Teriflunomid a reálna klinická prax

Teriflunomid a reálna klinická prax

 

  

Odborná redakcia SM News

Randomizované kontrolované štúdie predstavujú zlatý štandard v hodnotení liekov, aj keď sa ich dizajn môže v rôznej miere líšiť od reálnej klinickej praxe. Poznatky z reálnej klinickej praxe umožňujú dať odpoveď aj na otázky, ktoré nie je možné získať z klinických štúdií, ako napr. dlhodobý vývoj ochorenia v závislosti od veku a liečby, priebeh ochorenia u osôb s rôznymi komorbiditami a pod. (Trojano et al., 2017).     Skleróza multiplex predstavuje komplexné ochorenie, preto sú pre jeho lepšie pochopenie cenné nielen randomizované klinické štúdie, ale aj poznatky z reálnej klinickej praxe, ktoré nám poskytujú informácie o účinnosti a bezpečnostnom profile liekov v stredno- a dlhodobom horizonte a pomáhajú nám definovať profil pacienta pre jednotlivé liečebné modality (Landete, L. et al., 2021). Zaujímavú štúdiu nielen z hľadiska počtu sledovaných osôb a dĺžky trvania predstavuje prospektívna multicentrická observačná štúdia vychádzajúca z reálnej klinickej praxe zo Španielska. Štúdia sledovala 340 osôb s diagnózou relaps-remitujúca forma sklerózy multiplex (RRSM), priemerný vek 46,44 ± 10,24 rokov, 69,41 % ženy, čas od objavenia sa symptómov ochorenia 11,52 ± 9,06 rokov. Teriflunomid (TFD) bol podávaný v dávke 14 mg/deň. Z celkového počtu 340 osôb zaradených do štúdie bolo 28,34 % de novo nastavených pacientov (vrátane pacientov, ktorí neboli farmakologicky liečení aspoň 6 mesiacov pred začatím liečby s teriflunomidom) a u 12,68 % osôb došlo k zmene liečby na teriflunomid na základe želania pacienta. Zvyšní účastníci štúdie boli prestavení na teriflunomid v dôsledku nedostatočnej účinnosti predchádzajúcej liečby (10,03 %) alebo jej nežiaducich účinkov (Landete et al., 2021). Primárnym cieľom štúdie bolo stanoviť účinnosť a bezpečnosť teriflunomidu u pacientov s relaps-remitujúou formou sklerózy multiplex v podmienkach reálnej klinickej praxe. Účinnosť liečby sa stanovila na základe ročnej miery relapsov v prvom, druhom, treťom a štvrtom roku liečby v porovnaní s rokom pred nastavením na liečbu. Ďalšie sledované parametre hodnotiace účinnosť liečby boli hodnoty EDSS skóre (angl. Expanded Disability Status Scale (EDSS)) a priemerný počet Gd zvýraznených lézií. Vybrané klinicky a rádiologicky významné výsledky môžeme zhrnúť takto (Landete et al., 2021): Účinnosť liečby teriflunomidom bola potvrdená znížením ročnej miery relapsov v prvom, druhom a treťom roku liečby s teriflunomidom v porovnaní s rokom pred začatím liečby teriflunomidom, t. j. pred zaradením do štúdie (Tab. 1). Posledný, t. j. štvrtý rok liečby sa nehodnotil vzhľadom na malý počet hodnotených osôb. Priemerná miera relapsov v roku pred začatím liečby teruflomidom bola 0,4 relapsov za rok, pričom priemerná kumulatívna miera relapsov v druhom a treťom roku sledovania klesla na 0,17 relapsov, čo bol štatisticky významný pokles. Bol tiež pozorovaný nárast v počte pacientov úplne bez relapsov (graf č. 1).

EDSS bolo stabilizované, hodnota EDSS škály (Tab. 2) sa štatisticky významne nemenila počas celého sledovaného obdobia štyroch rokov v porovnaní s rokom pred začatím liečby teriflunomidom.

V prvom a druhom roku liečby s teriflunomidom štatisticky významne klesol priemerný počet Gd zvýraznených lézií potvrdených rádiologicky (Tab. 3) v porovnaní s rokom pred začatím tejto liečby (Landete et al., 2021).

Bezpečnostný profil teriflunomidu počas sledovania bol v súlade s očakávaním. Najčastejším hláseným nežiaducim účinkom boli zmeny štruktúry vlasov ako také, vyskytli sa u 20,5 % pacientov, ale iba u 3 pacientov boli dôvodom vysadenia liečby. Ďalšie nežiaduce účinky boli gastrointestinálne ťažkosti (15 %), infekcie (9,7 %), zvýšený krvný tlak (4,7 %). Z laboratórnych parametrov bola zaznamenaná elevácia transamináz (9,41 %) a neutropénia (2,05 %). Teriflunomid preukázal v tejto štúdii z reálnej klinickej praxe účinok na zníženie ročnej miery relapsov a stabilizáciu EDSS skóre. Autori štúdie skonštatovali, že teriflunomid je účinný a bezpečný liek na liečbu stredne aktívnej relaps-remitujúcej formy sklerózy multiplex a môže byť vhodnou voľbou u naivných pacientov, alebo ako druhá voľba po prvej horšie tolerovanej liečbe. Ďalšia nedávno publikovaná prospektívna multicentrická otvorená neintervenčná štúdia Taurus MS hodnotila účinnosť, bezpečnosť, tolerabilitu a spokojnosť pacientov s liečbou teriflunomidom v podmienkach reálnej klinickej praxe v Rakúsku. Do štúdie bolo zaradených 31 pacientov s RRSM (12 mužov, priemerný vek 41,9 ± 10,0 rokov a 19 žien, priemerný vek 41,2 ± 11 rokov), čas od diagnostikovania ochorenia 9,5 ± 10,3 rokov a odporúčaná dávka teriflunomidu 14 mg denne. Išlo o pacientov nastavených de novo, prestavených z inej farmakologickej liečby alebo pacientov, ktorí mali prerušenú farmakologickú liečbu. Primárny cieľ štúdie predstavovala ročná miera relapsov (angl. annualized relapse rate (ARR)) po 12 a 24 mesiacoch liečby teriflunomidom. Štúdia taktiež hodnotila spokojnosť pacientov s liečbou pomocou dotazníkov Short Form Health-36, Fatigue Severity Scale a Treatment Satisfaction Questionnaire for Medication (TSQM)-9. Po 12 mesiacoch liečby bolo hodnotených 24 pacientov a po 24 mesiacoch 23 pacientov (Guger et al., 2022). Výsledky štúdie môžeme zhrnúť takto (Guger et al., 2022):
  1. po 12 mesiacoch liečby teriflunomidom sa dosiahol signifikantný pokles ročnej miery relapsov ARR = 0,3 ± 0,8 v porovnaní s obdobím 12 mesiacov pred začatím liečby teriflunomidom ARR = 1,0 ± 0,9 (p = 0,009),
  2. podobne sa po 24 mesiacoch liečby teriflunomidom dosiahol signifikantný pokles ročnej miery relapsov ARR = 0,2 ± 0,8 v porovnaní s obdobím 24 mesiacov pred začatím liečby teriflunomidom ARR = 0,7 ± 0,8 (p = 0,0003),
  3. hodnoty EDSS škály (angl. Expanded Disability Status Scale (EDSS)) zostali stabilné aj po 12 mesiacoch (medián 1,5; medzikvartilový rozsah (IQR) 1,5) a tiež po 24 mesiacoch (medián 1,3; IQR 2,5) liečby oproti východiskovým hodnotám.
Hodnotenie liečby teriflunomidom zaradenými osobami do štúdie malo pozitívny trend vo všetkých troch sledovaných doménach – účinnosť, komfort a celková spokojnosť, aj keď sa nedosiahol štatisticky signifikantný výsledok. Možným vysvetlením je malý počet osôb zaradených do štúdie. Liečba teriflunomidom sa hodnotila aj zo strany ošetrujúcich lekárov a zdravotných sestier. Podľa ich hodnotenia až u 90 % pacientov došlo k zlepšeniu adherencie k liečbe RRSM v porovnaní s predchádzajúcou liečbou (Guger et al., 2022). Napriek relatívne malej vzorke osôb zaradených do štúdie výsledky podporujú závery nemeckej TAURUS MS štúdie, ktorá potvrdila štatisticky signifikantné zníženie ročnej miery relapsov a nárast spokojnosti pacientov počas 24-mesačnej liečby teriflunomidom (Kall-mann et al., 2019; Guger et al., 2022). Výsledky uvedených štúdií vychádzajúcich z reálnej klinickej praxe potvrdili trvalý prínos teriflunomidu v liečbe relaps-remitujúcej formy sklerózy multiplex. Údaje z reálnej klinickej praxe sú v súlade s poznatkami z klinických štúdií a potvrdzujú stabilnú účinnosť v čase, bezpečnosť a tolerabilitu teriflunomidu. Na základe súčasných poznatkov môžeme konštatovať, že teriflunomid má veľmi dobre známe správanie sa ohľadne bezpečnosti a tolerability, ktoré je konzistentné v rôznych štúdiach minimálne v časovom intervale 12 rokov (Chan et al., 2016; Miller, 2021).   Literatúra
  1. Guger, M. et al. (2022): eNeurologicalSci, 27, 100396
  2. Chan, A. et al. (2016): CNS Drugs, 30, 41–51
  3. Kallmann, B.A. et al. (2019): Adv. Neurol. Disord., 27, 1-14
  4. Landete, L. et al. (2021): Front. Neurol., 12, 727586
  5. Miller, A.R. (2021): Neurodegener. Dis. Manag., 11, 387–409
  6. Trojano, M. et al. (2017): Nature Rev. Neurol., 13, 105-118
 
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií