KARDIO news

Rozhovor s osobnosťou mesiaca MUDr. Katarínou Gonovou

MUDr. Katarína Gonová vyštudovala všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení štúdia na dva roky vycestovala do Líbye, kde pracovala vo farmaceutickom podniku na oddelení vedy a vývoja. Po návrate na Slovensko pôsobila tri roky na internom oddelení v Novom Meste nad Váhom až do absolvovania…
Prečítať

Nové poznatky o prínose znižovania LDL-cholesterolu

Posledné odporúčania European Society of Cardiology (ESC) a European Atherosclerosis Society (EAS) pod názvom 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk zdôraznili dôležitosť znižovania hladiny LDL-cholesterolu z hľadiska zníženia rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení (ASKVO). V odporúčaniach z roku 2019 vidíme výrazný posun oproti predchádzajúcej…
Prečítať

Stanovisko ČSAT ke Konsenzu Evropské společnosti pro aterosklerózu: Lipoprotein(a) při aterosklerotických kardiovaskulárních onemocněních a aortální stenóze

Výbor České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) vypracoval na jeho základě následující souhrn nejdůležitějších informací pro českou odbornou veřejnost. Tento souhrn v českém jazyce ovšem nenahrazuje originální publikovaný konsenzus, a zájemcům o detailní znění proto doporučujeme k prostudování původní kompletní text. Číslování referencí v hranatých závorkách v tomto Stanovisku odpovídá původní…
Prečítať

Vůle nebo motivace?

Získat medaili na olympiádě jistě vyžadovalo velkou míru sebezapření, sebekázně a pevnou vůli. Ty ale nebyly dotyčnému nic platné ve vztahu k jeho návykové nemoci. Problém spočíval v tom, že dotyčný byl silně motivován dosáhnout sportovního úspěchu, ale ne pečovat o zdraví. Pacienti se někdy vymlouvají na slabou vůli a zdůvodňují tak…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Michalom Danišom

MUDr. Michal Daniš sa narodil Rimavskej Sobote. Vyštudoval LF UPJŠ v Košiciach, odbor všeobecné lekárstvo. Po ukončení štúdia pracoval na internom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Trebišove. Spočiatku ako sekundárny lekár na štandardnom internom oddelení a neskôr na oddelení JIS. Počas tohto obdobia absolvoval atestáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva,…
Prečítať

Je možná regresia aterosklerotického plaku u asymptomatických osôb s familiárnou hypercholesterolémiou? Výsledky klinickej štúdie ARCHITECT

Familiárna hypercholesterolémia (FH) je geneticky podmienené ochorenie, ktoré už od narodenia vedie k zvýšeným hladinám LDL-C, s čím súvisí celoživotná zvýšená expozícia LDL-C s predčasným aterosklerotickým kardiovaskulárnym ochorením (ASKVO). Napriek liečbe statínmi a inými hypolipidemikami majú pacienti s FH naďalej vysokú prevalenciu ASKVO.1 Inhibítory PCSK9 (inhibítory konvertázy proproteín subtilizín/kexín typu…
Prečítať

Význam nestatínových liekov pre znižovanie LDL-cholesterolu v manažmente veľmi vysokého a vysokého aterosklerotického kardiovaskulárneho rizika

Úloha LDL-cholesterolu (LDL-C) v patogenéze aterosklerózy a v následnom zvýšení rizika aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia (ASKVO) je nespochybniteľná. Predmetom odborných diskusií je len skutočnosť, ako výrazne a akým spôsobom je potrebné túto hladinu znížiť. Aj tu však vo všeobecnosti panuje zhoda, že by to malo byť podmienené úrovni kardiovaskulárneho (KV) rizika…
Prečítať

Léky téměř na všechno

Název „Léky téměř na všechno“ není tak úplně nadsázka, dále zmiňované možností mají opravdu všestranný pozitivní efekt. Následující přehled nemůže být úplný, jedná se spíše o příklady. Mezi „léky téměř na všechno“ by bylo možné zařadit i ledacos dalšího, např. klidné brániční dýchání, vhodné prostředí, probiotika a to, že má…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Luciou Trenčanskou

Po ukončení gymnaziálneho štúdia vyštudovala odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Prvé skúsenosti získala na internom oddelení a oddelení neinvazívnej kardiovaskulárnej diagnostiky vo FNsP Ružinov v Bratislave. Po absolvovaní atestačných skúšok z internej medicíny a kardiológie pracuje ako ambulantný kardiológ v kardiologickej ambulancii v Malackách. V…
Prečítať

Čím nižšie ApoB, tým lepšie: Alirokumab môže znižovať kardiovaskulárne riziko aj za hranice dané znížením hodnôt LDL-cholesterolu

Jedným z najdôležitejších objavov v kardiovaskulárnej medicíne v minulom storočí je dôkaz vzťahu medzi lipoproteínom s nízkou hustotou cholesterolu (LDL-C) a kardiovaskulárnymi ochoreniami podporený genetickými, epidemiologickými a klinickými štúdiami (Ference B. A. et al., 2017). Dnes je k dispozícii už presvedčivé množstvo dôkazov, že čím nižší je LDL-C, tým lepšie.
Prečítať

Kardiovaskulární riziko: od významu přes stanovení po komunikaci s pacientem

Přístup k prevenci kardiovaskulárních (KV) onemocnění se mění. Doporučené postupy postulují stále ambicióznější cílové hodnoty, k jejichž dosažení máme k dispozici řadu nových léčebných možností. Základem pro volby léčebných intervencí zůstává zhodnocení KV-rizika. K tomu u asymptomatických osob používáme od roku 2021 tabulky SCORE 2 a SCORE OP. Přestože nové…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Annou Semjanovou

MUDr. Anna Semjanová sa narodila v meste Prešov. Počas štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach absolvovala niekoľko zahraničných stáží. Prvú v rámci výmenného programu Erasmus v Spojených štátoch amerických na prestížnej Jefferson University Hospital vo Philadelphii a o rok neskôr v Liberton Hospital of Edinburgh v Škótsku.…
Prečítať

Aj krátke obdobie veľmi nízkych hladín LDL-C (< 0,39 mmol/l) môže viesť k predĺženému zníženiu kardiovaskulárneho rizika

Vo väčšine štúdií zameraných na vyhodnotenie efektu liečby znižujúcej hladinu LDL-cholesterolu sa klinický prínos vyvíja v priebehu času s menším znížením rizika kardiovaskulárnych príhod počas prvého roka liečby v porovnaní s nasledujúcimi rokmi.1 Efekt liečby však môže byť dlhotrvajúci, ako poukazujú klinické štúdie so statínmi, kde sa pozorovalo pretrvávajúce zníženie kardiovaskulárnej mortality…
Prečítať

Význam dietoterapie a správného režimu při familiární hypercholesterolemii

V rámci ovlivnění lipidového spektra je úpravě životosprávy přisuzována možnost snížení LDL o 10–15 %, což může být v rámci terapie více či méně dostačující. V případě pacientů s familiární hypercholesterolemií není samotná úprava režimu dostatečná. I tak je ale důležité odborná doporučení týkající se režimu dodržovat. Úpravou stravy a…
Prečítať

Rozhovor + PODCAST s osobnosťou mesiaca MUDr. Máriou Ivančíkovou

MUDr. Mária Ivančíková sa narodila v Nitre. Vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Po štúdiu nastúpila na pozíciu lekára na JIS Kardiologickej kliniky FN v Nitre a lekára na urgentnom príjme. V tomto období úspešne absolvovala postupovú skúšku z vnútorného lekárstva. Počas pôsobenia na oboch oddeleniach pracovala dva roky aj ako lekár rýchlej záchrannej služby…
Prečítať

Jak na to, aby léčba byla rychlejší než ateroskleróza

Pokročilé aterosklerotické změny mohou vzdorovat i naší velmi účinné terapii. Proto stále častěji zvažujeme možnost zastavit jejich vznik terapií, která by sice byla méně intenzivní, zato včas nasazená. Tato léčba by měla být zaměřena na muže a ženy i nižšího středního věku s mírně zvýšenými hodnotami aterogenních lipidů a krevního…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií