Optimalizácia liečby obézneho nedisciplinovaného diabetika s kardiovaskulárnymi komplikáciami pridaním bazálneho inzulínu glargín 300 U/ml

Optimalizácia liečby obézneho nedisciplinovaného diabetika s kardiovaskulárnymi komplikáciami pridaním bazálneho inzulínu glargín 300 U/ml

 

MUDr. Andrea Červenáková Diabetologická ambulancia VšNsP n. o., Lučenec

Abstrakt Kazuistika uvádza popis nedisciplinovaného pacienta s pridruženými ochoreniami, ktoré spôsobili jeho invaliditu. Liečba inzulínom pridaním k PAD, opakovaná edukácia a následný aktívny prístup pacienta k liečebným opatreniam viedli k zlepšeniu kompenzácie diabetes mellitus (DM).

Úvod DM 2. typu je dlhodobé a postupujúce ochorenie. V súčasnej dobe nepoznáme žiaden zázračný liek, ktorým by sme mohli ochorenie vyliečiť, bunky obnoviť alebo im plne vrátiť funkciu. Všetky lieky, ktoré máme k dispozícii, dokážu korigovať priebeh ochorenia, znižovať výskyt komplikácií. Predpokladom k úspešnej liečbe a stabilizovaniu zdravotného stavu je potrebná aktívna spolupráca pacienta. Úprava životného štýlu, redukcia hmotnosti, záujem o svoje zdravie, ako aj o liečbu ochorenia. Edukácia, opakovaná a riadená ako kontrolné otázky o dôležitých aspektoch liečby, možných príznakoch komplikácií pri DM, senzomotorické zručnosti (ovládanie aplikácie inzulínu, práca s inzulínovým aplikátorom, glukometrom, senzorom a pod.) sú neoddeliteľnou súčasťou liečby diabetika. Cieľom podľa Wingarda v edukácii pacienta/klienta je dosiahnuť:
  1. adaptovanie správania sa pre zachovanie zdravia a prevenciu choroby,
  2. pokračovanie v liečebnom a ošetrovateľskom programe pri vyskytujúcej sa chorobe,
  3. dosiahnuť dlhodobo trvalé zmeny v správaní sa vhodnými vedomosťami a zručnosťami,
  4. zmeny predchádzajúceho stupňa zdravia na maximálne možný, dosiahnuteľný stupeň,
  5. minimalizovanie výskytu komplikácií choroby, dosiahnutie plnenia sociálnych rol, podporovať pacientovo autonómne rozhodnutie,
  6. zlepšenie kvality života.1
Kazuistika 58-ročný muž s DM sledovaný v našej ambulancii od 09/2014. Bol odoslaný spádovým kardiológom, na DM sa liečil cca od roku 2012. Predtým navštevoval iného diabetológa, kde bol nastavený na liečbu PAD. Pacient sa priznal, že posledných cca 5 mesiacov neužíval žiadnu liečbu, svojvoľne si ju vysadil. Už pri prebratí pacienta do starostlivosti bolo zrejmé nedodržiavanie liečebného režimu pacientom a výskyt komplikácií, na ktorých sa mohol podieľať nezdravý spôsob životosprávy, možná dedičná predispozícia, neakceptovanie liečby DM. Pacient je invalidný dôchodca, predtým pracoval ako živnostník a mal stavebnú firmu. Udáva, že na DM 2. typu sa lieči asi od roku 2012 s chronickými komplikáciami, polyneuropatia, motoricko-senzitívna forma. St. p. PCI na RIA s implantáciou stentu v 2013, St. p. IM spodnej steny v 2002, arteriálna hypertenzia 2. št. ESH/ESC. Dyslipidémia komb. typu aktuálne s prevahou hypertriglyceridémie, ICHS f. NYHA II algická forma, stav po nefrektómii l. dx pre Grawitzov tumor, v sledovaní onkológa, ASO ext. inf. III kl. št. podľa LF – perif. typ – M. Burger. Užíva: kyselina acetylosalicylová 100 mg 1 x 1, klopidogrel 75 mg 1 – 0 – 0, bisoprolol 5 mg 1 – 0 – 0, ramipril 10 mg 1 – 0 – 0, amlodipín 5 mg 0 – 0 – 1, atorvastatín 80 mg 0 – 0 – 1, izosorbit-dinitrát 20 mg 1 – 1 – 0, kys. thioctová 600 mg 1 x 1. Abúzy: exfajčiar – cca od 2013 nefajčil, predtým cca 15 – 20 denne. Vstupné parametre: výška:162 cm, hmotnosť: 80 kg, BMI:30,48 kg/m², TK: 140/80 mmHg. Laboratórne parametre: Glukóza: 14,14 mmol/l, Urea: 5,8 mmol/l, Kreatinín: 89,2 μmol/l, Bilirubín celkový: 11,6 μmol/l, AST: 0,33 μkat/l, ALT: 0,62 μkat/l, GMT: 0,45 μkat/l, ALP: 2,27 μkat/l, Cholesterol: 8,09 mmol/l, HDL-cholesterol: 1,10 mmol/l, LDL-cholesterol: 5,28 mmol/l, Triacylglyceroly: 8,44 mmol/l, Sodík: 136 mmol/l, Draslík: 4,4 mmol/l, Vápnik: 2,39 mmol/l, Vyšetrenia v moči: Albumín v moči konc.: 95,41 mg/l, HbA1c: 11,3 % DCCT. K liečbe pridávame gliklazid MR 60 mg ½ – 0 – 0 + metformín 850 mg 1 m – 0 – 1, pokračuje v th statínom + pridávame fenofibrát 145 mg 0 – 0 – 1. Pacient sa na plánovanú kontrolu do našej ambulancie nedostavil. Následná kontrola sa uskutočnila až o rok. Udával, že bol odcestovaný v zahraničí aj so synom, lieky užíval, ale občas aj vynechal. V septembri 2015: hmotnosť: 78,6 kg, BMI: 29,95 kg/m², TK:168/94 mmHg. Laboratórne parametre: Glukóza: 10,8 mmol/l, Urea: 5,6 mmol/l, Kreatinín: 92,4 μmol/l, Bilirubín celkový: 11,7 μmol/l, AST: 0,38 μkat/l, ALT: 0,68 μkat/l, GMT: 0,55 μkat/l, ALP: 1,87 μkat/l, Cholesterol: 6,8 mmol/l, HDL-cholesterol: 1,15 mmol/l, LDL- cholesterol: 4,33 mmol/l, Triacylglyceroly: 2,95 mmol/l, Sodík: 136 mmol/l, Draslík: 4,3 mmol/l, Vyšetrenia v moči: Albumín v moči konc.: 88,41 mg/l, HbA1c: 9,5 % DCCT. Na kontrolné otázky, súvisiace s liečbou diabetu:
  1. Viete, čo je to hyperglykémia a akými príznakmi sa vyznačuje?
Odpovedal: cukor vyše 10.
  1. Viete, čo je to hypoglykémia a akými príznakmi sa vyznačuje?
Odpovedal: Málo cukru v krvi a mdloby.
  1. Viete vymenovať aspoň 2 komplikácie diabetes mellitus?
Odpovedal: Bez pacientovej odpovede Pacient bol poučený o chronických komplikáciách diabetu. Dostal edukačný materiál: diéta – sacharidové jednotky, fyzická aktivita pri ochorení DM, komplikácie DM, aplikácia inzulínu. Odporúčame pravidelne užívať medikáciu, kladieme dôraz na dodržiavanie a optimalizáciu diétnych a režimových opatrení. Zatiaľ pokračujeme v liečbe: gliklazid MR 60 mg ½ – 0 – 0 + metformín 850 mg 1 – 0 – 1, pridávame sitagliptín 100 mg 1 – 0 – 0, pokračujeme v hypolipidemickej liečbe. Pacientovi sme navrhli aj prechod na kombinovanú liečbu s inzulínom, s čím však v tom čase nesúhlasil, chcel zostať na perorálnej liečbe. Na následnú kontrolu sa opäť nedostavil. Prišiel až o 2 roky. Udáva, že začal navštevovať vysokú školu a nestíhal sa venovať kontrole DM. Tabletky údajne užíval. Predpis na lieky dostával od praktického lekára pre dospelých. Zasa udáva občasné vynechávanie večernej a niekedy aj rannej dávky tabliet: „Nestíhal, mal toho veľa“. September 2017: hmotnosť: 81 kg, BMI: 30,86kg/m², TK: 170/80 mmHg. Laboratórne parametre: Glukóza: 11,7 mmol/l, Kreatinín: 88,4 μmol/l, Bilirubín celkový: 13,5 μmol/l, AST: 0,44 μkat/l, ALT: 0,56 μkat/l, GMT: 0,59 μkat/l, ALP: 1,22 μkat/l, Cholesterol: 6,5 mmol/l, HDL-cholesterol: 1,15 mmol/l, LDL- cholesterol: 4,25 mmol/l, Triacylglyceroly: 3,22 mmol/l, Sodík: 136 mmol/l, Draslík: 4,0 mmol/l, HbA1c: 11,4 % DCCT. Nastavená medikácia aj s priznaným vynechávaním dávky liekov neviedla k významnejšiemu zlepšeniu kompenzácie. Po rozhovore s pacientom a opakovanej edukácii s poukázaním na komplikácie DM a potrebnej zmeny životného štýlu sme prešli na kombinovanú liečbu s bazálnym inzulínom: gliklazid bol vysadený, ostáva v liečbe metformín 2 x 850 mg, sitagliptín 100 mg 1 x 1 , pridávame glargín 100 U/ml 20 j. o 21,00 hod.. Pokračujeme v hypolipidemickej liečbe odporučenej kardiológom. Pacient sa už dostavil na plánovanú kontrolu podľa objednania, SMG hlásil telefonicky. Kontrola v januári 2018: hmotnosť: 83 kg, BMI: 31,63 kg/m², TK: 163/86 mmHg. Glukóza: 6,73 mmol/l, Urea: 7,5 mmol/l, Kreatinín: 136,7 μmol/l, Bilirubín celkový: 7,8 μmol/l, AST: 0,31 μkat/l, ALT: 0,34 μkat/l, GMT: 0,26 μkat/l, ALP: 0,91 μkat/l, Cholesterol: 6,01 mmol/l, HDL-cholesterol: 1,17 mmol/l, LDL- cholesterol: 4,13 mmol/l, Triacylglyceroly: 1,68 mmol/l, Sodík: 139 mmol/l, Draslík: 4,6 mmol/l, Index ALB/KREAT v moči: 0,5 mg/mmol, HbA1c: 6,9 % DCCT. Pacient uvádzal, čo všetko robil, ako sa snažil dodržať všetky odporúčania aj diétu – s občasnými prehreškami najmä vo večerných hodinách (dopĺňa si energiu, aby nemal málo cukru v krvi počas noci, keď si na noc pichá inzulín), aj pravidelné užívanie medikácie. Všetkými opatreniami došlo k výraznému zlepšeniu kompenzácie diabetu s dosiahnutím cieľovej kontroly glykémií. Evidujeme mierny nárast telesnej hmotnosti o 2 kg, čo pripisujeme spolu s pacientom najmä diétnym chybám. Pacient sľubuje ich odstránenie a mením bazálny inzulín na glargín 300 U/ml 22 j. s. c. večer. Odvtedy pacient dodržiaval liečebný režim , snažil sa aj diétovať s udržaním telesnej hmotnosti. SMG naďalej hlási telefonicky. Pri ďalších kontrolách sme mierne upravovali dávky bazálneho inzulínu + 2 j.. Takto uspokojivo bol kompenzovaný až do následnej kontroly. September 2020: hmotnosť: 82 kg, BMI: 31,5 kg/m², TK: 148/85 mmHg. Glukóza [4,1..5,9]: 7,40 [+]; Urea [2,8..7,2]: 6,3; Kreatinín [64..104]: 110,4 [+]; Bilirubín celkový [5..21]: 10,6; AST [0..0,85]: 0,33; ALT [0..0,85]: 0,60; GMT [0..0,92]: 0,37; ALP [0,5..2]: 1,49; Cholesterol [2,9..5]: 6,49 [+]; HDL-cholesterol [1..2,05]: 1,06; LDL- cholesterol [0..3]: 4,39 [+]; Triacylglyceroly [0..1,7]: 2,15 [+]; Sodík [136..146]: 137; Draslík [3,5..5,1]: 4,5; Vápnik [2,2..2,65]: 2,46 Vyšetrenia v plnej krvi 02. 09. 2020: HbA1c [4..6]: 7,1 [+] Ostatné 02. 09. 2020: eGF CKD – EPI výpočet [1,16..3]: 1.105 [-]; CHOL/HDL CHOL [0..4,5]: 6,12 [+]

Graf č. 1: Výsledky hladín HbA1C po 64-mesačnej liečbe

S ohľadom na vysoké kardiovaskulárne riziko sme pristúpili k zmene liečby: ponechali sme v liečbe metformín 850 mg 2 x 1, vynechali sme sitagliptín a pridali podľa najnovších odporúčaní empagliflozín 10 mg denne, pokračujeme v liečbe bazálnym inzulínom: glargín 300 U/ml 28 j. o 21,00 hod.. Ďalšia kontrola: január 2021 hmotnosť: 79,5 kg, BMI: 30,65 kg/m², TK: 138/85 mmHg. Glukóza [4,1..5,9]: 7,1 [+]; Urea [2,8..7,2]: 6,3; Kreatinín [64..104]: 111,8 [+]; Bilirubín celkový [5..21]: 11,8; AST [0..0,85]: 0,38; ALT [0..0,85]: 0,60; GMT [0..0,92]: 0,32; ALP [0,5..2]: 1,39; Cholesterol [2,9..5]: 6,12 [+]; HDL-cholesterol [1..2,05]: 1,11; LDL- cholesterol [0..3]: 4,12 [+]; Triacylglyceroly [0..1,7]: 1,98 [+]; Sodík [136..146]: 137; Draslík [3,5..5,1]: 4,5; Vápnik [2,2..2,65]: 2,46 Vyšetrenia v plnej krvi: HbA1c [4..6]: 6,8 [+] Ostatné: eGF CKD – EPI výpočet [1,16..3]: 1.112 [-];

Tab. č. 1: Výsledky laboratórnych testov v priebehu 64 mesiacov

Pacient pokračuje v nastavenej liečbe bez zmien, cíti sa subjektívne dobre, neudáva žiadne nové ťažkosti. Aplikáciu inzulínu ovláda, miesta vpichu strieda podľa odporúčaní. Príznaky hypoglykémie i hyperglykémie vie identifikovať. Záver Aktívny prístup pacienta k liečbe, akceptovanie ochorenia, uplatňovanie odporúčaní pre liečbu DM, pridanie bazálneho inzulínu k liečbe PAD, zmeny v liečbe gliptín/gliflozín viedli u pacienta k výraznému zlepšeniu kompenzácie diabetu. Nemalou mierou prispelo k zlepšeniu kompenzácie a liečby dodržiavanie liečebného režimu. Komplexné opatrenia viedli nielen k zlepšeniu kompenzácie, ale aj k poklesu telesnej hmotnosti. Literatúra
  1. Hlinková E. Edukácia v ošetrovateľských programoch vzdelávania. In: Zborník z I. Celoslovenskej vedeckej konferencie Sekcie pedagogických pracovníkov v ošetrovateľstve. Trenčín, 2007
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií