Pridanie inzulínu glargín k liečbe perorálnymi antidiabetikami môže znížiť ich počet so zachovaním kontroly glykémie

Pridanie inzulínu glargín k liečbe perorálnymi antidiabetikami môže znížiť ich počet so zachovaním kontroly glykémie

     

Odborná redakcia DIA News

  Diabetes mellitus 2. typu je progresívne ochorenie, preto je možné u väčšiny pacientov s monoterapiou založenou na rôznych perorálnych antidiabetikách (PAD) dosiahnuť požadované ciele kontroly glykémie len na relatívne obmedzené obdobie. Postupne sa pridávajú ďalšie perorálne antidiabetiká s rôznym (komplementárnym) mechanizmom účinku (DeFronzo et al., 2013). American Diabetes Association (ADA) odporúča zvážiť namiesto sekvenčného pridávania PAD kombinovanú liečbu už pri diagnostikovaní ochorenia s cieľom rýchleho upravenia glykémie, najmä ak hodnoty glykozylovaného hemoglobínu HbA1c sú 1,5 – 2 % nad stanovenými cieľmi. Rovnako aj pri snahe o dlhodobú kontrolu glykémie treba zvážiť možnosti kombinácie hypoglykemík (ADA, 2021).   Odporúčania ADA pre liečbu diabetu z tohto roku navrhujú zvážiť začatie liečby s inzulínom u diabetikov 2. typu, ak platí aspoň jedna z uvedených podmienok:
 1. preukázateľne prebiehajúce katabolické procesy v organizme (pokles hmotnosti),
 2. prítomnosť symptómov hyperglykémie,
 3. hodnoty HbA1c > 10 %,
 4. hodnoty glykémie ≥ 16,7 mmol/l (ADA, 2021).
Podľa spomenutých odporúčaní predstavuje pridanie bazálneho inzulínu k PAD najvhodnejšiu formu iniciácie liečby inzulínom. Pri nedosahovaní cieľov kontroly glykémie treba zvážiť komplexnejšie režimy, napr. kombináciu bazálneho inzulínového analógu + GLP-1 receptorového agonistu alebo prandiálneho inzulínu (ADA, 2021). Vzhľadom na komplexnosť ochorenia diabetes 2. typu je nutné u väčšiny pacientov použitie ďalšej farmakologickej liečby, napr. antihypertenzív a hypolipidemík. Polypragmázia môže však zvyšovať riziko nežiaducich účinkov v dôsledku vzájomnej liekovej interakcie. Uvedená skutočnosť môže mať za následok zníženú adherenciu k liečbe, suboptimálnu kontrolu glykémie a zvýšené náklady na liečbu. Obzvlášť ohrozená je skupina seniorov. Okrem už spomenutých negatívnych dôsledkov polypragmázie sa v tejto vekovej skupine taktiež zvyšuje riziko pádov, zmätenosti a nesprávneho užívania liekov. Jedným z riešení môže byť zníženie počtu užívaných liekov, samozrejme, nie na úkor zhoršenia kvality liečby diabetu a pridružených ochorení (Wojtczak et al., 2017; Dailey et al., 2018). Uvedené skutočnosti sa odrážajú v odporúčaniach ADA 2021, ktoré sa osobitne venujú aj liečbe seniorov. Ak pacienti dosahujú svoje individuálne cieľové hodnoty kontroly glykémie, odporúča sa u nich zvážiť možnosti zjednodušenia liečby vrátane zníženia polypragmázie (ADA, 2021a). Zvlášť dôležitou úlohou je zvýšenie adherencie pacientov k liečbe hypoglykemikami, ktorá je vo všeobecnosti veľmi nízka. Často nedosahuje ani 80 %, čo sa pokladá za „zlatý“ štandard v hodnotení adherencie (Giorgino et al., 2018 & 2020). Retrospektívna štúdia na vzorke 5 489 pacientov s diabetom 2. typu ukázala, že pridanie bazálneho inzulínu u pacientov s nedostatočnou kontrolou glykémie na liečbe s dvoma PAD predstavuje prínos v porovnaní s pridaním tretieho PAD alebo GLP-1 analógu. Pred zaradením do štúdie boli pacienti liečení minimálne 6 mesiacov kombináciou dvoch PAD – metformín, deriváty sulfonylurey, inhibítory dipeptidyl-peptidázy 4 (DPP4), tiazolidíndióny, meglitinidy alebo inhibítory alfa-glukozidázy. Tretie pridané hypoglykemikum mohlo byť tretie PAD (najčastejšie tiazolidíndióny alebo DPP4-inhibítory), GLP-1 analóg (len exenatid) a inzulín (dominantne bazálne inzulínové analógy). Priemerný vek účastníkov štúdie sa pohyboval okolo 55 rokov a dĺžka sledovania 2 roky. Použité údaje sú z reálnej klinickej praxe podľa U.S. national managed care database (IMPACT) (Levin et al., 2014). V skupine liečenej 2 PAD + inzulín v časovom intervale do 2 rokov od začatia liečby tretím hypoglykemikom došlo k priemernému zníženiu HbA1c oproti východiskovým hodnotám o – 0,88 %, v skupine 2 PAD + GLP-1 analóg o – 0,33 % a v skupine 3 PAD o – 0,64 %. Ak boli pacienti liečení inzulínom 2 roky, potom došlo k priemernému zníženiu HbA1c oproti východiskovým hodnotám o – 0,99 %. Celkovo 4 z 5 pacientov po pridaní tretieho PAD už k existujúcim dvom napriek komplementárnemu účinku nedosiahli požadované ciele kontroly glykémie. Uvedené zistenie je v súlade s literatúrou. Pacienti s hodnotami HbA1c > 8,5 % alebo > 9 % pri použití neinzulínovej trojkombinácie hypoglykemík majú len veľmi malú pravdepodobnosť, že dosiahnu stanovené cieľové hodnoty kontroly glykémie (Levin et al., 2014). Počas sledovaného obdobia došlo v skupine liečenej 2 PAD + inzulín k zníženiu nákladov na celkovú zdravotnú starostlivosť, a to hlavne z dôvodu poklesu nákladov na ambulantnú liečbu. V ostatných dvoch skupinách došlo naopak k navýšeniu uvedených nákladov. Štúdia ukázala, že použitie trojkombinácie PAD nemusí z dlhodobého hľadiska priniesť úsporu nákladov (Levin et al., 2014). Zaujímavé výsledky priniesla analýza kombinovaných výsledkov z klinickej štúdie EDITION 3 (872 pacientov) a Clinformatics databázy (6 430 pacientov), ktorá prináša údaje z reálnej klinickej praxe. Štúdia EDITION 3 porovnávala účinnosť a bezpečnosť bazálneho inzulínového analógu 2. generácie glargín 300 U/ml (Gla-300, 435 pacientov) s bazálnym inzulínovým analógom 1. generácie glargín 100 U/ml (Gla-100, 437 pacientov) u pacientov s diabetom 2. typu doteraz neliečených inzulínom s nedostatočnou kontrolou glykémie pri liečbe len PAD. Detaily štúdie sú popísané v literatúre (Bolli et al., 2015). Databáza Clinformatics (USA) bola vybraná z dôvodu možnosti porovnať vplyv pridania inzulínu Gla-300 alebo Gla-100 k liečbe s PAD v podmienkach reálnej klinickej praxe (Dailey et al., 2018). Celkovo 70 % pacientov zaradených do štúdie EDITION 3 bolo liečených ≥ 2 PAD (kombinácia 2 – 5 rôznych PAD). Užívané PAD patrili do rôznych liekových skupín – deriváty sulfonylurey, tiazolidíndióny, DPP4 inhibítory, biguanidy alebo inhibítory alfa-glukozidázy. V každej liekovej skupine došlo k zníženiu počtu užívaných PAD po pridaní inzulínu glargín. V 6. mesiaci trvania štúdie 77 % pacientov liečených Gla-300 a rovnako aj 77 % pacientov liečených Gla-100 užívalo ≤ 1 PAD. U pacientov liečených Gla-300 došlo k najvýraznejšiemu zníženiu počtu užívaných PAD v prvom mesiaci trvania štúdie a tento stav sa udržal počas celého trvania štúdie až do šiesteho mesiaca (Dailey et al., 2018). Tab. č. 1: Počet pacientov liečených 2 alebo 3 rôznymi PAD pri začatí liečby inzulínom glargín a po 6 mesiacoch liečby (p0,0001) Výsledky z Clinformatics databázy (267 pacientov na Gla-300 a 6 163 Gla-100) podporili závery zo štúdie EDITION 3. Pacienti v databáze užívali PAD z rôznych liekových skupín – biguanidy, deriváty sulfonylurey, DPP4 inhibítory, SGLT2 inhibítory, tiazolidíndióny, meglitinidy, inhibítory alfa-glukozidázy alebo GLP-1 receptorové agonisty. Zníženie užívania počtu PAD bolo zaznamenané v každej liekovej skupine. Obdobne ako v štúdii EDITION 3 aj podľa databázy Clinformatics v čase nastavenia na liečbu Gla-300 70 % pacientov užívalo ≥ 2 PAD. Po 6 mesiacoch 98 (37 %) pacientov bolo na liečbe 1 PAD a 32 (12 %) bez liečby PAD. Tab. č. 2: Počet pacientov liečených 2 alebo 3 rôznymi PAD pri začatí liečby inzulínom glargín a po 6 mesiacoch liečby K najväčšiemu zníženiu počtu PAD došlo v skupinách pacientov, ktorí užívali 2 alebo 3 PAD na začiatku štúdie, resp. sledovaného obdobia. Dôležité je poznamenať, že zníženie počtu užívaných PAD neviedlo v prípade štúdie EDITION 3 a pacientskej databázy Clinformatics k zníženiu kvality kontroly glykémie. Podobne sa zachoval aj znížený výskyt hypoglykémií u pacientov liečených Gla-300 v porovnaní s Gla-100 (Dailey et al., 2018). Výsledky viacerých štúdií potvrdili predpoklad, že zníženie počtu užívaných liekov môže viesť k zvýšenej adherencii k liečbe. Táto skutočnosť platí hlavne vo vekovej skupine seniorov (Ulley et al., 2019; Franchi et et al., 2021). Už minimálne rozdiely v počte užívaných PAD (1 – 2 lieky) môžu mať vplyv na celkovú adherenciu k liečbe diabetu 2. typu u seniorov (Horri et al., 2019). Pridanie bazálneho analógu glargínu môže taktiež prispieť k zvýšeniu adherencie k liečbe diabetu 2. typu. Inzulínový analóg glargín potvrdil svoju účinnosť a bezpečnosť vo viacerých klinických štúdiách a metaanalýzach (napr. Rys et al., 2015; Díez‑Fernández et al., 2019). Ak pacient vidí pozitívne účinky liečby (napr. zlepšenie kontroly glykémie, menej hypoglykémií) v krátkodobom alebo dlhodobom horizonte, zvyšuje sa pravdepodobnosť adherencie k liečbe (Grant et al., 2006). Autori analýzy konštatujú, že pridanie bazálneho inzulínového analógu 2. generácie glargínu 300 U/ml k liečbe perorálnymi antidiabetikami u diabetikov 2. typu môže viesť k zníženiu ich počtu bez zhoršenia kvality kontroly glykémie. Výskyt hypoglykémií u pacientov liečených glargínom 300 U/ml bol nižší ako v prípade glargínu 100 U/ml bez ohľadu na zníženie počtu užívaných PAD (Dailey et al., 2018).   Literatúra
 1. American Diabetes Association (2021): Diabetes Care, 44(Suppl. 1), S111–S124
 2. American Diabetes Association (2021a): Diabetes Care, 44(Suppl. 1), S168–S179
 3. Bolli, G.B. et al. (2015): Diabetes Obes. Metabol., 17, 386–394
 4. DeFronzo, R.A. et al. (2013): Diabetes Care, 36(Suppl. 2), S127-S138
 5. Dailey, G. et al. (2018): Endocrinol. Diab. Metab., 1, e00035
 6. DíezFernández, A. et al. (2019): Acta Diabetol., 56, 355–364
 7. Franchi, C. et al. (2021): J. Epidemiol. Comm. Health, doi: 10.1136/jech-2020-214238
 8. Giorgino, F. et al. (2018): Patient Prefer. Adher., 12, 707–719
 9. Giorgino, F. et al. (2020): Diabetes Res. Clin. Pract., 170, 108478
 10. Grant, R.W. et al. (2003): Diabetes Care, 26, 1408–1412
 11. Horri, T. et al. (2019): Sci. Rep., 9, 12992
 12. Levin, P.A. et al. (2014): J. Manag. Care Pharm., 20, 501-512
 13. Rys, P. et al. (2015): Acta Diabetol., 52, 649–662
 14. Ulley, J. et al. (2019): BMC Geriatrics, 19, 15 https://doi.org/10.1186/s12877-019-1031-4
 15. Wojtczak, D. et al. (2017): Clin. Diabetol., 6, 34–38
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií