Zlepšenie metabolickej kompenzácie u diabetika s diabetes mellitus 2. typu pomocou inzulínu glargín 300 U/ml

Zlepšenie metabolickej kompenzácie u diabetika s diabetes mellitus 2. typu pomocou inzulínu glargín 300 U/ml

MUDr. Tomáš Matus Diabetologická ambulancia Dunajská Streda

Súhrn Kazuistika poukazuje na zlepšenie metabolickej kompenzácie aplikáciou bazálneho inzulínového analógu glargín 300 U/ml u pacienta s diabetes mellitus 2. typu. Úvod Diabetes mellitus 2. typu je progresívne ochorenie, ktoré je charakterizované inzulínovou rezistenciou naznačenou v rozličnej miere a deficitom inzulínovej sekrécie. V priebehu ochorenia postupne klesá produkcia inzulínu v beta bunkách Langerhansových ostrovčekov. V dôsledku týchto javov dochádza k postupnému zhoršeniu glykemickej kompenzácie, pričom asi 27 % diabetikov je v priebehu života odkázaných na aplikáciu inzulínu.¹ V dôsledku indikačných obmedzení sa pri iniciácii inzulínovej liečby často používal humánny bazálny inzulín NPH a neskôr aj glargín 100 U/ml, ktoré však u niektorých pacientov nedokážu zabezpečiť uspokojivú metabolickú kompenzáciu a komfort pacienta. Kazuistika 66-ročná pacientka bola do našej ambulancie odoslaná v roku 2016 praktickým lekárom za účelom liečby novo diagnostikovaného diabetu. Pacientka negovala subjektívne príznaky hyperglykémie ako patologické chudnutie, polyúriu a polydipsiu. Mala stabilnú telesnú hmotnosť už viac rokov v pásme obezity 1. st. Glykémia nalačno pri prijatí 9,8 mmol/l, HbA1c 9,9 % DCCT. Pacientka vykonáva fyzicky menej intenzívne domáce práce. V domácom prostredí vedie sedavý spôsob života. Rodinná anamnéza: u otca dominuje diabetes 2. typu s chronickými orgánovými komplikáciami. Liečil sa perorálnymi antidiabetikami a konvenčnou inzulínovou liečbou. U otca sa v anamnéze uvádza aj ischemická choroba srdca. Osobná anamnéza: pacientka sa lieči na artériovú hypertenziu od roku 1999. V roku 2016 absolvovala oftalmologické vyšetrenie s nálezom diabetických zmien na očnom pozadí. Po potvrdení hyperglykémie bola odoslaná do našej ambulancie obvodným lekárom. Je sledovaná pre dyslipoproteinémiu a exogénnu obezitu s BMI 33 kg/m². LA: perindopril, amlodipín, atorvastatín, l-tyroxín. Vstupné parametre: BMI 33 kg/m², TK 144/92 mm Hg. Cholesterol: 5,88 mmol/l, HDL-cholesterol: 1,01 mmol/l, LDL-cholesterol: 3,5 mmol/l, triacylglyceroly: 1,87 mmol/l, eGF(MDRD): 1,67 ml/s, urea: 8,3 mmol/l, kreatinín: 73 mmol/l, kyselina močová: 323 µmol/l, bielkoviny celk.: 68 g/l, albumín: 34 g/l, bilirubín celkový: 9,8 µmol/l, bilirubín konj.: 1,8 µmol/l, AST: 0,2 µkat/l, ALT 0,30 µkat/l, GMT: 0,57 µkat/l, ALP 1,21 µkat/l. Nakoľko pacientka mala príznaky polyneuropatie dolných končatín, absolvovala neurologické vyšetrenie s nálezom EMG potvrdenej senzoricko-motorickej neuropatie. Pacientka bola edukovaná s dôrazom na racionálnu životosprávu, diétu, zvýšenú fyzickú aktivitu a redukciu hmotnosti. Vzhľadom na vysokú hodnotu HbA1c bol v liečbe odporúčaný inzulín, s čím pacientka nesúhlasila. Preto sme nastavili liečbu – dvojkombináciu PAD: metformín 2 x 1 000 mg denne a gliklazid MR 120 mg denne. V nasledujúcich dvoch rokoch bol diabetes u pacientky uspokojivo kompenzovaný. Pohybovala sa viac, zredukovala si kalorický príjem a podarilo sa jej schudnúť 6 kg, čím sa jej BMI znížilo na 30 kg/m². Vykonávala selfmonitoring s veľkým glykemickým profilom: 6,7 – 8,3 – 5,7 – 8,4 – 7,2 – 9,1 mmol/l, HbA1c v rozmedzí 6,8 – 7,5 % DCCT. Liečbu tolerovala dobre, bez hypoglykemických príhod. V roku 2019 došlo k postupnému zhoršeniu režimu a trvalému nárastu HbA1c nad 7 % DCCT. Napriek opakovaným edukáciám sa glykemická kompenzácia nezlepšila, preto sme gliklazid zmenili na inzulín glargín 100 U/ml. Pre opakované uretritídy sme SGLT2 inhibítory neindikovali. V liečbe sme ponechali metformín v plnej dávke. Pacientka pri edukácii aplikácie inzulínu už ochotne spolupracovala. Dávku inzulínu sme titrovali s cieľovou hodnotou glykémie nalačno 6 – 6,5 mmol/l na 30 j. subkutánne. K zlepšeniu glykemickej kontroly však nedošlo, hodnota HbA1c sa pohybovala v rozmedzí 7 – 8 %. V priebehu nasledujúceho roka došlo k nárastu telesnej hmotnosti o 6 kg, tým došlo k nárastu BMI na 34 kg/m². Dozvedeli sme sa, že pacientka mala čím ďalej, tým častejšie nočné hypoglykemické príhody mierneho až stredného stupňa. Hypoglykemickým príhodám sa pokúšala predísť konzumáciou druhej večere. V januári 2020 sme inzulín glargín 100 U/ml nahradili inzulínom glargín 300 U/ml a pacientku sme opakovane edukovali o racionálnej životospráve. Pri tejto liečbe sa glykémia nalačno pohybovala na hodnote 6 mmol/l. Vďaka vyrovnanému PK/PD profilu glargínu 300 U/ml sa už nočné hypoglykemické príhody neopakovali a pacientka už nebola nútená konzumovať druhú večeru. Pol roka po začatí liečby glargínom 300 U/ml boli laboratórne hodnoty zlepšené, HbA1c: 6,6 % DCCT a došlo k redukcii hmotnosti s hodnotou BMI 31 kg/m². Zlepšená kompenzácia motivovala pacientku k ďalšiemu sprísneniu životosprávy. Rok po nasadení liečby pretrváva uspokojivá metabolická kompenzácia bez hypoglykemických príhod. Pacientka nemá žiadne ťažkosti a je s liečbou spokojná. Záver Zmena bazálneho inzulínového analógu na glargín 300 U/ml viedla k dosiahnutiu uspokojivej metabolickej kompenzácie a k zlepšeniu kvality života pacientky. Literatúra
  1. Uličiansky V., Liečba diabetes mellitus v zrelom veku, Diabetes mellitus v zrelom veku 2013; 16.
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií