Téma mesiaca

Dlhšie zotrvanie na liečbe, vyššia adherencia a porovnateľné náklady na zdravotnú starostlivosť s inzulínom glargín 300 U/ml v porovnaní s bazálnymi inzulínmi prvej generácie vo svetle údajov z reálnej klinickej praxe

Podľa Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (Center for Disease Control and Prevention) má diabetes približne 34 miliónov Američanov, čo je vyše 10 % z celej populácie.1 Okrem toho má ďalších 88 miliónov prediabetes. Náklady na zdravotnú starostlivosť o Američanov s diabetom sú 2,3-krát vyššie ako u pacientov bez diabetu a…
Prečítať

Klinický a ekonomický prínos inzulínu glargín 300 U/ml v reálnej klinickej praxi

Diabetes mellitus (DM) postihuje už vyše pol miliardy ľudí na celom svete a predstavuje tým veľkú klinickú, humanitnú, ale aj ekonomickú záťaž pre spoločnosť. Odhadované ekonomické náklady spojené s diagnostikovaným diabetom predstavujú vo vyspelých krajinách obrovské sumy v priamych zdravotných nákladoch, ale aj v nákladoch súvisiacich so zníženou produktivitou ľudí trpiacich…
Prečítať

Prínos zmeny NPH inzulínu na inzulín glargín 300 U/ml u ľudí s diabetom 2. typu v reálnej klinickej praxi – výsledky analýzy údajov z európskej databázy REALI

Na základe medzinárodných odporúčaní môžu jedinci s diabetes mellitus 2. typu (DM2T), ktorí nedosahujú cieľové hodnoty HbA1c na liečbe perorálnymi antidiabetikami, začať liečbu bazálnym inzulínom (BI).1,2 K dispozícii máme stredne účinkujúci NPH inzulín (neutrálny protamín Hagedorn), ďalej prvú generáciu bazálnych inzulínových analógov, medzi ktoré patrí inzulín detemir a inzulín glargín 100…
Prečítať

Ako vyzerá intenzifikácia liečby GLP-1 receptorovými agonistami v reálnej klinickej praxi – klinická štúdia RESTORE – G

V posledných rokoch sme boli svedkami zmeny paradigmy v manažmente diabetu 2. typu (DM2T). Agonisty peptidového receptora podobného glukagónu (GLP-1 RA) sa čoraz častejšie používajú ako liečba prvej línie alebo ako prvá injekčná liečba hneď po metformíne, zatiaľ čo bazálny inzulín (BI) sa často predpisuje po zlyhaní GLP-1 RA s…
Prečítať

Čo prináša pacientom s DM2T fixná kombinácia iGlarLixi v porovnaní s premixovanými inzulínmi podľa výsledkov štúdie SoliMix

Inzulín má dôležité miesto vo farmakoterapii diabetu 2. typu (DM2T), avšak obavy z hypoglykémie bránia veľkej skupine pacientov dosiahnuť požadovanú kontrolu glykémie. Problémom môže byť aj počet aplikácií inzulínu počas dňa, čo tiež môže predstavovať istú bariéru v širšom použití inzulínu v liečbe DM2T (Mathieu, 2021).
Prečítať

Fyzická aktivita a obavy z hypoglykémie – dilema ľudí s diabetom. Aké je riešenie?

Fyzická aktivita a obavy z hypoglykémie – dilema ľudí s diabetom. Aké je riešenie?    Odborná redakcia DIA News Fyzická aktivita a pravidelné cvičenie sú základnými kameňmi modernej liečby diabetu, pretože prispievajú k zlepšeniu kontroly glykémie, menšej variabilite glykémie, potrebe menšej dávky exogénneho inzulínu, zníženiu kardiovaskulárneho rizika, KV ochorení a KV mortality. Spájajú sa tiež…
Prečítať

Aké je zotrvanie na liečbe a spokojnosť pacientov s liečbou bazálnym inzulínom Gla-300 v podmienkach reálnej klinickej praxe?

Diabetes mellitus 2. typu (DM2T) je chronické progresívne ochorenie, a tak je iniciácia liečby inzulínom často nevyhnutným krokom k dosiahnutiu optimálnej kontroly glykémie. Adekvátna glykemická kontrola znižuje riziko vzniku mikrovaskulárnych a makrovaskulárnych komplikácií súvisiacich s diabetom (Stratton IM et al.,2000; Holman RR et al.,2008).
Prečítať

Čo prinieslo pridanie bazálneho inzulínového analógu Gla-300 ku GLP-1 RA. Výsledky Deliver-G štúdie

Diabetes mellitus 2. typu predstavuje heterogénne a progresívne ochorenie. Jeho dôsledkom je postupné zhoršovanie kontroly glykémie a nutnosť pridávať ďalšie antidiabetiká s rôznym (komplementárnym) mechanizmom účinku. Vzhľadom na skutočnosť, že na vzniku ochorenia sa podieľajú rôzne mechanizmy, zvolená liečba by mala ovplyvniť súčasne rôzne patofyziologické mechanizmy. Jedným z dôležitých cieľov liečby…
Prečítať

Fixná kombinácia iGlarLixi môže pomôcť zachovať funkciu β-buniek a zvýšiť inzulínovú senzitivitu u pacientov s diabetom 2. typu

Diabetes mellitus 2. typu (DM 2) patrí medzi progresívne ochorenia s postupnou stratou funkcie β-buniek pankreasu. Na základe výsledkov známej štúdie UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) môžeme usudzovať, že v čase diagnostikovania DM 2 dosahuje pokles funkcie β-buniek pankreasu 40 – 50 % s nasledujúcou stratou funkčnosti 4 – 5 % ročne v dôsledku progresie ochorenia....
Prečítať

Glykemická variabilita v centre záujmu

Glykemická variabilita predstavuje jeden z kľúčových parametrov kontroly glykémie. V minulosti sa diskutovalo o možnom negatívnom vplyve glykemickej variability na mikrovaskulárne a makrovaskulárne komplikácie spojené s diabetom...
Prečítať

Bazálne inzulínové analógy 2. generácie vo svetle CGM technológií

Vývoj diabetológie je veľmi silne ovplyvnený technológiami. Inzulínové perá, glukometre, inzulínové pumpy, glukózové senzory, umelý pankreas a ďalšie inovácie prinášajú pacientom s diabetom zvýšenie adherencie k liečbe, lepšiu kontrolu ochorenia a zvýšenie kvality života. Medzi technológie, ktoré najviac ovplyvnili manažment diabetu za posledné roky, patrí kontinuálne monitorovanie glykémie (angl. Continuous…
Prečítať

GLP-1 receptorové agonisty, kardiovaskulárne riziko a skupinový efekt – čo nám hovoria najnovšie výsledky metaanalýz

Priame porovnanie rôznych molekúl aj v rámci rovnakej liekovej skupiny je komplikovanou záležitosťou, ak molekuly neboli porovnávané v rámci jednej klinickej štúdie. Hlavnou príčinou je rozdielny dizajn klinických štúdií, v ktorých bola hodnotená ich účinnosť a bezpečnosť, voľba cieľovej skupiny pacientov a ďalšie faktory (Shin, 2019).
Prečítať

Terapeutická inercia

Kontrola glykémie patrí medzi základné piliere liečby diabetu 2. typu (DM 2). Ide o ochorenie s postupným poklesom funkcie B-buniek pankreasu. Na základe výsledkov štúdie UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) môžeme usudzovať, že v čase diagnostikovania DM 2 dosahuje pokles funkcie B-buniek pankreasu 40 – 50% a následne dochádza v…
Prečítať

Pridanie inzulínu glargín k liečbe perorálnymi antidiabetikami môže znížiť ich počet so zachovaním kontroly glykémie

Diabetes mellitus 2. typu je progresívne ochorenie, preto je možné u väčšiny pacientov s monoterapiou založenou na rôznych perorálnych antidiabetikách (PAD) dosiahnuť požadované ciele kontroly glykémie len na relatívne obmedzené obdobie. Postupne sa pridávajú ďalšie perorálne antidiabetiká s rôznym (komplementárnym) mechanizmom účinku (DeFronzo et al., 2013). American Diabetes Association (ADA)…
Prečítať

Bazálne inzulínové analógy 2. generácie preverené novými technológiami – výsledky štúdie OneCare, prvej štúdie s využitím CGM v hodnotení bazálnych inzulínových analógov v podmienkach reálnej klinickej praxe

Kontinuálne monitorovanie glykémie (angl. Continuous Glucose Monitoring, CGM) umožňuje priamo sledovať priebeh glykémie počas celého dňa aj noci, čím sa posúvajú možnosti hodnotenia liečby diabetu. Získané výsledky je taktiež možné využiť v názornej edukácii pacienta (Battelino et al., 2019).
Prečítať

Inzulín – liek, ktorý dostal tri Nobelove ceny

Zavedenie inzulínu do klinickej praxe znamenalo revolúciu v liečbe diabetu. Štúdium inzulínu tiež prispelo k lepšiemu pochopeniu štruktúry bielkovín, k interakciám na úrovni bielkovina – receptor. Podľa niektorých autorov by si preto inzulín zaslúžil titul "Bielkovina 20. storočia" (De Meyts, 2004).
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií