Skoré pridanie alirokumabu u pacientov po infarkte myokardu s eleváciou ST segmentu (STEMI) – výsledky štúdie EPIC-STEMI

Skoré pridanie alirokumabu u pacientov

po infarkte myokardus eleváciou ST segmentu (STEMI) –

výsledky štúdie EPIC-STEMI

Odborná redakcia KARDIO News


Infarkt myokardu s eleváciou ST segmentu (STEMI) je najakútnejším prejavom ischemickej choroby srdca (Lawton JS et al., 2022). Títo pacienti majú často multivaskulárne ochorenie koronárnych artérií (CAD) a vysoké riziko morbidity a mortality. Rutinné, skoré začatie liečby vysokými dávkami statínu u týchto pacientov s akútnym koronárnym syndrómom bez ohľadu na hladinu LDL-cholesterolu (LDL-C) je celosvetovo bežným štandardom v súlade s najnovšími odporúčaniami pre manažment dyslipidémií (Mach F et al., 2020). Údaje z randomizovaných klinických štúdií, ako aj metaanalýzy ukazujú, že rutinná skorá vysoko intenzívna liečba statínmi je spojená s rýchlym a trvalým znížením kardiovaskulárnych (KV) klinických príhod a čím väčšie je zníženie LDL-cholesterolu, tým nižšie je riziko KV príhod bez zjavnej dolnej hranice, za ktorou už nie je prínos pozorovaný (Baigent C at al., 2010).

Odporúčania Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu (EAS) z roku 2019 pre manažment dyslipidémií a usmernenia ESC 2021 pre prevenciu kardiovaskulárnych ochorení v klinickej praxi odporúčajú nasledujúce ciele LDL-cholesterolu (Mach F et al., 2020; Visseren FLJ et al., 2021):

  • – 50 % redukciu LDL-C alebo < 1,4 mmol/l u pacientov s AKS
  • <1,0 mmol/l u pacientov s rekurentnými príhodami

Pridanie intenzívnejšej terapie na zníženie LDL-C s inhibítormi proproteín konvertázy subtilizín/kexín typu 9 (PCSK9i) preukázalo klinický prínos u pacientov s predchádzajúcim akútnym koronárnym syndrómom (AKS) alebo aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením (ASKVO), ktorí majú trvalo vysoké hladiny LDL-cholesterolu napriek vysokointenzívnej liečbe statínmi. V týchto prelomových štúdiách sa inhibítory PCSK9 začali podávať po niekoľkých mesiacoch až rokoch od prejavenia sa AKS, a to len u pacientov s pretrvávajúcimi zvýšenými hladinami LDL-C napriek liečbe vysokými dávkami statínov. Použitie inhibítorov PCSK9 v širšej populácii pacientov nebolo doteraz preskúmané.

EPIC-STEMI (Effects of Acute, Rapid Lowering of Low Density Lipoprotein Cholesterol with Alirocumab in Patients with ST Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary PCI) je randomizovaná dvojito zaslepená klinická štúdia s paralelnými skupinami na liečbe alirokumabom pridaným k vysoko intenzívnej liečbe statínmi, alebo na tzv. simulovanej kontrole, t. j. liečbe iba vysokými dávkami statínov u pacientov podstupujúcich primárnu perkutánnu koronárnu intervenciu (PCI) po akútnom infarkte myokardu so STEMI.

Prvá injekcia alirokumabu bola podaná pred primárnou PCI bez ohľadu na východiskovú hladinu LDL-C, potom po 2 a 4 týždňoch (obrázok 1).

Obrázok č. 1: Dizajn štúdie EPIC-STEMI (upravené podľa 5)

Primárnym cieľom štúdie bolo zistiť účinok skorej rutinnej liečby alirokumabom pridaným k vysoko intenzívnej statínovej terapii bez ohľadu na východiskovú hladinu LDL-C u pacientov bezprostredne po infarkte myokardu typu STEMI.

Do štúdie bolo zaradených 68 pacientov, priemerný vek bol 62 rokov, 19 % tvorili ženy. Exklúzne kritériá boli: vek ≤ 18 rokov, gravidita alebo dojčenie, súčasná alebo plánovaná liečba s PCSK9i, alergia alebo kontraindikácia podania PCSK9i, trieda Killip ≥ 2, eGFR < 30 ml/min, susp. Tako-Tsubo – stresom indukovaná kardiomyopatia alebo akútna perikarditída. Tzv. sham control – simulovaná kontrola znamenala, že aj pacienti v placebovom ramene dostávali vysokú dávku statínov.

Na vysokointenzívnej liečbe statínmi bolo 97 % pacientov v ramene s alirokumabom a 100 % pacientov v ramene so simulovanou kontrolou. Pri mediáne 45 dní sa východisková hladina LDL-cholesterolu znížila o 72,9 % v ramene s alirokumabom (2,97 mmol/l až 0,75 mmol/l) oproti 48,1 % so simulovanou kontrolou (2,87 mmol/l až 1,30 mmol/l), čo predstavuje priemerný rozdiel medzi skupinami – 22,3 % (95 % CI – 31.1 to – 13.5, p < 0,001) (obrázok 2).

Obrázok č. 2: Zníženie LDL-C v priebehu času (upravené podľa 5)

V akútnom období po primárnej PCI pre STEMI bol pokles LDL-cholesterolu o niečo rýchlejší s alirokumabom v porovnaní so simulovanou kontrolou, avšak osem týždňov po vysadení alirokumabu sa hladiny LDL medzi alirokumabom a simulovanou kontrolou nelíšili čo znamená, že prerušenie liečby alirokumabom vedie k opätovnému zvýšeniu hladín LDL-C (obrázok 3).

Obrázok č. 3: Primárny cieľ (redukcia LDL-C po 6 týždňoch, medián 45 dní) (upravené podľa 5)

Cieľovú hladinu LDL 1,4 mmol/l podľa 2019 ESC/EAS odporúčaní na liečbu dyslipidémií dosiahlo až 92,1%  pacientov  v skupine s alirokumabom v porovnaní s 56,7% pacientmi v skupine na liečbe iba statínmi, p < 0,001), (obrázok 4).

Obrázok č. 4: Dosahovanie cieľov pre LDL-C (upravené podľa 5)

Hladina Apo B sa znížila z 0,88 g/l na začiatku na 0,40 g/l pri mediáne 45-dňového sledovania (- 50,6 % zníženie, p < 0,001) v skupine s alirokumabom a z 0,83 g/l na začiatku na 0,48 g/l v simulovanej kontrolnej skupine (- 36,3 % zníženie, p < 0,001). Priemer zníženia Apo B s alirokumabom medzi skupinami v porovnaní so simulovanou kontrolou bol – 11,2 % (95 % CI -17,5 až – 4,83, p < 0,001).

Počas celého obdobia sledovania neboli hlásené žiadne lokálne reakcie v mieste vpichu, alergické reakcie alebo intrakraniálne krvácanie.

V randomizovanej klinickej štúdii EPIC-STEMI skorej iniciácie alirokumabu u pacientov podstupujúcich primárnu PCI pre STEMI alirokumab znížil LDL-cholesterol o 22 % v porovnaní so simulovanou kontrolou – vysokointenzívnou liečbou statínom.  Prínos štúdie EPIC-STEMI je v tom, že vyhodnotila iniciáciu inhibítora PCSK9 alirokumabu u pacientov so STEMI pred primárnou PCI bez ohľadu na východiskové hladiny LDL-cholesterolu alebo predchádzajúce užívanie statínov (Mehta SR et al., 2022).

Literatúra
  1. Lawton JS et al. 2021 ACC/AHA/SCAI Guideline for Coronary Artery Revascularization: Executive Summary: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022;145:e4-e17. doi: 10.1161/cir.0000000000001039
  2. Mach F et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41:111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455
  3. Baigent C at al. Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010;376:1670-1681. doi: 10.1016/s0140-6736(10)61350-5
  4. Visseren FLJ et al. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42:3227-3337. doi: 10.1093/eurheartj/ehab484
  5. Mehta SR et al. Effects of Routine Early Treatment with PCSK-9 inhibitor in Patients Undergoing Primary Percutaneous Coronary Intervention for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction: A randomized, double-blind, sham-controlled trial. EuroIntervention 2022; 17: 1-11. DOI: 10.4244/EIJ-D-22-00735

 

Páčil sa Vám článok?

Stiahnuť článok

image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií