Teriflunomid – účinná a dobre tolerovaná voľba u mimoriadne senzitívnej pacientky na vedľajšie účinky liečby

Teriflunomid – účinná a dobre tolerovaná voľba

u mimoriadne senzitívnej pacientky

na vedľajšie účinky liečby

 

MUDr. Kláneková Jana

Neurologické oddelenie FN Trenčín

Úvod

V prezentovanej kazuistike je popísaný prípad pacientky, ktorá prekonala multifokálny atak s ľahkou kvadruparézou akcentovanou na dolných končatinách, cerebelárnou symptomatológiou a sfinkterovými ťažkosťami. MRI vyšetrenie preukázalo už v úvode závažný nález viacpočetných T2 hypersignálnych lézií v supra- aj infratentoriálnej oblasti mozgu, C a Th mieche, pričom 7 z nich vykazovalo postkontrastný enhancement. V likvore bol pozitívny nález oligoklonálnej skladby. Po preliečení ataku pulzom kortikoidov došlo u pacientky len k čiastočnej úprave klinického stavu.

 

Osobná anamnéza

Žena vo veku 38 rokov, diagnóza relaps-remitujúcej roztrúsenej sklerózy stanovená v novembri 2013, t. j. vo veku 29 rokov

Rodinný stav: vydatá, matka dvoch zdravých detí

 

Popis kazuistiky

Vzhľadom na závažný klinický aj MRI nález bola v decembri 2013 začatá liečba natalizumabom, po tretej infúzii však u pacientky došlo k alergickej reakcii so sťaženým dýchaním, palpitáciami a rushom na tvári a hrudníku. Ďalšie podanie infúzie sa uskutočňovalo so zvýšeným dohľadom počas hospitalizácie, objavili sa však identické ťažkosti. V sére pacientky boli potvrdené pozitívne protilátky proti natalizumabu a liečba bola ukončená.

Od apríla 2014 bola pacientka na liečbe glatirameracetátom, ktorý až na mierne lokálne nežiadúce účinky v mieste podania tolerovala dobre. Klinicky aj MRI mala stabilizovaný nález až do apríla 2017, keď došlo k zvýrazneniu slabosti a zhoršeniu koordinácie DKK aj k rádiologickej aktivite ochorenia s progresiou MR nálezu v C mieche v rozsahu C2 – C6.

U pacientky bola indikovaná eskalácia imunomodulačnej liečby na fingolimod. Počas monitorovania pri prvom podaní lieku v máji 2018 došlo po 6 hodinách k zachyteniu AV bloku 2. stupňa, Mobitz I. Pacientka bola následne hospitalizovaná na internom oddelení, včasne po prijatí došlo k úprave EKG a vymiznutiu prevodovej poruchy, príhodu hodnotili ako nežiaduci účinok aplikovanej liečby.

Po vzájomnej dohode s pacientkou bol v októbri 2018 realizovaný ešte jeden pokus začatia liečby fingolimodom, avšak znovu so zaznamenaným AV blokom 2. stupňa Mobitz I – II sprevádzaným kolapsovým stavom.

Opäť sme stáli pred otázkou, čo ďalej. Pacientka mala v tom čase 34 rokov, kontrolné MRI vyšetrenia počas rokov 2018 – 2019 nevykazovali progresiu nálezu, atak nemala, preferovala perorálnu formu liečby a v budúcnosti nevylučovala možnosť ďalšej gravidity. Po dohovore s pacientkou sme plánovali nastavenie na dimetylfumarát, liečba však nebola schválená zdravotnou poisťovňou (v danom období neboli splnené indikačné kritériá pre začatie liečby týmto preparátom).

Od mája 2020 je pacientka nastavená na liečbu teriflunomidom s dobrou toleranciou, s klinickým aj MRI stabilným nálezom, poučená o nutnosti užívania antikoncepcie. Poslednú kontrolu absolvovala pacientka v januári tohto roku. Nemá nové ťažkosti, nezaznamenali sme u nej vedľajšie účinky liečby, neurologický nález je stacionárny a kontrolné MR vyšetrenia mozgu a C miechy bez progresie.

 

Obr. 1 – 4: Kontrolné snímky MRI pacientky obdobie 04/2022*

* Obrazová príloha vyšetrenia MRI uverejnená so súhlasom Futurum Trenčín s. r. o.
 
Záver

Teriflunomid má svoje miesto v liečbe roztrúsenej skleróze nielen u naivných pacientov, ale aj v prípadoch intolerancie, závažných nežiaducich účinkov či nedostatočnej účinnosti predošlej liečby.

 
Literatúra u autorky

 

* Obrazová príloha vyšetrenia MRI uverejnená so súhlasom Futurum Trenčín s. r. o.

 Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta odlišovať.

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií