Alirokumab v dlhodobej liečbe u pacientky po opakovaných koronárnych angioplastikách

Alirokumab v dlhodobej liečbe u pacientky po opakovaných koronárnych angioplastikách

 

MUDr. Peter Krajči Kardiologická ambulancia, SÚSCCH a.s., Banská Bystrica

 

 

Úvod Pacienti s akútnym koronárnym syndrómom (AKS) i po optimálnej liečbe akútneho ochorenia a i pri optimálnej liečbe v rámci sekundárnej následnej prevencie majú naďalej vysoké kardiovaskulárne riziko morbidity a mortality. Napriek akútnej modernej liečbe chorých s AKS, t. j. promptná koronárna revaskularizácia a následne dlhodobá duálna antitrombotická liečba, tiež hypolipidemická liečba podľa odporúčaní vrátane včasnej intenzívnej liečby silným statínom, sú títo pacienti ďalej vo vysokom riziku výskytu vážnych KVS príhod hlavne v období po prepustení. Intenzívnejšia liečba dyslipidémie, ďalšia redukcia sérového LDL cholesterolu (LDL-c) by mala zlepšiť prognózu týchto pacientov.1-3 V oblasti hypolipidemík stále dochádza k vývoju nových medikamentov. Najnovším prísľubom pre vysokorizikových pacientov s vysokým alebo veľmi vysokým kardiovaskulárnym rizikom, s homozygótnou alebo heterozygótnou formou familiárnej hypercholesterolémie, netolerujúcich statíny alebo vyššie dávky statínov sú humánne monoklonálne protilátky proti PCSK9 (proproteín konvertáza subtilizin/kexín typ 9). Ide o regulátor expresie LDL-receptorov na hepatocytoch, ktorý zohráva významnú úlohu pri riadení (určovaní) sérových koncentrácií LDL-c . Výsledky klinických štúdií z rozsiahleho programu sú prelomové. V štúdii Odyssey Outcomes alirokumab významne redukoval výskyt KV príhod (mortality, nefatálnych infarktov myokardu i mozgových príhod, tiež nestabilnej anginy pectoris) u chorých s AKS, ktorí dostávajú modernú liečbu AKS a tiež silnú/ intenzívnu statínovú liečbu. Liečba inhibítorom PCSK9 bola pritom veľmi bezpečná, mimoriadne efektívna na zníženie hladín LDL-c a viedla k zníženiu rizika ďalšej ischemickej kardiovaskulárnej príhody u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom.3-5 Kazuistika Osobná anamnéza: art. hypertenzia,  ICHS so sy AP, CCS II, NYHA II, zmiešaná dyslipidémia, VAS, stp. TEP coxy bilat. Pacientka je dlhodobo sledovaná pre závažnú dyslipidémiu na liečbe fluvastatín 80 mg a pre ischemickú chorobu srdca, s viaccievnym aterosklerotickým koronárnym ochorením dokumentovaným CT koronarografiou – verifikované významné stenózy na RIA a RCA. Pre námahové tlakové bolesti na hrudníku prijatá 11/2016 za účelom invazívneho vyšetrenia. KORONAROGRAFIA 25. 11. 2016: RIA prox stenóza 40 %, v angulácii 70 % stenóza (IFR pozit.), RCX: nerovnosti do 30 %, RCA: opakované 60 % stenózy. Realizovaná  angioplastika (PCI) ľavej koronárnej artérie s implantáciou DES – po stabilizovaní prepustená do ambulantného sledovania na hypolipidemickej liečbe fluvastatín 80 mg a ezetimib 10 mg. 25. 11. 2016 bola pre nález hemodynamicky závažnej 40 % stenózy ošetrená cestou PCI ramus interventricularis anterior – RIA s dobrým angiografickým efektom (obr.1,2). V pláne intervenčné doriešenie RCA (pre opakované 60 % stenózy). Pacientka zaradená do zoznamu čakateľov na PCI RCA v SÚSCCH v Banskej Bystrici. Od poslednej hospitalizácie (PCI RIA 11/2016) pacientka udáva zlepšenie dýchania, avšak stále sa ponámahovo zadýcha, tiež recidíva stenokardií, preto dňa 23. 1. 2017 realizovaná PCI  RCA. KORONAROGRAFIA 23. 1. 2017: RCA:  tortuózna cieva, opakované 60 – 75% stenózy, distálne uzáver. Realizovaná PCI RCA s implantáciou DES, výkon bez ťažkostí, kontrolnou echokardiografiou nedilatovaná ĽK s dobrou systolickou funkciou. 23. 1. 2017  bola efektívne realizovaná PCI RCA s dobrým angiografickým efektom (obr. 3, 4). Pre vysoké kardiovaskulárne riziko u pacientky s aterosklerotickou koronárnou chorobou srdca po intervenčných výkonoch na srdcových vencovitých tepnách a patologickými hladinami lipidov (cholesterol 7.40 mmol/l, LDL 5.16 mmol/l, TAG 2.04 mmol/l) bola 25. 11. 2016 začatá liečba ezetimibom 10 mg/deň k dlhodobo užívanému fluvastatínu 80 mg s pokračovaním prísnej nízkotukovej diéty. Kontrolným vyšetrením krvi po 3 mesiacoch (20. 1. 2017) boli  opakovane namerané neprimerane vysoké hodnoty lipidov (cholesterol 5.66 mmol/l, LDL 3.75 mmol/l, HDL 1.09 mmol/l, TAG 1.81 mmol/l). Vzhľadom na uvedené vysoké aterogénne riziko na maximálnej vyťaženej hypolipidemickej liečbe bola indikovaná biologická liečba inhibítorom PCSK 9 – alirokumabom v úvodnej sile 75 mg. Žiadosť o schválenie úhrady lieku bola  zdravotnou  poisťovňou schválená dňa 27. 12. 2016.  Pacientka si začala aplikovať alirokumab 75 mg s. c. à 14 dní bez akýchkoľvek komplikácií. Po 4 mesiacoch liečby došlo k výraznému zlepšeniu lipidového profilu: pokles hladiny celkového cholesterolu o 44 % (3.20 mmol/l), pokles hladiny LDL o 60 % (1.35 mmol/l), pokles hladiny TAG o 9 % (1.65 mmol/l), vzostup hladiny HDL o 1 % (1.1 mmol/l). Hepatálne parametre ostali bez signifikantných  zmien, t. j. v medziach normy. Sumár výsledkov vyšetrení v priebehu 27 mesiacov je prehľadne uvedený v tab. 1.
Po vyše 2-ročnej liečbe alirokumabom u pacientky pretrváva významný pokles hladín lipidov, pacientka je bez subj. aj objektívnych  ťažkostí, biologickú liečbu toleruje veľmi dobre, bez nežiaducich účinkov a komplikácií, s efektom liečby je nad očakávanie spokojná, vyhovuje jej injekčná forma aplikácie lieku à 14 dní – celková compliance pacientky je výborná. Terapia  alirokumabom nebola prerušená, zdravotná poisťovňa schválila opakovane úhradu liečby v 6-mesačnom intervale. Po 27 mesiacoch od začatia liečby naďalej pretrvávajú primerané hodnoty hladiny lipidov na úvodnej dávke alirokumabu 75 mg, prakticky v medziach normy (posledný odber 19. 3. 2019): cholesterol 2.59 mmol/l, LDL 1.49 mmol/l, HDL 0.86 mmol/l, TAG 1.53 mmol/l. Liečba bola pacientke opakovane 6-krát predĺžená a schválená, naposledy do 23. 9. 2019.  Pacientka je poučená o svojom zdravotnom stave, naďalej motivovaná k liečbe, dodržiava racionálnu diétu bez zdraviu škodlivých návykov. V liečbe dyslipidémie je pacientka aktuálne na trojkombinačnej hypolipi-demickej liečbe fluvastatín 80 mg + ezetimib 10 mg + alirokumab 75 mg s absolútne priaznivým výsledkom. Podľa znenia indikačného obmedzenia pacientka spĺňa príslušné kritériá, preto je za súčasných podmienok indikovaná dlhodobá biologická liečba alirokumabom. Záver : Alirokumab po pridaní k intenzívnej statínovej liečbe u pacientov s dokumentovaným akútnym koronárnym syndrómom významne znižuje výskyt kardiovaskulárnych príhod a je spojený so znížením celkovej mortality z akejkoľvek príčiny na základe dát zo štúdie Odyssey Outcome s KV cieľovými ukazovateľmi. U pacientov s vyššou  vstupnou hodnotou LDL-c bol zaznamenaný najväčší benefit a najvýraznejší pozitívny efekt účinku (¹). Hypolipidemická liečba alirokumabom je vysoko účinná, bezpečná, s minimom nežiaducich účinkov a dobre tolerovaná u pacientov vo vysokom kardiovaskulárnom riziku.  Udáva nové moderné trendy liečby tak v sekundárnej, ako i v primárnej prevencii kardiovaskulárnych príhod. Efekt účinku aplikácie biologickej liečby je pozorovateľný už po prvom mesiaci a pretrváva aj po vyše 2 rokoch u pacientky spomínanej v kazuistike, pričom sa jej v priebehu liečby signifikantne upravil lipidogram k normálnym hodnotám. Použitá literatúra : 1. Ošťádal P.: – Vliv alirokumabu na kardiovaskulární příhody: Co ukázala studie ODYSSEY OUTCOMES?, AtheroRev 2019, 4 (1), str. 53-60 2. Fábryová Ľ.: Inhibítory PCSK9 v manažmente pacientov s vysokým kardiovaskulárnym rizikom – efektívna liečba na dosah, AtheroRev 2016; 1(1): 42–48 3. Murín J., Špinar J.: – Klinická štúdia Oddyssey Outcomes, Kardiol Rev Int Med 2018, 20(2): 131-136 4. Češka R.: – Inhibice PCSK9 jako nová naděje pro nemocné s familiární hypercholesterolemií, statinovou intolerancí a posléze pro všechny pacienty v nejvyšším kardiovaskulárním riziku? Zaměřeno na alirokumab – Praluent®, Vnútorné lekárstvo 2015, 61 (11), 946- 951 5. http://www.meditrend.sk/wp-content/uploads/2017/02/Abstrakt-Otvorenie-novej-kapitoly-v-lie%C4%8Dbe-pacienta-s-dyslipoprotein%C3%A9miou.pdf Obrázky koronografií so súhlasom Kardiologickej ambulancie SÚSCH, Banská Bystrica
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií