Poruchy zrakového vnímania u dospelého pacienta so sklerózou multiplex

Poruchy zrakového vnímania u dospelého pacienta
so sklerózou multiplex

1,2PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
2MUDr. Ahmadullah Fathi
1Predsedníčka Odbornej sekcie ambulantných sestier a pôrodných asistentiek SK SaPA
2Všeobecná ambulancia pre dospelých, Svit

Abstrakt

Prínos nefarmakologických opatrení pri takom závažnom symptóme, akým je porucha zrakového vnímania u dospelých osôb so sklerózou multiplex (SM), by sa mohol považovať za prehnaný optimizmus. Predsa však existuje nádej, že vďaka psychorelaxačným krokom, úprave spánku a iným štandardným nefarmakologickým opatreniam sa môže znížiť riziko opakovaných atakov. Pri edukácii je jednou z hlavných úloh sestry zvýšiť mieru adherencie pacienta k farmakoterapii, od ktorej sa očakáva najväčší prínos. Zmysluplnou intervenciou sestry je včasná edukácia zameraná na zvýšenie miery adherencie k farmakoterapii, ako aj na režimové (nefarmakologické) opatrenia, ako zmierniť subjektívne ťažkosti, ale aj zachovať si sebestačnosť pri bežných denných aktivitách. Cieľom tohto článku je priblížiť plán ošetrovateľskej starostlivosti u dospelých osôb so SM s poruchou zrakového vnímania.

Kľúčové slová
Aktivity denného života. Dospelý pacient so sklerózou multiplex. Nefarmakologické opatrenia. Intervencia sestrou. Ošetrovateľská diagnóza. Poruchy zrakového vnímania.

Úvod

Skleróza multiplex je charakterizovaná exacerbáciami, remisiami, spôsobuje sporadické záchvaty demyelinizácie v CNS a rôznorodú neurologickú dysfunkciu.1 Dlhodobo sa počet novodiagnostikovaných pacientov so SM na Slovensku pohyboval medzi 1 500 – 1 900. Do evidencie neurológov pribudlo v roku 2020 celkovo 2 018 a v roku 2021 až 2 161 pacientov (v tom 1 424 žien a 737 mužov). Celkový počet evidovaných osôb v neurologických ambulanciách s touto diagnózou bol ku koncu roka 2021 vyše 16-tisíc.1 Jedným z príznakov SM u dospelého pacienta sú poruchy zrakového vnímania. Ide o ťažkosti, ako napríklad náhla porucha zraku, rozmazané alebo dvojité videnie, porucha farebného videnia alebo dočasné oslepnutie. Typickým očným príznakom SM je optická neuritída (ON) čiže zápalová afekcia zrakového nervu. Ide o najčastejšiu afekciu zrakového nervu v produktívnom veku s vrcholom výskytu okolo 30. roku veku. U približne 50 % pacientov trpiacich na SM sa ON vyskytne v priebehu choroby.2 Dominujúcim klinickým príznakom je náhly pokles centrálnej zrakovej ostrosti. Tá sa pozvoľna upravuje obyčajne do pôvodného stavu, ale nezriedka trvalo perzistujú zmeny kvality videnia a zrakových funkcií, ako napríklad poruchy farbocitu či poruchy vnímania kontrastu. Výsledkom prekonanej optickej neuritídy býva tzv. postneuritická atrofia zrakového nervu, ktorá je klinicky manifestovaná dekoloráciou (nablednutím) terča na očnom pozadí.2

Sesterská diagnóza

Sesterská diagnóza sa určuje individuálne na základe potrieb alebo problému u každého pacienta.3
1. Narušené zmyslové zrakové vnímanie v súvislosti so sekundárnym zrakovým postihnutím pri SM prejavujúce sa sťažnosťami pacienta na problémy s videním, rozmazaným videním, dvojitým videním, znížením zrakovej ostrosti a bolesťou za okom. 

Súvisiace sesterské diagnózy

Zmenené zrakové vnímanie. Riziko zmeneného zrakového vnímania. Zmenené hmatové vnímanie.

Očakávaný výsledok u pacienta so SM s narušeným zrakovým vnímaním

 • Medzi zdravotníckym pracovníkom a pacientom bude pre spoluprácu vytvorený dobrý terapeutický vzťah na základe dôvery.
 • Pacient so SM sa bude aktívne zapájať do sestrou požadovaných aktivít samostatne alebo za podpory rodinných príslušníkov či inej podpornej osoby.
 • Pacient so SM bude mať dostatok vedomostí o samotnom ochorení a možných poruchách zrakového vnímania.
 • Pacient so SM bude ovládať nefarmakologické opatrenia a spôsoby, ktoré pomôžu predchádzať alebo zmieniť subjektívne ťažkosti súvisiace s poruchou zraku.
 • Pacient so SM bude mať vytvorené bezpečné prostredie, zdravotnícky personál a spolubývajúci budú rešpektovať umiestnenie pomôcok a osobných vecí, bez vedomia pacienta nebudú tieto predmety premiestňovať, nábytok bude umiestnený tak, aby sa predchádzalo nárazom, úrazom, pádom.
 • Pacient bude motivovaný a bude sa aktívne zapájať do liečebného procesu, čo znamená dodržiavať nefarmakologické opatrenia a mať dobrú adherenciu k liečbe s cieľom zachovania a zlepšenia zrakového vnímania.

Ciele ošetrovateľského procesu u dospelého pacienta so SM s narušeným zrakovým vnímaním

 • Zmierniť narušené zmyslové vnímanie zrakové v súvislosti so sekundárnym zrakovým postihnutím pri SM, aby pacient nestratil sebestačnosť a dokázal vykonávať bežné denné aktivity života čo najdlhšie.
 • V spolupráci s rodinou alebo inou podpornou osobou vytvoriť bezpečné prostredie pre dospelého pacienta so SM.
 • Edukácia pacienta a jeho rodinných príslušníkov (opatrovateľov, prípadne inej podpornej osoby) o možnostiach nefarmakologických opatrení s cieľom riešiť symptómy a spomaliť progresiu SM.
 • Dobrá motivácia k liečbe – compliance, adherencia a perzistencia k liečbe a podpore nezávislosti pacienta so SM.4

Prehľad o probléme

Zrak je najdôležitejším zmyslom človeka. Základnou funkciou oka je videnie. Prostredníctvom zraku získavame z vonkajšieho prostredia vyše 80 % informácií, ktoré ovplyvňujú celkový psychomotorický vývoj človeka. Schopnosť videnia neznamená iba jednoduchý odraz sveta, ale jeho videnie v rozmanitosti, na ktorom sa podieľa niekoľko zrakových funkcií. Binokulárne videnie predstavuje schopnosť spolupráce oboch očí, schopnosť priestorového videnia, teda stereopsie.5 Patofyziológia tohto ochorenia predpokladá, že v zápalových ložiskách bielej hmoty dochádza k strate myelínu a súčasne už od začiatku k axonálnemu postihnutiu. V súčasnej dobe je preukázané, že k strate axónov môže dochádzať ihneď v úvode choroby behom prvého ataku SM. S ďalšou progresiou ochorenia postupne ubúda zápalových zmien a pribúda degenerácia, ktorá je charakterizovaná práve poškodením vlastných nervových vlákien.6 Optická neuritída sa prejavuje relatívne rýchlym poklesom zrakových funkcií. Vzťah optickej neuritídy k SM ilustruje fakt, že podľa štúdie Optic Nerve Treatment Trial majú pacienti s prvou epizódou optickej neuritídy bez prítomnosti lézií centrálneho nervového systému (CNS) 25 % riziko vývoja SM v priebehu 15 rokov. Pri prítomnosti jednej alebo viac lézií CNS je riziko vývoja SM v priebehu 15 rokov dokonca 72 %.2 Typickými príznakmi optickej neuritídy sú náhly pokles centrálnej zrakovej ostrosti, retrobulbárna bolesť (za očným bulbom) a dyschromatopsia (porucha v rozpoznávaní farieb, čiastočná farbosleposť). Medzi ďalšie klinické znaky patria poruchy zorného poľa, relatívny aferentný pupilárny defekt a fotopsie (svetelné javy v oku, blýskanie pred okom…). Počas reštitúcie sa môže vyvinúť dekolorácia (nablednutie) terča zrakového nervu ako známka postneuritickej atrofie zrakového nervu. Atrofia zrakového nervu je vo všeobecnosti výsledný stav rôznych patologických afekcií prednej časti zrakovej dráhy. Typický je monokulárny výskyt neuritídy, binokulárny výskyt je častejší u detí.2

K typickým prejavom poruchy zraku patrí strata zorného poľa, dvojité videnie, neostré videnie, meniace sa poruchy citlivosti, zvýšená citlivosť na podnety (hypersenzitivita), napr. na ostré slnečné svetlo, žiarenie z monitora alebo televíznej obrazovky, žiarivky a pod., keď pacienti ťažšie tolerujú svetelné blikanie či kontrasty, alebo naopak znížená citlivosť až necitlivosť na teplo, chlad, bolesť, dotyk a pod. Problémy so zrakom si pacient nemusí všimnúť ihneď, pretože degenerácia čistého videnia môže byť pomalá. Stratu zraku môže sprevádzať aj bolesť, keď sa pacient pozrie nahor alebo na jednu stranu. Očné príznaky sú veľmi časté, nezriedka sú počas dlhej doby jediné.7

Ako väčšina príznakov pri SM, aj problémy so zrakom sa môžu zhoršovať u pacientov pri zvýšenej fyzickej aktivite, pri cvičení produkujúcom teplo, pri únave, strese, infekcii, horúčke, pôsobením tepla alebo aj vplyvom niektorých liekov.

Poruchy zraku môžu spôsobiť ťažkosti pri šoférovaní a lekár pri vyšetrení zistí, že zorničky sa na osvetlenie zužujú pomaly, čo môže robiť problémy pri prudkom svetle, napr. oslnení šoféra v noci.8

Posúdenie dospelého pacienta so SM s poruchou zrakového vnímania

Sestra berie do úvahy aktuálny zdravotný stav dospelého pacienta so SM, prítomnosť komorbidít, ktoré robia pacienta vulnerabilnejším, hodnoty vierovyznania, vzdelanostnú úroveň a stav kognície. Prispôsobuje komunikáciu veku, zdravotnému a psychickému stavu pacienta.

Subjektívne ťažkosti – pri každej príležitosti sa pacienta pýtame, či nemá príznaky zhoršeného videnia, problémy so zaostrovaním, výpadky v zornom poli, problém s rozlišovaním niektorých farieb, častejšie slzenie očí, bolesti hlavy a/alebo očí, mihajúce sa škvrny pred očami. V subjektívnych ťažkostiach zisťujeme dĺžku ich trvania a či vznikli pozvoľna, postupne alebo náhle. Pacienti s refrakčnými chybami sa často sťažujú na poruchy videnia, únavu očí a bolesť hlavy. Pri SM si všímame prítomnosť poruchy zrakového vnímania, ako:

kmeňový syndróm,
ktorý sa prejavuje diplopiou (dvojité videnie, je to porucha zraku spôsobujúca videnie dvoch obrazov jedného predmetu súčasne), závratmi, poruchami rovnováhy a bolesťami v oblasti tváre.9

Diplopia
nastáva vtedy, keď je poškodená inervácia okohybných svalov, čo vedie k poruchám koordinácie a zníženiu sily očných svalov. Dvojité videnie sa môže zväčšovať s únavou očí10 a ide o veľmi nepríjemný pocit. Pacientovi prekáža pri dôležitých činnostiach a môže byť sprevádzaný pocitom na zvracanie. Ak sa pacient pozerá izolovane len jedným okom, vidí dobre, preto sa snaží prižmurovať oko, avšak mozog sa časom naučí vnímať predmety správne a aj keď sú okohybné svaly oslabené, prispôsobí sa na dvojité videnie. Diplopia môže trvať niekoľko sekúnd (prchavý príznak), ale môže sa vyskytovať v záchvatoch, 1 – 2-krát týždenne (dlhšie obdobie).8

Retrobulbárna neuritída
, typicky jednostranná je počiatočným príznakom u 30 % pacientov. Ľahší zápal očného nervu sa prejavuje zahmleným videním a poruchou farbocitu, ťažší výpadkom zorného poľa či stratou zraku. Každú optickú neuritídu indikuje oftalmológ na neurologické vyšetrenie.11 Až 77 % pacientov s optickou neuritídou tvoria ženy. Klasicky vzniká u mladých ľudí z plného zdravia zhoršeným videním, zvyčajne jednostranným. Môže sa zhoršiť v priebehu niekoľkých dní, potom sa stabilizuje a postupne dochádza k zotavovaniu sa v priebehu týždňov až mesiacov. Stredne ťažká až ťažká bolesť za očami je prítomná u vyše 92 % pacientov, môže sa zhoršovať pri pohyboch očí. Hoci sa zraková ostrosť po prekonaní ochorenia vráti, pacienti sa môžu aj naďalej sťažovať na poruchy
vo farebnom a priestorovom videní.7

Príznak tzv. Gunnovej zrenice
– pri striedavom odkrývaní a zakrývaní očí sa na postihnutej strane zrenica po odkrytí rozšíri (pri osvietení postihnutého oka sa jeho zrenica síce mierne stiahne, ale hneď sa znova rozšíri napriek tomu, že je stále osvetľovaná), na zdravej strane sa naopak zúži. Toto vyšetrenie býva klasicky prvým úkonom, ktorým pri podozrení na optickú neuritídu očný lekár začína.7

Poruchy očnej motoriky (pohyblivosti)
sú veľmi častým príznakom. Najčastejšie býva porušená spolupráca III. a VI. hlavového nervu[1]. V úvodnej fáze sa často objavuje prechodné dvojité videnie. Nie je vzácny rytmický kmitavý pohyb očí (nystagmus) .7

Nystagmus,
nekontrolované horizontálne alebo vertikálne pohyby očí, môže byť mierny, ku ktorému dochádza len v prípade, ak sa osoba pozerá nabok, avšak môže byť aj natoľko závažný, že môže poškodiť zrak.11 Niekedy je na jednom oku výraznejší ako na druhom, a to môže spôsobiť, že sa prostredie pohybuje, vtedy je problém čítať.8

Vnútroočný zápal.
Obojstranné a chronické vnútroočné zápaly pri SM môžu niekoľko rokov vopred predchádzať prvým neurologickým príznakom.7

Farebné videnie.
Aj keď sa porucha farebného videnia pri SM objavuje často, úplná neschopnosť rozoznávať farby je zriedkavá. U pacientov so SM sa zistili poruchy v rozlišovaní a vnímaní farieb – postihnuté je najmä vnímanie červenej farby.7

Fosfény
(mihanie pred očami). Pacienti po prekonaní ON môžu niekedy popisovať prechodné záblesky svetlých alebo tmavých štvorcov trvajúce niekoľko hodín až mesiacov. Vnímajú rôzne svetielkujúce body a pociťujú zníženú zrakovú ostrosť za jasného svetla (vidia lepšie za šera ako pri jasnom svetle).7

Zmeny zorného poľa
, často ide o výpadok zorného poľa v centre, tzv. centrálny skotóm.7 Zorné pole – centrálne (ostré a farebné videnie) a periférne (orientácia a rozpoznávanie pohybu a videnie za šera). Skotóm – výpadok zorného poľa.

Uhthoffov fenomén
. Pacienti so sklerózou multiplex nezriedka opisujú výskyt tzv. Uhthoffovho fenoménu, čo je prechodné zhoršenie videnia po prehriatí organizmu, napr. po cvičení, saune a podobne.7

Iné zrakové problémy ako napr.
 neistý, vágny pocit, že videnie nie je čisté, jasné, ako by malo byť, obraz nie je kontrastný, ale pri očnom vyšetrení sa nenájde porucha zrakovej ostrosti. Lepšie sa čítajú kontrastné texty, problém býva, ak je pozadie písmen farebné. Problémy so zrakom sa môžu objaviť len po nadmernej záťaži, alebo zvýšení teploty/Uhthoffov fenomén), inak je videnie bez problémov.5

Pacient vyjadrí svoje ťažkosti, ktoré najlepšie vystihujú kondíciu v prítomnom čase, na stupnici neurologických kategórií od 0 – 3, ako je uvedené v tabuľke 1.8

Tabuľka 1.: Stupnica neurologických kategórií (Upravené podľa 8)

Edukačná intervencia

1. Zvýšenie miery adherencie k farmakoterapii

Farmakoterapia patrí do kompetencií lekára. Ak sa objavia akékoľvek problémy so zrakom, je dôležité čo najskôr vyhľadať lekára. Sestra sa pri každej príležitosti pýta pacienta, či pravidelne užíva odporúčanú farmakoterapiu, či je s liečbou stotožnený, či nepozoruje vedľajšie alebo nežiaduce účinky liekov. Ak pacient v liečbe zotrváva a je k liečbe adherentný, nasleduje pochvala pacienta ako motivácia.

2. Nefarmakologické opatrenia

Problémy so zrakom sú zvyčajne prechodného charakteru. Na modifikáciu životného štýlu je potrebný odborný dohľad zo strany sestry a je potrebné upozorniť pacientov so SM na limitáciu v oblasti osobného, ako aj pracovného života. Je však dôležité pacientovi vysvetliť, že ak pocítia závraty, slabosť, bolesti hlavy alebo vracanie, mali by ihned vyhľadať lekára.

Pacienti, ktorí majú obmedzené zorné pole, musia mať od oftalmológa potvrdenie o schopnosti vedenia motorových vozidiel, ako aj tých činností, pri ktorých sa vyžaduje zraková ostrosť, bez obmedzenia v zornom poli (periférne videnie).

Pri šoférovaní, pri prudkom svetle, napr. oslnení šoféra v noci pomôžu tmavé okuliare (fotosenzitívne).5

Pri dvojitom videní napr. pri šoférovaní alebo čítaní, pozeraní TV sa odporúča prekrytie oka. Pravidelný odpočinok očí počas celého dňa a/alebo nosenie pásky cez oči môže byť pri dvojitom videní užitočné, avšak nemalo by to byť trvalé riešenie, pretože potom sa mozog nenaučí kompenzovať tento defekt.5

Pri svetloplachosti sa odporúčajú okuliare so žltými sklami, ktoré znížia intenzitu svetla. V dnešnej dobe môžu pacienti využívať aj rôzne aplikácie v mobilných telefónoch, ktoré sa starajú o digitálnu rovnováhu a upozornia, ak sme na mobile pridlho. V súčasnosti je mnoho štúdií, ktoré poukazujú, že ružový tón okuliarov alebo filter v mobilných zariadeniach blokuje modré svetlo, čím sa môže zvýšiť tolerancia očí k silnejšiemu svetlu.

Pri poruche zorného poľa sa môže videnie zlepšiť napr. naklonením hlavy. Pri „unavených očiach” pomôžu obklady.8

Pri Uhthoffovom fenoméne sa zastavte, vyhľadajte tienisté miesto na odpočinok alebo choďte dovnútra k ventilátoru alebo klimatizácii. Oddýchnite si a ochlaďte sa, napr. navlhčite vreckovku, prípadne časť oblečenia studenou vodou, studený obklad aplikujte na zápästia, krk, prípadne chodidlá, dajte si chladivú sprchu, chladivý nápoj a pod. Pri ochladení sa príznaky zvyčajne rýchlo zlepšia. Je dôležité poučiť pacienta, že ak ide vykonávať aktivitu, mal by mať vždy pri sebe chladivý nápoj, chladiaci vankúšik alebo šatku pre prípad prehriatia, zostať v tieni. Dospelým pacientom so SM sa odporúča vyhýbať horúcim kúpeľom, saunám, priamemu slnku. Pri športovaní sa odporúča mať k dispozícii ventilátor alebo klimatizáciu.

Všeobecné odporúčania:

Pacienti majú byť upozornení na potrebu chrániť si zrak, nosiť slnečné okuliare, aby sa vyhli podráždeniu mozgu, nedotýkať sa očí špinavými rukami a pod. Nie je vhodné opaľovanie ani saunovanie, pretože pôsobením tepla sa môžu niektoré symptómy zhoršiť.

 • ak má pacient predpísanú korekciu v podobe okuliarov alebo kontaktných šošoviek, sestra upozorní pacienta, aby ju pravidelne používal, dodržiavať zrakovú hygienu
 • nosiť slnečné okuliare, ktoré zakrývajú celú šírku očí, prípadne okuliare so sklami, ktoré tmavnú, prikrývku hlavy na zabránenie nadmernému prístupu svetelných lúčov a pod.
 • pri čítaní, písaní na počítači, tablete a pod. sa odporúča dodržiavať bezpečnú vzdialenosť textu, cca 30 – 40 cm pri správnom osvetlení, vhodné je používať lampy s nastaviteľnou výškou, pri silnom osvetlení používať tienenie
 • mať dostatočný oddych a spánok, dôležitý je pravidelný režim spánku
 • na predchádzanie zrakovej únavy sa odporúča pacientovi využívať častejšie prestávky a striedať prácu nablízko s prácou do diaľky, striedanie činností
 • absolvovať pravidelné lekárske preventívne prehliadky
 • dbať o spontánne vyprázdnenie sa s cieľom prevencie zápchy
 • v prípade potreby (za šera) zabezpečiť sprievod podpornou osobou
 • učiť sa zapájať ostatné zmysly ako hmat, čuch, sluch a chuť
 • neodporúča sa nosenie a zdvíhanie bremien, namáhavá práca, práca v predklone, práca v prašnom prostredí, extrémne športy, kolektívne športy s možnosťou úrazu a pod.
 • pre pacientov so SM je vhodné je akékoľvek cvičenie a pohyb, ktorý je pacient schopný vykonávať a ktorý ho nepreťažuje11 a je prispôsobený veku a zdravotnému stavu. Medzi vhodné aktivity patrí plávanie, severská chôdza alebo prechádzky či napríklad joga. Pacientov upozorňujeme na vhodnú obuv a ochranu očí pred slnečným žiarením.
 • k správnej životospráve patria minerálne látky a vitamíny pre správne videnie a ochranu. Medzi dva najsilnejšie antioxidanty nachádzajúce sa prirodzene v žltej škvrne patrí luteín a zeaxantín, ktoré sa nachádzajú najmä v brokolici, špenáte, ružičkovom keli, obsahuje ich aj iná tmavozelená listová zelenina, granátové jablká, čučoriedky, reďkovka a reďkvička. Výhodou týchto antioxidantov je, že sa ich množstvo neznižuje ani prípadnou tepelnou úpravou zeleniny. Pre správnu výživu očí sú dôležité aj vitamíny A, C, E, koenzym Q10, zinok, bioflavonidy – rastlinné sekundárne metabolity s antioxidačným účinkom, omega 3 mastné kyseliny12
 • využívať relaxačné cvičenia.

Tabuľka
2.: Zdroje vitamínov (Upravené podľa 12)

Relaxačné cviky pre oči

Cviky sa môžu vykonávať v sede alebo v stoji kedykoľvek v priebehu dňa.

1. Palming – zakrývanie

Toto cvičenie sa odporúča pri unavených, suchých očiach alebo pri pálení očí trikrát denne:

 • sadnite si pohodlne k stolu
 • zahrejte si trením dlane. Ak je vašim očiam príjemnejší chlad, trenie dlaní vynechajte, zatvorte oči
 • zakryte si dlaňami oči tak, aby sa vám prsty krížili na čele
 • pravou rukou si zakryte pravé oko a ľavou rukou ľavé oko. Dbajte na to, aby ste dlaňami netlačili na oči alebo nos, podoprite sa lakťami o stôl. Oči musia byť prekryté tak, aby cez dlane neprenikalo žiadne svetlo
 • pomaly, zhlboka dýchajte. Sústreďte sa na dýchanie. Vnímajte príjemné teplo sálajúce z dlaní, v tejto pozícii zostaňte tak dlho, kým nezačnete vnímať úplnú tmu. Vychutnávajte si dokonalú tmu, pretože len v nej dochádza k uvoľneniu zrakových funkcií.13


2. Zívanie

Jednoduchý, ale účinný cvik na zvlhčenie a čistenie očí. Pôsobí uvoľňujúco na celé telo, svaly tváre a zvýši okysličenie organizmu. Vykonanie cviku je jednoduché. Často k nemu dochádza automaticky, ak vo vašej spoločnosti niekto zíva a vy jeho zívanie zaregistrujete.

 • Zívajte s doširoka otvorenými ústami a zatvorenými očami. Pre dosiahnutie komplexnejšieho uvoľnenia je vhodné, ak pri zívaní vystriete ruky nad hlavu.
 • Cvičte dovtedy, kým nepocítite zvlhčenie očí.
 • Cvik vykonávajte niekoľkokrát denne.13

   

3. Motýlie krídla

Prispieva k zníženiu napätia očí.

 • pohybmi viečok napodobňujte pohyby motýlích krídiel. Cvik vykonávajte uvoľnene
 • zakončite ho zavretím očí s pár nádychmi a výdychmi. Uvoľnite oči a ich okolie.14 Cvičenie je vhodné opakovať 2 – 4 krát denne.12

Záver

Zrak je najdôležitejší zmyslový orgán človeka a podieľa sa na zabezpečení kvality života. Skleróza multiplex je ochorenie dospelých osôb mladšej vekovej skupiny. Poruchy zrakového vnímania u mladých aktívnych pacientov so SM môžu výrazne obmedzovať pacienta v aktivitách denného života, v pracovnom, ako aj v spoločenskom živote, čím sa zníži miera kvality života. Hlavným cieľom ošetrovateľskej starostlivosti je vybudovanie dobrého terapeutického vzťahu, edukácia pacienta na zvýšenie miery adherencie k farmakoterapii a edukácia k nefarmakologickým opatreniam s účelom zachovať kvalitu života pacienta čo najdlhšie. 

Literatúra
 1. NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ. So sklerózou multiplex žije vyše 16 tisíc slovákov. 2021. Online. [12-09-2023]. Dostupné na: https://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/NCZI-So-sklerozou-multiplex-zije-vyse-16-tisic-Slovakov.aspx
 2. MICHALEC, M. Zmeny vo vrstve nervových vlákien sietnice u sclerosismultiplex. 2016. Online. [12-08-2023]. Dostupné na: https://is.muni.cz/th/doxkl/Zmeny_vo_vrstve_nervovych_vlakien_sietnice_u_sclerosis_multiplex_-_doktorandska_praca_-_final.pdf
 3. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY. 2019. Komplexný ošetrovateľský manažment pacienta s deficitom sebaobsluhy a sebaopatery. Online. [12-10-2022]. Dostupné na:https://www.standardnepostupy.sk/standardy-osetrovatelstvo/
 4. GAVALIEROVA,Z., FATHI,A. Únava, ošetrovateľská diagnóza u dospelého pacienta so sklerózou multiplex. 2023. Online. [29-08-2023]. Dostupné na: https://www.m-edu.sk/unava-osetrovatelska-diagnoza-u-dospeleho-pacienta-so-sklerozou-multiplex/
 1. SM PORADŇA. Komplexne o skleróze multiplex. Symptómy. 2023. Online. [29-08-2023]. Dostupné na: https://www.smporadna.sk/komplexne-o-sm/symptomy-sklerozy-multiplex
 2. BENEŠOVÁ,Y. Roztroušená skleróza v ordinaci praktického lékaře – její včasné rozpoznání, diagnostika a adekvátníléčba. Medicína po promoci. 2015;16(4):301-308.
 3. HURČÍKOVÁ,M., HRICOVÁ, M. Ako vidí sklerózu multiplex očný lekár. 2023. Online. [09-09-2023]. Dostupné na:https://lekar.sk/clanok/ako-vidi-sklerozu-multiplex-ocny-lekar
 4. PROCHÁZKOVÁ,Ľ. Skleróza multiplex a poruchy zraku. 2010. Online. [09-09-2023]. Dostupné na:https://www.zdravie.sk/choroba/42493/skleroza-multiplex-a-poruchy-zraku
 5. HAVRILCOVÁ,A. Skleróza multiplex: Príznaky, príčiny a liečba. [09-09-2023]. Dostupné na: https://www.bioliek.sk/nervova-sustava/skleroza/
 6. PETRLENIČOVÁ, D. 2023. Komplexne o skleróze multiplex, symptomy sklerózy multiplex. Online. [12-09-2023]. Dostupné na: https://www.smporadna.sk/komplexne-o-sm/symptomy-sklerozy-multiplex
 7. PETRLENIČOVÁ,D. Najčastejšie chyby v diagnostike roztrúsenej sklerózy. 2016. [12-09-2023]. Dostupné na: 6580d897e2cd45c3223d590979ee573d.pdf (solen.sk) aleboIn Viapractica. 2016. 13 (1) s.21-24.
 8. JACIKOVÁ,S. Edukácia pacienta s vekom podmienenou degeneráciou makuly. 2017.https://is.vszdrav.cz/do/vsz/bakalarske_prace/Bakalarske_prace_v_akademickem_roce_2017-2018/Vseobecna_sestra_2018/Jacikova_Slavka/JACIKOVA_SLAVKA_3CVS.pdf
 9. WERNER, A., 2008. So sehenSiebesser!: augentreningfüralle. 2. Aufl. Norderstedt: Books on Demand. ISBN-13: 978-383-705796-6.
 10. Cviky pro oči.cz [online]. © 2017 [cit. 2017-02-10]. Dostupné z: http://www.cvikyprooci.cz

[1]Poznámka autora:
III. Okohybný nerv, lat. nervus oculomotorius inervuje okohybné svaly
VI. Odťahujúci nerv, lat. nervus abducens inervuje okohybné svaly

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií