Včasné použitie bazálneho analógu 2. generácie s nízkym rizikom hypoglykémií a s potvrdenou kardiovaskulárnou bezpečnosťou

Včasné použitie bazálneho analógu 2. generácie s nízkym rizikom hypoglykémií a s potvrdenou kardiovaskulárnou bezpečnosťou

 

 

MUDr. Iveta Jasovská Ambulancia vnútorného lekárstva, diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy JASMED s. r. o., Michalovce

Abstrakt Kazuistika popisuje 53-ročného pacienta s diabetes mellitus 2. typu, diagnostikovaného pred troma rokmi, s komorbiditami ako AH, trombofilný stav, APS. Počiatočná liečba perorálnymi antidiabetikami a ich kombináciami sa osvedčila, avšak iba do času, keď bol pacient hospitalizovaný a operovaný. Kompenzácia diabetu sa významne narušila, a preto bol do liečby pridaný druhogeneračný inzulínový analóg glargín 300 U/ml s potvrdenou kardiovaskulárnou bezpečnosťou (štúdia ORIGIN) – na tejto liečbe bolo zaznamenané výrazné zlepšenie kompenzácie s bezproblémovou aplikáciou a výbornou toleranciou.   Úvod O raste počtu postihnutých diabetom v populácii sa všeobecne vie, vieme aj to, že s narastajúcou prevalenciou diabetu sa zvyšuje výskyt chronických komplikácií, a to významne zvyšuje celkové náklady na liečbu diabetikov. Počet diabetických komplikácií by mohol byť podstatne znížený včasnejšou diagnostikou diabetu a jeho lepšou kompenzáciou už bezprostredne po diagnóze.1 Výrazné zlepšenie kompenzácie takto poskytujú nízke dávky bazálneho inzulínu indikovaného včas, s náležitým selfmonitoringom glykémií.   Popis samotného prípadu 53-ročný pacient s rizikovým profilom: AH, trombofilný stav, hyperhomocysteinémia, aneuryzma Apo 1. dx., generalizovaná osteoartróza V októbri 2017 mu bol diagnostikovaný diabetes mellitus 2 typu. Nález z októbra 2017: výška 172 cm, hmotnosť 88 kg, BMI 29,75 kg/m², TK 137/76 mmHg, Glu 10,6 mmol/l, kreat. 49,9 μmol/l, celkový cholesterol 4,48 mmol/l, LDL-cholesterol 3,12 mmol/l, triglyceridy 2,3 mmol/l, glu. odber 21,7 mmol/l, glykozúria +. Ako prvý krok po náležitej edukácii mu bola odporúčaná diéta s obsahom 175 g S a režimové opatrenia + farmakologická liečba perorálnymi antidiabetikami metformín 850 mg/deň + glimepirid 6 mg/deň. Na tejto liečbe bola kompenzácia diabetu primeraná vyše dva roky (Tab.1). Prelom nastal v marci 2020, keď podstúpil operáciu pre hallux valgus a v nadväznosti sa glykemická kompenzácia úplne narušila: HbA1c 9,13 % DCCT, a tak som sa rozhodla podľa svojich dobrých skúseností s včasnou intenzifikáciu inzulínom so selfmonitoringom pridať bazálny inzulínový analóg glargín 300 U/ml v dávke 10 U večer.   V decembri 2020 sme zaznamenali pokles glykovaného hemoglobínu o 2,41 % – HbA1c 6,72 % DCCT pri vytitrovanej dávke glargínu 300 U/ml na 18 U večer.   Laboratórne parametre marec 2020: GLU 12,25 mmol/l, Krea 52,7 µmol/l (62 – 106), ALT 0,30 µkat/l (0 – 0,68), CK 1,44 µkat/l (0,65 – 5,14), celkový cholesterol 4,15 mmol/l (2,9 – 5,2), HLD-cholesterol 0,92 mmol/l, LDL 2,84 mmol/l (0,01 – 2,59), triglyceridy 2,60 mmol/l ((0,05 – 2,26), AI 3,51 (0 – 3), tCHOL/HDL 4,51 arb j. (0 – 4), HbA1c 9,13 %.   Laboratórne parametre december 2020: GLU 8,59 mmol/l, Krea 53,2 µmol/l (62 – 106), ALT 0,41 µkat/l (0 – 0,68), CK 0,92 µkat/l (0,65 – 5,14), celkový cholesterol 4,44 mmol/l (2,9 – 5,2), HDL-cholesterol 1,01 mmol/l, LDL-cholesterol meraný 3,55 mmol/l (0,01 – 2,59), triglyceridy 1,40 mmol/l (0,05 – 2,26), AI 3,40 (0 – 3), tCHOL/HDL 4,40 arb j. (0 – 4), HbA1c 6,72 %.  

Tab. č.1: Výsledky hladín HbA1C a S-GLU počas 24-mesačnej liečby pacienta

Posledná kontrola v apríli 2021 (kontrola HbA1c bude až po polroku) potvrdila správne rozhodnutie a úspech v kompenzácii diabetu spolupracujúceho a spokojného pacienta.

Diskusia

Podľa aktuálnych odporúčaní2 môže byť bazálny inzulín (v počiatočnej dávke 10 U, al. 0,1 – 0,2 U/kg/deň) indikovaný podľa uváženia lekára o uprednostnení tejto intenzifikácie berúc do úvahy prínos pre konkrétneho pacienta s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu kompenzáciu a aj čo najskôr. Inzulínové analógy sú uprednostňované pred NPH z dôvodu nižšieho výskytu hypoglykémií, nižšej glykemickej variability, menšieho počtu reakcií v mieste vpichu.2 Z inzulínových analógov máme ďalej na výber z 1. a 2. generácie. Vzhľadom na EBM druhogeneračných BIA v zmysle nižšej glykemickej variability a následného nižšieho rizika výskytu hypoglykémií volím jednoznačne tie. Glargín 300 U/ml je jedným z dvoch dostupných bazálnych inzulínových analógov 2. generácie, avšak s dokázaným nižším výskytom hypoglykémií v titračnej fáze,3 čo je dôležitý aspekt v kontexte s pozitívnym prijatím inzulínovej liečby novým pacientom. Benefitom koncentrovanej formy inzulínu glargín je tiež jeho malý aplikovaný objem.  

Graf č. 1: Laboratórne výsledky hladín HbA1C a S-GLU v priebehu 24 mesiacov liečby

Záver Včasné pridanie hoci nízkej dávky bazálneho inzulínu s potvrdeným bezpečnostným profilom do liečby diabetu 2. typu vidím ako významný krok pre spoluprácu s pacientom na dosiahnutí kompenzácie diabetu. Pacient je edukovaný na prácu s glukometrom, výkon selfmonitoringu, zlepšuje sa tak kontrola a spolupráca s ním. Pacient sa rýchlo stotožnil s aplikáciou „malej“ dávky inzulínu („čo ani necíti“). Literatúra
  1. Milan Kvapil (ed.) Diabetologie 2014;75-76.
  2. Standards of Medical Care in Diabetes – 2021, ADA DIA Care 2021,44:S111-S124
  3. Rosenstock J.Cheng A et al.More SimilaritiesThen Differences Testing Insulin Glargine 300Units/ml versus Insulin Degludec 100Units/ml in Insulin-naive Type 2 Diabetes.The randomized Head-to-Head BRIGHT Trial. Diabetes Care,2018, 41:2147-2154
  Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií