Štúdie s alirokumabom u diabetikov prinášajú ďalšie dobré správy

Štúdie s alirokumabom u diabetikov prinášajú ďalšie dobré správy

 

Odborná redakcia KARDIO News

  Kardiovaskulárne ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny úmrtia osôb s diabetom 2. typu (DM 2). Analýza 4 549 481 jedincov s DM 2 (52,0 % muži, vek 63,6 ± 6,9 rokov, trvanie diabetu 10,4 ± 3,7 roka) ukázala, že kardiovaskulárne ochorenia boli zodpovedné za 50,3 % všetkých úmrtí v uvedenom súbore (Einarson et al., 2018). Pacienti s diabetom majú oveľa horšiu prognózu akútneho koronárneho syndrómu ako nediabetici. Podľa údajov z USA 60 – 70 % pacientov hospitalizovaných s akútnym infarktom myokardu má prediabetes alebo diabetes (Bruemmer & Nissen, 2020). Uvedené poznatky sú v súlade s najnovšími odporúčaniami pre manažment dyslipidémií Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu z roku 2019, ktoré potvrdili diabetes ako nezávislý rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení. Diabetes zvyšuje kardiovaskulárne riziko v priemere dvojnásobne v závislosti od populácie „agresivity“ liečby dyslipidémie. Dôležitou skutočnosťou je aj fakt, že osoby s diabetom a kardiovaskulárnym ochorením majú podstatne zvýšené riziko rekurentnej kardiovaskulárnej príhody (Mach et al., 2020). Režimové opatrenia a liečba statínmi predstavujú prvú líniu manažmentu hypercholesterolémie. Napriek tomu u veľkej časti pacientov zostáva vysoké reziduálne riziko kardiovaskulárnych ochorení, a preto vyvstáva potreba nových liečebných postupov (Kothari & Bornfeldt, 2020). Diabetes 2. typu (DM 2) je často spojený so zmiešanou dyslipidémiou. Non-HDL-cholesterol môže byť lepším ukazovateľom kardiovaskulárneho rizika ako samotný LDL-cholesterol. Zmiešaná dyslipidémia je spojená s inzulínovou rezistenciou, čo sa prejavuje zvýšenou produkciou VLDL lipoproteínov v pečeni, zvýšenou intestinálnou produkciou chylomikrónov a znížením vychytávania lipoproteínov bohatých na triglyceridy v pečeni. Uvedené skutočnosti navyšujú riziko kardiovaskulárnych ochorení v porovnaní len so samotným LDL-cholesterolom. Liečba zmiešanej dyslipidémie preto predstavuje veľkú výzvu (Müller-Wieland et al., 2017). Účinnosť a bezpečnosť PCSK9 inhibítora alirokumabu bola sledovaná v mnohých klinických štúdiách v rámci programu ODYSSEY. Jedinci zaradení do štúdií ODYSSEY DMDYSLIPIDEMIA a ODYSSEY DMINSULIN (priemerný vek ~ 65 rokov) predstavovali vysoko rizikovú skupinu pacientov s DM 2 z hľadiska kardiovaskulárnych príhod (Ray et al., 2019).   Pacienti s DM 2 zaradení do analýzy uvedených štúdií predstavujú odlišnú skupinu pacientov s DM 2 v porovnaní s diabetikmi zo štúdií s PCSK9 inhibítormi ODYSSEY OUTCOMES (alirokumab) a FOURIER (evolokumab) (Ray et al., 2019). Subanalýza otvorenej, randomizovanej a multicentrickej štúdie ODYSSEY DMDYSLIPIDEMIA sledovala 142 zaradených pacientov s DM 2 (liečení inzulínom alebo inými antidiabetikami), zmiešanou dyslipidémiou definovanou ako non-HDL-cholesterol 2,59 mmol/l, triglyceridy 1,70 mmol/l a < 5,65 mmol/l a hodnotami glykozylovaného hemoglobínu HbA1c < 9%. Jedinci pred zaradením do štúdie boli liečení maximálnou tolerovanou dávkou statínov bez ďalšej hypolipidemickej liečby. Išlo o rizikových jedincov s klinicky potvrdeným aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením (koronárna choroba srdca, akútny alebo tzv. tichý infarkt myokardu, nestabilná angína pektoris, ischemická cievna mozgová príhoda alebo periférne artériové ochorenie) a/alebo aspoň jedným ďalším známym kardiovaskulárnym rizikovým faktorom. Randomizácia prebehla do vetvy liečenej PCSK9 inhibítorom alirokumabom v dávke 75 mg každé 2 týždne pridaným k stabilnej maximálnej tolerovanej dávke statínu bez ďalšej hypolipidemickej liečby a do vetvy liečenej „tradičným“ spôsobom podľa rozhodnutia lekára s dĺžkou trvania 24 týždňov. Tradičná liečba predstavovala niekoľko možností – zotrvať na maximálnej tolerovanej dávke statínmi bez pridania ďalšej hypolipidemickej liečby, fenofibrát, ezetimib, omega-3 mastné kyseliny a kyselina nikotínová. Ak v 8. týždni štúdie hodnota non-HDL-cholesterolu zostala na hodnote ≥ 2,59 mmol/l vo vetve s alirokumabom, tak v 12. týždni došlo zaslepene k zvýšeniu dávky alirokumabu na 150 mg každé 2 týždne. V 24. týždni došlo k priemernému zníženiu hodnôt sledovaných lipidových parametrov oproti východiskovým hodnotám (Ray et al., 2019).   Výsledky subanalýzy potvrdili, že liečba vysoko rizikových pacientov s DM 2, aterosklerotickými kardiovaskulárnymi ochoreniami a zvýšenými hodnotami non-HDL-cholesterolu s PCSK9 inhibítorom alirokumabom je účinná a bezpečná. Alirokumab významne znižuje hodnoty vybraných zložiek lipidového spektra – non-HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ApoB, LDL-častice (Ray et al., 2019). Konzistentne s ostatnými štúdiami bola liečba s alirokumabom vo všeobecnosti dobre tolerovaná (Colhoun et al., 2020). Druhá subanalýza dvojito zaslepenej, randomizovanej, placebom kontrolovanej multicentrickej štúdie ODYSSEY DMINSULIN hodnotila 177 pacientov s DM 2 (liečených inzulínom samostatne alebo v kombinácii s inými antidiabetikami), hodnotami LDL-cholesterolu 1,81 mmol/l a hodnotami HbA1c < 10 %. Zaradení jedinci mali zdokumentované aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie a/alebo aspoň jedno ďalšie známe kardiovaskulárne riziko. Liečba statínmi a ďalšími hypolipidemikami ostala nezmenená počas celého trvania štúdie. Účastníci štúdie boli randomizovaní do vetvy liečenej PCSK9 inhibítorom alirokumabom v dávke 75 mg každé 2 týždne pridaným k stabilnej maximálnej tolerovanej dávke statínu ± ďalšia hypolipidemická liečba a do vetvy na placebe (podávanom rovnako ako štúdiový liek) pridanom k stabilnej maximálnej tolerovanej dávke statínu ± ďalšia hypolipidemická liečba. Dĺžka trvania sledovania bola 24 týždňov. Ak v 8. týždni štúdie hodnota LDL-cholesterolu zostala na hodnote ≥ 1,81 mmol/l, tak v 12. týždni došlo zaslepene k zvýšeniu dávky alirokumabu na 150 mg každé 2 týždne. Výsledky ukázali, že v 24. týždni došlo k priemernému zníženiu sledovaných parametrov lipidového spektra oproti východiskovým hodnotám (Ray et al., 2019). Subanalýza druhej štúdie opäť potvrdila účinnosť a bezpečnosť alirokumabu u vysoko rizikových pacientov s DM 2, aterosklerotickými kardiovaskulárnymi ochoreniami a zvýšenými hodnotami LDL-cholesterolu. Liečba s alirokumabom významne znižuje hodnoty vybraných zložiek lipidového spektra – non-HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, ApoB, LDL-častice. Zaujímavým poznatkom je aj štatisticky signifikantné zníženie hodnôt triglyceridov (Ray et al., 2019). Tretia subanalýza randomizovanej, dvojito zaslepenej, placebom kontrolovanej štúdie ODYSSEY LONG TERM je taktiež zameraná na liečbu alirokumabom u pacientov s DM 2 (priemerný vek okolo 62 rokov) a vysokým kardiovaskulárnym rizikom a zmiešanou dyslipidémiou definovanou ako LDL-cholesterol 1,81 mmol/l a triglyceridy 1,7 mmol/l a < 4,5 mmol/l nalačno. Analýza hodnotila skupinu 812 pacientov randomizovaných na vetvu liečenú alirokumabom v dávke 150 mg každé 2 týždne pridaným k stabilnej maximálnej tolerovanej dávke statínu ± ďalšia hypolipidemická liečba a vetvu na placebe (rovnaká cesta podania ako u štúdiového lieku) pri maximálnej tolerovanej dávke statínov ± iná hypolipidemická liečba. V rámci každej vetvy došlo k rozdeleniu na pacientov na skupinu so zmiešanou dyslipidémiou a bez nej. Celkovo 62 % pacientov v štúdii malo potvrdené aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie a 7 % heterozygotnú formu familiárnej hypercholesterolémie. Zmeny sledovaných parametrov v 24. týždni oproti východiskovým hodnotám potvrdili účinnosť alirokumabu (Taskinen et al., 2018). Výsledky liečby alirokumabom – účinnosť a bezpečnosť boli podobné bez ohľadu na status zmiešanej dyslipidémie (nebol zistený štatisticky významný rozdiel). Alirokumab účinne znižoval hodnoty LDL-cholesterolu a ďalších aterogénnych lipidov a zvyšoval hodnotu HDL-cholesterolu. Výsledky sú v súlade s ostatnými štúdiami a poukazujú na konzistentnú účinnosť a bezpečnosť alirokumabu naprieč rôznymi populáciami pacientov (Taskinen et al., 2018). Zníženie hodnôt Lp(a) PCSK9 inhibítormi na rozdiel od statínov je dostatočne popísané v literatúre (Mach et al., 2020).   Uvedené subanalýzy troch štúdií ODYSSEY DMDYSLIPIDEMIA, ODYSSEY DMINSULIN a ODYSSEY LONG TERM zameraných na pacientov s DM 2 a vysokým kardiovaskulárnym rizikom rozširujú naše poznanie o účinnosti a bezpečnosti alirokumabu. Zvlášť treba zdôrazniť skutočnosť, že subanalýzy štúdií ODYSSEY DMDYSLIPIDEMIA a ODYSSEY LONG TERM hodnotili výsledky pacientov s DM 2 a zmiešanou dyslipidémiou. U diabetikov môže byť LDL-cholesterol v norme, ale hodnoty non-HDL-cholesterolu, ktorý zahŕňa všetky aterogénne lipoproteíny, sú zvýšené (Rana et al., 2019). Hodnotenie bezpečnosti PCSK9 inhibítorov v podmienkach reálnej klinickej praxe zodpovedá záverom z klinických štúdií. Rozsiahle RWE analýzy, napr. farmakovigilančné databázy Lareb a VigiLyze dokazujú, že PCSK9 inhibítory sú dobre tolerované (Gűrgőze et al., 2019).   Literatúra
  1. Bruemmer, D., Nissen, S.E: (2020): Cardiovasc. Endocrinol. Metab., 9, 81–89
  2. Colhoun, H.M. et al. (2020): Cardiovasc. Diabetol., 19, 14
  3. Einarson, T.R. et al. (2018): Cardiovasc. Diabetol., 17, 83
  4. Gűrgőze, M.T. et al. (2019): Clin. Pharmacol. Ther., 105, 496-504
  5. Kothari, V., Bornfeldt, K.E. (2020): Diabetes, 69, 2061-2063
  6. Mach, F. et al. (2020): Eur. Heart J., 41, 111-188
  7. MüllerWieland, D. et al. (2017): Cardiovasc. Diabetol., 16, 70
  8. Rana, K. et al. (2019): Diabet. Metabol. Synd. Obes.: Targets Ther., 12, 1897–1911
  9. Ray, K.K. et al. (2019): Cardiovasc. Diabetol., 18, 149
  10. Taskinen, M.-R. et al. (2018): Atherosclerosis, 276, 124-130
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií