KARDIO news

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Marekom Orbanom

Po promócií na LF Masarykovej univerzity v Brne nastúpil MUDr. Marek Orban na I. internú kardioangiologickú kliniku FN U Svaté Anny v Brne, kde atestoval z kardiológie v roku 2005. Ako kardiológ a vedúci lekár pooperačnej JIP pôsobil niekoľko rokov v Centre kardiovaskulárnej a transplantačnej chirurgie v Brne. Ďalšie roky klinickej…
Prečítať

Dlhodobá účinnosť, bezpečnosť a znášanlivosť alirokumabu preukázaná v predĺženom sledovaní ODYSSEY OUTCOMES, ktoré predstavuje najdlhšie randomizované sledovanie kontrolované placebom PCSK9 inhibítorov

Farmakologická terapia na znižovanie lipidov s cieľom zníženia kardiovaskulárneho rizika je zvyčajne dlhodobá. Hodnotenie účinnosti a bezpečnosti hypolipidemickej liečby je limitované dĺžkou trvania randomizovaných klinických štúdií. Klinická štúdia ODYSSEY OUTCOMES, ktorá porovnávala alirokumab, monoklonálnu protilátku proti PCSK9 (proproteín konvertáza subtilizín/kexín typ 9) vs placebo u 18 924 pacientov s akútnym koronárnym…
Prečítať

Možnosti hodnocení kvality života u nemocných s akutním infarktem myokardu

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) patří mezi nejčastější příčiny mortality a morbidity ve vyspělých zemích. Včasná léčba infarktu myokardu (IM) má výrazný vliv na prognózu pacienta. Cílem léčby IM je co nejrychlejší obnovení průtoku krve v postižené koronární tepně. Kvalita života zahrnuje fyzickou, psychickou a sociální pohodu a je odrazem pocitů, jež prožívají…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Marekom Strachanom

MUDr. Marek Strachan sa narodil v Starej Ľubovni. Vyštudoval Jesseniovu Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Martine. Po skončení štúdia nastúpil na internú klinku Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne. Počas tohto obdobia ukončil I. stupeň postgraduálneho štúdia v internej medicíne, tzv. interný kmeň. Jeho ďalšie kroky smerovali na Onkologickú kliniku do Univerzitnej nemocnice…
Prečítať

Regresia aterosklerotického koronárneho plaku je spojená so znížením rizika veľkých kardiovaskulárnych príhod – výsledky najnovšieho systematického prehľadu a metaregresnej analýzy

Randomizované klinické štúdie jednoznačne potvrdili, že zníženie hladiny sérového cholesterolu vedie k zníženiu rizika veľkých kardiovaskulárnych príhod (angl. major adverse cardiovascular events, MACE), pričom klinický prínos je úmerný zníženiu hladiny LDL-C.1 Hlavný pilier liečby koronárnych artérií (angl. coronary artery disease, CAD) a základný kameň znižovania kardiovaskulárneho rizika predstavuje hypolipidemická liečba prostredníctvom priaznivých…
Prečítať

Využití umělé inteligence v zobrazovacích metodách

Rozvoj využití umělé inteligence (AI) je v současnosti velmi dynamický a zasahuje do řady lidských činností. Výjimkou nejsou ani zobrazovací metody v lékařství. AI se zde může uplatnit při obrazové akvizici, při zpracování a augmentaci obrazu, při interpretaci nálezu, popř. v rámci tzv. pokročilé analýzy obrazových charakteristik, tzv. radiomiky. K dispozici je již řada…
Prečítať

Jak mírnit depresivní obtíže

Depresivní symptomatologie provází řadu onemocnění včetně interních. Naopak depresivní porucha se může projevovat somatickými obtížemi. Antidepresiva patří k lékům, které často předepisují lékaři nejrůznějších klinických oborů. Farmakologickou léčbou depresivní poruchy se zde nebudeme zabývat. Zmíníme pouze skutečnost, že podávání antidepresiv má určitá úskalí. Účinek antidepresiv se obvykle dostavuje po dvou…
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Matejom Smikom

MUDr. Matej Smik je rodákom z Prešova. Vyštudoval Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Jeho prvým pôsobiskom bolo interné oddelenie vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimanav v Prešove, kde pracoval sedem rokov. Počas tohto obdobia získal atestáciu z internej medicíny. Neskôr sa rozhodol pre zmenu a začal pracovaj v preventívno-diagnostickom…
Prečítať

Ako zlepšiť manažment hypolipidemickej liečby u pacientov s akútnym koronárnym syndrómom – závery projektu EuroPath IV, do ktorého sa zapojilo 530 kardiológov z Európy

V súčasnosti rastie záujem o kvalitu zdravotníckych služieb, čo zahŕňa poskytovanie efektívnej, bezpečnej starostlivosti zameranej na ľudí, ktorá je včasná, spravodlivá, integrovaná a efektívna. Toto zvýšenie povedomia o kvalite zdravotníckej starostlivosti vysvetľuje, prečo Európska kardiologická spoločnosť (ESC) vo svojich usmerneniach systematicky dopĺňa zverejnenie súboru indikátorov kvality (QI). Tieto indikátory kvality…
Prečítať

Využití funkční elektrostimulace (FES) u dospělých neurologických pacientů po cévní mozkové příhodě

Tento rešeršní článek popisuje klinické zkušenosti s využitím funkční elektrické stimulace (FES) s důrazem na využití u pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), ale i u dalších neurologických diagnóz. V rámci neurorehabilitace se FES využívá především k terapeutickému ovlivnění poruch chůze pomocí stimulace dorzálních flexorů hlezna.
Prečítať

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Katarínou Gonovou

MUDr. Katarína Gonová vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia na dva roky vycestovala do Líbye, kde pracovala vo farmaceutickom podniku na oddelení vedy a vývoja. Po návrate na Slovensko pôsobila tri roky na internom oddelení v Novom Meste nad Váhom až do absolvovania…
Prečítať

Nové poznatky o prínose znižovania LDL-cholesterolu

Posledné odporúčania European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS) pod názvom 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk zdôraznili dôležitosť znižovania hladiny LDL-cholesterolu z hľadiska zníženia rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (ASKVO). V odporúčaniach z roku 2019 vidíme výrazný posun oproti predchádzajúcej…
Prečítať

Stanovisko ČSAT ke Konsenzu Evropské společnosti pro aterosklerózu: Lipoprotein(a) při aterosklerotických kardiovaskulárních onemocněních a aortální stenóze

Výbor České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) vypracoval na jeho základě následující souhrn nejdůležitějších informací pro českou odbornou veřejnost. Tento souhrn v českém jazyce ovšem nenahrazuje originální publikovaný konsenzus, a zájemcům o detailní znění proto doporučujeme k prostudování původní kompletní text. Číslování referencí v hranatých závorkách v tomto Stanovisku odpovídá původní…
Prečítať

Vůle nebo motivace?

Získat medaili na olympiádě jistě vyžadovalo velkou míru sebezapření, sebekázně a pevnou vůli. Ty ale nebyly dotyčnému nic platné ve vztahu k jeho návykové nemoci. Problém spočíval v tom, že dotyčný byl silně motivován dosáhnout sportovního úspěchu, ale ne pečovat o zdraví. Pacienti se někdy vymlouvají na slabou vůli a zdůvodňují tak…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Michalom Danišom

MUDr. Michal Daniš sa narodil Rimavskej Sobote. Vyštudoval LF UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia pracoval na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. Spočiatku ako sekundárny lekár na štandardnom internom oddelení a neskôr na oddelení JIS. Počas tohto obdobia absolvoval atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva,…
Prečítať

Je možná regresia aterosklerotického plaku u asymptomatických osôb s familiárnou hypercholesterolémiou? Výsledky klinickej štúdie ARCHITECT

Familiárna hypercholesterolémia (FH) je geneticky podmienené ochorenie, ktoré už od narodenia vedie k zvýšeným hladinám LDL-C, s čím súvisí celoživotná zvýšená expozícia LDL-C s predčasným aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením (ASKVO). Napriek liečbe statínmi a inými hypolipidemikami majú pacienti s FH naďalej vysokú prevalenciu ASKVO.1 Inhibítory PCSK9 (inhibítory konvertázy proproteín subtilizín/kexín typu…
Prečítať

Význam nestatínových liekov pre znižovanie LDL-cholesterolu v manažmente veľmi vysokého a vysokého aterosklerotického kardiovaskulárneho rizika

Úloha LDL-cholesterolu (LDL-C) v patogenéze aterosklerózy a v následnom zvýšení rizika aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia (ASKVO) je nespochybniteľná. Predmetom odborných diskusií je len skutočnosť, ako výrazne a akým spôsobom je potrebné túto hladinu znížiť. Aj tu však vo všeobecnosti panuje zhoda, že by to malo byť podmienené úrovni kardiovaskulárneho (KV) rizika…
Prečítať

Léky téměř na všechno

Název „Léky téměř na všechno“ není tak úplně nadsázka, dále zmiňované možností mají opravdu všestranný pozitivní efekt. Následující přehled nemůže být úplný, jedná se spíše o příklady. Mezi „léky téměř na všechno“ by bylo možné zařadit i ledacos dalšího, např. klidné brániční dýchání, vhodné prostředí, probiotika a to, že má…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií