Rozhovor so MUDr. Zuzanou Jančúchovou

 Rozhovor so MUDr. Zuzanou Jančúchovou

  MUDr. Zuzana Jančúchová sa narodila v Žiline. Po maturitnej skúške na Strednej zdravotníckej škole začala študovať na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Jej prvým pôsobiskom sa stalo interné oddelenie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou v Žiline, kde pracovala ako sekundárny lekár. Počas tohto obdobia získala atestáciu I. stupňa v odbore interná medicína. Neskôr prijala ponuku práce v diabetologickej ambulancii v Žiline (Medivasa s. r. o.), ako aj prácu na oddelení urgentného príjmu a neskôr aj prácu na dialyzačnom pracovisku Fresenius FMC Žilina. Počas tohto obdobia získala špecializačnú atestáciu z diabetológie, poruchy látkovej premeny a výživy a neskôr v odbore endokrinológia. Súčasne sa vo veľkej miere venuje problematike dyslipidémií a je subinvestigátorkou klinických štúdií.     Čo vás priviedlo k medicíne a špeciálne k diabetológii? Kto alebo čo vás k tejto špecializácii nasmeroval/o a bol/o pre vás najväčším akcelerátorom? U mňa to bol prirodzený vývoj. V detstve bol prvým impulzom francúzsky náučný seriál „Bol raz jeden život“. Fascinovalo ma, čo všetko sa deje v ľudskom tele. Štúdium na zdravotníckej škole ma utvrdilo, že anatómia a klinika na úrovni strednej školy nie je postačujúca pre môj altruizmus, bolo mi teda prirodzené študovať medicínu a dbať o zdravie druhých. Navyše rodičia ma ako vzdelaní ľudia viedli k tomu, že porozumieť svetu a ľuďom chce nielen odvahu, ale i vzdelanie a skúsenosti. Predovšetkým reálna klinická prax a práca na internom oddelení a oddelení urgentného príjmu človeka naučí rýchlo sa rozhodovať a najmä konať. Vidieť pacienta s anasarkou a globálnou kardiálnou dekompenzáciou po punkcii fluidothoraxu a po komplexnej liečbe vstať, odísť po vlastných a pokojne dýchať bolo ako zázrak. A hoci sa toho času venujem diabetológii a endokrinológii, často sa stretávam s pacientmi, ktorí nie sú v sledovaní internistu alebo kardiológa a považujem za svoju povinnosť liečiť ich komplexne a lege artis.   Čo považujete za najdôležitejšie v liečbe pacientov s hypercholesterolémiou? Pracujem často s veľmi vysoko rizikovými pacientmi z hľadiska kardiovaskulárneho rizika (KV). Napríklad pacienti s diabetes mellitus (DM) 1. typu, ktorí sa liečia už 18 a viac rokov na diabetes a majú mikrovaskulárne komplikácie a aj v mladom veku u nich hrozí KV príhoda alebo s DM 2. typu s rozvinutým metabolickým syndrómom a jeho následkami. Najdôležitejšia je stratifikácia rizika. Sú jednoduché skórovacie systémy, ktoré iste mnohí lekári používajú. Dôsledná anamnéza pacienta a vysvetlenie účinku i súčasných možností liečby je alfa a omega. V ďalšom kroku nasleduje v rámci primárnej prevencie preverenie orgánových komplikácií. Na našom pracovisku dopĺňame echokg vyšetrenie a dopplerovské vyšetrenie karotíd, ak je to indikované, aj dolných končatín, prípadne sono štítnej žľazy, hormonálny profil. Pre mnohých pacientov je najdôležitejšia komunikácia – vtedy je to iba krok k úspešnej liečbe a ich spolupráci.   Aké nové informácie z oblasti liečby dyslipidémií publikované v poslednej dobe vás najviac zaujali? Diabetológia za posledné roky expanduje. Liečbu sústreďujeme najmä na prítomnosť kardiovaskulárnej či renálnej komorbidity, neprítomnosť hypoglykémie, redukciu hmotnosti. Máme k dispozícii čoraz väčšiu plejádu molekúl, ktoré zlepšujú prognózu diabetikov, dokonca klinické štúdie deklarujú účinok niektorých molekúl i u nediabetikov. Redukujú riziko srdcového zlyhávania – najmä SGLT2 inhibítory – či zasahujú do spomalenia procesu aterosklerózy – GLP-1 analógy, ktoré, zdá sa, aj zlepšujú kognitívne funkcie. Mám veľmi dobré klinické skúsenosti s PCSK9 inhibítormi, ktoré svojou účinnosťou predbehli aj spomínané molekuly a ak dobrý diabetológ a lipidológ kombinuje modernú diabetologickú liečbu, ktorú máme k dispozícii, s alirokumabom môžeme očakávať synergický efekt. Zaujímavé sú výsledky prospektívnej neintervenčnej štúdie PEARL z reálnej klinickej praxe z Nemecka v r. 2019. Hodnotila efektivitu a bezpečnosť alirokumabu. Sledovaná bola skupina 619 pacientov v období 24 týždňov liečených maximálnou tolerovateľnou dávkou statínov, prípadne v kombinácii s/bez ďalšej hypolipidemickej liečby. Priemerná hodnota LDL-cholesterolu bola 4,7 mmol/l (185 mg/dcl). Inklúzne kritérium bolo vysoké KV riziko takmer 51 % pacientov s verifikovanou familiárnou hypercholesterolémiou a 27,6 % pacientov s diabetes mellitus. Až 90,2 % pacientov bolo liečených na kardiovaskulárne ochorenie, 33 % pacientov prekonalo akútny koronárny syndróm. Primárnym koncovým ukazovateľom bol pokles LDL-cholesterolu, titrácia dávky sa odvíjala od KV rizika a klinických skúseností. Po 24 týždňoch došlo k zníženiu LDL-cholesterolu o – 48,6 % oproti východiskovej hodnote. Spolu 48,5 % pacientov dosiahlo cieľové hodnoty LDL-cholesterolu < 1,8 mmol/l alebo < 2,6 mmol/l podľa cieľových parametrov určených ošetrujúcim lekárom. Výsledky štúdie boli v súlade so závermi klinických štúdií v rámci programu ODYSSEY. V súbore mojich vlastných pacientov (n=30) na liečbe alirokumabom došlo k priemernému poklesu LDL-cholesterolu po nasadení liečby – 42 % z východiskovej hodnoty a u 90 % pacientov hladina LDL-cholesterolu dlhodobo pretrváva.     V súvislosti s ochorením COVID-19 sa hovorí o tzv. postcovidovom syndróme. Zaznamenali ste tieto príznaky aj u vašich pacientov, ktorí prekonali ochorenie COVID-19? S postcovid syndrómom sa stretávam pomerne často. Najmä s jeho pankreatogénnym účinkom a zhoršením kompenzácie diabetu či jeho vznikom. Problém vidím predovšetkým v simulácii ostatných pridružených komplikácií diabetu alebo endokrinopatií. Ťažko etiologicky oddiferencovať jeho symptomatológiu, najmä polyneuropatických ťažkostí, poliekových myalgií, vznik tyreopatie na prvý pohľad. Rozhodne ho treba mať na mysli v rámci diferenciálnej diagnostiky a netreba zabúdať ani na bazálne laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia, prípadne EMG a medziodborovú spoluprácu.   Čo by ste poradili čerstvému absolventovi, ktorý práve začína liečiť pacientov s dyslipidémiou, na čo by sa mal zamerať a čoho sa vyvarovať? Predovšetkým sa upriamiť na resumé, s ktorým pacient odchádza – ktoré lieky užívať, aký je ich význam, kedy je potrebná ďalšia kontrola. Mojou radou je pragmatickosť v medicíne, zabránenie vlastnej inertnosti k liečbe v kombinácii s nadhľadom, ale aj sebakritikou. Ak pacient nedosahuje cieľové laboratórne parametre, uistiť sa, či danú liečbu toleruje, či ju skutočne užíva a ak nie, poznať jeho dôvody (často bývajú bizarné a pacienti sú voči liečbe predpojatí, obávajú sa nežiaducich účinkov či skúseností iných pacientov). Treba sa pokúsiť nájsť liek, ktorý bude pacient tolerovať a začať radšej nižšími dávkami s ich up-titráciou. Napríklad v liečbe dyslipidémie pri intolerancii vyskúšať rozhodne fixné kombinácie liečiv alebo monoterapiu ezetimibom a nebáť sa posunúť sa na vyšší level s inhibítormi PCSK9, ak je pacient na liečbu indikovaný. Nekorektné voči pacientovi a vlastnej pohodlnosti je nepovedať o možnosti liečby, ak na ňu spĺňa indikácie. Vieme predsa, že ďaleko väčšie náklady na liečbu pacienta sú spojené s liečbou akútnej KV príhody alebo invalidizácie pacienta ako samotná liečba PCSK9 najmä v primárnej prevencii alebo pri liečbe familiárnej hypercholesterolémie   Práca vo vašej ambulancii si vyžaduje veľké nasadenie a časovú vyťaženosť. Ako sa vám darí udržiavať si vnútorný pokoj a elán v každodennej práci? Medicínou žijem a skutočne ma napĺňa a ak mám spätnú väzbu od pacienta, ktorou je jeho spokojnosť, dôvera a predovšetkým zlepšenie výsledkov a celkového zdravotného stavu, mám dostatok motivácie na každodennú prácu.

Vnútorný pokoj si udržiavam najmä čítaním (aj ,,nemedicínskej literatúry“), trávením času s rodinou a dcérou – tá mi vždy dobije baterky svojím úsmevom a starostlivosťou o mňa.

 

Ďakujeme vám za poskytnutie rozhovoru Odborná redakcia KARDIO News

   
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií