Ktoré vekové skupiny najviac profitujú z intervencií zameraných na LDL-cholesterol?

Ktoré vekové skupiny najviac profitujú z intervencií zameraných na LDL-cholesterol?

Odborná redakcia KARDIO News

Hypercholesterolémia sa v roku 1990 zaradila na pätnáste miesto v rebríčku rizík úmrtia a v roku 2019 sa posunula už na ôsme miesto. Podľa kvalifikovaných odhadov boli v roku 2019 celosvetovo 4,40 milióna úmrtí priamo spojené so zvýšenými hodnotami LDL-cholesterolu. Úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia v mladších vekových skupinách vo východnej Európe je podstatne vyššia v porovnaní so západnou Európou. Podľa analýz WHO z roku 2008 má celosvetovo približne 39 % dospelých vo veku 25 rokov zvýšené hodnoty LDL-cholesterolu (Pirillo er al., 2021).

  Najnovšie odporúčania pre manažment dyslipidémií Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu z roku 2019 zdôrazňujú, že už nehovoríme o „LDL-cholesterolovej hypotéze“, ale že kauzálna úloha LDL-cholesterolu pri vzniku aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (ASKVO) je dokázanou skutočnosťou. Pokles hodnôt LDL-cholesterolu a ďalších ApoB obsahujúcich lipoproteínov má pozitívny účinok na zníženie výskytu kardiovaskulárnych príhod (Mach et al., 2020). Preto zákonite vznikla otázka, ktoré vekové skupiny majú byť cieľom intervencií zameraných na LDL-cholesterol. Význam zníženia LDL-cholesterolu u jedincov v strednom a vyššom veku je dnes už dostatočne potvrdený v rôznych epidemiologických štúdiách. Pribúdajú nám aj poznatky o význame zníženia LDL-cholesterolu aj v nižších vekových skupinách. Dánska epidemiologická štúdia Copenhagen General Population Study (CGPS) analyzovala údaje 91 131 osôb vo veku 20 – 100 rokov, ktoré na začiatku sledovania nemali aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie alebo diabetes a neboli liečené statínmi. Nábor pacientov prebiehal v časovom období november 2003 až február 2015 a sledovanie trvalo v priemere 7,7±3,3 roka. Počas tohto obdobia sa u 1 515 osôb manifestoval infarkt myokardu a 3 389 osôb malo diagnostikované aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie. Výsledky ukázali, že riziko IM (Hazard Ratio HR = 1,34; 95 % CI = 1,27 – 1,41) rastie s každým zvýšením LDL-cholesterolu o 1 mmol/l vo všetkých vekových skupinách. Podobne bol zistený aj nárast rizika AKVO (Hazard Ratio HR = 1,16; 95 % CI = 1,12 – 1,21) s každým zvýšením LDL-cholesterolu o 1 mmol/l vo všetkých vekových skupinách. Výsledky môžeme zhrnúť, že minimálne vo veku 20 – 100 rokov má každý človek úžitok zo zníženia LDL-cholesterolu (Mortensen & Nordestgaard, 2020). Získané poznatky z uvedenej štúdie podporujú koncept kumulatívnej záťaže LDL-cholesterolom počas života s progresívnym zvyšovaním rizika ASKVO. Môžeme povedať, že pri hodnotení rizika ASKVO je dôležité zvážiť nielen veľkosť (magnitúdu) hodnôt LDL-cholesterolu, ale aj časový interval expozície zvýšenými hodnotami LDL-cholesterolu (kumulatívny časový interval). Preto sú obzvlášť zaujímavé štúdie s dlhším obdobím sledovania, lebo štúdie zamerané na vzťah medzi hodnotami LDL-cholesterolu a ASKVO sú zvyčajne prierezové (jedno alebo niekoľko meraní LDL-cholesterolu v krátkom časovom intervale) (Raal & Mohamed, 2020). Vplyvu kumulatívnej expozície zvýšeným hodnotám LDL-cholesterolu bola venovaná epidemiologická analýza 18 288 jedincov so známymi hodnotami LDL-cholesterolu vo veku 18 – 60 rokov (56,4 % ženy), hodnotené obdobie (medián) 16 rokov. Údaje boli zozbierané v rokoch 1971 – 2017. Počas uvedeného obdobia v analyzovanej skupine došlo u 1 165 osôb ku klinickej manifestácii koronárnej choroby srdca, 599 osôb malo diagnostikovanú ischemickú cievnu mozgovú príhodu a 1 145 osôb srdcové zlyhanie (Zhang et al., 2021). Výsledky ukázali, že kumulatívna expozícia zvýšeným hodnotám LDL-cholesterolu v mladšom a strednom veku po adjustovaní na ďalšie rizikové faktory a hodnoty LDL-cholesterolu v strednom veku predstavuje zvýšené riziko z hľadiska koronárnej choroby srdca (HR = 1,57; 95 % CI = 1,10 – 2,23; ptrend = 0,01). Uvedený vzťah bol potvrdený aj pre časovo vážený priemer (angl. time-weighted average) (HR = 1,69; 95 % CI = 1,12 – 2,31; ptrend < 0,01). Zaujímavé je, že nebola nájdená asociácia medzi uvedenými dvoma parametrami a ischemickou cievnou mozgovou príhodou alebo srdcovým zlyhaním (Zhang et al., 2021). Autori zdôraznili tri aspekty vyplývajúce z danej analýzy (Zhang et al., 2021):
 1. expozícia zvýšeným hodnotám LDL-cholesterolu v mladšom a strednom veku je spojená so zvýšeným rizikom koronárnej choroby srdca, a to bez ohľadu na hodnoty LDL-cholesterolu v strednom veku,
 2. poznanie hodnôt LDL-cholesterolu v minulosti môže byť užitočné pre vypracovanie primárnej prevencie koronárnej choroby srdca,
 3. dosiahnutie optimálnych hodnôt LDL-cholesterolu už od mladého veku znižuje celoživotné riziko aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení.
  Uvedené zistenia sú v súlade s poznatkami ďalších epidemiologických štúdií zameraných na trvanie expozície zvýšeným hodnotám LDL-cholesterolu vo vzťahu k riziku ASKVO. Napríklad výsledky zo známej Framingham Study ukázali, že osoby s hodnotami LDL-cholesterolu > 4,0 mmol/l v dlhodobom horizonte (vyše 35 rokov) majú 5-krát vyššie riziko kardiovaskulárnych ochorení a 4-krát vyššie riziko úmrtia zo všetkých príčin v porovnaní s osobami, ktoré majú hodnoty LDL-cholesterolu v intervale 2,07 – 2,33 mmol/l po adjustovaní na ďalšie rizikové faktory ASKVO. Za povšimnutie stojí tiež skutočnosť, že výsledok je získaný na základe sledovania 3 875 jedincov s priemerným vekom 58 rokov v čase záverečného hodnotenia a so známymi hodnotami LDL-cholesterolu počas obdobia vyše 35 rokov (Duncan et al., 2019). Podľa výsledkov štúdie, ktorá analyzovala 36 030 jedincov s dĺžkou sledovania (medián) 17 rokov, zvýšené hodnoty LDL-cholesterolu v mladšom veku predstavujú nezávislý rizikový faktor od hodnôt LDL-cholesterolu vo vyššom veku. Osoby vo veku 18 – 39 rokov s hodnotami LDL-cholesterolu ≥ 2,60 mmol/l v porovnaní s rovnakou vekovou skupinou s hodnotami LDL-cholesterolu < 2,60 mmol/l majú zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení o 64 % vo veku ≥ 40 rokov. Dôležité bolo zistenie, že uvedené zvýšenie rizika je nezávislé od hodnôt LDL-cholesterolu vo veku ≥ 40 rokov. Patofyziologické procesy, ktoré sa začali v mladom veku, sa pravdepodobne môžu za istých okolností prejavovať po zvyšok života. Podrobnejšiu odpoveď by nám mohli dať dlhodobé štúdie zamerané na túto problematiku (Zhang et al., 2019). Z hľadiska klinickej praxe môže byť dôležité aj zistenie zo štúdie CARDIA (Coronary Artery Risk Development in Young Adults), že rovnaká kumulatívna expozícia zvýšeným hodnotám LDL-cholesterolu v mladších rokoch (18 – 30 rokov) v porovnaní s rovnakou kumulatívnou expozíciou vo vyššom veku (30 – 40 rokov) je spojená so zvýšeným rizikom ASKVO vo veku 47 – 66 rokov. Môžeme predpokladať negatívny vplyv kumulatívnej expozície zvýšenými hodnotami LDL-cholesterolu aj za hranicou 66 rokov, dané vekové obmedzenie 47 – 66 rokov je dané dizajnom štúdie. Autori štúdie zdôrazňujú význam dosiahnuť optimálnu kontrolu LDL-cholesterolu už od mladého veku (Zhang et al., 2019; Domanski et al., 2020). Súčasné poznatky nám ukazujú na nutnosť venovať pozornosť LDL-cholesterolu v každej vekovej skupine. LDL-cholesterol a ASKVO predstavujú teda celoživotný problém (Gidding & Allen 2019). Výsledky niektorých štúdií naznačujú, že optimalizácia hodnôt v mladšom veku môže mať väčší význam z hľadiska rizika ASKVO ako podobné intervencie vo vyššom veku. Optimalizácia LDL-cholesterolu vo vyššom veku nemusí vždy eliminovať riziká, ktoré vznikli už v mladšom veku (Domanski et al., 2020).   Literatúra
 1. Domanski, M.J. et al. (2020): J. Am. Coll. Cardiol., 76, 1507-1516
 2. Duncan, M.S. et al. (2019): J. Am. Heart Assoc., 8, e011433
 3. Gidding, S.S., Allen, N.B. (2019): J. Am. Heart Assoc., 8, e012924
 4. Mach, F. et al. (2020): Eur. Heart J., 41, 111-188
 5. Mortensen, M.B., Nordestgaard, B.G. (2020): Lancet, 396, 1644–1652
 6. Pirillo, A. et al. (2021): Nature Rev. Cardiol., 18, 689-700
 7. Raal, F.J., Mohamed, F. (2020): Lancet, 396, 1608-1609
 8. Zhang, Y. et al. (2019): J. Am. Coll. Cardiol., 74, 330-341
 9. Zhang, Y. et al. (2021): JAMA Cardiol., doi:10.1001/jamacardio.2021.3508

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií