Skleróza multiplex a seniori

 Skleróza multiplex a seniori


Odborná redakcia SM News

Epidemiologické štúdie ukazujú, že priemerný vek pacientov so sklerózou multiplex (SM) sa zvyšuje. Napríklad v USA približne 14 % pacientov so SM je vo veku > 65 rokov. Epidemiologická analýza z Benátok (Taliansko) ukázala, že 18 % pacientov so SM je vo veku > 65 rokov. Dlhodobé registre pacientov so SM z Austrálie, Kanady a Talianska potvrdzujú zvýšenie prevalencie SM vo vyšších vekových skupinách. Možným vysvetlením je všeobecné starnutie populácie a pokrok medicíny v liečbe SM, s čím súvisí dožívanie sa vyššieho veku (Dobson & Giovannoni, 2019; Vaughn et al., 2019).

Ďalším dôvodom, ktorý zapríčiňuje nárast priemerného veku osôb so SM, je klinická manifestácia tohto ochorenia vo vyššom veku. Medzi odborníkmi sa vedie diskusia, či spolu s prevalenciou vo vyššom veku nerastie aj incidencia. Podľa rôznych epidemiologických štúdií sa prevalencia SM, ktorá sa klinicky manifestovala u osôb vo veku nad 50 rokov, pohybuje v intervale 0,6 – 12 %. Priemerný vek manifestácie ochorenia leží medzi 53,8 – 67 rokmi života v prípade manifestácie ochorenia po 50. roku života. V 25,3 % prípadov relaps-remitujúcej formy SM dôjde k progresii do sekundárnej progresívnej formy SM. Treba však dodať, že výsledky v tomto smere sú predmetom diskusie (Balusha & Morrow, 2021; Buscarinu et al., 2022). V literatúre sa uvádza, že prvé klinické príznaky sa zvyčajne manifestujú medzi 20.− 40. rokom života. Niektorí autori dávajú uvedenú skutočnosť do súvislosti so zlepšenou diagnostikou ochorenia vrátane širšieho využitia moderných diagnostických metód, akými sú napr. zobrazovacie metódy (Filippi et al., 2018; Dobson & Giovannoni, 2019; Vaughn et al., 2019; Buscarinu et al., 2022).

Tab. 1.: Historická zmena píku prevalencie SM v závislosti od vekovej skupiny (vekové rozpätie v sledovanom roku) (Schweitzer et al., 2019)

Podobne ako u iných ochorení (napr. depresia) vzniká otázka, do akej miery sa odlišujú klinické prejavy SM manifestované vo vyššom veku od prejavov „klasickej“ prezentácie SM. Výsledky z rôznych štúdií v tomto smere nie sú jednoznačné. Odpoveď nám môže dať aspoň čiastočne metaanalýza 31 klinických štúdií. Podľa výsledkov (priemer) 5,1 % všetkých prípadov SM predstavuje ochorenie klinicky sa manifestujúce po 50. roku života. Ochorenie sa častejšie vyskytuje u žien, priemer 64,6 %, aj keď sa v epidemiologických štúdiách ukazuje, že s rastúcim vekom stúpa podiel mužov. Na porovnanie: u SM manifestujúcej sa vo veku < 18 rokov je podiel žien (priemer) 73,68 %. Najčastejšie sa vyskytuje, a to v 49,80 % prípadov relaps-remitujúca forma SM. Na rozdiel od SM manifestujúcej sa v dospelosti dominuje vo vyššom veku medzi prvými príznakmi ochorenia motorická dysfunkcia. Zvlášť znepokojujúce je zistenie, že s rastúcim vekom (skupina > 50 rokov) narastá rýchlosť zmeny na progresívnejšie formy ochorenia (Naseri et al. 2021).

Liečba SM vo vyššom veku prináša zákonite svoje špecifiká. Ide o prítomnosť komorbidít, ktorých výskyt rastie s pribúdajúcim vekom aj u všeobecnej populácie. Niektoré štúdie ukázali, že prítomnosť komorbidít zhoršuje prognózu ochorenia SM. Samozrejme, všetky tieto uvedené skutočnosti vedú k zvýšenej mortalite u osôb s SM. V centre pozornosti sú kardiovaskulárne ochorenia, diabetes, duševné poruchy a onkologické ochorenia. Napríklad vaskulárne ochorenia podľa štúdií zvyšujú riziko progresie invalidity. Podobne vysoké hodnoty LDL-cholesterolu a cholesterolu vôbec sú spojené s prítomnosťou nových lézií detegovaných zobrazovacími metódami (Ostolaza et al., 2021).

Celoživotná prevalencia veľkej depresívnej poruchy u osôb so SM je vyše 50 %, čo je výrazne viac ako vo všeobecnej populácii a aj ako u iných neurologických ochorení. Podobne môžeme pozorovať zvýšený výskyt úzkostných porúch v tejto skupine 15,8 – 57 %. Podľa jednej štúdie má 50 % novodiagnostikovaných osôb so SM klinicky významné prejavy depresie a úzkosti. Ďalšou skutočnosťou vyžadujúcou zvýšenú pozornosť je prítomnosť kognitívnych porúch u osôb so SM. Kognitívne poruchy postihujú 40 – 76 % osôb so SM a môžu sa prejaviť kedykoľvek počas priebehu ochorenia. Majú zásadný dopad na kvalitu života jedinca, znižujú adherenciu k liečbe a predstavujú taktiež zvýšenú záťaž pre okolie pacienta. Podľa niektorých prác je pokles kognitívnych funkcií významným prediktorom zhoršovania zdravotného stavu v súvislosti so SM z dlhodobej perspektívy (Ostolaza et al., 2021; Ghahremani et al., 2022).

S rastúcou prevalenciou SM vo vyšších vekových skupinách zákonite vzniká otázka ohľadne účinnosti a bezpečnosti liekov používaných v liečbe SM. Randomizované klinické štúdie zvyčajne nedostatočne pokrývajú skupinu starších pacientov (Vaughn et al., 2019). Vo väčšine pilotných klinických štúdií zameraných na liečbu SM je vekové ohraničenie 55 rokov a priemerný vek osôb s relaps-remitujúcou formou SM leží v intervale 30 – 40 rokov a trvanie ochorenia menej ako 10 rokov (Hua, 2021). V súčasnosti preto rastie požiadavka na výsledky z reálnej klinickej praxe z hľadiska komplexného hodnotenia lieku (Trojano et al., 2017).

Podľa niektorých metaanalýz môžu mať lieky modifikujúce ochorenie, resp. imunomodulačná ochorenie modifikujúca liečba (podľa zvolenej definície autorov) účinnosť ovplyvnenú vekom pacienta v prípade relaps-remitujúcej formy SM alebo progresívnej SM. S rastúcim vekom pacienta môže účinnosť liekov na SM klesať. Uvažuje sa o rôznych príčinách: trvanie samotného ochorenia, vplyv užívaných liekov na SM v minulosti, zmeny v imunitnom systéme v súvislosti s vekom a/alebo samotným ochorením (Signori et al., 2015; Weideman et al., 2017).   

Liečba osôb so SM vo veku nad 50 rokov predstavuje veľkú výzvu zvlášť vo svetle poznatkov o rastúcich počtoch osôb so SM vo vyšších vekových skupinách. Prítomnosť komorbidít si vyžaduje multidisciplinárny prístup k takýmto pacientom. Vzhľadom na množstvo špecifík sa podľa niektorých autorov ukazuje potreba, aby boli vypracované samostatné odporúčania na liečbu sklerózy multiplex u osôb vo vyššom veku (Ostolaza et al., 2021).

Literatúra
 1. Balusha, A.A.K., Morrow, S.S. (2021): Pract. Neurol., February 2021, 41-43
 2. Buscarinu, M.C. et al. (2022): Front. Neurol., 13, 829331
 3. Dobson, R., Giovannoni, G. (2019): Eur. J. Neurol., 26, 27–40
 4. Filippi, M. et al. (2018): Nature Rev. Dis. Prim., 4, 43
 5. Ghahremani, A. et al. (2022): Brain Behav., 12, e2596
 6. Hua, L.H. (2021): Curr. Treat. Options. Neurol., 23, 8
 7. Naseri, A. et al. (2021): Mult. Scler. Relat. Disord., 50, 102816
 8. Ostolaza, A. et al. (2021): Mult. Scler. Relat. Disord., 50, 102815
 9. Schweitzer, F. et al. (2019): Curr. Opin. Neurol., 32, 305–312
 10. Signori, A. et al. (2015): Eur. J. Neurol., 22, 960–966
 11. Trojano, M. et al. (2017): Nature Rev. Neurol., 13, 105-118
 12. Vaughn, C.B. et al. (2019): Nature Rev. Neurol., 15, 329-342
 13. Weideman, A.M. et al. (2019): Front. Neurol., 8, 577

 

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií