Nové poznatky o prínose znižovania LDL-cholesterolu

Nové poznatky o prínose
znižovania LDL-cholesterolu

Odborná redakcia KARDIO News

Posledné odporúčania European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS) pod názvom 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk zdôraznili dôležitosť znižovania hladiny LDL-cholesterolu z hľadiska zníženia rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (ASKVO). V odporúčaniach z roku 2019 vidíme výrazný posun oproti predchádzajúcej verzii z roku 2016 s dôrazom na oveľa „agresívnejšie“ farmakologické znižovanie LDL-cholesterolu (Mach et al., 2020).

Za vyše tridsať rokov preukázali klinické štúdie so statínmi v primárnej alebo sekundárnej prevencii, že zníženie LDL-cholesterolu vedie ku zníženiu rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení o 30 – 40 %. Napriek tomu zostáva veľká skupina pacientov aj pri účinnej liečbe statínmi stále v pásme ohrozenia aterosklerotickými kardiovaskulárnymi ochoreniami. Uvedené „zvyškové“ riziko ASKVO neustále motivuje k hľadaniu nových liečebných postupov (Wong & Shapiro, 2019).

Podľa odporúčaní European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS) z roku 2019 môže vysoko intenzívna liečba statínmi v monoterapii viesť k zníženiu LDL-cholesterolu v priemere okolo 50 % a v kombinácii s ezetimibom okolo 65 %, liečba PCSK-9 inhibítorom na báze monoklonálnej protilátky v monoterapii v priemere okolo 60 %, v kombinácii s vysoko intenzívnou liečbou statínmi v priemere okolo 75 % a v trojkombinácii s vysoko intenzívnou liečbou statínmi a ezetimibom okolo 85 %. Liečba inklisiranom a kyselinou bempedoovou nebola hodnotená vzhľadom na skutočnosť, že v tom čase ešte neboli uvedené na trh (Mach et al., 2020).

Dôraz na nízke hodnoty LDL-cholesterolu viedol zákonite k otázke, do akej miery môžu mať nízke hodnoty LDL-cholesterolu potenciálne negatívny vplyv na zdravotný stav jedinca. Odpoveď na uvedenú otázku nám dala metaanalýza desiatich klinických štúdií trvajúcich ≥ 3 mesiace, medián 28,8 mesiaca. V troch z uvedených klinických štúdií bola použitá intervencia so statínmi s vysokou intenzitou účinku, v jednej štúdii bol skúmaný simvastatín + ezetimib, v šiestich štúdiách to boli PCSK-9 inhibítory na báze monoklonálnych protilátok (PCSK-9 inhibítory mAb) a v jednej štúdii CETP (angl. Cholesteryl Ester Transfer Protein) inhibítor. Sedem štúdií bolo zameraných na sekundárnu prevenciu u jedincov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, dve štúdie boli zamerané na primárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení a jedna štúdia bola zmiešaná – primárna a sekundárna prevencia (Patti et al., 2023).

Metaanalýza porovnávala skupinu jedincov s dosiahnutými hodnotami LDL-cholesterolu < 1,03 mmol/l (< 40 mg/dl) (38 427 jedincov) so skupinou s dosiahnutými hodnotami LDL-cholesterolu > 1,03 mmol/l (kontrolná skupina 70 668 jedincov). Výskyt bezpečnostných rizík liečby v závislosti na dosiahnutých hodnotách LDL-cholesterolu bol v obidvoch skupinách porovnateľný (nedosiahol štatistickú významnosť) – vyjadrené ako pomer šancí OR (angl. Odds Ratio) (Patti et al., 2023).

Z pohľadu klinickej praxe je určite zaujímavý poznatok, že v skupine jedincov s dosiahnutými hodnotami LDL-cholesterolu < 1,03 mmol/l došlo k zníženiu zloženého primárneho cieľa hodnotiaceho účinnosť príslušnej liečby (definovaného v každej klinickej štúdii) v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá dosiahla hodnoty LDL-cholesterolu > 1,03 mmol/l (OR = 0,84, 95 % CI = 0,75 – 0,95, p = 0,004). V troch analyzovaných štúdiách bol definovaný zložený primárny cieľ MACE (angl. Major Adverse Cardiovascular Events) ako úmrtie z kardiovaskulárnych príčin, infarkt myokardu, cievna mozgová príhoda, koronárna revaskularizácia alebo nutnosť hospitalizácie v dôsledku nestabilnej angíny pektoris a v jednej štúdii ako úmrtie v dôsledku koronárnej príhody, infarkt myokardu alebo koronárna revaskularizácia. Pri hodnotení týchto štyroch štúdií sa opäť potvrdilo, že k zníženiu MACE došlo v skupine jedincov, ktorí dosiahli hodnoty LDL-cholesterolu < 1,03 mmol/l v porovnaní s kontrolnou skupinou, ktorá dosiahla hodnoty LDL-cholesterolu > 1,03 mmol/l (OR = 0,82, 95 % CI = 0,72 – 0,94, p = 0,005) (Patti et al., 2023).

Tab.1: Výskyt hodnotených bezpečnostných rizík v skupine jedincov s dosiahnutými hodnotami LDL-cholesterolu < 1,03 mmol/l v porovnaní s kontrolnou skupinou s hodnotou LDL-cholesterolu > 1,03 mmol/l ( Upravené podľa Patti et al., 2023)

Autori metaanalýzy v rámci analýzy senzitivity porovnávali výskyt nežiaducich účinkov v skupine jedincov s dosiahnutými hodnotami LDL-cholesterolu < 1,03 mmol/l v porovnaní s kontrolnou skupinou s dosiahnutou hodnotou LDL-cholesterolu > 1,03 mmol/l za rôznych podmienok. Výsledky ukázali, že ani v jednom prípade nebol zistený štatisticky významný rozdiel výskytu nežiaducich účinkov (Patti et al., 2023).

Tab. 2: Výskyt nežiaducich účinkov v skupine jedincov s dosiahnutými hodnotami LDL-cholesterolu  < 1,03 mmol/l v porovnaní s kontrolnou skupinou s hodnotou LDL-cholesterolu > 1,03 mmol/l za rôznych podmienok (Upravené podľa Patti et al., 2023)

Na základe výsledkov metaanalýzy autori konštatujú, že veľmi nízke hodnoty LDL-cholesterolu (< 1,03 mmol/l) v rámci intenzívnej hypolipidemickej terapie vedú k trvalému zníženiu kardiovaskulárnych príhod a zároveň nie sú spojené s vyšším výskytom nežiaducich účinkov Patti et al., 2023).

Príchod nových molekúl s novým mechanizmom účinku do danej terapeutickej oblasti sa vždy očakáva so zvýšeným záujmom. Inklisiran predstavuje dvojvláknovú, malú interferujúcu ribonukleovú kyselinu ovplyvňujúcu v hepatocytoch tvorbu proproteínovej konvertázy subtilizínu/kexínu typu 9 (PCSK-9) (Carugo et al., 2023). Účinok inklisiranu na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu nebol zatiaľ stanovený (Lloyd-Jones et al., 2022; ŠÚKL, 2024). Výsledky veľkých štúdií hodnotiacich účinok inklisiranu na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu sa očakávajú v roku 2026. Primárnymi nestatínovými terapiami zameranými na znižovanie LDL-cholesterolu preto zostávajú PCSK-9 inhibítory na báze monoklonálnych protilátok a ezetimib (Cowart et al., 2023). Odporúčania 2022 American College of Cardiology Expert Consensus Decision Pathway on the Role of Nonstatin Therapies for LDL-Cholesterol Lowering in the Management of Atherosclerotic Cardiovascular Disease Risk kladú inklisiran do druhej línie pre jedincov, ktorí z nejakej príčiny nemôžu byť liečení PCSK-9 inhibítormi mAb (Lloyd-Jones et al., 2022).

Minulý rok boli publikované výsledky s inklisiranom z reálnej klinickej praxe z pracoviska šlecializovaného na liečbu dyslipidémií v Holandsku (Erasmus MC University hospital outpatient lipid clinic in Rotterdam, the Netherlands). Ide o otvorený, prospektívny, pacientsky register zahŕňajúci 65 pacientov (55 % ženy, vek 54 – 68 rokov, medián 63 rokov) s dĺžkou sledovania 88 dní (medián). Väčšina pacientov (62 %) mala diagnózu familiárna hypercholestrolémia, 57 % zaradených jedincov malo aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie preukázané v minulosti, a to najčastejšie koronárnu chorobu srdca. Len 37 % jedincov užívalo statín v kombinácii s ďalšou hypolipidemickou liečbou a 23 % jedincov bolo na vysoko intenzívnej liečbe statínmi. U zvyšných jedincov neužívajúcich statíny bola zistená statínová intolerancia. Všetci jedinci v registri užívali ezetimib (Mulder et al., 2023).

V 3. mesiaci od nastavenia na inklisiran došlo u jedincov bez sprievodnej statínovej liečby k zníženiu LDL-cholesterolu o -38 % (medián) (-49 % – (-33)%). U jedincov so sprievodnou statínovou liečbou bol pokles LDL-cholesterolu výraznejší, a to -45 % (medián). Autori konštatujú, že došlo k menšiemu zníženiu hodnôt LDL-cholesterolu, než ako vykazujú klinické štúdie, pričom bezpečnostný profil bol podobný. Avšak u jedincov prestavených z PCSK-9 inhibítorov mAb na inklisiran došlo k zvýšeniu hladiny LDL-cholesterolu o +38 % (medián) (4 % – 97 %). Uvedená skutočnosť je v súlade so známym faktom, že PCSK-inhibítory na báze monoklonálnych protilátok majú silnejší účinok na zníženie LDL-cholesterolu ako inklisiran (Mulder et al., 2023).

Graf 1: Percentuálna zmena hodnôt LDL-cholesterolu oproti východiskovej hodnote – medián (25. percentil, 75. percentil) (Upravené podľa Mulder et al., 2023)

Autori uvedeného registra sa pri porovnávaní účinku inklisiranu a PCSK-9 mAb odvolávajú na svoju predchádzajúcu analýzu účinku PCSK-9 inhibítorov mAb na koncentráciu LDL-cholesterolu. Ide opäť o rovnaký register (Erasmus MC University hospital outpatient lipid clinic in Rotterdam, the Netherlands). Podľa analýzy údajov z uvedeného registra PCSK-9 mAb znižujú LDL-cholesterol o 55 ± 22 %, čo je porovnateľné s klinickými štúdiami (Galema-Boers et al., 2023; Mulder et al., 2023).

PCSK-9 inhibítory na báze monoklonálnych protilátok s preukázanými účinkami na kardiovaskulárnu morbiditu a mortalitu a ezetimib si zachovávajú svoje kľúčové postavenie v nestatínovej farmakoterapii na znižovanie LDL-cholesterolu (Cowart et al., 2023, Lloyd-Jones, D. M. et al. 2022).

Literatúra
  1. Carugo, S. et al. (2023): Curr. Atherosclerosis Rep., 25, 805–817
  2. Cowart, K. et al. (2023): Clin. Ther., 45, 1099–1104
  3. Galema-Boers, A.M.H. et al. (2023): Atherosclerosis, 384, 117108
  4. Lloyd-Jones, D.M. et al. (2022): JACC, 80, 1366–1418
  5. Mach, F. et al. (2020): Eur. Heart J., 41, 111–188
  6. Mulder, J.W.C.M. et al. (2023): J. Clin. Lipidol., 17, 818–827
  7. Patti, G. et al. (2023): Eur. Heart J. – Cardiovascular. Pharmacotherapy, 9, 138–147
  8. ŠÚKL (2024): SmPC lieku Leqvio, dostupné na www.sukl.sk
  9. Wong, N.D., Shapiro, M.D. (2019): Front. Cardiovasc. Med., 6, 14
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií