Čím nižšie ApoB, tým lepšie: Alirokumab môže znižovať kardiovaskulárne riziko aj za hranice dané znížením hodnôt LDL-cholesterolu

Čím nižšie ApoB, tým lepšie:

Alirokumab môže znižovať kardiovaskulárne riziko

aj za hranice dané znížením hodnôt LDL-cholesterolu


Odborná redakcia KARDIO News

Jedným z najdôležitejších objavov v kardiovaskulárnej medicíne v minulom storočí je dôkaz vzťahu medzi lipoproteínom s nízkou hustotou cholesterolu (LDL-C) a kardiovaskulárnymi ochoreniami podporený genetickými, epidemiologickými a klinickými štúdiami (Ference B. A. et al., 2017). Dnes je k dispozícii už presvedčivé množstvo dôkazov, že čím nižší je LDL-C, tým lepšie.

Apolipoproteín B (apoB) leží v centre záujmu z hľadiska stanovenia a prevencie kardiovaskulárneho rizika už dlhší čas (Sniderman et al., 2021). Preto sa aj najnovšie odporúčania pre manažment dyslipidémií Európskej kardiologickej spoločnosti a Európskej spoločnosti pre aterosklerózu z roku 2019 zvlášť venujú apolipoproteínu apoB. Uvedené odporúčania konštatujú, že zníženie LDL-cholesterolu a ďalších apoB obsahujúcich lipoproteínov v súlade s dnešnými poznatkami znižuje v maximálnej možnej miere kardiovaskulárne riziko. Rovnako sa odporúča analýza apoB v hodnotení kardiovaskulárneho rizika, zvlášť u osôb s vysokými hodnotami triacylglyceridov, diabetom, obezitou alebo metabolickým syndrómom, alebo veľmi nízkymi hodnotami LDL-cholesterolu. V prípade vyššie uvedených jedincov môže byť stanovenie koncentrácie apoB preferované pred stanovením non-HDL-cholesterolu (Mach et al., 2020). Podobné závery môžeme nájsť aj v konsenze expertov American College of Cardiology z roku 2022 (Lloyd-Jones et al., 2022).

Silný vzťah medzi hodnotami apoB a koronárnym srdcovým ochorením bol potvrdený aj genetickými štúdiami (angl. Mendelian randomization study), ktoré využívajú genetické varianty na potvrdenie kauzálneho vzťahu medzi pozorovanými asociáciami daných rizikových faktorov a definovanými klinickými znakmi. Zaujímavé je, že tento vzťah bol najsilnejší pre apoB v porovnaní s LDL-cholesterolom, HDL-cholesterolom, triglyceridmi a apolipoproteínom A1 (Richardson et al., 2020; Schooling & Zhao, 2023).

Za posledných 35 rokov bolo publikované množstvo klinických štúdií so statínmi v primárnej alebo sekundárnej prevencii, ktoré preukázali, že zníženie LDL-cholesterolu vedie k zníženiu rizika aterosklerotických kardiovaskulárnych ochorení cca o 30 – 40 %. Napriek tomu zostáva veľká skupina pacientov aj pri účinnej liečbe statínmi stále v pásme ohrozenia už spomenutými aterosklerotickými kardiovaskulárnymi ochoreniami. Uvedené „zvyškové“ riziko umožňuje ďalej znižovať použitie PCSK-9 inhibítorov (Wong & Shapiro, 2019).

Vo všeobecnosti platí silná korelácia medzi hodnotami LDL-cholesterolu, non-HDL-cholesterolu a apoB. Na druhej strane existuje asi 20 % jedincov, kde laboratórne merania potvrdzujú nesúlad medzi hodnotami LDL-cholesterolu a apoB zvlášť v skupinách už spomenutých jedincov s vysokými hodnotami triacylglyceridov, diabetom, obezitou alebo metabolickým syndrómom, alebo veľmi nízkymi hodnotami LDL-cholesterolu (Mach et al., 2020). Tento nesúlad medzi hodnotami koncentrácie LDL-cholesterolu, non-HDL-cholesterolu a apoB je daný tým, že každá apoB lipidová častica obsahuje jednu molekulu apolipoproteínu apoB, ale množstvo samotných lipidov v častici môže byť variabilné v dosť širokom intervale. Preto koncentrácia apoB zodpovedá celkovej koncentrácii cirkulujúcich aterogénnych lipoproteínových častíc (Sniderman et al., 2019; Hagström et al., 2022).

Stanovenie koncentrácie apoB môže byť použité aj ako alternatíva k stanoveniu LDL-cholesterolu podľa už spomenutých európskych odporúčaní (Mach et al., 2020; Elshazly & Quispe, 2022).

Podľa názoru odborníkov môže byť koncentrácia apoB z istej časti zodpovedná za zvyškové kardiovaskulárne riziko pretrvávajúce aj potom, ako jedinec dosiahol cieľové hodnoty LDL-cholesterolu podľa medzinárodných odporúčaní. Tradičný model aterosklerózy predpokladá, že cholesterol v VLDL a LDL časticiach je hlavným determinantom množstva cholesterolu, ktoré sa uloží v arteriálnej stene, čo vedie k rozvoju aterosklerózy spolu s inými faktormi. Na druhej strane môže cholesterol „vstúpiť“ do arteriálnych stien len ako súčasť apoB častíc. Preto  je množstvo cholesterolu v arteriálnych stenách viac determinované rýchlosťou, akou sa apoB častice zachytávajú na týchto stenách, ako len pasívnym prestupom cholesterolu do arteriálnych stien (Sniderman et al., 2019 & 2021). Samozrejme, samotný mechanizmus funkcie lipidov a lipoproteínov v procese patogenézy kardiovaskulárnych ochorení je oveľa komplexnejší a detaily môžeme nájsť v literatúre (Bhargava et al., 2022).

S veľkým záujmom boli preto prijaté výsledky subanalýzy výsledkov multicentrickej, randomizovanej (1:1), dvojito zaslepenej a placebom kontrolovanej štúdie ODYSSEY OUTCOMES  zameranej na sledovanie účinku PCSK-9 inhibítora alirokumabu pridaného k intenzívnej liečbe statínmi. Do štúdie bolo zaradených 18 924 pacientov s akútnym koronárnym syndrómom hospitalizovaných v období 1 – 12 mesiacov pred samotnou randomizáciou, a zvýšenou koncentráciou aterogénnych lipoproteínov napriek intenzívnej alebo maximálnej tolerovanej dávke statínov. Dĺžka sledovania bol medián 2,8 roka od randomizácie, pričom 8 242 pacientov bolo sledovaných 3 – 5 rokov. Primárny zložený cieľ štúdie MACE bol definovaný ako úmrtie v dôsledku koronárnej choroby srdca, nefatálny infarkt myokardu, fatálna alebo nefatálna ischemická cievna mozgová príhoda, hospitalizácie v dôsledku nestabilnej angíny pectoris. Štatistická analýza bola robená na základe princípu ITT (Intention-to-Treat). Detaily štúdie sú popísané v literatúre (Schwartz et al., 2018). Medzi významné zistenia vyplývajúce z tejto štúdie patrí poznatok, že liečba s PCSK-9 inhibítorom alirokumabom znižuje mortalitu zo všetkých príčin po AKS a absolútny úžitok bol najväčší u zaradených jedincov s najväčším kardiovaskulárnym rizikom (Leung & Anderson, 2022; Schwartz & Giugliano, 2022).

Jedinci na placebe boli rozdelení do troch skupín podľa koncentrácie apoB v čase zaradenia do štúdie: < 0,75 g/l, 0,75 – < 0,90 g/l a ≥ 0,90 g/l. Jedinci v tomto ramene štúdie mali medián hodnôt apoB 0,79 g/l. Proporčná analýza v skupine na placebe ukázala, že incidencia MACE rastie so stúpajúcimi hodnotami koncentrácie apoB (ptrend < 0,0001). Uvedený trend je štatisticky významný aj po adjustovaní na hodnoty LDL-cholesterolu (Hagström et al., 2022).

Tab. 1.: Incidencia MACE v závislosti od hodnôt apoB v čase zaradenia do štúdie v skupine na placebe (ptrend < 0,0001) (Hagström al., 2022)
Obr. 1: A – Závislosť MACE Hazard Ratio od východiskovej hodnoty apoB u jedincov na placebe (p < 0,0001). Koncentrácii apoB 0,79 g/l bola priradená hodnota HR = 1,00. Ostatné hodnoty MACE Hazard Ratio sú vypočítané relatívne k tejto referenčnej hodnote. B – Histogram rozdelenia východiskových hodnôt apoB u jedincov na placebe (Hagström al., 2022)
     

V skupine liečenej alirokumabom došlo po štyroch mesiacoch liečby k relatívnemu aj absolútnemu zníženiu MACE v porovnaní so skupinou na placebe v závislosti od hodnôt apoB (ptrend < 0,0001). Zvlášť treba zdôrazniť, že k poklesu incidencie MACE došlo bez ohľadu na hodnoty apoB po 4 mesiacoch liečby alirokumabom. Uvedený trend je štatisticky významný aj po adjustovaní na hodnoty LDL-cholesterolu a non-HDL-cholesterolu (Hagström al., 2022).

Tab. 2: Incidencia MACE v závislosti od hodnôt apoB po štyroch mesiacoch liečby alirokumabom (ptrend < 0,0001) (Hagström al., 2022)

Hodnoty koncentrácie apoB po štyroch mesiacoch liečby alirokumabom dosiahli medián 0,39 g/l. Pre porovnanie v ramene na placebe bol za rovnaké časové obdobie medián hodnôt apoB 0,80 g/l. Medián absolútneho zníženia apoB v uvedenom časovom období na alirokumabe predstavuje – 0,36 g/l a na placebe 0,00 g/l (Hagström al., 2022).

Obr. 2.: A – Závislosť MACE Hazard Ratio od východiskovej hodnoty apoB u jedincov na placebe (p <  0,0001). Koncentrácii apoB 0,39 g/l bola priradená hodnota HR = 1,00. Ostatné hodnoty MACE Hazard Ratio sú vypočítané relatívne k tejto referenčnej hodnote. B – Histogram rozdelenia hodnôt apoB v 4. mesiaci liečby alirokumabom (Hagström al., 2022)

Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať, že každé zvýšenie koncentrácie apoB o 0,1 g/l oproti východiskovej hodnote viedlo k 11 % nárastu rizika MACE (HR = 1,11; 95 % CI =  1,09 – 1,14; p < 0,0001) (Hagström et al., 2022).

Podobne aj pri porovnaní („spárovaní“) jedincov na základe veku, pohlavia, klinických parametrov zo skupiny liečenej alirokumabom s jedincami zo skupiny na placebe (angl. propensity score–matched patients) sa potvrdil pozitívny účinok PCSK-9 inhibítora alirokumabu na znižovanie hodnôt apoB a s tým spojenej incidencie MACE (Hagström et al., 2022).

Výsledky subanalýzy klinickej štúdie ODYSSEY OUTCOMES môžeme zhrnúť do nasledujúcich bodov (Hagström et al., 2022):

 • subanalýza potvrdila význam stanovenia hodnôt apolipoproteínu B (apoB) z hľadiska predikcie MACE definovaného ako úmrtie v dôsledku koronárnej choroby srdca, nefatálneho infarktu myokardu, fatálnej alebo nefatálnej ischemickej cievnej mozgovej príhody, hospitalizácie v dôsledku nestabilnej angíny pectoris
 • prediktívna hodnota koncentrácie apoB sa zachovala aj po adjustovaní na hodnoty LDL-cholesterolu a non-HDL-cholesterolu
 • jedinci s nedávnym akútnym koronárnym syndrómom a zvýšenými hodnotami aterogénnych lipoproteínov majú zvýšené hodnoty apoB
 • PCSK-9 inhibítor alirokumab znižuje hodnoty apoB bez ohľadu na východiskové hodnoty apoB
 • zníženie hodnôt apoB v liečbe s alirokumabom viedlo k zníženiu rizika MACE, a to aj po adjustovaní na zníženie hodnôt LDL-cholesterolu a non-HDL-cholesterolu
 • liečba zameraná na zníženie hodnôt apoB môže ďalej znižovať zvyškové riziko pripisované lipoproteínom po akútnom koronárnom syndróme.

 

Autori komentára k danej subanalýze konštatujú, že výsledky sú vzrušujúce (angl. exciting) a otvárajú nám novú éru precíznej medicíny (Elshazly & Quispe, 2022).

Literatúra
 1. Bhargava, S. et al. (2022): Trends Endocrinol. Metab., 33, 409-423
 2. Elshazly, M.B., Quispe, R. (2022): Circulation, 146, 673–675
 3. Ference B.A. et al. (2017): Eur Heart J. 2017;38:2459–2472. doi: 10.1093/eurheartj/ehx144
 4. Hagström, E. et al. (2022): Circulation, 146, 657–672
 5. Leung, A.A., Anderson, T.J. (2022): Can. J. Cardiol., 38, 1550-1552
 6. Lloyd-Jones, D.M. et al. (2022): JACC, 80, 1366-1418
 7. Mach, F. et al. (2020): Eur. Heart J., 41, 111-188
 8. Richardson, T.G. et al. (2020): PLOS Medicine, 23. 3. 2020
 9. Schooling, C.M., Zhao, J.V. (2023): Curr. Cardiol. Rep., 25, 67-76
 10. Schwartz, G.G. et al. (2018): N. Engl. J. Med., 379, 2097–2107
 11. Schwartz, G.G., Giugliano, R.P. (2022): Curr. Opin. Lipidol., 33, 147–159
 12. Sniderman, A.D. et al. (2019): JAMA Cardiol., 4, 1287–1295
 13. Sniderman, A. et al. (2021): Curr. Opin. Lipidol., 32, 226-230
 14. Wong, N.D., Shapiro, M.D. (2019): Front. Cardiovasc. Med., 6, 14

 

Páčil sa Vám článok?
Stiahnuť článok
image_pdfStiahnuť PDF

POZOR
VSTUPUJETE DO OBSAHU URČENÉHO PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom. Stlačením tlačidla “vstúpiť” potvrdzujem, že som oprávnenou osobou predpisovať lieky alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Prístup k informáciam o liekoch viazaných na lekársky predpis

Informácie uvedené na stránke m-edu, s.r.o. sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky (podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov). Vstupom na stránky m-edu, s.r.o. potvrdzujete, že ste osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.

Tieto stránky používajú súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií