Priaznivý efekt PCSK9i alirokumabu v liečbe dyslipidémie u pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom

Priaznivý efekt PCSK9i alirokumabu v liečbe dyslipidémie u pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom

MUDr. Lucia Trenčanská Kardiologická ambulancia, Malacky

 

Abstrakt Napriek dostupnej perorálnej hypolipidemickej liečbe sa stretávame s vysokým percentom pacientov, ktorí nedosahujú cieľové hodnoty LDL-cholesterolu. Najnovšie Odporúčania ESC/EAS 2019 zdôrazňujú požiadavku na úpravu hypercholesterolémie tak, aby došlo k zníženiu kardiovaskulárneho rizika. V kazuistike uvádzame prípad pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, u ktorého napriek maximálne tolerovanej hypolipidemickej liečbe nebolo možné dosiahnuť požadované zníženie lipidových parametrov. Dosahovanie cieľových hodnôt prechodne sťažila aj zhoršená spolupráca pacienta v súvislosti s pandémiou COVID19. Vzhľadom na závažné diagnózy prinieslo pridanie PCSK9i – alirokumabu očakávaný efekt a signifikantný pokles hladín celkového a LDL-cholesterolu na požadovanú cieľovú hodnotu. Popis samotného prípadu Ide o 73-ročného polymorbídneho hypertonika, exfajčiara s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, po kardioembolickej NCMP v povodí ACM vľavo pri paroxyzmálnej fibrilácii predsiení, so srdcovým zlyhávaním so zachovanou funkciou ľavej komory na podklade koronárnej choroby srdca. Pacient bol okrem iného aj po perkutánnej transluminálnej valvuloplastike mitrálnej chlopne pre jej poreumatickú stenózu v máji 2017. Selektívnou koronarografiou sa vtedy zároveň zistil aj kolateralizovaný uzáver proximálnej RIA TIMI 0 indikovaný na konzervatívny postup a odstupová lézia posterolaterálnej vetvy RCx 60 – 70 %. Následne v septembri 2018 pacient prekonal NSTEMI neupresnenej lokalizácie a bol indikovaný na operačné riešenie trikuspidalizovanej mitrálnej stenózy a mamariokoronárny bypass na RIA. Vo februári 2019 sa zrealizoval komplexný kardiochirurgický výkon – náhrada mitrálnej chlopne biologickou protézou Edwards Magna 29 s plastikou trikuspidálnej chlopne anuloplastickým ringom a uzáver uška ľavej predsiene Atriclipom č. 35. Pri hypolipidemickej liečbe atorvastatínom v dávke 80 mg a ezetimibom v dávke 10 mg nedosahoval cieľové hodnoty určené pre pacienta s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom (cieľová hladina LDL-cholesterolu pod 1,4 mmol/l podľa nových Odporúčaní ESC/EAS z roku 2019). V nasledujúcom texte chronologicky uvádzam laboratórne výsledky zo dňa 3. 3. 2020: S-cholesterol: 4,86 mmol/l, S-LDL chol.: 3,51 mmol/l, S-HDL chol.: 1,43 mmol/l, S-TGL: 1,14 mmol/l. Vzhľadom na spoluprácu pri užívaní perorálnej hypolipidemickej liečby a po súhlase pacienta sme požiadali zdravotnú poisťovňu o schválenie úhrady biologickej liečby alirokumabom v dávke 75 mg dvakrát mesačne. Po získaní kladného rozhodnutia sme v marci 2020 začali subkutánne podávať alirokumab v dávke 75 mg dvakrát mesačne. Začiatok pandémie COVID19 však spôsobil, že neistota a strach na strane pacienta, ktoré prinieslo toto obdobie, sa podpísali hneď v úvode na zhoršení jeho spolupráce a nepravidelnom užívaní perorálnej hypolipidemickej liečby. Pri kontrolnom vyšetrení 3. 6. 2020 bolo zistené výrazné zhoršenie lipidových parametrov, pretože došlo k prerušeniu liečby: S-cholesterol: 5,97 mmol/l, S-LDL chol.: 4,53 mmol/l, S-HDL chol.: 1,64 mmol/l, S-TGL: 0,99 mmol/l. Bez adekvátnej liečby bolo možné očakávať nepriaznivú prognózu ochorenia a zhoršenie zdravotného stavu pacienta. Vzhľadom na okolnosti sme požiadali zdravotnú poisťovňu o schválenie pokračovania v liečbe s odôvodnením závažnej spoločenskej situácie s už potrebnou zmenou dávky alirokumabu na 150 mg dvakrát mesačne. Po prijatí kladného rozhodnutia zo strany poisťovne a poučení pacienta o závažnosti jeho zdravotného stavu a nutnosti jeho spolupráce pri pravidelnej hypolipidemickej liečbe prišli očakávané výsledky a zaznamenali sme signifikantný pokles hladín celkového i LDL-cholesterolu. Laboratórne vyšetrenie zo dňa 8. 9. 2020: S-cholesterol: 2,54 mmol/l, S-LDL chol.: 1,16 mmol/l, S-HDL chol.: 1,27 mmol/l, S-TGL: 0,68 mmol/l. Pokles hladín lipidových parametrov pretrváva a bol potvrdený aj ďalším kontrolným odberom z 15. 3. 2021: S-cholesterol: 2,73 mmol/l, S-LDL chol.: 1,48 mmol/l, S-HDL chol.: 1,31 mmol/l, S-TGL: 0,85 mmol/l.

Tab. č.1: Sumár výsledkov vyšetrení v priebehu 13 mesiacov

Graf č.1: Účinok alirokumabu na cholesterol

Záver U nášho pacienta boli naplnené ciele liečby v sekundárnej prevencii s veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, t. j. ≥ 50 % zníženie hladín LDL-cholesterolu v porovnaní s východiskovými hodnotami a zároveň dosiahnutie hodnoty sérového LDL-cholesterolu nižšej ako 1,4 mmol/l. Pacient spolupracuje, liečbu toleruje veľmi dobre a ďalšie sledovanie preukáže, či bude hypolipidemický efekt dlhodobý. Môžeme predpokladať, že takéto zníženie hladiny celkového, ako aj LDL-cholesterolu prinesie súčasne redukciu ďalších prípadných kardiovaskulárnych príhod. Biologická liečba PCSK9 inhibítorom alirokumabom prináša nové možnosti v liečbe pacientov s kardiovaskulárnym rizikom, u ktorých často nie je možné dosiahnuť cieľové hodnoty napriek maximálne vyťaženej hypolipidemickej liečbe alebo pre intoleranciu hypolipidemík. Literatúra
  1. Táborský M. et al: Novinky v kardiológii 2019, Mladá Fronta 2019
  2. Murín J., Špinar J.: Klinická štúdia Oddysey Outcomes. Kardiol Rev Int Med 2018, 20(2): 131-136
  3. Sinnaeve PR, Schwartz GG et all: Effect of alirocumab on cardiovascular outcomes after acute coronary syndromes according to age: an ODYSSEY OUTCOMES trial analysis. Eur Heart J 2020, 41(24): 2248-2258
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií