Prínos zmeny NPH inzulínu na inzulín glargín 300 U/ml u ľudí s diabetom 2. typu v reálnej klinickej praxi – výsledky analýzy údajov z európskej databázy REALI

Prínos zmeny NPH inzulínu na inzulín glargín 300 U/ml
u ľudí s diabetom 2. typu v reálnej klinickej praxi – výsledky
analýzy údajov z európskej databázy REALI


Odborná redakcia DIA News

Na základe medzinárodných odporúčaní môžu jedinci s diabetes mellitus 2. typu (DM2T), ktorí nedosahujú cieľové hodnoty HbA1c na liečbe perorálnymi antidiabetikami, začať liečbu bazálnym inzulínom (BI).1,2 K dispozícii máme stredne účinkujúci NPH inzulín (neutrálny protamín Hagedorn), ďalej prvú generáciu bazálnych inzulínových analógov, medzi ktoré patrí inzulín detemir a inzulín glargín 100 U/ml (Gla-100) a bazálne inzulínové analógy druhej generácie, konkrétne inzulín glargín 300 U/ml (Gla-300) a inzulín degludek.1 Dlhodobo pôsobiace bazálne inzulínové analógy môžu byť v reálnej klinickej praxi preferované pred stredne účinkujúcim NPH inzulínom vďaka nižšiemu riziku hypoglykémie.1,2

Inzulín Gla-300 má oproti NPH inzulínom a bazálnym inzulínovým analógiám 1. generácie mnoho výhod, ako je dlhší polčas, vyrovnanejší farmakokinetický a farmakodynamický profil, nízku fluktuáciu a vysokú reprodukovateľnosť, výsledkom čoho je dlhší a stabilnejší účinok na kontrolu glykémie.3,4

Rozsiahly klinický program EDITION na veľkej populácii jedincov s DM2T, ktorí boli prestavení na inzulín Gla-300 z iných bazálnych inzulínov, buď z inzulínu Gla-100 alebo NPH, preukázal porovnateľnú glykemickú kontrolu s konzistentne nižším počtom hypoglykemických príhod kedykoľvek počas dňa a počas noci v porovnaní s inzulínom Gla-100.5 Údaje z reálnej klinickej praxe (angl. Real-World Evidence, RWE) z rôznych krajín Európy preukázali, že prechod na inzulín Gla-300 z iných bazálnych inzulínov vedie k zlepšeniu glykemickej kontroly s nižším rizikom hypoglykémie a nižším prírastkom hmotnosti.6-11 K dispozícii však máme obmedzené údaje z reálnej klinickej praxe, ktoré by vyhodnotili prechod z inzulínov NPH na inzulín Gla-300. S cieľom zaplniť túto informačnú medzeru vznikla analýza REALI, ktorá vychádzala z databázy údajov z reálnej klinickej praxe v európskych štátoch. Do analýzy REALI boli zahrnuté údaje z 11 multicentrických, prospektívnych otvorených štúdií z reálnej klinickej praxe s minimálnym trvaním 24 týždňov, ktoré sa uskutočnili v období od júna 2015 do apríla 2019 v 18 európskych štátoch vrátane Slovenska.7-17

Do analýzy boli zahrnutí pacienti s DM2T s nedostatočnou kontrolou diabetu (HbA1c ≥ 7,0 %) pri predchádzajúcej terapii bazálnym inzulínom (± prandiálny a/alebo premixovaný inzulín) s alebo bez PAD, ktorí prešli na terapiu inzulínom Gla-300, a to pre nedostatočnú glykemickú kontrolu, problémy s titráciou, časté hypoglykemické príhody alebo obavy z hypoglykémie. Inzulín Gla-300 bol podávaný v súlade s SPC subkutánne, raz denne v rovnakom čase dňa ± 3 hodiny.18

Údaje sa zbierali na začiatku, po 12 týždňoch a po 24 týždňoch. Na začiatku boli zaznamenané demografické údaje, telesná hmotnosť a/alebo BMI, trvanie DM2T, diabetické komplikácie a kardiovaskulárne komorbidity, predchádzajúca antidiabetická liečba (PAD a inzulíny) a glykemické parametre.

Účinnosť bola hodnotená na základe zmeny HbA1c a zmeny v hladine glukózy nalačno (FPG) od východiskovej hodnoty do 12. týždňa a 24. týždňa liečby inzulínom Gla-300, ako aj podiel pacientov dosahujúcich ciele HbA1c stanovené na 7 %, 7,5 % a 8 % v 24. týždni.

Bezpečnosť liečby sa vyhodnotila na základe výskytu a ročnej miery hypoglykémie (udalosti na pacienta/rok) vypočítané pre symptomatické a závažné hypoglykemické príhody vyskytujúce sa kedykoľvek počas dňa (24 hodín) a v noci (00:00 – 05:59 h). Symptomatická hypoglykémia bola definovaná ako akákoľvek udalosť s klinickými príznakmi hypoglykémie. Závažná hypoglykémia bola definovaná ako akákoľvek udalosť vyžadujúca pomoc druhej osoby vo forme podania sacharidov, glukagónu, alebo iných korekčných opatrení. Súhrnná analýza tiež hodnotila zmeny v telesnej hmotnosti a dennej dávke inzulínu Gla-300 (vyjadrené v U/deň aj v U/kg/deň) od počiatočnej hodnoty do 12. a 24. týždňa.

Na vyhodnotenie vplyvu predchádzajúcej liečby na účinnosť a bezpečnosť inzulínu Gla-300 boli pacienti rozdelení do dvoch podskupín: pacienti liečení predchádzajúcim inzulínom NPH a pacienti liečení predchádzajúcimi bazálnymi inzulínovými analógmi, t. j. inzulínom Gla-100, inzulínom detemir a inzulínom degludek.

Do súhrnnej analýzy bolo zaradených celkovo 4 463 účastníkov, z ktorých malo 6,3 % bližšie neurčený predchádzajúci bazálny inzulín, 28,7 % prešlo na inzulín Gla-300 z inzulínu NPH a 65,0 % z bazálnych inzulínových analógov, konkrétne 67,2 % z inzulínu Gla-100, 21,2 % z inzulínu detemir, 10,9 % z inzulínu degludek a 0,7 % z iných inzulínov. Základné charakteristiky medzi jednotlivými podskupinami boli porovnateľné. Priemerný vek účastníkov analýzy bol 64,1 ± 9,6 roka, o niečo viac bolo mužov (53,5 %). Priemerný BMI bol 32,7 ± 5,7 kg/m2, medián trvania diabetu bol 12 rokov, priemerná východisková hodnota HbA1c bola 8,46 ± 1,05 % a priemerná východisková hodnota FPG bola 9,76 mmol/l.

V základných charakteristikách medzi podskupinami neboli žiadne významné rozdiely s výnimkou vyššej prevalencie diabetickej neuropatie v podskupine NPH (21,6 % oproti 7,8 % s bazálnymi inzulínovými analógmi).

Zmena liečby z iných bazálnych inzulínov na inzulín Gla-300 viedla k poklesu HbA1c, a to z 8,47 ± 1.05 % na začiatku na 7,78 ± 1.08 % v 24. týždni, čo predstavuje pokles o – 0.76 % (95 % CI – 0,81 až – 0,70).

V podskupine s NPH a v podskupine s bazálnymi inzulínovými analógmi došlo k poklesu HbA1c z 8,73 ± 1,15 % a 8,35 ± 0,95 % na začiatku sledovania na 7,71 ± 1,09 % a 7,82 ± 1,06 % v 24. týždni liečby. Priemerná zmena HbA1c bola štatisticky signifikantne väčšia v skupine pacientov, ktorí boli pôvodne liečení inzulínom NPH v porovnaní so skupinou liečenou bazálnymi inzulínovými analógmi, a to v 12. týždni liečby (p = 0.02) aj v 24. týždni liečby (p = 0.002) (obr.1).20

Obr. 1: Priemerná zmena HbA1c v 12. a 24. týždni liečby inzulínom Gla-300 oproti východiskovej hodnote podľa predchádzajúcej bazálnej inzulínovej liečby. (Upravené podľa Wieland et al., 2023)

V 24. týždni liečby bol na liečbe inzulínom Gla-300 v podskupine na predchádzajúcej liečbe s NPH priemerný pokles HbA1c v porovnaní s východiskovou hodnotou -0,85 % a v podskupine na predchádzajúcej liečbe s bazálnymi inzulínovými analógmi -0,70 %.20

Konzistentne aj podiel pacientov, ktorí v 24. týždni liečby inzulínom Gla-300 dosiahli cieľové hodnoty HbA1c 7,0 % , 7,5 % a 8,0 %, bol numericky vyšší u pacientov predtým liečených NPH inzulínom v porovnaní s pacientmi, ktorí boli predtým liečení bazálnymi inzulínovými analógmi (obr. 2).20

Obr. 2: Počet pacientov (%), ktorí dosiahli v 24. týždni liečby inzulínom Gla-300 ciele HbA1c 7,0 % , 7,5 % a 8,0 % podľa predchádzajúcej bazálnej inzulínovej liečby. (Upravené podľa Wieland et al., 2023)

V súlade so zmenami v HbA1c, pacienti predtým liečení inzulínom NPH dosiahli v 24. týždni liečby inzulínom Gla-300 väčší pokles FPG oproti východiskovej hodnote v porovnaní s pacientmi liečenými predtým bazálnymi inzulínovými analógmi (zmena -2,58 ± 3,58 mmol/l oproti -1,25 ± 4,33 mmol/l). V obidvoch podskupinách došlo k zníženiu FPG hlavne v prvých 12 týždňoch liečby Gla-300. V celom súbore pacientov (n = 4 372) bol pozorovaný priemerný pokles FPG z 9,79 ± 2,92 mmol/l na začiatku na 8,12 ± 3,36 mmol/l v 24. týždni, čo predstavuje priemerný pokles o -1,66 ± 4,11 mmol/l.20

Priemerná denná dávka inzulínu Gla-300 sa v 24. týždni zvýšila o 0,07 U/kg/deň (približne o 6 U/deň) v obidvoch podskupinách, a to hlavne v priebehu prvých 12 týždňov liečby.20

Incidencia symptomatických a závažných hypoglykémií bola nízka a počas 24 týždňov liečby inzulínom Gla-300 nedošlo k zmene hmotnosti.20 Nízky výskyt symptomatických a závažných hypoglykémií po prechode na inzulín Gla-300 z predchádzajúcich bazálnych inzulínov možno pripísať plochému a stabilnému farmakokinetickému a farmakodynamickému profilu inzulínu Gla-300 a jeho 24-hodinovému účinku, ktoré pomáhajú znižovať frekvenciu a veľkosť fluktuácií glykémií v krvi.19

Bez ohľadu na predchádzajúcu bazálnu inzulínovú terapiu (NPH inzulín alebo bazálne inzulínové analógy) priniesol prechod na inzulín Gla-300 zlepšenie kontroly glykémie bez zvýšenia hmotnosti s nízkym výskytom symptomatickej a ťažkej hypoglykémie. U jedincov s predchádzajúcou liečbou inzulínom NPH sa pozoroval o niečo väčší efekt na zníženie HbA1c v porovnaní s osobami na predchádzajúcej liečbe bazálnymi inzulínovými analógmi.20

Najčastejším dôvodom na zmenu bazálneho inzulínu u pacientov s DM2T v reálnej klinickej praxi v európskych krajinách je nedostatočná glykemická kontrola, vysoký výskyt hypoglykémie, obavy z prírastku hmotnosti, problémy s titráciou a nízka adherencia k liečbe.

Výsledky analýzy údajov z európskej databázy REALI, do ktorej boli zahrnuté údaje z 11 multickentrických, prospektívnych otvorených štúdií z reálnej klinickej praxe s minimálnym trvaním 24 týždňov, ktoré sa uskutočnili v období od júna 2015 do apríla 2019 v 18 európskych štátoch vrátane Slovenska, rozšírili vedomosti o skutočnom prínose, účinnosti a bezpečnosti prechodu na inzulín Gla-300 u jedincov s nedostatočnou kontrolou DM2T na predchádzajúcej liečbe inzulínom NPH alebo bazálnymi inzulínovými analógmi.

Inzulín Gla-300 môže zlepšiť kontrolu glykémie bez prírastku hmotnosti a s nízkym výskytom hypoglykémie bez ohľadu na charakter predchádzajúcej terapie bazálnym inzulínom. Jedinci s nedostatočnou kontrolou DM2T, ktorí prechádzajú na inzulín Gla-300 z inzulínu NPH, vykazujú ešte o niečo väčší prínos na zníženie HbA1c v porovnaní s jedincami na predchádzajúcej liečbe bazálnymi inzulínovými analógmi.20

Literatúra
 1. Davies MJ, D’Alessio DA, Fradkin J, Management of hyperglycemia in type 2 diabetes, et al. A consensus report by the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes (EASD). Diabetes Care. 2018;41(12): 2669–701.
 2. Garber AJ, Handelsman Y, Grunberger G, et al. Consensus statement by the American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology on the comprehensive type 2 diabetes management algorithm—2020 executive summary. Endocr Pract. 2020;26(1):107–39.
 3. Becker RH, Dahmen R, Bergmann K, Lehmann A, Jax T, Heise T. New insulin glargine 300 units ml-1 provides a more even activity profile and prolonged glycemic control at steady state compared with insulin glargine 100 units ml-1. Diabetes Care. 2015;38(4):637–43.
 4. Becker RH, Nowotny I, Teichert L, Bergmann K, Kapitza C. Low within- and between-day variability in exposure to new insulin glargine 300 U/ml. Diabetes Obes Metab. 2015;17(3):261–7.
 5. Ritzel R, Roussel R, Bolli GB, et al. Patient-level meta-analysis of the EDITION 1, 2 and 3 studies: glycaemic control and hypoglycaemia with new insulin glargine 300 U/ml versus glargine 100 U/ml in people with type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2015;17(9):859–67.
 6. Wolnik B, Wiza D, Szczepanik T, Syta A, Klupa T. Switching from neutral protamine Hagedorn insulin to insulin glargine 300 U/ml improves glycaemic control and reduces hypoglycaemia risk: results of a multicentre, prospective, observational J Diabetes Res. 2020;2020:8751348.
 7. Hidve´gi T, Balogh Z, Vass V, Kova´cs G, Stella P. Insulin glargine 300 U/ml and insulin glulisine treatment in patients with type 2 diabetes: a noninterventional study of effectiveness in routine clinical practice. Diabetes Ther. 2020;11(2):467–78.
 8. Prázný M, Flekac M, Jelínek P, Mašková J. Insulin glargine 300 units/ml effectiveness in patients with T2DM uncontrolled by basal insulin in real-life settings in the Czech Republic. J Diabetes Mellit. 2020;10:109–23.
 9. Gourdy P, Bahloul A, Boultif Z, Gouet D, Guerci B. Efficacy and safety of switching patients inadequately controlled on basal insulin to insulin glargine 300 U/ml: the TRANSITION 2 study. Diabetes Ther. 2020;11(1):147–59.
 10. Kamenov Z, Pehlivanova V, Kuneva T, et al. Realworld effectiveness and safety of insulin glargine 300 U/ml in patients with T2D uncontrolled on NPH or premixed insulins as part of routine clinical practice in Bulgaria: ToUPGRADE study. Diabetes Ther. 2021;12(3):913–30.
 11. Seufert J, Wiesli P, Fritsche A, et al. Switching the basal insulin to insulin glargine 300 U/ml in people with type 2 diabetes under basal insulin supported oral therapy: observational trial on effectiveness and safety. Diabetes Obes Metab. 2022;24(1):72–81.
 12. Pscherer S, Fritsche A, Anderten H, Pegelow K, Seufert J, Pfohl M. Switching to insulin glargine 300 U/ml (Gla-300) after failure of advanced insulin therapy (IT) with other basal insulins (BI) in patients (Pts) with type 2 diabetes (T2DM) improved glycemic control [Abstract]. Diabetes. 2018;67(Supplement 1):2288-PUB.
 13. Wieringa TH, de Wit M, Twisk JW, Snoek FJ. Improved diabetes medication convenience and satisfaction in persons with type 2 diabetes after switching to insulin glargine 300 U/ml: results of the observational OPTIN-D study. BMJ Open Diabetes Res Care. 2018;6(1): e000548.
 14. Russell-Jones D, Dauchy A, Delgado E, et al. Take control: a randomized trial evaluating the efficacy and safety of self-versus physician-managed titration of insulin glargine 300 U/ml in patients with uncontrolled type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab. 2019;21(7):1615–24.
 15. Perez A, Carrasco-Sa´nchez FJ, Gonza´lez C, et al. Efficacy and safety of insulin glargine 300 U/ml (Gla-300) during hospitalization and therapy intensification at discharge in patients with insufficiently controlled type 2 diabetes: results of the phase IV COBALTA trial. BMJ Open Diabetes Res Care. 2020;8(1): e001518.
 16. Colin IM, Alexandre K, Bruhwyler J, Scheen A, Verhaegen A. Patient-reported outcomes with insulin glargine 300 U/ml in people with type 2 diabetes: the MAGE multicenter observational study. Diabetes Ther. 2020;11(8):1835–47.
 17. Velojic-Golubovic M, Ciric V, Dimitrijevic M, et al. Clinical benefit of insulin glargine 300 U/ml among patients with type 2 diabetes mellitus previously uncontrolled on basal or premixed insulin in Serbia: a prospective, observational, single-arm, multicenter, real-world study. Diabetes Ther. 2021;12(7):2049–58.
 18. European Medicines Agency. Toujeo: EPAR—Product Information. 2023. https://www.ema.europa. eu/en/documents/product-information/toujeoepar-product-information_en.pdf.
 19. Bailey TS, Pettus J, Roussel R, et al. Morning administration of 0.4 U/kg/day insulin glargine 300 U/ml provides less fluctuating 24-h pharmacodynamics and more even pharmacokinetic profiles compared with insulin degludec 100 U/ml in type 1 diabetes. Diabetes Metab. 2018;44(1):15–21.
 20. Wieland DM et al. Glycaemic Control in People with Type 2 Diabetes Mellitus Switching from Basal Insulin to Insulin Glargine 300 U/ml (Gla-300): Results from the REALI Pooled Database. Diabetes Ther (2023) 14:401–413. https://doi.org/10.1007/s13300-022-01356-3.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií