Kazuistiky

Zlepšenie metabolickej kompenzácie u diabetika s DM 1. typu pomocou inzulínu glargín 300 U/ml

Pacienti s diabetes mellitus 1. typu (DM 1T) by mali byť liečení viacerými dennými podaniami inzulínu alebo inzulínovou pumpou s cieľom minimalizácie rizika hypoglykémie. Odporúča sa intenzívna glykemická kontrola s cieľom čo najviac sa priblížiť k normálnym hladinám glykémie s ohľadom na riziko hypoglykémie a ďalšie okolnosti a charakteristiky pacienta...
Prečítať

Simplifikácia inzulínovej liečby fixnou kombináciou iGlarLixi u pacienta s DM 2. typu dokáže zlepšiť nielen jeho metabolickú kompenzáciu, ale aj kvalitu života

Vďaka veľkému pokroku v liečbe diabetikov 2. typu máme v tejto dobe k dispozícii nové možnosti aj u pacientov, ktorých sme v minulosti nastavili na intenzifikovanú inzulínovú liečbu, ale nič viac sme zmeniť nevedeli alebo nemohli. Intenzifikovaný inzulínový režim môže byť rôzny, ale vždy to pre pacienta znamená aplikáciu inzulínu minimálne trikrát denne...
Prečítať

Efekt dlho účinkujúceho bazálneho inzulínu glargínu 300 U/ml na optimalizáciu metabolickej kompenzácie diabetika 2. typu

Kazuistika uvádza priebeh ochorenia diabetu mellitus 2. typu (DM 2T) u 58-ročného obézneho pacienta. U tohto pacienta bola potrebná optimalizácia metabolickej kontroly v teréne kombinovanej liečby bazálneho humánneho inzulínu podávaného 1x denne s orálnymi antidiabetikami sulfonylurey a DPP-4 inhibítora v maximálne tolerovaných dávkach. Po nahradení humánneho bazálneho inzulínu bazálnym dlho…
Prečítať

Je inzulín glargín 300 U/ml bezpečný pri liečbe diabetu?

Inzulín je prirodzená a telu vlastná substancia. Liečba inzulínom je najstaršou a najdlhšie používanou liečbou diabetu. Zohráva úlohu pri raste, diferenciácii a regenerácii B-buniek, podporuje ich prežívanie a šetrí vlastnú sekréciu inzulínu. Inzulín prejavuje viacero potenciálnych vaskulárnych benefitov, ako je antiinflamačný a antioxidačný účinok. Z hľadiska kardiovaskulárneho rizika/benefitu sa inzulín…
Prečítať

Významné zlepšenie kompenzácie diabetu u pacientky po pridaní fixnej kombinácie glargín/lixisenatid (iGlarLixi)

Diabetes mellitus 2. typu je heterogénne ochorenie, na ktorom sa rozličnou mierou podieľa porucha sekrécie inzulínu a inzulínová rezistencia. Moderná liečba diabetu sa prispôsobuje individuálnym potrebám pacienta v snahe o dosiahnutie čo najlepšej kompenzácie ochorenia, ale zároveň je dôležité minimalizovať prípadné riziká liečby. Optimálne je minimalizovať, resp. zabrániť výskytu hypoglykémií,…
Prečítať

Odborná kazuistika – Dnes už ani obuvník nemusí nosiť staré topánky

Diabetes mellitus 2. typu je ochorenie, na ktorom sa podieľajú viaceré patofyziologické mechanizmy. Z portfólia antidiabetík z nich najväčší počet dokáže ovplyvniť skupina agonistov GLP-1 receptorov. Odporúča sa ako včasná liečba, no svoj potenciál má aj u pacientov s dlhšou anamnézou ochorenia, ktorí majú v liečbe bazálny inzulín. Podľa súčasných…
Prečítať

Zlepšenie metabolickej kompenzácie u diabetika s diabetes mellitus 2. typu pomocou inzulínu glargín 300 U/ml

Diabetes mellitus 2. typu je progresívne ochorenie, ktoré je charakterizované inzulínovou rezistenciou naznačenou v rozličnej miere a deficitom inzulínovej sekrécie. V priebehu ochorenia postupne klesá produkcia inzulínu v beta bunkách Langerhansových ostrovčekov. V dôsledku týchto javov dochádza k postupnému zhoršeniu glykemickej kompenzácie, pričom asi 27 % diabetikov je v priebehu…
Prečítať

Simplifikácia inzulínovej liečby pomocou fixnej kombinácie iGlarLixi – Možnosť, ako zlepšiť život pacientov s diabetom 2. typu

Kazuistika popisuje polymorbídnu 63-ročnú pacientku s diabetes mellitus (DM) 2. typu v štádiu rozvoja chronických orgánových komplikácií, kde vplyvom zlej compliance a nízkej adherencie k nastavenej liečbe došlo k extrémnemu zhoršeniu metabolickej kompenzácie. Keďže pacientka nedosahovala cieľové hodnoty HbA1c, do liečby bola pridaná fixná kombinácia iGlarLixi. Po úprave liečby došlo…
Prečítať

Jednoducho a bezpečne

Kazuistika popisuje 55-ročného pacienta s diabetes mellitus (DM) 2. typu liečeného dlhé roky PAD a inzulínom. Pacient nespolupracoval a odmietal inzulinoterapiu, vynechával aplikácie inzulínu. Prevedením pacienta na fixnú kombináciu iGlarLixi (glargín 100 U/ml a lixisenatid) sa podarilo v pacientovi vzbudiť dôveru v jednoduchosť, bezpečnosť a účinnosť liečby – aplikácia 1…
Prečítať

Použitie fixnej kombinácie bazálneho inzulínu glargín 100 U/ml a prandiálneho GLP-1 RA lixisenatidu u obézneho pacienta s ťažkým pohybovým deficitom a depresívnym syndrómom

Kazuistika popisuje mladého 45-ročného obézneho pacienta s diabetes mellitus 2. typu (DM 2 T) s kumuláciou rizikových faktorov pre kardiovaskulárny systém (KVS), s ťažkým pohybovým deficitom a depresívnym syndrómom. Po dlhodobej liečbe diabetu s OAD, neskôr aj konvenčným inzulínovým režimom však došlo k zlyhaniu tradičnej liečby. Zaradenie modernej liečby inovatívnym…
Prečítať

Deintenzifikácia inzulínovej liečby – správna voľba?

Diabetes mellitus 2. typu ako progresívne sa zhoršujúca choroba má svoj prirodzený priebeh. Do tohto priebehu sa snažíme vstupovať farmakologickými a režimovými opatreniami s úmyslom spomaliť ho. U pacientov začíname liečbu väčšinou perorálnou monoterapiou (prípadne dvojkombináciou), následne sa cez použitie kombinácií viacerých molekúl po rokoch liečby dostávame k inzulínovej terapii,…
Prečítať

Ako úprava inzulínového režimu zmenila kvalitu života pacientky

Diabetes mellitus 2. typu je chronické heterogénne ochorenie, ktoré si vyžaduje komplexný prístup. Cieľom farmakologickej liečby diabetu je nielen zabezpečiť účinnosť, ale aj čo najvyššiu bezpečnosť v zmysle maximálneho zníženia rizika hypoglykémií.1 V súčasnosti máme k dispozícii zo širokého portfólia antidiabetík nové liečivé prípravky a inzulíny (bazálne analógy 2. generácie),…
Prečítať

Čo môže znamenať správna voľba inzulínu pre pacienta s diabetes mellitus 2. typu po prekonaní ochorenia COVID-19?

Pandémia vírusového ochorenia COVID-19 v roku 2020 a už aj 2021 významne poznamenala ľudí a ich osudy v ktoromkoľvek kúte sveta – aj našich konkrétnych pacientov v diabetologických ambulanciách a ich rodiny. Ukázalo sa, že diabetici majú zvýšené riziko ochorenia COVID-19 hlavne pri vyššom BMI a zhoršenej kompenzácii diabetu.1 Zaznamenávam…
Prečítať

Deintenzifikácia liečby DM 2. typu fixnou kombináciou iGlarLixi

Kazuistika opisuje liečbu 53-ročnej pacientky, 8 rokov liečenej na diabetes mellitus (DM) 2. typu. Ide o obéznu ženu so sedavým životným štýlom, s kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi, s dlhodobo zlou metabolickou kompenzáciou, s neustálym nárastom hmotnosti, depresívnym ladením, so zlou compliance k doterajšej liečbe. Pred iniciáciou fixnej kombinácie iGlarLixi bola pacientka…
Prečítať

Včasné použitie bazálneho analógu 2. generácie s nízkym rizikom hypoglykémií a s potvrdenou kardiovaskulárnou bezpečnosťou

Kazuistika popisuje 53-ročného pacienta s diabetes mellitus 2. typu, diagnostikovaného pred troma rokmi, s komorbiditami ako AH, trombofilný stav, APS. Počiatočná liečba perorálnymi antidiabetikami a ich kombináciami sa osvedčila, avšak iba do času, keď bol pacient hospitalizovaný a operovaný. Kompenzácia diabetu sa významne narušila, a preto bol do liečby pridaný…
Prečítať

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.14Ú/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií