Postavenie alirokumabu v liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody

Postavenie alirokumabu v liečbe ischemickej cievnej mozgovej príhody

 

Odborná redakcia KARDIO News

Cievna mozgová príhoda (CMP) predstavuje veľkú výzvu pre súčasnú medicínu. Napriek významnému pokroku v diagnostike a liečbe zostáva CMP celosvetovo 2. najčastejšou príčinou úmrtia (11,6 % zo všetkých úmrtí) a 3. najčastejšou príčinou invalidity/zneschopnenia (5,7 % zo všetkých prípadov) podľa údajov z roku 2019. V uvedenom roku bola celosvetovo incidencia CMP 12,2 milióna a prevalencia 101 miliónov. Ischemická CMP predstavovala 62,4 %, intracerebrálna hemoragická CMP 27,9 % a subarachnoidálna hemoragická CMP 9,7 % z celkového počtu CMP (GBD 2019 Stroke Collaborators, 2021). Podľa iných údajov jednotlivé subtypy majú podiel ~ 85 % prípadov ischemická CMP a ~ 15 % prípadov intracerebrálna hemoragická CMP (Zerna et al., 2018). Možným vysvetlením uvedených rozdielov môže byť vysoká variabilita vo výskyte hemoragickej CMP medzi krajinami (GBD 2019 Stroke Collaborators, 2021).

Na Slovensku bolo v roku 2020 v registri cievnych mozgových príhod evidovaných 11 485 pacientov s CMP (CMP, dg. I60 – I64) vrátane prechodnej ischémie mozgu (TIA, dg. G45). Z tohto počtu bolo 10 393 pacientov s ischemickou CMP (90,5 %) a 1 070 pacientov s hemoragickou CMP (9,3 %) (Národné centrum zdravotníckych informácií, 2021). Úloha LDL cholesterolu ako rizikového faktoru vzniku CMP je dnes všeobecne uznávaná. Preto znižovanie hodnôt LDL-cholesterolu hrá dôležitú úlohu v primárnej a sekundárnej prevencii CMP. Uvedené konštatovanie podporujú aj výsledky metaanalýzy 23 klinických štúdií (222 149 pacientov) zameraných na znižovanie hodnôt LDL-cholesterolu. Každé zníženie hodnoty LDL-cholesterolu o 1 mmol/l je spojené s 23,5 % znížením rizika CMP. Táto skutočnosť platí aj pre pacientov s diabetom. Tento pozitívny účinok znižovania hodnôt LDL-cholesterolu bol konzistentný a nezávislý od dosiahnutých cieľových hodnôt. Navyše sa nepotvrdili obavy, že pri nízkych hodnotách LDL-cholesterolu sa zvyšuje riziko hemoragickej CMP (Shin et al., 2021). Metaanalýza 11 klinických štúdií so statínmi ± ďalšia hypolipidemická liečba s celkovým počtom 20 163 zaradených pacientov po CMP (priemerný vek 64,9 ± 3,7 rokov, priemerná dĺžka sledovania 4 roky) hodnotila efekt zníženia hodnôt LDL-cholesterolu vo vzťahu k riziku rekurentnej CMP. Intenzívna liečba statínmi ± ďalšia hypolipidemická liečba v porovnaní s menej intenzívnou liečbou statínmi viedla k zníženiu rizika rekurentnej CMP (Relative Risk RR = 0,88; 95 % CI = 0,80 – 0,96; p = 0,04). Uvedené zistenie platilo len u pacientov s klinicky manifestovanou aterosklerózou (Lee et al., 2022). Podľa názoru odborníkov zavedenie PCSK9 inhibítorov do klinickej praxe, ktoré znižujú hodnoty LDL-cholesterolu za hranice dané statínmi, prináša ďalšie možnosti zníženia rizika CMP (Castilla-Guerra et al., 2019; Katsanos & Hart, 2020; Seo et al., 2020). Postavenie PCSK9 inhibítora alirokumabu vo vzťahu k riziku CMP hodnotila subanalýza výsledkov klinickej štúdie ODYSSEY OUTCOMES. Do štúdie bolo zaradených 18 924 pacientov s akútnym koronárnym syndrómom, hospitalizovaných v období 1 – 12 mesiacov pred samotnou randomizáciou, a zvýšenou koncentráciou aterogénnych lipoproteínov napriek intenzívnej liečbe statínmi. Počas doby sledovania (medián) 2,8 roku sa v sledovanom súbore vyskytlo 263 ischemických a 33 hemoragických CMP. Detaily štúdie sú popísané v literatúre (Schwartz et al., 2018).   Subanalýza štúdie ODYSSEY OUTCOMES potvrdila, že pridanie PCSK9 inhibítora alirokumabu k intenzívnej liečbe statínmi v porovnaní s kontrolnou skupinou – intenzívna liečba statínmi a placebo:
 1. znižuje incidenciu CMP všeobecne o 28 % (Hazard Ratio [HR] = 0,72; 95 % CI, 0,57–0,91; p = 0,005),
 2. znižuje incidenciu ischemickej CMP o 27 % (Hazard Ratio [HR] = 0,73; 95 % CI, 0,57 – 0,93; p = 0,01),
 3. nezvyšuje incidenciu hemoragickej CMP (Hazard Ratio [HR] = 0,83; 95 % CI, 0,42 –1,65; p = 0,59),
 4. vplyv PCSK-9 inhibítora alirokumabu na incidenciu CMP bol rovnaký v skupine pacientov s predchádzajúcim cerebrovaskulárnym ochorením v porovnaní so skupinou bez predchádzajúceho cerebrovaskulárneho ochorenia (Jukema et al.,2019).

Krivky popisujúce kumulatívnu incidenciu CMP všeobecne, ako aj incidenciu ischemickej CMP (Kaplan-Meierove krivky), veľmi jasne oddeľujú skupinu pacientov liečených alirokumabom od skupiny pacientov na placebe a v časovom intervale 0 – 4 roky od randomizácie sa vzďaľujú. Uvedené zistenie môže viesť k predpokladu, že úžitok liečby alirokumabom môže u rizikových pacientov narastať s trvaním liečby (Michos & Martin, 2019).

V literatúre sa diskutuje už dlhšiu dobu o súvislosti medzi nízkymi hodnotami LDL-cholesterolu a zvýšenou incidenciou hemoragickej CMP, čo vedie niektorých klinických pracovníkov k istým obavám, do akej miery znižovať LDL-cholesterol (Michos & Martin, 2019). Štúdia Odyssey Outcomes potvrdila, že zníženie koncentrácie LDL-cholesterolu neviedlo k zvýšeniu incidencie hemoragickej CMP. Platí to aj pre zníženie LDL-cholesterolu v dôsledku liečby alirokumabom za hranice intenzívnej liečby statínmi (Michos & Martin, 2019). Poznatky z humánnej genetiky taktiež nepodporujú možný vzťah medzi nízkymi hodnotami LDL-cholesterolu a rizikom hemoragickej CMP. Odpoveď nám dáva analýza urobená na súbore 337 536 osôb s variantom rs11591147 génu (T alela) kódujúceho PCSK9 proteín, ktoré majú prirodzene nízke hodnoty LDL-cholesterolu v dôsledku nízkej koncentrácie PCSK9 proteínu. Osoby s uvedeným variantom PCSK9 génu majú nižšie riziko hypercholesterolémie, ischemickej choroby srdca a ischemickej CMP. Na druhej strane tieto osoby nemajú zvýšené riziko hemoragickej CMP. Autori štúdie konštatujú, že ich výsledky podporujú protektívne vlastnosti PCSK9 inhibítorov v prevencii ischemickej CMP (Rao et al., 2018; Michos & Martin, 2019). Podobne aj metaanalýza 8 štúdií s celkovým počtom 122 802 pacientov nepotvrdila vzťah medzi nízkymi hodnotami LDL-cholesterolu a rizikom hemoragickej CMP. Pacienti s hodnotami LDL-cholesterolu < 1,42 mmol/l nemali zvýšené riziko hemoragickej CMP v porovnaní s pacientmi s hodnotami LDL-cholesterolu ³1,42 mmol/l (Masson et al., 2021). Niektorí autori zdôrazňujú skutočnosť, že PCSK9 inhibítory by mohli znižovať riziko CMP aj znižovaním hodnôt lipoproteínu (a) (Lp(a)) na rozdiel od statínov. Údaje z klinickej praxe ukázali na vzťah medzi rizikom ischemickej CMP a hodnotami Lp(a). Tento vzťah by mohol platiť aj v prípade rekurentnej ischemickej CMP. Epidemiologické štúdie, prospektívne observačné štúdie a metaanalýzy potvrdzujú uvedené skutočnosti. Lp(a) sa dnes považuje za nezávislý rizikový faktor ischemickej CMP zvlášť v prípade mladších pacientov. Úloha Lp(a) je pravdepodobne oveľa širšia, napríklad v rozvoji intrakraniálnej aterosklerózy alebo kryptogénnej ischemickej CMP v mladšej a strednej vekovej skupine dospelých (Katsanos & Hart, 2020). V štúdii Odyssey Outcomes znížila liečba alirokumabom hodnotu (medián) Lp(a) o 23,5 % a na porovnanie LDL-cholesterolu o 70,6 % (Schwartz et al., 2020). Každé zníženie hodnoty Lp(a) o 5 mg/dl v štúdii znížilo relatívne riziko kardiovaskulárnych príhod o 2,5 % nezávisle od LDL-cholesterolu. Kardiovaskulárne príhody v tejto sekundárnej analýze štúdie ODYSSEY OUTCOMES boli definované ako kardiovaskulárna smrť, nefatálny infarkt myokardu, fatálna a nefatálna cievna mozgová príhoda, hospitalizácia v dôsledku nestabilnej angíny pectoris alebo srdcového zlyhania, koronárna revaskularizácia v dôsledku ischémie, príhody v dôsledku periférneho artériového ochorenia dolných končatín a venózny tromboembolizmus (Szarek et al., 2020). Na záver môžeme zhrnúť, že PCSK9 inhibítor alirokumab znižuje riziko ischemickej CMP bez zvýšenia rizika hemoragickej CMP, a to bez ohľadu na existujúce cerebrovaskulárne ochorenia a východiskové hodnoty LDL-cholesterolu (Jukema et al., 2019a).   Literatúra
 1. Castilla-Guerra, L. et al. (2019): Curr. Treat. Options. Neurol., 21, 22
 2. GBD 2019 Stroke Collaborators (2021): Lancet Neurol., 20, 795–820
 3. Jukema, J.W. et al. (2019): Circulation, 140, 2054–2062
 4. Jukema, J.W. et al. (2019a): Circulation, 140 (Suppl. 1), 11149
 5. Katsanos, A.H., Hart, R.G. (2020): JAMA Neurol., 77, 1308-1317
 6. Lee, M. et al. (2022): JAMA Neurol., doi:10.1001/jamaneurol.2021.5578
 7. Masson, W. et al. (2021): J. Stroke Cerebrovasc. Dis., 30, 105655
 8. Michos, E.D., Martin, S.S. (2019): Circulation, 140, 2063–2066
 9. Národné centrum zdravotníckych informácií (2021): Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky 2020, NCZI, Bratislava, 53
 10. Rao, A.S. et al. (2018): Circulation: Genom. Precis. Med., 1, e002162
 11. Seo, W.-K. et al. (2020): Precis. Futur. Med., 4, 9-20
 12. Schwartz, G.G. et al. (2018): New Eng. J. Med., 379, 2097-2107
 13. Schwartz, G.G. et al. (2020): Circulation, 141, 1608–1617
 14. Shin, J et al. (2021): Eur. J. Prevent. Cardiol., 392, 1269-1278
 15. Szarek, M. et al. (2020): Eur. Heart J., 41, 4245–4255
 16. Zerna, C. et al. (2018): Lancet, 392, 1247–1256
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií