Benefity simplifikácie komplexného inzulínového režimu na fixnú kombináciu iGlarLixi

 Benefity simplifikácie komplexného inzulínového režimu na fixnú kombináciu iGlarLixi

MUDr.Viliam Vaník, MBA Diabetologická ambulancia, Nemocnica Svidník, Svet zdravia, a. s.

 

Abstrakt V nasledujúcej kazuistike vám budem prezentovať reálne skúsenosti s fixnou kombináciou iGlarLixi u pacienta na inzulínovej terapii, ako druhú – tentokrát úspešnú – deintenzifikáciu z intenzifikovaného inzulínového režimu premixovaným inzulínom. Úvod Využitie fixnej kombinácie bazálneho inzulínového analógu a GLP-1 receptorového agonistu, ako napríklad lixisenatidu patrí ku stále využívanejšej možnosti liečby diabetes mellitus druhého typu (DM 2T). Práve takáto kombinácia je vysoko efektívna, bezpečná a jej terapeutický efekt je dlhodobý. Opiera sa o vynikajúce klinické skúsenosti a patrí medzi preferované možnosti fortifikácie inzulínoterapie podľa štandardov ADA/EASD. Popis kazuistiky V januári 2022 bol v našej diabetologickej ambulancii po prvýkrát vyšetrený 48-ročný pán Radoslav. Pán Radoslav bol liečený na diabetes mellitus 2. typu cca 9 rokov. Z chronických komplikácií diabetu mal dokumentovanú diabetickú neuropatiu. Dlhodobo sa liečil na artériovú hypertenziu, dyslipoproteinémiu a hyperurikémiu. Po preštudovaní kompletnej dokumentácie som zistil, že pacient v minulosti užíval kombinovanú perorálnu antidiabetickú liečbu – metformín, SU deriváty, DPP4i, prechodne aj SGLT2i v rôznych kombináciách. Pre nedostatočnú úroveň kompenzácie bol od novembra 2018 nastavený postupne na rôzne inzulínové režimy (režim bazál – glargín, IIT – BBT – glargín, glulizín). Zložitejšie inzulínové režimy mu jednak nevyhovovali a nedosiahol ani potrebnú úroveň metabolickej kompenzácie. Podľa dokumentácie bol v auguste 2020 ambulantne deintenzifikovaný na fixnú kombináciu iDegLira, ktorú si aplikoval v dávke 26 j. večer. Po polročnej terapii iDegLira došlo k nesignifikantnému zlepšeniu kompenzácie diabetu, avšak pacient nesplnil indikačné obmedzenie, a to pokles HbA1c minimálne o 0,5 %. Bližšie detaily a dôvody, ktoré k tomu viedli, neboli v dokumentácii ani anamnesticky spoľahlivo vysvetlené. Nato bola inzulínová terapia zmenená a pacient bol nastavený na premixovaný inzulín 3 x denne – lispro/lispro izofán 50/50. Po zmene trvalého bydliska zmenil pacient ošetrujúceho diabetológa. Aktuálny režim premixovaným inzulínom pacientovi nevyhovoval pre nedostatočnú flexibilitu, vysokú variabilitu glykémií s častými symptomatickými hyperglykémiami a epizódami vysokého apetítu. Objektívne pacient nedosahoval cieľovú úroveň metabolickej kompenzácie. Pri prvovyšetrení v našej diabetologickej ambulancii v januári 2022 hodnoty boli FPG 8,7 mmol/l, PPG 12,6 mmol/l. Zo záznamu SMBG sa glykémie pacienta polohovali v pásme 8,8 – 15,2 mmol/l. Antropometricky pacient s výškou 173 cm, hmotnosťou 104 kg a BMI 31,2 kg/m². Pri vyšetrení pacient normotenzný. V laboratórnom profile pacienta základné parametre biochémie – urea, kreatinín, ionogram, hepatálne testy v rámci fyziologických referenčných hodnôt. Vyšetrený C-peptid na úrovni 0,98 nmol/l. Hladina HbA1c bola na úrovni 8,3 % DCCT. Vzhľadom na preferencie pacienta, zachovanú sekréciu endogénneho inzulínu a nejasné dôvody nedostatočného zlepšenia kompenzácie na iDegLira sme indikovali po vzájomnej konzultácii druhú deintenzifikáciu z premixovaného inzulínu tentoraz na fixnú kombináciu glargín/lixisenatid (iGlarLixi) s dôslednou titráciou dávky. Pôvodné dávky inzulínu – lispro/lispro izofán 50/50 14-16-14 j. spolu s metformínom XR v dávke 1 000 mg 0-0-1 sme vymenili za iGlarLixi 100 U/ml + 50 µg/ml (žlté pero). Metformín bol ponechaný v pôvodnej dávke. Vzhľadom na preferencie pacienta, ako aj farmakologický profil krátkodobo účinkujúceho GLP-1 RA lixisenatidu, ktorý má výraznejší vplyv na postprandiálne glykémie práve spomalením motility žalúdka, som sa rozhodol pre podávanie pred obedom, teda pred hlavným jedlom dňa. Fixnú kombináciu iGlarLixi je možné podávať kedykoľvek v priebehu jednej hodiny pred akýmkoľvek jedlom, najčastejšie pred raňajkami. Anamnesticky náš pacient často raňajky vynechával. Úvodnú dávku 20 j. sme titrovali telefonicky 2 x týždenne. Po 3 týždňoch titrácie bol pacient nastavený na dávke 28 j. Realizovali sme kontrolné vyšetrenie v diabetologickej ambulancii po troch mesiacoch novej terapie, teda v apríli 2022. Pacient udáva výrazné zlepšenie glykémií, subjektívne sa cíti výborne. Došlo k výraznej regresii epizód zvýšeného apetítu a polydipsie. Registrujeme pokles telesnej hmotnosti o 3 kg. Tieto výsledky sú plne v korelácii s výsledkami RCT SoliMix. Laboratórne FPG 6,7 mmol/l, PPG 7,4 mmol/l, HbA1c 6,8 % DCCT. Záznamy SMBG z glukomera pacienta verifikujú zníženie preprandiálnych a postprandiálnych glykémií. Korigujeme dávku iGlarLixi na 30 j. Posledná kontrola v diabetologickej ambulancii v júli 2022.Telesná hmotnosť pacienta bez zmeny, vyšetrené biochemické laboratórne parametre a moč bez signifikantnej patológie. Laboratórne FPG 6,5 mmol/l, PPG 7,3 mmol/l, HbA1c 6,7 % DCCT. Dávka iGlarLixi ponechaná bez zmeny, teda na 30 j. Po nastavení na fixnú kombináciu iGlarLixi došlo k výraznému zlepšeniu metabolickej kompenzácie diabetu, ako aj k subjektívnemu zlepšeniu zdravotného stavu pacienta. Počas sledovaného obdobia pacient neregistroval žiadne hypoglykémie. Výhodou je tiež nižšia frekvencia selfmonitoringu glykémií Záver Fixná kombinácia iGlarLixi predstavuje účinnú a dobre tolerovanú možnosť liečby pre pacientov s diabetom 2. typu, ktorí si vyžadujú dodatočnú glykemickú kontrolu s porovnateľnými alebo dokonca zlepšenými výsledkami bezpečnosti ako jeho samostatné zložky. Vďaka svojmu jednoduchému režimu aplikácie a nízkej miere nežiaducich účinkov môže iGlarLixi zlepšiť adherenciu a aj terapeutické výsledky. Fixná kombinácia iGlarLixi prináša modernú, efektívnu a bezpečnú liečbu nielen pre pacienta v tejto kazuistike, ale aj mnohým ďalším pacientom v našich ambulanciách. Literatúra
  1. SPC lieku Suliqua (online) [cit. 17_3_2022]. Dostupné z: www.sukl.sk
  2. Forum Diab 2021; 10 (Suppl 2), 270-271
  3. Rosenstock J et al. Diabetes Care 2021
Kazuistika je prípadom z reálnej klinickej praxe. Odpoveď na liečbu sa môže u konkrétneho pacienta líšiť.
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií