DIA news

Rozhovor + PODCAST s osobnosťami mesiaca doc. MUDr. Zbyňkom Schronerom, PhD.

Doc. MUDr. Zbynek Schroner sa narodil v Ilave. Študoval na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (LF UPJŠ). Počas štúdia absolvoval študentský program na univerzite v Linköpingu vo Švédsku. Po ukončení štúdia nastúpil na III. internú kliniku UPJŠ a FNLP v Košiciach. Počas tohto obdobia získal atestáciu I. stupňa v odbore vnútorné lekárstvo,…
Prečítať

Čo prinieslo pridanie bazálneho inzulínového analógu Gla-300 ku GLP-1 RA. Výsledky Deliver-G štúdie

Diabetes mellitus 2. typu predstavuje heterogénne a progresívne ochorenie. Jeho dôsledkom je postupné zhoršovanie kontroly glykémie a nutnosť pridávať ďalšie antidiabetiká s rôznym (komplementárnym) mechanizmom účinku. Vzhľadom na skutočnosť, že na vzniku ochorenia sa podieľajú rôzne mechanizmy, zvolená liečba by mala ovplyvniť súčasne rôzne patofyziologické mechanizmy. Jedným z dôležitých cieľov liečby…
Prečítať

Dlhodobá bezpečnosť liečby alirokumabom – ďalšie poznatky zo štúdie ODYSSEY OUTCOMES

Hypercholesterolémia je jedným z najvýznamnejších rizikových faktorov aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení, najmä koronárnej choroby srdca. Najefektívnejšou skupinou liekov na prevenciu kardiovaskulárnych príhod a redukciu koncentrácie LDL-cholesterolu sú statíny. Nedávno publikované údaje z reálnej klinickej praxe1 uvádzajú, že 42,9 – 67,0 % pacientov pred iniciáciou liečby inhibítormi PCSK9 statíny netoleruje.
Prečítať

Běžný smutek a depresivní porucha

Depresivní symptomatologie provází řadu onemocnění včetně kardiovaskulárních nebo diabetu. To může komplikovat spolupráci pacienta při léčbě a zhoršovat kvalitu jeho života. Některá antidepresiva běžně nasazují nejen psychiatři, ale i lékaři jiných oborů. Je otázka, zda tato skupina léků není nadužívána.
Prečítať

Marcové vydanie DIA News

V najnovšom vydaní DIA News sa môžete tešiť na zaujímavé témy, rozhovory, odborné články, kazuistiky a pre registrovaných príjemcov DIA News aj prístup k exkluzívnemu obsahu v podobe krátkych podcastov (audio rozhovorov) odborných kazuistík a osobností mesiaca ...
Prečítať

Fixná kombinácia iGlarLixi môže pomôcť zachovať funkciu β-buniek a zvýšiť inzulínovú senzitivitu u pacientov s diabetom 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2) patrí medzi progresívne ochorenia s postupnou stratou funkcie β-buniek pankreasu. Na základe výsledkov známej štúdie UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) môžeme usudzovať, že v čase diagnostikovania DM 2 dosahuje pokles funkcie β-buniek pankreasu 40 – 50 % s nasledujúcou stratou funkčnosti 4 – 5 % ročne v dôsledku progresie ochorenia....
Prečítať

Zlepšenie metabolickej kompenzácie u diabetika s DM 1. typu pomocou inzulínu glargín 300 U/ml

Pacienti s diabetes mellitus 1. typu (DM 1T) by mali byť liečení viacerými dennými podaniami inzulínu alebo inzulínovou pumpou s cieľom minimalizácie rizika hypoglykémie. Odporúča sa intenzívna glykemická kontrola s cieľom čo najviac sa priblížiť k normálnym hladinám glykémie s ohľadom na riziko hypoglykémie a ďalšie okolnosti a charakteristiky pacienta...
Prečítať

Simplifikácia inzulínovej liečby fixnou kombináciou iGlarLixi u pacienta s DM 2. typu dokáže zlepšiť nielen jeho metabolickú kompenzáciu, ale aj kvalitu života

Vďaka veľkému pokroku v liečbe diabetikov 2. typu máme v tejto dobe k dispozícii nové možnosti aj u pacientov, ktorých sme v minulosti nastavili na intenzifikovanú inzulínovú liečbu, ale nič viac sme zmeniť nevedeli alebo nemohli. Intenzifikovaný inzulínový režim môže byť rôzny, ale vždy to pre pacienta znamená aplikáciu inzulínu minimálne trikrát denne...
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Ingrid Bugáňovou

MUDr. Ingrid Bugáňová sa narodila v Prešove. Vyštudovala Jesseniovu lekársku fakultu UK v Martine. Po úspešnom ukončení štúdia nastúpila na interné oddelenie NsP v Žiline. Počas tohto obdobia absolvovala spoločný internistický kmeň a neskôr úspešne zložila špecializačnú skúšku v odbore diabetológia a poruchy látkovej premeny a výživy...
Prečítať

Tuky v potravinových pyramidách a talířích

Běžný spotřebitel se špatně orientuje v tucích. Ukazuje se, že se v nich vyzná ze základních živin nejméně. Neví, kolik tuků by měl denně sníst, jaké tuky omezovat a jaké naopak preferovat. Odborné společnosti se snaží vytvořit srozumitelnější a graficky názorná doporučení, jak by měla vypadat ideální skladba stravy...
Prečítať

Regulace příjmu potravy a chuti k jídlu

Regulace chuti k jídlu a příjmu potravy je fascinující, komplexní proces, do kterého vstupují endokrinní a nervové signály z různých orgánových systémů. Centrem homeostatické regulace je hypothalamus, hédonická regulace je lokalizována do rozsáhlých oblastí prefrontálního kortexu a limbického systému a je zprostředkována především opioidy, endokanabinoidy a dopaminem...
Prečítať

Rizikové faktory, jejich celoživotní expozice a trajektorie – nový směr v odhadu rizika ASKVO

Jedna individuální analýza rizikového faktoru nemusí vést ke správné klasifikaci rizika ASKVO daného jedince. Analýzy trajektorií rizikových faktorů a snaha o kumulativní hodnocení závislé na délce a intenzitě expozice se zdají být tím správným směrem ke zpřesnění stanovení rizika. V případě cholesterolu je efekt celoživotní expozice ke zvýšenému riziku ASKVO…
Prečítať

Kardiovaskulárny efekt agonistov GLP1-receptorov: metaanalýzy poukazujú na skupinový efekt

Postavenie receptorových agonistov GLP1 (GLP1-RA) sa v terapeutických odporúčaniach pre manažment diabetu 2. typu (DM2T) s narastajúcimi poznatkami o ich pleiotropnom účinku so schopnosťou zníženia glykémie, nízkym rizikom hypoglykémie, redukciou telesnej hmotnosti ako aj pozitívnymi účinkami na kardiovaskulárny systém adekvátne zlepšuje. Spolu s pribúdajúcimi dátami z klinických štúdií ako aj…
Prečítať

Rizikové faktory, mortalita a výskyt kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetes mellitus

Pacienti s diabetes mellitus (DM) 2. typu mají v porovnání s obecnou populací 2 – 4krát vyšší riziko výskytu kardiovaskulárních (KV) příhod a úmrtí. Výsledky randomizovaných klinických studií podporují řadu intervencí zaměřených na izolované rizikové faktory, jako jsou zvýšené hodnoty glykovaného hemoglobinu (HbA1c), krevního tlaku (TK) a cholesterolu, s cílem…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.14Ú/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií