémne rizikový pacient

Kombinovaná hypolipidemická liečba a extrémne rizikový pacient

MUDr. Pavel Babjak Interná ambulancia, Košice

 

Úvod Kardiovaskulárne (KV) ochorenia sú každoročne základnou príčinou úmrtia u vyše 4 miliónov ľudí v Európe. V populácii do 65 rokov dominuje úmrtnosť mužov, ktorá je v tejto skupine vyše dvojnásobná. Redukcia hladiny LDL-cholesterolu ako jedného z hlavných rizikových faktorov vývoja aterosklerózy je kľúčovým terapeutickým postupom na zníženie KV mortality. Cieľovou hodnotou LDL-cholesterolu u pacientov s veľmi vysokým až extrémnym KV rizikom je podľa aktuálnych odporúčaní ESC z roku 2019 menej ako 1 mmol/l.1 Ak liečba statínmi nevedie k dosiahnutiu cieľových hladín pre LDL-cholesterol, u pacienta je indikovaná kombinovaná liečba. Ak ani kombinovaná liečba nevedie k cieľovým hodnotám, je namieste podanie PCSK9 inhibítorov. PCSK inhibítory (Inhibítory proproteín konvertázy subtilizín kexín typu 9), ako bolo preukázané v klinických štúdiách FOURIER a ODYSSEY OUTCOMES, účinne znižujú plazmatické hladiny LDL-C. Alirokumab bol prvým liekom tejto skupiny, celosvetovo registrovaný americkou liekovou agentúrou (FDA) Alirokumab je možné podávať aj v monoterapii (pacientom so statínovou intoleranciou), ale hlavne pacientom, u ktorých sa nedarí dosiahnuť cieľové hodnoty LDL-C. Liek sa podáva parenterálne, subkutánnou injekciou. Interval podávania 1 x za dva týždne. Dávka je 75 alebo 150 mg v aplikátore.2,3,4 Anamnestické údaje OA: 54-ročný extrémne rizikový pacient (muž) po CMP v roku 2013 a opakovaných mikroinfarktoch myokardu v rokoch 2016, 2017, 2019.
 • V septembri 2019 dostal nové stenty – PCI RCX/RMS1 – minicrash (3. 9. 2019).
 • V júli 2017 absolvoval PCI + 3 x DES CTO na ACD optimálny výsledok. Bol hospitalizovaný vo VÚSCH od 20. 6. 2016, vykonané PCI + DES RCX. V januári 2016 (SKG vo VÚSCH) – správu nepredložil. 25. 11. 2015 absolvoval ergometrické vyšetrenie EKG (zmena charakteru EKG – susp. ICHS). Subjektívne udával bolesti za sternom pri námahe, do 5 minút po ukončení záťaže bolesti ustúpili.
 • V septembri 2015 absolvoval kolonoskopické vyšetrenie v CA pre abdomenalgie, sideropeniu s negatívnym záverom.
 • Od 15. 5. do 20. 5. 2013 bol hospitalizovaný na neurologickej klinike ÚNLP v Košiciach pre cerebrálny iktus v pravej mozočkovej hemisfére.
 • 13. 5. 2013 mal stav nevoľnosti spojený s dysartriou a oslabením ľavej HK.
 • Lieči sa na artériovú hypertenziu od roku 2013. V roku 1978 APE. V rokoch 2003 a 2005 opakovaná operácia pravého kolena. AA: Negat. NA: Negat. SA: Podnikateľ, stresogénne prostredie. EA: Negat. CA: Negat.
Objektívny nález Obj.: 172 cm, 90 kg, BMI 30,3 m2 ľahká obezita, eupnoe, bez cyanózy, ikteru. Hlava, krk bez patol. nálezu, nie je zvýšená náplň KŽ. Dýchanie vezikulárne, čisté, srdcová akcia pravidelná, ozvy ohr., TK 130/90 mmHg. Abdomen, hepar, lien nezv., tpt. bilat. negat. DK bez deformít, edémov, varixov. EKG.: 27. 8. 2021: Sínusová bradykardia 50/min., el. os. -10 st., PR 184 msec., QRS 96 msec., QT/QTcB 446/410 msec., R/S V3 – 4, susp. HĽK, malá deviácia osi doľava. 27. 8. 2021: S MOČOVINA 5,90 [mmol/l]; S KREA 95,00 [umol/l]; S KM 398,00 [umol/l]; S CB 72,80 [g/l]; S ALB 39,60 [g/l]; S BILC 9,20 [umol/l]; S AST 0,54 [µkat /l]; S ALT 0,71 [µkat /l]; S GMT 0,80 [µkat/l]; S ALP 1,33 [µkat/l]; S AMS 1,25 [µkat/l]; S TGL 1,38 [mmol/l]; S HDL 0,93 [mmol/l]; S LDL 0,95 [mmol/l]; S Na 143,00 [mmol/l]; S K 4,7 [mmol/l]; S Cl 103,90 [mmol/l]; MOČ CHEM moč chemicky [ ]; U pH 5,0 [ ]; U BIEL negat [text]; U GLU negat [ ]; U KETO negat [ ]; U BILI negat [ ]; U UBG negat [ ]; U KRV negat [ ]; U-SG 1,025 [kg/l]; U HB negat [ ]; U LE negat [ ]; U NIT negat [ ]; B KO + 5P DIF KO + diferenciál [ ]; B WBC 7,04 [10**9 l]; B RBC 5,86 [10**12 l]; B HGB 167,00 [g/l]; B HCT 0,50 [ ]; B MCV 84,60 [fL]; B MCH 28,50 [pg]; B MCHC 337,00 [g/l]; B PLT 221,00 [10**9 l]; B RDWSD 42,70 [fL]; B RDWCV 15,40 [%]; B PDW 12,30 [fL]; B MPV 9,80 [fL]; B PCT 2,20 [%]; B Dif. rozpočet Leu Diferenciálny rozpočet Le [ ]; B NEU% 52,60 [%]; B LYM% 35,80 [%]; B MON% 9,10 [%]; B EO% 2,40 [%]; B BAS% 0,10 [%]; B NEUabs 3,70 [10**9 l]; B LYMabs 2,52 [10**9 l]; B MONabs 0,64 [10**9 l]; B EOabs 0,17[10**9 l]; B BASabs 0,01 [10**9 l] Patologické laboratórne výsledky S GLU 6,18 [mmol/l]; S CHOL 2,14 [mmol/l]; Lipidový status po liečbe alirokumabom 150 mg v kombinovanej liečbe: 27. 8. 2021 [S-Chol] 2,14 mmol/l [HDL-Ch] 0,93 mmol/l [LDL] 0,95 mmol/l Trig. 0,84 mmol/l Ostatné výsledky 9. 5. 2017 – RTG [RTG hrudné orgány – prehľad (0,4mGy)] Obe pľ. krídla rozvinuté, primeranej transparencie, pľ. parenchým bez evidentných ložis. a infiltratívnych zmien. Bronchovask. kresba primeraná. Mediastínum a híly norm. tvaru a veľkosti. Bránica ostro kontúrovaná, uhly voľné, ostré. Srdc. tieň, aorta normálneho tvaru a veľkosti. Rtg nález bez patologických zmien. (MUDr. Gabriela El-Momanyová). ECHOKG 6. 2020 – Praktický bnorm. ECHOKG nález EF 51 % (MUDr. Gbúr M.). Holter EKG 8. 7. 2013 bez pozoruhodností. (MUDr. Mochnacký Jozef) Diagnostický súhrn
 • I25.9 – ICHS – nestabilná AP. – PCI RCX/RMS1 – minicrash (3. 9. 2019).
  • stav po PCI + 3 x DES CTO na ACD optimálny výsledok. 14. 6. 2018 mikro IM v doku
  • stav po PCI – predilatácia 3 x DES CTO na ACD 11. 7. 2017) (trojcievne postihnutie, PCI + stent RCX s optim. výsledkom 21. 6. 2016) stav po PCI + 1x DES na RIA (15. 1. 2016)
 • I63.9 – Cerebrálny iktus v pravej mozočkovej hemisfére. 2013
 • E78.2 – Zmiešaná hyperlipidémia v liečba LDL 0,52
 • D68.8 – MTHFR/A1298C – heterozygot, PAI-1 4G/5G homozygot
 • I10 – Art. hypertenzia 2. st ESH/ESC, veľmi vysoké PR od 2013
 • E66.0 – Obezita ľahkého stupňa
 • K30 – Dyspepsia – Sideropénia ľahkého stupňa
 • R42 – Vertigo
 • R47.1 – Dysartria
Liečba Kys. acetylsalicylová 100 mg denne dlhodobo, pantoprazol 20 mg R, perindopril-amlodipín-indapamid 4/5/1,25 mg 1 tbl. R., atorvastatín-ezetimib 80/10 mg 1 tbl. V, alirokumab 2 x 1/150 mg, dáv. 1 amp. s. c. à 2 týždne. Záver Pacient dostal dňa 24. 3. 2020 súhlas od poisťovne (LR214702202) na použitie lieku alirokumab 150 mg inj. v kombinovanej liečbe. Pacient si liek aplikuje sám, s následnými aplikáciami lieku à 14 dní. Pri laboratórnych kontrolách opakovane dosiahnutý významný pokles LDL-C. Liečba je vynikajúco tolerovaná bez nežiaducich účinkov. Liečba alirokumabom v kombinácii so statínom a ezetibom (80/10 mg) sa osvedčuje a predstavuje novú modernú možnosť liečby u extrémne rizikových pacientov. Literatúra
 1. Odporúčania ESC/EAS pre diagnostiku a liečbu dyslipidémii z roku 2019.
 2. Vyskočilová M, Souček M, Vyskočil J. Alirocumab v léčbe hypercholesterolemie. Farmakoterapie 2017;1 :72-79
 3. Acta medicinae.cz, špeciál 2018, Klinické skúsenosti s alirokumabom na Slovensku: kazuistiky, prof. MUDr. Daniel Pella, PhD, MUDr. Rudolf Uhliar, Csc., MUDr. Katarína Dulková, PhD,
 4. Odyssey, program klinického skúšania 3.fázy, zhrnutie ukončených štúdií, Sanofi, január 2017.
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií