Liečba hypercholesterolémie u vysoko rizikovej pacientky s kardiovaskulárnym ochorením a intoleranciou statínov

Liečba hypercholesterolémie u vysoko rizikovej

pacientky s kardiovaskulárnym ochorením

a intoleranciou statínov

 

MUDr. Ivan Gonos

Kardiogemer s. r. o., NsP Rožňava

 

 

Abstrakt

Kazuistika popisuje 62-ročnú ženu s hypertenziou 3. stupňa s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, chronickou ischemickou chorobou srdca s trojcievnym koronárnym postihnutím s vykonaným perkutánnym kardiologickým zákrokom, akútnym koronárnym syndrómom a hypercholesterolémiou. Pacientka bola liečená atorvastatínom a ezetimibom, avšak liečba bola ukončená pre intoleranciu. Pre pretrvávajúcu eleváciu celkového a LDL-cholesterolu bola nasadená liečba inhibítorom PCSK9 alirokumabom, počas ktorej došlo k výraznému zníženiu ich hladín, pričom pacientka liečbu toleruje bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov.

 

Úvod

Inhibítory PCSK9 aj statíny sa ukázali ako účinné pri znižovaní LDL-cholesterolu. Statíny pôsobia blokovaním HMG-CoA reduktázy. Je to enzým, ktorý pečeň používa na tvorbu cholesterolu. Statíny tiež pomáhajú telu znovu absorbovať nahromadený cholesterol z tepien. Väčšina ľudí môže užívať statíny bez ťažkostí, ale niektorí ľudia nemôžu tolerovať vedľajšie účinky, ako sú tráviace problémy a bolesti svalov. Inhibítory PCSK9 môžu poskytnúť ďalšiu možnosť liečby ľuďom, ktorí majú vysoký LDL-cholesterol, sú vystavení vysokému riziku kardiovaskulárnych ochorení a neznášajú statíny. Tieto novšie lieky si vyžadujú injekcie každé dva až štyri týždne. Inhibítory PCSK9 sa môžu stať alternatívnou liečbou pre ľudí, ktorí nemôžu užívať statíny.1

Popis kazuistiky

62-ročná pacientka bola v auguste 2019 prijatá do Nemocnice s poliklinikou v Rožňave pre bolesti na hrudníku pálivého a tlakového charakteru, slabosť a sťažené dýchanie. Urgentne bola vykonaná úspešná perkutánna intervencia (balóniková angioplastika) a boli implantované stenty s optimálnym výsledkom parciálnej revaskularizácie. Pre zvýšenú hladinu LDL-C bol pacientke nasadený do liečby atorvastatín 40 mg 1 x denne, neskôr zvýšené dávkovanie na 80 mg 1 x denne. Po mesiaci liečby bol atorvastatín vysadený pre myalgie dolných končatín a GIT problémy. Nato bol nasadený ezetimib 10 mg 1 x denne, avšak pre nedostatočný efekt bola liečba po 4 mesiacoch ukončená. Pre pretrvávanie vysokých hladín celkového a LDL-cholesterolu bol indikovaný kombinovaný preparát atorvastatín + ezetimib v dávke 10/40 mg. Pacientka má nadváhu s BMI 28 kg/m². Je abstinentka, od marca 2018 nefajčí. Zaujíma sa o svoj zdravotný stav, dodržiava režimové opatrenia, subjektívne sa pri mierne zvýšenej námahe zadýchava.

Pacientka bola vysoko riziková na koronárnu príhodu, a preto jej bola indikovaná hypolipidemická biologická liečba inhibítorom PCSK9 alirokumabom v dávke 150 mg s. c. 1 x za 14 dní. Po schválení zdravotnou poisťovňou bola liečba od februára 2020 začatá. Pacientka ju tolerovala veľmi dobre, bola spokojná aj s dávkovaním. Po dvoch rokoch liečby došlo k poklesu celkového cholesterolu z 6,56 mmol/l na 3,61 mmol/l a LDL-cholesterolu z 3,6 mmol/l na 2,41 mmol/l. Posledná echokardiografia a bicyklová ergometria poukázali na pretrvávanie ischemickej choroby srdca a závažnú systolickú dysfunkciu s ejekčnou frakciou 39 %. Vzhľadom na pretrvávanie vysokého rizika zhoršenia kardiovaskulárneho ochorenia bolo potrebné výraznejšie zníženie LDL-cholesterolu. Dávka alirokumabu bola po schválení poisťovňou zvýšená na 300 mg s. c. 1 x za 30 dní od marca 2022. Nato hladina celkového cholesterolu klesla na 3 mmol/l a LDL-cholesterolu na 2,1 mmol/l. Pacientka je toho času bez subjektívnych aj objektívnych ťažkostí, bez alergických reakcií, dodržiava racionálnu diétu, nemá zdraviu škodlivé návyky a má pohybovú aktivitu primerane zdravotnému stavu.

 

Záver

Výsledky klinických skúšaní uvádzajú zníženie LDL-cholesterolu v priemere o 50 – 60 % pri podávaní PCSK9 inhibítorov v monoterapii a o cca 73 % pri kombinovanej liečbe so statínmi. Alirokumab je veľmi účinný liek na normalizáciu patologicky zvýšených sérových hladín lipidov, čo je prevencia kardiovaskulárnych príhod, a tým aj zníženie kardiovaskulárnej mortality.2 Liek má dobrý bezpečnostný profil, je dobre tolerovaný pacientmi. U tejto pacientky po predchádzajúcom zlyhaní hypolipidemickej liečby so závažným nežiaducim účinkom – myalgie, GIT ťažkosti – bola compliance s liečbou alirokumabom veľmi dobrá. Liečba alirokumabom viedla k poklesu hladiny LDL-cholesterolu až na 50 % východiskovej hodnoty. Tento pokles bol sprevádzaný ústupom kardiovaskulárnych symptómov. Kazuistika dokumentuje výborný efekt správneho dávkovania alirokumabu na pokles hladiny LDL-cholesterolu, čo má aj protektívny efekt na kardiovaskulárny systém.

 

Literatúra

  1. prirucnik.hr/sk/pcsk9-inhibítory%2C-čo-potrebujete-vedieť/
  2. Brandts J, Müller-Wieland D. PCSK9 Inhibition: New Treatment Options and Perspectives to Lower Atherogenic Lipoprotein Particles and Cardiovascular Risk. Curr Atheroscler Rep. 2019 Jul 27;21(10):40. doi: 10.1007/s11883-019-0802-x. review https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31350672

 

Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií