Liečba hypercholesterolémie u vysoko rizikových pacientov s kardiovaskulárnym ochorením a hepatopatiou po užívaní statínov

Liečba hypercholesterolémie u vysoko rizikových pacientov s kardiovaskulárnym ochorením a hepatopatiou po užívaní statínov

 

MUDr. Anna Semjanová Kardiologická ambulancia, Vranov nad Topľou

  

 

Abstrakt Kazuistika popisuje 57-ročného muža s hypertenziou 3. stupňa s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, ischemickou chorobou srdca s 3-cievnym koronárnym postihnutím s vykonaným perkutánnym kardiologickým zákrokom a hypercholesterolémiou. Pacient bol liečený atorvastatínom a ezetimibom, avšak liečba bola ukončená pre potvrdenú sekundárnu hepatopatiu. Pre pretrvávajúcu eleváciu celkového a LDL-cholesterolu bola nasadená liečba inhibítorom PCSK9 alirokumabom, počas ktorej došlo k výraznému zníženiu ich hladín, pričom pacient liečbu toleruje bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov. Úvod Úloha lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) ako hlavného rizikového faktora pre kardiovaskulárne ochorenia bola preukázaná niekoľkými epidemiologickými štúdiami. Statíny sa už viac desaťročí osvedčujú ako farmaká, ktoré znižujú plazmatické koncentrácie celkového a LDL-cholesterolu. V klinických štúdiách sa ukázalo, že čím výraznejšie je zníženie plazmatických koncentrácií LDL-C, tým nižší je výskyt významných kardiovaskulárnych príhod, a to najmä u vysokorizikových pacientov. U značného počtu pacientov je však ťažké dosiahnuť odporúčaný cieľ LDL z dôvodu rôznych faktorov: genetické pozadie (familiárna hypercholesterolémia), nežiaduce účinky, resp. intolerancia statínov alebo vysoké východiskové plazmatické koncentrácie LDL-C. V poslednom desaťročí naše chápanie molekulárnych mechanizmov zahrnutých v metabolizme LDL značne pokročilo a objavila sa kľúčová úloha proproteín konvertázu subtilizínu kexínu typ 9 (PCSK9). Blokovanie PCSK9 predstavuje nový terapeutický prístup k znižovaniu plazmatických koncentrácií LDL-C, ktorý vo viacerých štúdiách preukázal významné zníženie závažných kardiovaskulárnych príhod.1   Popis prípadu 57-ročný pacient bol v marci 2017 prijatý do fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove pre silné bolesti na hrudníku pálčivého a tlakového charakteru, slabosť a sťažené dýchanie. Urgentne bola vykonaná úspešná perkutánna intervencia (balóniková angioplastika) a boli implantované stenty s optimálnym výsledkom parciálnej revaskularizácie. Pre zvýšenú hladinu LDL-C bol pacientovi nasadený do liečby atorvastatín 80 mg 1 x denne. Po 2 mesiacoch liečby bol atorvastatín vysadený pre novovzniknutú hepatopatiu. Následne bol nasadený ezetimib 10 mg 1 x denne, avšak pre nedostatočný efekt a zvýšené hepatálne testy bola liečba po 6 mesiacoch ukončená. Pre pretrvávanie vysokých hladín celkového a LDL-cholesterolu bol indikovaný kombinovaný preparát atorvastatín + ezetimib v dávke 10/40 mg. Znovu došlo k elevácii hepatálnych enzýmov a po gastroenterologickom vyšetrení, ktoré vylúčilo inú príčinu, bola hypolipidemická liečba pozastavená. Pacient má nadváhu s BMI 28,3 kg/m2. Je abstinent, od marca 2017 nefajčí. Zaujíma sa o svoj zdravotný stav, dodržiava režimové opatrenia, subjektívne sa pri mierne zvýšenej námahe zadýchava, občas až pocit pichania a tlaku za hrudnou kosťou. Pacient bol vysoko rizikový na koronárnu príhodu, a preto bola indikovaná hypolipidiemická biologická liečba inhibítorom PCSK9 alirokumabom v dávke 75 mg s. c. 1 x za 14 dní a po schválení zdravotnou poisťovňou bola začatá. Pacient toleroval liečbu veľmi dobre, po 2 rokoch liečby došlo k poklesu celkového cholesterolu z 5,58 mmol/l na 3,61 mmol/l a LDL-cholesterolu z 3,94 mmol/l na 2,51 mmol/l. Posledná echokardiografia a bicyklová ergometria poukázali na pretrvávanie ischemickej choroby srdca a závažnú systolickú dysfunkciu s ejekčnou frakciou 35 – 38 %. Vzhľadom na pretrvávanie vysokého rizika zhoršenia kardiovaskulárneho ochorenia bolo potrebné výraznejšie zníženie LDL-cholesterolu. Dávka alirokumabu bola po schválení poisťovňou zvýšená na 150 mg s. c. 1 x za 14 dní. Hladina celkového cholesterolu potom klesla na 3,16 mmol/l a LDL-cholesterolu na 2,0 mmol/l. Pacient je t. č. bez subjektívnych aj objektívnych ťažkostí, bez alergických reakcií, dodržiava racionálnu diétu, nemá zdraviu škodlivé návyky a má pohybovú aktivitu primerane zdravotnému stavu. Pacientovi sa odporúča aj užívanie výživových doplnkov s dokázaným pozitívnym benefitom na štruktúru lipidového spektra (berberín, lecitín a purifikované omega-3 mastné kyseliny).   Záver Výsledky klinických skúšaní uvádzajú zníženie LDL-cholesterolu v priemere o 50 – 60 % pri podávaní PCSK9 inhibítorov v monoterapii a o cca 73 % pri kombinovanej liečbe so statínmi. Alirokumab je veľmi účinný liek na normalizáciu patologicky zvýšených sérových hladín lipidov, čo je prevencia kardiovaskulárnych príhod, a tým aj zníženie kardiovaskulárnej mortality.2 Liek má dobrý bezpečnostný profil, pacienti ho dobre tolerujú. U tohto pacienta po predchádzajúcom zlyhaní hypolipidemickej liečby so závažným nežiaducim účinkom – hepatopatiou bola compliance s liečbou alirokumabom veľmi dobrá. Pre slabší efekt 75 mg dávky alirokumabu na hladiny lipidov bola dávka zvýšená na 150 mg, čo viedlo k ďalšiemu poklesu hladiny LDL-cholesterolu až na 50 % východiskovej hodnoty. Tento pokles bol sprevádzaný ústupom kardiovaskulárnych symptómov. Kazuistika dokumentuje dobrý efekt správnej dávky alirokumabu na pokles hladiny LDL-cholesterolu, čo má protektívny efekt na kardiovaskulárny systém.   Literatúra
  1. Ford I., Murray H., McCowan C., Packard C.J. Long-term safety and efficacy of lowering low-density lipoprotein cholesterol with statin therapy: 20-year follow-up of west of scotland coronary prevention study. Circulation 2016; 133: 1073-1080. doi: 10.1161/ CIRCULATIONAHA. 115.019014
  2. Brandts J., Müller-Wieland D. PCSK9 Inhibition: New Treatment Options and Perspectives to Lower Atherogenic Lipoprotein Particles and Cardiovascular Risk. Curr. Atheroscler. Rep. 2019; 27: 40. doi: 10.1007/s11883-019-0802-x. review https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31350672
 

“Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.”

   
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií